Výzva riaditeľom pred otváraním škôl a testovaním rodičov a žiakov


Print Friendly, PDF & Email

Konceptuálna skupina z Trenčína vypracovala výzvu a otvorený list pre riaditeľov všetkých škôl a pre rodičov. V plnom znení si ju môžete stiahnuť tu vo Word formáte a tu v PDF formáte.

Uvedenú výzvu ako článok doteraz prebrali aj portály dolezite.sk či leva-net.webnode.cz, za čo im všetkým autori iniciatívy veľmi pekne ďakujú. Tiež sa o nej hovorilo v relácii Bútľavá vŕba 38 na Slobodnom vysielači, ktorá má momentálne už tisíce vzhliadnutí.

Píše o nej aj bývalá pedagogička, mamina a občianska aktivistka Adriana Kráľová na svojom facebooku.

Ministerstvo školstva na výzvu útočí

Výzvu si už stihlo všimnúť aj ministerstvo školstva, ktoré sa zmohlo iba na prilepenie červeného textu „HOAX“ cez prvú stranu.

Že je prílohou 2 aj Čiastka 23/2020 z Vestníka Vlády Slovenskej republiky, hovorí samé za seba. Takže je aj sama Vyhláška UVZ SR č. 39/2020 V. v. SR hoaxom, milí štátni zamestnanci?

A čo odpovede na otázky vo výzve? Otázka predsa HOAX byť nemôže.

Medzitým k vytváraniu dvoch kategórií žiakov (testovaných a netestovaných, prezenčných a dištančných) vydalo svoje stanovisko už aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Nájdete ho TU.

Výzva rodičom aj všetkým občanom

Chcem Vás všetkých požiadať o nasledovné ak ste RODIČ, starý RODIČ, slobodný občan alebo máte “len” strach o susedové deti a ich vývoj:

 1. Stiahnite si výzvu.
 2. Ak ešte nemáte emailovú adresu riaditeľa vašej školy, nájdite si ju.
 3. Na bodkovanú čiarku uveďte svoje meno a podpis.
 4. Pošlite výzvu na vašu školu.

Pre tých, ktorí sú zvedaví na odpovede na otázky z výzvy, je tu ešte jedna možnosť.

Napíšte okrem iného žiadosť na základe Infozákona, tu vám samo Ministerstvo školstva dáva návod a pýtajte sa na otázky uvedené v spodnej časti výzvy.

Dole je okrem Výzvy aj príloha s názvom Symbolizmus a znakové paralely roku 2020, ktorá jasne a s obrázkami popisuje to, čo sa momentálne deje na Slovensku a aj vo svete v symbolickej forme, pretože elity a globálny prediktor pracujú so symbolmi.

Posledná časť je venovaná výnimke z testovania. Sú tu aj otázky, čo s približne 30 percentami ľudí, ktorých nemožno z objektívnych príčin testovať (nie z príčin subjektívnych, že napríklad nechcú).

UVZ SR vo svojej vyhláške myslí aj na to. Ako na to myslelo Ministerstvo školstva a riaditelia?

Buďte zdraví a diskusia ku Výzve a otvorenému listu je otvorená.

Otvorený list a Výzva

VÁŽENÍ RIADITELIA A RIADITEĽKY ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL

NA SLOVENSKU VÝLUČNE RIADITEĽ JE OSOBA, KTORÁ JE PLNE ZODPOVEDNÁ ZA TESTOVANIE ŽIAKOV, FORMU VYUČOVANIA A DODRŽIAVANIA ZÁKONOV A ÚSTAVY.

1. Neexistuje žiadne zákonné nariadenie na to, aby sa museli vykonávať plošné testovania pred návratom žiakov do škôl. Vydaný bol iba manuál „Návrat do škôl 2021-1-1“, ktorý nemá žiadnu právnu záväznosť a ktorý žiadne zákonné nariadenia necituje. Údajne ho vydalo Ministerstvo školstva. Ale nikde sa nedá zistiť kto ho napísal a kto ho rozposlal riaditeľom škôl. Nikto pod týmto manuálom nie je podpísaný.

2. Návrat žiakov do škôl je vo výlučnej kompetencii riaditeľa školy.

3. Výlučne riaditeľ je zodpovedný a vystavuje ako štatutár seba, ako aj organizáciu riziku trestného stíhania za porušovanie Ústavy Slovenskej republiky tým, že bráni žiakom sa riadne vzdelávať v riadnej prezenčnej výučbe.

