Trestné oznámenie na štát za povinné nosenie náhubkov (rúšok)


Print Friendly, PDF & Email

Trestné oznámenie na štát za povinné nosenie náhubkov (rúšok)

Generálna prokuratúra, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1. V Pečeňanoch dňa 26.08.2020

VEC: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví ako aj zneužitie právomoci verejného činiteľa pre porušenia zákona č. 42/1994 Z. z. a ďalších trestných činov.

Ing. Miroslav Sagan, XXXX, štátny občan SR, na základe nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

Od Marca 2020 do Júna 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len UVZ SR) nariadenia UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, týkajúce sa nariadenia prekrytia horných dýchacích ciest všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

V nariadení OLP/4825/2020 tvrdí UVZ SR, že:

„Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí, – osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. „
  Toto opatrenie sa opiera o § 48 ods. 4 písm. c), 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z., §§ 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z.“

Dôkaz č.1 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.1 Nariadenie OLP/4825/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.1: V § 2 ods. 1, 2 zák. č. 42/1994 Z. z., je vymedzený obsah civilnej ochrany, v smere možného ohrozenia, a prijímania opatrení na znižovanie rizík. Kompetencie podľa tohto zákona tu majú iba orgány štátnej správy určené týmto zákonom: Ministerstvo vnútra SR (§ 12), okresné úrady v sídle krajov (§13), okresné úrady (§ 14), samosprávny kraj (§14a), obec (§15).

Ďalej Ústava Slovenskej republiky v článku 2, odstavci (2) hovorí, že:

„Štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy , v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Vzniká podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, trestného činu šírenia poplašnej správy ako aj trestného činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe.

Dôkaz č.2 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe: Príloha č.2 Štúdia z the British Medical Journal: A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers

Vysvetlenie ku dôkazu č.2: Štúdia sa zamerala na porovnanie účinkov nosenia textilných rúšok a chirurgických rúšok a vyhodnocovala mieru chorobnosti respiračných ochorení, ochorení podobných chrípke a laboratórne potvrdených ochorení spôsobených vírusom.

Pretože toto bola randomizovaná klinická štúdia, na 1607 medicínskych zamestnancoch 14 nemocníc, boli títo rozdelení do troch skupín. Prvá nosila rúška textilné celú pracovnú dobu, druhá nosila rúška chirurgické celú pracovnú dobu a kontrolná skupina nosila rúška v rámci bežnej praxe, teda nie celý čas.

Výsledok štúdie hovoria o tom, že v laboratórnych testoch:

 • Textilné rúška prepúšťajú až 97 percent nákazlivých častíc
 • Jednorázové rúška prepúšťajú 44 percent nákazlivých častíc.
 • Respirátor N95 (typ 3M 9320) prepúšťa pod 0,01 percenta nákazlivých častíc
 • Respirátor N95 (typ 3M Vflex 9105) prepúšťa 0,1 percenta nákazlivých častíc

Preto autori tejto recenzovanej štúdie z roku 2015 v štvrtom najvýznamnejšom medicínskom časopise v ponímaní tzv. vedeckého impact factora , varujú pred používaním textilných ako aj jednorázových rúšok vzhľadom ku ich neúčinnosti.

Následne štúdia vyhodnotila, že napriek noseniu horeuvedených rúšok, bola potvrdená nákaza horeuvedenými typmi ochorení nasledovne:

 • Najvyššiu mieru respiračných ochorení testovaných subjektov bolo vo všetkých troch kategóriách v textilných rúškach.
 • Chrípke podobnými ochoreniami v tejto štúdii ochorelo až o 1325 percent viac testovaných subjektov, ako v skupine nosiacej chirurgické rúška.

Autori tejto štúdie explicitne uvádzajú ako dôvod zadržiavanie vlhkosti, opakované používanie textilných rúšok, ako aj ich zlá filtrácia.

Zjavná neúčinnosť horeuvedenou priepustnosťou nákazlivých častíc textilných rúšok, ako aj výsledky reálnej nákazy a prepuknutia ochorení v subjektoch s textilnými rúškami, hovoria o nebezpečnosti horeuvedených nariadení UVZ SR pre verejné zdravie, ako aj pre zdravie jednotlivca a spĺňajú podozrenie na spáchanie trestných činov ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe, pretože z výnimiek nie sú vyňaté deti nad 3 roky ani tehotné ženy a tieto skupiny obyvateľstva sú najzraniteľnejšie.

U detí sa imunitný systém vyvíja a u tehotných žien je imunitný systém potláčaný vo fáze vývoja plodu. Preto mohli horeuvedené zistenia viesť ku zvýšenej miere chorobnosti práve horeuvedených skupín, ako aj ku potratom a potenciálnym chronickým poškodeniam zdravia u detí, stálou nákazou z vnútra vlhkých textilných rúšok a zlou filtráciou nákazlivých častíc textilnou štruktúrou látky.

Dôkaz č.3 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe: Príloha č.3 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/4778/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.3: Autor oznámenia dňa 20.5 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:

 • zoznam peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých bolo prijaté opatrenia na povinné nosenie prekrytia horných dýchacích ciest obyvateľov Slovenskej republiky na základe opatrenia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/4084/2020

UVZ SR v liste so značkou RK/4778/2020 odpovedalo že:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, po konzultácii s odborným konzíliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, … a teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá Vami požadované publikácie k dispozícii.

Horeuvedené nepreskúmanie odbornej literatúry z dostupného obdobia posledných 5 rokov, čo je pre citovanie vo vedeckých kruhoch bežná prax, a následne nariadenie celoplošných nariadení UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, ktoré podľa dôkazu v prílohe č.2 vedie ku ohrozeniu verejného zdravia z nedbanlivosti, pretože UVZ SR neskontroloval najnovšie vedecké poznatky a neaplikoval tieto na vzniknutú situáciu, ako autor oznámenia popisuje v predchádzajúcom vysvetlení, preto sa autor domnieva, že bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe.

Dôkaz č.4 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.4 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/5131/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.4

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Autor oznámenia dňa 29.6 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:
Dovoľte mi najskôr poďakovať za prácu, ktorú robíte na poli verejného zdravia. Na základe Vašej odpovede z 26.6 2020 značka RK/5131/2020 hovoríte že, citujem:

„Vaša Žiadosť‘ o informáciu nie je Žiadosťou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii), nakoľko Žiadate o vypracovanie stanoviska (odpoveď na dotaz) a nie o informáciu, ktorú by mal dotazovaný orgán priamo k dispozícii. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám oznamuje, že sa bude Vašou žiadosťou o stanovisko zaoberať‘ a bude preposlaná na posúdenie a vybavenie príslušnému vecnému odboru.“

V opatrení OLP/5090/2020 je ale napísaná formulácia že, citujem predmetné nariadenie:

„Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou….“

Vo svojom predchádzajúcom stanovisku ku mojej žiadosti o informácie Úrad verejného zdravotníctva hovorí, že nariadenia UVZ zastúpeného Hlavným hygienikom Slovenskej republiky v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, Hlavný hygienik rozhodol na základe par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo formulácii predmetného paragrafu nie je ale zmienka o formulácii „všetkým osobám“ použitou Hlavným hygienikom v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, ale je tam formulácia „zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia“.

Pretože predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva v zastúpení Hlavným hygienikom postupoval v zmysle tohto zákona, ako ste mi odpovedali v predchádzajúcej korešpondencii, predpokladal som a stále predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva má k dispozícii predmetnú definíciu „časti obyvateľstva“, na ktorú sa predmetný paragraf 48 ods.4 písm. c) vzťahuje, pretože sa Úrad vo svojich nariadeniach OLP/5090/2020 a predošlých na tento zákon, paragraf, odsek a písmeno odvoláva.

Preto nemôžem súhlasiť s Vašim stanoviskom a odpoveďou RK/5131/2020 a žiadam o vybavenie tejto žiadosti v pôvodnej zákonom stanovenej lehote.