4. Následne je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky poškodenia zdravia, ktoré vzniknú u žiakov, učiteľov a rodičov počas riaditeľom vyžadovaného testovania.

5. Testovanie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V plnom rozsahu musia byť dodržané všetky právne náležitosti, ktoré sa viažu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Vrátane zodpovednosti za toto poskytovanie.

6. Cca 30% učiteľov, žiakov a rodičov nemôže byť z objektívnych príčin pretestovaná. Vzťahuje sa nich výnimka. Majú od lekára Potvrdenie o výnimke (napr. pre chronické zápaly prínosových dutín, alergické rhinitídy, stav po operácii nosa, polypy v nose, poškodená imunita, stavy po úrazoch nosa a nosnej prepážky, vybočená prepážka (koľkí o tom ani nevedia), užívajú lieky na riedenie krvi, hyperaktivita u detí, neurózy, neurasténie, onkologické ochorenia, alergici , obranné reflexy atď.).

7. Nie je známy jediný dokázaný prípad, kedy dieťa niekoho nakazilo SARS-CoV-2 a ten by zomrel na túto infekciu.

Otázky, na ktoré treba mať jasnú a jednoznačnú odpoveď, predtým ako sa k nejakému testovaniu pristúpi:

1. Prečo sa na testovanie používajú testy, ktoré nie sú anatomicky vhodné pre deti – dĺžka a hrúbka testovacej tyčinky?

2. Všetky testy sú podľa príbalových letákov určené pre klinicky chorých. Testovanie antigénovými testami sa neodporúča pre zdravých. Prečo máme používať testy na niečo, na čo nie sú výrobcom určené?

3. Testy sú určené na profesionálne použitie. Majú presne stanovené teplotné rozmedzie kedy sa môžu vykonávať. Vykonávať ich podľa výrobcu môže iba odborný zdravotnícky pracovník. Ako riaditeľ školy toto dokáže garantovať?

4. Škola si údajne môže zriadiť svoje testovacie miesto. Ste ako riaditeľ pripravený v plnom rozsahu niesť zodpovednosť za materiálne, odborné a personálne zabezpečenie tohto miesta?

5. Kto zodpovedá za žiaka, keď sa pôjde testovať mimo školy na nejaké testovacie miesto?

6. Ako zabránite na testovacích miestach miešaniu pozitívnych a nepozitívnych?

7. Jedno testovacie miesto dokáže pri splnení požiadaviek udávaných výrobcom zodpovedne vyšetriť maximálne 100 ľudí denne. Skupina cca 5 ľudí pracujúcich 8 hodín. Ako sú pripravení riaditelia zvládnuť túto skutočnosť?

8. Má riaditeľ vypracovaný informovaný súhlas pre rodiča, právneho zástupcu dieťaťa a plnoletého žiaka?

9. Nikde v manuáli „Návrat do škôl 2021-1-1“ nie sú spomenuté prípady, keď si jedinec vytvorí prirodzenú imunitu, má pozitívne protilátky. Ako sa má postupovať? Prečo by mali byť tieto osoby testované, či opakovane testované?

10. Prečo na dotazníku „Dotazníkový prieskum – príloha“ manuálu „Návrat do škôl 2021-1-1“, ktorý sa mal vyplniť do 21.12.2020 nebola uvedená možnosť vyplniť inú kolónku, ako boli definované v manuáli? Veľa rodičov hľadalo možnosť „Mám záujem o prezenčnú formu štúdia bez testovania.“ Vzhľadom na to, že približne 30% populácie sa nemôže z objektívnych príčin testovania zúčastniť, viď výnimka z Vestníka Vlády SR, príloha 2 tohto dokumentu. Predmetný dotazník je podľa nášho názoru hrubo manipulatívny. Nie je známe kto ho vypracoval a schválil.

Otázky k dištančnému vyučovaniu pre Vaše zváženie, hlavne na druhom stupni ZŠ a stredných školách:

1. Riaditeľ je podľa nášho názoru v plnom rozsahu zodpovedný za dištančné vyučovanie. Kto zodpovedá za deti počas distančnej výučby, keď je vykonávaná riadna prezencia, akoby boli žiaci v škole a vyžaduje sa, aby boli nonstop pripojení počas celej vyučovacej doby? Čo je nutné zabezpečiť riaditeľom v prípade kolapsu, či úrazu dieťaťa?