Na túto časť Žiadosti z 29.6 reagoval UVZ SR nasledovne:

Na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky bolo zhodnotené, že nie je postačujúcim opatrením predstavujúcim zákaz pohybovania sa na verejnosti bez náležitého prekrytia horných dýchacích ciest pokryť menšiu, ako 100%-nú časť osôb zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za potrebné poznamenať, že obmedzením styku časti obyvateľstva nie je nutne potrebné cápať absolútne obmedzenie kontaktu, ale i „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku, ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia.

Podľa par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nikde definované „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku. Preto sa autor oznámenia domnieva, že došlo ku naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Zároveň sa UVZ SR odvoláva na obmedzenie styku ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia. Z dôkazu č.2 ale jasne vyplýva, že prekrytie horných dýchacích ciest mimo respirátorov typu N95 nezabraňuje prechodu nákazlivých častíc, v látkových rúškach ide o prechod 97 percent nákazlivých častíc, v chirurgických rúškach ide o 44 percent nákazlivých častíc.

Preto horeuvedené opatrenie je je možné definovať kvôli svojej neúčinnosti z medicínskeho hľadiska ako opatrenie v záujme ochrany verejného zdravia a kvôli svojej škodlivosti a nebezpečnosti textilných rúšok zdokumentovanom v dôkaze č.2 sa autor oznámenia domnieva, že bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa z nedbanlivosti.

Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie podozrivých osôb či organizovanej skupiny osôb nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu viacerých trestných činov v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“).

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku, ako aj aby príslušné orgány činné v trestnom konaní preskúmali vykonateľnosť horeuvedených nariadení a aby som bol o postupe orgánov činných v trestnom konaní boli v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, informovaný,

S úctou a vďakou

Ing. Miroslav Sagan


Podané elektronicky dnes na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Záver

V podstate včera prekročili niektorí ľudia rubikon. A mačka zahnaná do rohu sa stáva tigrom.

Horeuvedené skutočnosti sú reálne a nevidím dôvod na to, aby toto oznámenie nebolo vyšetrené a nebolo vznesené obvinenie.

Poznámka redakcie

Ing. Miroslav Sagan nijako nesúvisí s našou stránkou, ani jeho trestné oznámenie na ÚVZ SR nijako nesúvisí s trestným oznámením, ktoré na nás podal minister zdravotníctva Krajči.

Minister Krajči oznámil trestné oznámenie na nás dňa 28.8.2020. Pán Ing. Miroslav Sagan zverejnil svoje trestné oznámenie ďeň predtým, teda 27.8.2020 na svojom Facebookovom profile, odkiaľ sme ho prevzali a uverejnili na našej stránke ako článok.

Ide teda o dva od seba kompletne nezávislé subjekty a dve nezávislé udalosti.

Stop Candida

Zdroj: status Miroslava Sagana na Facebooku, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Zora Karaisova

  Chcem byt informovaná .

 2. Gratulujem ku článku, kiež vyhráme tento boj so zlom. Buďme všetci spolu a jednotní.
  Posielala som Vám tiež video jasnovidného inžiniera Jána Heczka, ktorý lieči frekvenciami. Načítala som Jeho text o neexistencii živého patpgénu. Pošlem Vám to ešte raz.

  • …. 🙂 zdravím… Aj ja by som to chcela vidieť…môžete poslať aj mne??? Dík vopred

   • Drzim Vam palce. Dufam , ze tento boj za nas , za ludi vyhrate a nenechate sa zastrasit statnou mocou. Ludia stoja za vami. Nechcem Vam davat rady, viete co mate robit , len taka mala pripomienka. Na Youtube je video – instruktaz k nenoseni rousek – nahrala ho pani Jana Peterkova , ta by Vam mozno mohla este viac pomoct s danym pripadom . Drzte sa.

 3. Robite uzasnu pracu p. Sagan. Klobuk dole, nedajme sa.

 4. Ďakujem.

 5. Ján Jedlička

  Výborne. K vášmu podaniu ešte dodávam (prípadne zvážte doplnenie) nasledovné:

  V §3b ods. 4 zákona 42/1994 Z.z. sa mimo iného uvádza: „…Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, postupuje sa podľa osobitného zákona.1a)“. Z uvedeného vyplýva, že 90 dní dával ÚVZ pokuty napr. za nenosenie rúšok, resp. za iné (podľa neho priestupky) neoprávnene, keďže zákon na ktorý sa odvolával, po vyhlásení výnimočného stavu neplatil, resp. sa podľa neho nemalo postupovať.

  V §20 toho istého zákona sa uvádza: „Osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov,20) je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.“ Problém je, že podľa tohoto paragrafu uložil UVZ povinnosť nosenia rúšok celoplošne a v niektorých obdobiach bez výnimiek. Aj teraz bola zrušená výnimka z nosenia rúšok v interiéri aj u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých UVZ sám svojim predošlým rozhodnutím uznal, že by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu ich stavu. UVZ teda jednoznačne prekročil právomoc, ak v rozpore s daným paragrafom uložil opatrenie podľa tohoto zákona aj osobám, pre ktoré (ako sám priznáva v inom rozhodnutí a zároveň vo svojom stanovisku pre médiá) nie je takéto opatrenie vzhľadom na ich zdravotný stav primerané. Obdobne je to u detí, kde toto opatrenie nie je primerané veku a môže ohroziť ich psychický a fyzický vývoj.

  Zároveň odporúčam sa pozrieť aj na vyhlásenie výnimočného stavu. Je my jasné, že už neplatí, ale to je asi najmarkantnejšie porušenie právomocí a to z dôvodu, že ak si prejdete jednotlivé rozhodnutia k vyhláseniu a následne rozšíreniu výnimočného stavu, tak zistíte, že najskôr bol výnimočný stav platný pre zdravotníkov, neskôr boli do neho zadefinovaný aj sociálny pracovníci, ale keď vláda ohlasovala zákaz vychádzania, vydala síce o tom rozhodnutie, ale okruh osôb (ak je vôbec možné takto okruhy definovať) už nerozšírila. V zákaze vychádzania na veľkú noc sa totiž nikde neuvádzalo, že núdzový stav sa týmto rozširuje na všetkých obyvateľov SR. Takže šlo o výrazne zmätočné rozhodnutia.

  No a na záver. UVZ prekračuje právomoci aj v oblasti práva a slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania. V Charte základných práv EU sa uvádza: „1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.“ Podobne to definuje aj Ústava SR v čl. 24 ods. 1 a 2, kde je mimo iného jasne uvedené: „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, …“ Zákon o CO v žiadnom prípade neumožňuje zásah do ústavných práv a ústavný zákon upravujúci stav núdze jednoznačne definuje, ktoré práva môžu byť obmedzené. Právo podľa čl. 24 ústavy tam ale nie je. Preto akékoľvek konanie ÚVZ voči napr. náboženským obradom v Hlohovci, Trenčianskej Teplej a p. bolo v rozpore z ústavou a ďalšie prekročenie a zneužitie právomocí tohoto úradu.

  Fandím vám, aj keď moc neverím, že niečo dosiahnete. Bolo by skvelé, ak by sa aspoň niekto pridržiaval základov právneho štátu. Všetko dobré.

  • Pán Sagan nie je členom našej redakcie, my sme len prevzali jeho príspevok z Facebooku. Ak by ste s ním chceli komunikovať priamo, môžete tak urobiť pod jeho statusom na Facebooku:
   https://www.facebook.com/miroslav.sagan.1/posts/310176857096237

   • Ján Jedlička

    Ďakujem. Napíšem mu.

   • Ján Jedlička

    Tak nenapíšem. Aspoň zatiaľ nie. Portál tvnoviny.sk (Markíza) sa postaral nie len o zablokovanie môjho konta na Facebooku, ale momentálne my Facebook nedovolí vytvoriť ani žiadne nové. Samozrejme to časom nejako obídem, ale teraz nestíham a tak to nejaký čas potrvá. A možno na to ani nebudem mať chuť. Chcem vás pre to poprosiť, ak by ste redakcia, alebo niekto iný boli tak láskaví, upozornite prosím dotyčného autora toho podania na môj komentár. Ďakujem moc. Možno mu to trošku môže pomôcť v ďalšej argumentácii.