Ako vyliečiť štítnu žľazu

2. Ako sa vyhodnocuje účasť a neúčasť na vyučovaní? Žiak sa pripojí cez mobilnú aplikáciu na vyučovanie, ale v skutočnosti môže napríklad sedieť s inými žiakmi v skupinkách po meste v dobe kedy prebieha výučba?

3. Kto je zodpovedný za materiálne zabezpečenie distančnej výučby žiakov a učiteľov? Internet, počítač, programové vybavenie. Uloženie podmienok na prezenčnú formu štúdia pre horeuvedenú skupinu tých, ktorí sa nemôžu z objektívnych príčin testovať, následne zakladá povinnosť dištančnej formy, s ktorou vznikajú dodatočné náklady v stovkách až tisícoch Eur.

4. Ako je vyriešená uložená povinnosť, aby sa počas dištančnej výučby cez web kamery sledoval žiak z pohľadu GDPR? Audiovizuálna podoba a prípadný záznam je citlivý osobný údaj, ktorý vytvára hrubý zásah do súkromia. Prípadné snímanie pozadia žiaka, ako izba dieťaťa, či iná miestnosť vo verejnom priestore, je možné vyhodnotiť, ako potenciálny zber dát o životnom štýle, záľubách, životnej úrovni, atď.

5. Ako je zabezpečená objektivita hodnotenia prospechu žiakov počas distančnej výučby?

6. Kto bude zodpovedný, z dôvodu straty sociálnych kontaktov, za zvyšujúce počty depresií, manželských a rodinných konfliktov, pokusov a dokonaných samovrážd medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi?

Vážení riaditelia škôl, tento otvorený list je ponuka na spoluprácu s rodičmi. Má Vás upozorniť na riziká, za ktoré by ste mohli Vašim nesprávnym rozhodnutím niesť prípadnú zodpovednosť.

Vláda a Ministerstvo školstva SR sa zbavujú svojej zodpovednosti za poskytovanie ústavou garantovaného práva na vzdelávanie. Všetko alibisticky prehadzujú na plecia samospráv a hlavne Vás, riaditeľov škôl.

Učitelia, rodičia a väčšina žiakov, si uvedomujú nutnosť čo najskoršieho návratu do škôl. Riešení máme viacero, napríklad:

1. Vymedziť v mestách, kde je viacero základných škôl, školu na ktorej budú vyučovať netestovaní učitelia a netestovaní žiaci. Ako sme spomínali vyššie, týka sa to približne 30% populácie, ktorá nemôže byť z objektívnych dôvodov pretestovaná.

2. V obciach, kde je len jedna základná škola, je možné organizačne vymedziť časť školy, v ktorej budú učiť netestovaní učitelia netestovaných žiakov. Žiaden problém nevidíme v spájaní ročníkov. Mnohí z nás na menších obciach absolvovali takýmto spôsobom vyučovanie.

3. Možnosťou je aj skrátiť vyučovacie hodiny, a poprípade vynechať niektoré predmety, ktoré nie sú až také potrebné. Zachované by mali byť polytechnické odborné predmety.

4. Možnosť vyučovať kombinovanou výučbou.

Všetky možnosti sú otvorené a záleží výlučne na riaditeľovi školy, ako sa rozhodne. Veríme, že 11.1.2021 budú môcť deti nastúpiť do škôl.

V …………….………… dňa ………… 2021

 

……………………….

Podpis rodiča

Príloha 1: Symbolizmus a znakové paralely roku 2020

A) Hlavne čiernym otrokom boli okrem bolestivých tetovaní a telesných trestov, na zlomenie psychiky a podvolenie osobnosti, nasadzované masky, ktoré sťažovali dýchanie kvôli prekrytiu dýchacích ciest a zároveň nasadeniu nákrčníka, ktorý čiastočne zabraňoval dýchaniu v niektorých polohách hlavy. Ťažším trestom bolo jeho následné zaťaženie, ktoré dodatočne škrtilo mučenú osobu.

B) Dnešnou symbolickou paralelou je prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré podľa nás, na základe Medicíny založenej na dôkazoch, bránia dostatočnému okysličovaniu mozgov detí a nebránia prenosu vírusových ochorení.

Foto 1: Mučenie čiernych otrokov, Zdroj: Internet

Pomocou anatomicky neprispôsobenej tyčinky antigénových testov pre veľkosť nosnej dutiny detí, sú už dnes na Slovensku známe prípady poškodenia zdravia detí.

Najnovším prípadom je testovanie novorodenca, kde napriek steru odborným pracovníkom, bol poškodený nosohltan natoľko, že poškodil novorodencovi sací reflex.

Pre staršie deti, môže tento zákrok viesť ku poškodeniu tkanív na najužšom mieste lebky. V lebke sú dve takéto miesta. Jedno v mieste prechodu čuchového nervu a druhé pod epifýzou.

Medzi vážne následky poškodenia čuchu patrí poškodenie medziľudskej komunikácie a vzťahov. Jedným z príkladov, kde čuch hrá najrozhodujúcejšiu úlohu je výber priateľov a v neposlednom rade slobodný výber partnera.

Podobný symbolický trest poškodenia čuchového nervu sa prevádzal s otrokmi v starovekom Egypte. Tento postup bol nájdený na freskách, viď Foto 3.

Odporúčame ku tejto téme aj veľmi zaujímavú knihu Psie srdce od Michaela Bulgakova. ISBN 80-207-0228-8, 80-207-0073-0

Foto 2: COVID testovanie, Zdroj: johnshopkins.edu

Foto 3: Poškodzovanie čuchového nervu, trest otrokom v Egypte, Zdroj: Internet

Príloha 2: Potvrdenie o výnimke, Zdroj: Vestník Vlády SR

Čiastka 23/2020, Vestník vlády Slovenskej republiky, Strana 112

Príloha k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR

————————————————————————————

Potvrdenie o výnimke

Meno:…………………………………………………………….

Priezvisko:………………………………………………………

Dátum narodenia:……………………………………………

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR.

V ………………………………………..

Dňa…………………………………….

 

…………………………………………………..

pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroje: uloz.to, oracle911blog.wordpress.com, Úvodný obrázok: ilustračný, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.youtube.com/watch?v=iP9pGNvbQaw
  Krajina „zlého Bieloruského diktátora“ -žiadne rúška – rozostupy – zákaz vychádzania = ŽIADNY STRACH
  Vieme, že Lukašenko odmietol prijať úplatok od WHO.

  • Lebo chcel VIAC! Lukašenko je pro americký chamtivý zmrd!

   • Zmrd si Ty, nebol si tam, nevieš, ako ľudia žijú, ja som tam bol. Fungujú tam takí smrdi ako u nás za slušné Slovensko, ktorí sú platení Sorosom a ich cieľom je zvrhnúť Lukašenka, lebo im nejde po ruke…..

    • Je to otázka licitácie! Lukašenko si je vedomý svojej ceny – byť Rusom rovno za krkom! Pokiaľ viem – mal ponúknutých 900 miliónov USD od WHO za spustenie korona podvodu a lockdownov – 90 melónov pre vlastnú potrebu. Čo to je za cenu ty debil, keď jedno sprosté US lietadlo Stealth zostrelené nad ruským územím stojí miliardu! S tým zmrdom ma ty vytočiť nemôžeš!

   • Nakdy se musi trochu alespon spolupracovat, byt „obetnim berankam pro zachtranu naroda…“ Nikdy krome vyjimecnbych a velkice krvcavych revbolucich nbic a neco rychle se nemusi podarit jak na to dopadli JF a jeho prizen Kennedyovcci.
    Chteli priliz hodne zmen pro dobro USA proti silenym… Marosku, pochop a mnoho prace muze byt vykonano s castencnou kolaboraci bez toho abychom se stali pouhym cislem v Cerne Kronice…
    Metoda jak na to kchazarti take jdou, zamestnaji a daji Autority tenm temer „nezamestnatelnym kteri ale „papouskuji a nikdy neodporuji, lzou vic nez tiskne!!!: Zeberou Vas treba na zaklade annonymniho udani, daji tranqulizer jako besnemu zvireti se zapisem, ze museli vam zajistit nezraneni …. a pod… -vetsinbou zkorumpovana dobre vycvicena policie na kterou maji nejakou „pifku“ … Vas zatknou spoutaji a odvlecou se lzivym osocenim az zmrzacenim ktere se prakticky tezce da dokazed ( v reportu lzive zapisi, ze predchazeli vaznemu sebezreneni pacienta a to je jiz duvody pro psychiatry… pak … zavrou zdroguji a ocerni jakkoliv, udelaji z cloveka Zombie, Psycho, medicinske nasilne zdrogovani, injekce az buzenim kazdou hodinu s minimalnim pobytem 30 dnu vaznemy muceni!!! -a nevinny clovicek jiz ma pro cely zivot jiz Cajnovo znameni a to je vychozi bod… Pak se da vse ostatni s dukladnyma manipulacema ajkkoliv upravovat s nasilnou cestou jak oni vam jen urcuji pod velice vaznejma vyhruzkama… pres „Po dobu „hospitalizovani se musi proti vuli alespon spolupracovat jinak se z jejich sparu Hyen nikdy nedosatnete, jen snad v rakvicce?