 6. Miroslav Koštial

  O stránkach badatel.net som sa dozvedel na základe trestného oznámenia, ktoré podal Krajčí https://www.hlavnespravy.sk/krajci-podava-trestne-oznamenie-na-neznameho-pachatela-v-suvislosti-s-informaciami-publikovanymi-na-webe-badatel/2277328
  Urobil Vám skvelú reklamu. Okamžite som pochopil, o čom je trestné oznámenie pána Miroslava Sagana. Vaše stránky zrejme v budúcnosti budem navštevovať a svojim blízkym pošlem informáciu o tom, že existuje badatel.net . Ďakujem Vám že sa snažíte informáciami vyvážiť podvod Covid-19 .

  • Ďakujem za tento zdroj informácií. Ministerstvo neurobilo NIČ a ani neurobí. Tam nie je poznanie. Jeho šéf je na to nemá. Budem Vás podporovať naďalej a robiť osvetu. Ďakujem este raz, že ste.

 7. Na youtube.com je relácia: Sám sebe lekárom 237 pod názvom Rizika nosenia rúšok a mobilných 5 G sietí. Sama som ju nevypočula ale kto má čas môže to vypočuť.
  https://www.youtube.com/watch?v=p86Kui1mTCY

 8. Na internete je teraz často slovo Plandemia. Možno, že každý nevie čo to znamená. Plandemia = Plánovaná pandémia.

 9. Ďalšia lekárka spochybňuje význam nosenia rúšok.
  https://zemavek.sk/ta3-dalsia-lekarka-spochybnuje-vyznam-nosenia-rusok/

 10. Ľubomír

  Este by sme mali ziadat o UVZ a MZ SR o zverejnenie uplneho zlozenia novej vakciny do poslednej zlozky (a mozno aj vstkych vakcin, ktorymi sa sucasne ockuje). Nech to zverejnia na ich strankach, aby to bolo verejne dostupne a viditelne oznacene cervenym hrubym pismom. Ockovanie ma byt dobrovolne a nech si ak chcu oni ockuju seba a svoje rodiny dookola pre mna za mna od rana do vecera. Rad im darujem aj vsetky „moje“ vakciny. Co su to za sposoby aby par „mudrlantov“ platenych z nasich dani, co si myslia ze pojedli mudrost sveta diktovali zvysnemu obyvatelstvu, ci sa maju ockovat. Som zvedavy, ci aj budu vyhodnocovat vplyv na zdravie ockovanych po podani vakciny. Ak chcu nutit zdravych ludi do ockovania (vacsina z nas ma silnu vlastnu imunitu), tak nech aj zabezpecia dokladnu kontrolu od A po Z a ak to zdravotne niekomu ublizi, tak nech aj stat najde mechanizmy na odskodnenie obeti ockovania.

  • Ak by došlo k situácii, že očkovanie bude povinné buď pre všetkých, alebo len pre vybrané skupiny obyvateľstva, odporúčam žiadať od kompetentných orgánov (MZ, ÚVZ) právne vymahateľnú požiadavku, že v prípade poškodenia štát vyplatí postihnutému všetky náklady spojené s liečbou a podľa stupňa poškodenia aj primerané finančné odškodnenie. Ja budem na takejto požiadavke trvať. V opačnom prípade odmietnem očkovanie a som pripravený sa so štátom aj súdiť. Ale keď hovoria, (Jarčuška, Čiambor …), že vakcína bude bezpečná, nemal by byť problém dať takúto záruku písomne každému, kto o to požiada. Potom som zvedavý na ich reakciu.

  • Máte absolútnu pravdu, pán Ľubomír, aj pán Ján, no pre naše kompetentné orgány sú naše oprávnené požiadavky iba hlasmi do neba volajúceho psa…oni nemusia nič, oni sú tu bohovia, ktorí majú v rukách všetku moc i všetky zbrane. Myslíte, že by ste prípadný súd vyhrali? A keby oni hoci aj dopodrobna rozpísali zloženie vakcíny s absolútnou zárukou jej bezpečnosti, verili by ste im? Ja nie.