    Tak proc vubec pristupujem na jakekoliv kompromisy kdyz vime, ze to neni v ramci dobra jiz pro nikoho z nas? Proc jako narody se rozpolcujem a neshednotime a pak muze vse ukonceno!
    Byt drzen pres mesic v nedobrovolnem terrorizovani, hluku, zime bez teple prikryvky a radneho tepleho obleceni, na nepohodlnem luzku, s plastickuma sedatkama ktere nejsou anatomicke teda dalsi terror … , bez spanku, hluku, rozbroji pacientu, „pulnocni jidla??? , zmanipulovane veskere zapisy. Treba: jak dlouho jste spal, jen 2.5 az 3 hodiny – zapis: pacient stale odmita spat vice nez je treba a potrebuje doporucenbi zvyseni davek k uklidnbenbi z naprostem vyhorenbim!!!…. , ZXijete prakticky jako v luxusnejsich mucirnach bez soukromi, pohodli, stale sledovan kazdou hodinu buzen… odpocinu/klidu, a maji tam udavace mezi pacienty… Nikdy nepusti pacienta domu jestli nema alespon castecne zahojene rany od „organu“ nebo „jestli se nevzda“. Teda pak vse jde dale az k neuveritelnym horrorum po roky celych rodin az nocnbich murach odmitani radneho lecenbi, pomoci!!!
    Ano to dnesni Kapitalizmus „sbvobodneho sveta?“
    Pamatuji si jak nam kdysi jako detem moudry profesor rikaval, ze asi nase deti budou velice ardy kdyz budou moci se presidlit do CCCP a my ho povazovali za podivina, pres 2. Valku zil v Bejrutu na misi…

   • A co ostatní vlády , nejsou podplaceny za falešný coronavirus? Proč nám lžou, když Covid není a chtějí nás likvidovat vakcínami !!!

 2. https://www.naturalnews.com/2021-01-05-mainstream-science-covid19-vaccines-mrna-nanoparticles-anaphylaxis.html#
  Mainstream science admits COVID-19 vaccines contain mRNA “nanoparticles” that trigger severe allergic reactions
  Mienkotvorná veda pripúšťa, že COVID-19 vakcíny obsahujú mRNA „nanočastice“ ktoré spúšťajú ťažké alergické reakcie.
  COVID-19 vaccines making people more susceptible to illness, death
  COVID-19 vakcíny robia ľudí viac náchylným na choroby, na smrť.

 3. https://www.naturalblaze.com/2021/01/rate-of-adverse-reactions-to-covid-vaccines-already-50x-higher-than-flu-shot.html
  Rate Of Adverse Reactions To COVID Vaccines Already 50x Higher Than Flu Shot
  Množstvo nepriaznivých účinkov na COVID vakcíny už sú 50 x vyššie ako pri vakcíne proti chrípke.

 4. Prekopírovala som jeden blog:
  WHO zmenilo štatút stádovej (rozumej prirodzenej) imunity z vyliečenej choroby na imunitu po očkovaní. Pekne potichu.

 5. https://rumble.com/vcg9c0-zpravodajstv-nmeck-tv-o-vakcnch.html
  Nevěřte vládám ani farmako-mafii. Vakcína může změnit DNA.

 6. Definitiva

  Predtým elity tvrdili, že Covid deti neinfikuje, dnes to už nie je pravda. Testy sú nefunkčné, falošné výsledky, až 80%. Testovanie detí je zločin. Testovanie detí je ďalší salámový krúžok, treba ho odmietnuť a zodpovedných pred súd. 3.5 mil. ľudí sa dobrovoľne nechalo testovať, zvolili si otroctvo, dnes SYSTÉM SIAHA NA ICH DETI.
  Prestal som chodiť do potravín, som v konflikte s personálom aj s čiernymi šerifmi, rúška, tí čierni tam stoja ako bachári v lágri, šíria strach a hrôzu. Čierny degenerát chcel na mňa volať políciu. Pýtal som sa ho, aký zákon som porušil? Odpoveď: Mňa žiadne zákony nezaujímajú!
  Ani personál, ani šerifovia nemajú zákonné právo mi čokoľvek prikazovať v súvislosti s Covidom, všetci porušujú zákon, ja sa zákona domáham a výsledok je, že budem mať proti sebe 3.5 mil nepriateľov, testovancov, ktorí ma zabijú, lebo oni sú zákon.
  Vantajm Matovič, ty sluha Merkel baby, máš na svedomí Lučanského a za ním budú nasledovať ďalší v občianskej vojne. Matovič, ty antikrist, modlár, psychopat, všetka zodpovednosť je na tvojej hlave. Po voľbách si vyhlásil: Slovensko ešte takú dobrú vládu nikdy nemalo, ako bude táto vláda. Ty podlý klamár, klamal si ihneď po voľbách, klamal si ihneď, ako si sa podriadil veľvyslanectvu USA v na Slovensku. Zradca národa, to sa nedá premlčať, Teba v base nezasamovraždia, ty tam budeš zahnívať dlho, do smrti, na samotke.

  Covid je ekonomická vojna, jednotný platobný systém, zrušenie petrodolára ako medzinárodnej meny, elektronizácia života, totálne otroctvo.
  Vakcinácia je inštalácia softvéru do tela. Neexistuje medicínsky dôvod pre Covid.
  Všetko to je sprisahanie proti ľudstvu, utajované, lebo elity majú obrovský strach, že ľudstvo povstane.

  https://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/planetarni-lockdown-rozhovor-s-catherine-austine-fittsovou-o-soucasne-situaci.html

  • Pán Definitíva, ďakujeme za dobrý blog. Vypočula som to video s tou paňou – neskutočne dobre vysvetľuje túto situáciu a dáva dobré rady.

 7. svatoslav butora

  Keby v každej školskej triede a telocvični a jedálni boli umiestené nehlučné ionizačné prístroje Ionic Care a keby v každom úrade a kancelárii boli umiestené nehlučné ionizačné prístroje Ionic Care, a keby v každej domácnosti a bytovke boli umiestené nehlučné ionizačné prístroje Ionic Care, neboli by vo vnútorných priestoroch rúšky potrebné. Spotreba elektriny je v týchto prístrojoch minimálna – pár Watov.

  • Svaťo – vôbec nemyslíš na spriaznené organizmy, ako je bacillus subtilis?! Stále vychádzaš z prekonanej Pasteurovej tézy, že všetky choroby spôsobujú „všetky“ mikroorganizmy! A čo Rifeove frekvencie?! To mi pripomína Mao’ce tungov pohon na vrabce v Číne, ktorý v mene „Ani zrnko na zmar“ spôsobil hladomor a 56 miliónov mŕtvych!

  • Permanentne extrémne dezinfikovať všetky verejné priestory nie je veľmi dobré riešenie. Generácia mojich rodičov má lepšiu imunitu ako generácia našich detí.
   Nesúhlasím s povinným testovaním kohokoľvek, som však toho názoru, že pokiaľ bude akýkoľvek „lockdown“ v krajine a bude bránené chodiť rodičom riadne do zamestnania, nie je dôvod, aby boli deti posielané do škôl „povinne“. Toto rozhodnutie by malo byť ponechané na rodičoch. Ak totiž MZ SR tvrdí, že situácia je naozaj TERAZ kritická, je absolútne mimo „zdravého rozumu“ teraz posielať všetky deti do škôl. Ako je to v skutočnosti, či je situácia kritická alebo nie, to je druhá vec, ale pokiaľ to bude tvrdiť MZ SR a zatvorí polovicu krajiny, tak nech sú doma aj deti (aspoň nech je to na báze dobrovoľnosti)- je to logické. Inak naše dieťa v období dištančného vyučovania získava vedomosti rýchlejšie, ako keď chodilo do školy, nechcem tvrdiť, že je to tak vo všetkých predmetoch, ale väčšinou áno. Dokonca sa naučilo samé aj jeden pomerne ťažký cudzí jazyk. A to nám dieťa tvrdí, že nerado chodí do školy, vlastne baví ho to iba kvôli kamarátom.

 8. Ku článku – sion konceptualisti sa sekli v tom, že vynechali kompetencie zriaďovateľov škôl, čo mi pripomenulo to, že KSB sa snažia ovládnuť – najprv rozložiť, ale teraz ovládnuť – sionisti! Žiaden skutočný konceptualista by nevyprodukval takúto „konceptuálnu“ sračku ako títo debili z Trenčína – mesta známeho ako „mesto módy rúšok“! Toto nie sú KSB konceptualisti – toto sú Sion Protokolárni „konceptualisti“!

  Badateľ – za tento článok máte u mňa nedostatočnú a bez možnosti opravy! Ešte 2-3 takéto sračky, a prepadáte!

  • Dovysvetlím…
   1/ Nie je možné študovať Koncepciou sociálnej bezpečnosti bez jej antagonistickej, troficko oportunistickej /kto z koho, kto koho zožerie/ antitézy, resp. je to naopak – KSB je antitézou Protokolov sionských mudrcov, čo je Mein kamf sionistov!
   2/ Debilizácia školstva zasiahla všetky jeho úrovne! Riaditeľ školy je predovšetkým človek obligátne povinne byť lojálny jeho zriaďovateľovi, čo je politická, a teda mocenské štruktúra – v koho rukách? Momentálne v rukách sionistov, ktorí ovládajú sovenskú kultúru a školstvo tak, aby dosiahli ovládnutie status quo nekrvavou cestou! To je stav vecí!
   3/ Ten, kto si aspoň raz prečítal Protokoly Sionu má aspoň pojem o dosť rozsiahlej téme-kapitole, ktorá sa zaoberá cielene provokatívnou činnosťou!
   4/ Provokácia, provokatérstvo je za iných okolností – medzi debilmi – najefektívnejší spôsob – skúška lojality – kto za koho kope!
   5/ Vyprovokovanie riaditeľov škôl, aby sa „cez symboliku rúšok“ postavili proti svojim zriaďovateľom – je primitívny spôsob previerky ich lojality – nič viac! Ak na základe tejto provokácie dôjde k výmene lege artis kompetentných učiteľov ako nelojálnych za akýchsi lege artis nekompetentných úradníkov zriaďovateľov škôl, tak debilizácia SK školstva – rozklad – dosiahne najvyššej úrovne! Koniec! Náci školstvo!
   6/ Preto je dôležité, konceptuálne orientovať učiteľský stav tak, aby kreatívne sám nachádzal , možnosti, ako prežiť a odmietnuť tento fašizmus a nie tlačiť učiteľov do otvorenej konfrontácie – čo len uľahčí fašistickému systému ich profesionálnu – a možno neskôr aj fyzickú likvidáciu! Povedané stručne – učitelia – zorientovaní – musia prejsť do utajeného hnutia odporu! Otvorený odpor je vecou vojska – a to tiež používa taktické prostriedky utajenia.
   7/ Trenčín je známy tým, že jeho obyvatelia sú tak vylízaní, že deti sa tam už rodia s rúškom-nahúbkom! Chcieť v takomto prostredí od jednotlivcov, aby sa zviditeľnili otvoreným odporom v jame levovej mi pripomína gladiátorské hry Caligulu, takže ich iniciátor nemôže byť nikto normálny a už vôbec nie konceptuálny! Je to sion provokácia!

   • Podstatou tejto výzvy nie je huckať učiteľov proti riaditeľom škôl, ale klásť nepríjemné otázky rodičmi priamo riaditeľovi školy, ktorý ich potom má klásť ďalej zriaďovateľom. Ak na ne nebudú schopní odpovedať, existuje vysoká šanca, že od protizákonného konania upustia, lebo sa budú obávať trestoprávnych dôsledkov svojich činov.

    • Ad „existuje vysoká šanca, že od protizákonného konania upustia, lebo sa budú obávať trestnoprávnych dôsledkov svojich činov.“ – kto, keď to povestné hovno padá zhora a vôbec – je to opäť len a len metodika zastrašovania! Kto vyvinie väčšiu hrôzu – ten zvíťazí? A ČO SVEDOMIE!!! Svedomie je absloútna Ariadnina niť v tom, čo je správne a čo nesprávne! Kto iný, ako učiteľ by sa mal za každých okolností riadiť svedomím a nie rákoskou nejakého školského inšpektora doboha!

     Uvedomte si, čo znamenajú v podstate profesné stavy! Ako môžu byť odvážne defenders stavy – stavy ochrancov – keď ich vychovávajú k zbabelosti a nečestnosti rodičia a učiteľské stavy?! Vy chcete učiteľov zastrašovať trestným postihom podľa aktuálneho trestného zákonníka? A čo keď sa ten zmení?! Ten prvý, kto sa nesmie báť a musí mu byť jasné, čo je správne a čo nie je učiteľ! Je to domino efekt! Takže učiteľom treba vysvetliť – áno ku.va! – treba učiť učiteľov – že konajú nesprávne lebo, a nie preto, aby sa báli postihu! Veci treba vedieť správne uchopiť – o tom je múdrosť! Učitelia vychovávajú defenders – našich ochrancov – vojakov, policajtov! Chcete zastrašovať učiteľov? To je jednoznačne nesprávny proces výchovy spoločnosti! Bodka!

    • Vazena Redakcia,tato vrazedna svetova JUNTA,sa neboji nikoho,maju absolutnu moc.peniaze a kto sa im postavi proti,je odstraneny,rozlicnymi sposobmi.uprimne,Janko,Los Angeles

  • Milá pani Danka, ďakujeme za video. Len to je hrozné, že ešte veľa ľudí neverí čo sa s nami robí.

  • Vďaka Dana. Hrozné, čo sa na na tejto planéte deje. Zdá sa, že ľudský primitivizmus nemá v živočíšnej ríši konkurenciu.
   Obdivujem Trumpovu silu. Je to mimoriadne silná osobnosť.

 9. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/01/06/the-deception-of-pcr-tests-artificially-inflates-covid19-numbers.aspx
  The Deception of PCR Tests Artificially Inflates COVID-19 Numbers
  Podvod PCR testov – umelo nafúknu COVID-19 čísla.
  Robia to aby mohli byť lockdowny (uzatvorenia), reštrikcie, nosenie rúšok.

 10. https://www.naturalnews.com/2021-01-05-physician-admitted-to-icu-after-receiving-pfizer-vaccine.html#
  Physician in Mexico admitted to intensive care unit after receiving Pfizer vaccine
  Lekár v Mexiku prijatí na odd. intenzívnej starostlivosti po prijatí Pfizer vakcíny.
  Tento lekár má len 32 rokov.

 11. pozerám foto 2 aj foto 3 a vidím v tom rozdiel… na 2 ide tyčinka v dutine k uchu a na 3 k oku

 12. Zadajte si do googlu:
  Matovičov hlavný odborník na COVID dostal za jeden rok od farma firmy 152 000 EUR.
  A sú tam aj články na pravej strane a zaujímavé.

 13. cit.z článku na mamičkovskom portáli (lebo kde inde sa dajú vystrašiť matky?? ):
  „Na Slovensku potvrdili nový variant kmeňa koronavírusu, ktorý sa šíri z južných oblastí Veľkej Británie a takzvaný anglický kmeň sa podarilo identifikovať už v prvých skúmaných vzorkách z okresu Michalovce.

  Jeho šírenie je častejšie u ľudí do 60 rokov a intenzívne medzi deťmi. Klinické príznaky a smrtnosť ochorenia nového variantu je v porovnaní s pôvodným vírusom nezmenená, ale je pochopiteľné, že ľudia majú obavy.“

  Takže príznaky aj smrtnosť ostali nezmenené…tak čo sa zmenilo, že zrazu je vírus intenzívny v šírení medzi deťmi????
  Dôchodcov sme už vystrašili, tí sa dajú teraz rýchlo očkovať, tak potrebujeme urobiť bububu na rodičov a školákov, lebo to je teraz cieľová skupina!!

  hroznéééééééé

  • Je to vse asi dlouho do detajlu jiz palnovane s pouzitim Umele Inteligence a Megapocitacu o kterych nemate mnozi ani poneti.
   Spejlkama mohou odebirat vzorky na dalsi zpracovani a trideni lidstva??? Ano razeni vasich DNA a „prapredku, puvodu, ktizenbi… rodu, teda k dalsimu Vyuziti“.
   V mistech kam nas stouraji se nachazi jeden „z centru dalsiho lidskch smyslu“, nedavno objevenych ktery se muze vazne poskodit …
   Je pry mozne vypracovat formular o zakazu testovani ditete kdyz jsou k tomu Vazne duvody… a take jejich nokovani, deti bohatych to jiz maji.

   V nekterych mistech byly jiz otevreny skoly pro Nadane a Talentovane zaky na plnych 5 dnu v tydnu, aby se nezadbavalo jejich spolecenskemu vyvoji a odosobneni, pres vedecke komory.
   Da to dosti prace a jde to take bez take rousek v Hebrew skolach a tech privatnich pro bohate… Teda opet pliziva Segregace?

 14. Tato hudba roztančí každé evropské srdce
  Kent je nejslavnější rocková kapela ve Švédsku všech dob.

  https://youtu.be/bubOcI11sps?list=RDbubOcI11sps
  https://youtu.be/bubOcI11sps?list=RDbubOcI11sps;

  Ve Washingtonu ze by zaacatek?

Pridajte komentár

*