  • Lubomír –
   1/Prehľad očkovacích látok /v roku 2019/ s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie — 18x DOPLNENÉ
   https://www.slobodavockovani.sk/news/prehlad-ockovacich-latok-s-platnou-registraciou-na-slovensku-a-ich-zlozenie/
   2/ V akomsi dokumente som zaregistroval poznámku, že aj keď sa vedci pokúšajú vytvoriť predstavu o modeli konkrétneho vírusu – doteraz údajne nebola vyhotovená ŽIADNA FOTOGRAFIA VÍRUSU!!!
   Ide o to, že spektrálnym optickým mikroskopom Royala Raymonda Rifeho – pri maximálnom zväčšení 60.000 krát – sám Rife pozoroval pri rozpadnutých baktériách – vírusy – čo je len terminus technicus pre choroboplodné organizmy bežne nepozorovateľné – čo videl len ako bodečky /po rozpade bacilov tuberkulózy zabíjali chorých aj tieto mikroštruktúry/ – ale nevidel žiadne ich štruktúry! Preto začína byť zaujímavá práve teória exozómov, ktoré ako toxíny vznikajúce pri buňkovej smrti a dokážu vyvolať smrť ďalších buniek – pokiaľ sa s nimi organizmus nevysporiada – čo môže vyvolávať domnienku o sebareplikácii – „vírusu“-exozómu. Skúste si napr. pichnúť mŕtvolný jed – a vyrobíte ďalší.

   Čo sa týka elektrónových mikroskopov /10 mil. krát zväčšenie/ – okamžite zabíjajú živé štruktúry, čo nie je to isté ako streliť si srnca a furt to bude srnec. Tieto mikroskopy sú schopné skúmať molekuly a atómy povrchov, ale nie objekty. Je to ako pozorovať povrch Mesiaca, ale už nie ako celok.

   Takže – tu je akýsi pokus o zobrazenie vírusu SARS. Keďže elektrónový mikroskop zobrazuje len bezfarebne – čo tak to trošku kolorovať grafikou? Je zaujímavé, aký komiksový „idol“ z neho dokázali médiá časom vytvoriť /ako guľatý tvar Zeme – z výšky povinne snímanej výhradne len rybím okom – inak nedostanete licenciu na lety vo výškach čohokoľvek/.
   https://www.zdravie.sk/clanok/57989/koronavirusy-su-s-nami-uz-dlho-ako-sa-sirili-a-aka-je-ich-historia

   Takže otázka – tie hnusné mŕtve placky s akýmisi plesňovými výrastkami /už ste videli plesnivé „chlpaté“ psie lajno v tráve?/ – dokázali inšpirovať pred 20 rokmi výrobcov silikónových luminiscenčných hračiek, alebo to bolo presne naopak! Lebo presne v roku 2006 som sesternici kúpil z plezíru svetielkujúcu „soplavú-traslavú“ guličku do auta – mala presne ten tvar, akým teraz zobrazujú Covid-19!!!
   Na obrázkoch dole to bolo niečo medzitým a tým – namiesto prísaviek to malo guličky ako žaba rosnička na prstoch.
   https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1K0Z8X3vD8KJjSsplq6yIEFXar/Peradix-Creative-Silicone-Sucker-Toys-Ball-Surface-LED-Flashing-Children-Educational-toys-ball.jpg
   https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EvTaLXXXXXXAXVXXq6xXFXXX4/Novelty-Luminous-Toy-Balls-Funny-Night-Light-Silicone-Ball-for-Kids-Best-Christmas-New-Year-Party.jpg

   No – nekúp to, keď je to funny, že? „Vizualizácia“ je to najdôležitejšie, aby ľudia verili, že vec – koronavírus – existuje. Potom nech nás neprekvapí, ak si nejaký vystrašený blbec pod vplyvom mediálneho psychoteroru strelí do hlavy! Je to ako v zákopovej vojne, keď sa zo smrti vystrašení vojaci sami vrhali do paľby guľometov – aby ten des mali konečne za sebou. Pozor na to! Momentálne sa stupňuje strašenie 2. vlnou – vyrobia si prípadov koľko chcú – aby do nás napichali čo chcú – a nie každý lekár pôjde z etických dôvodov robiť radšej predavača v potravinách – preto predsa neštudoval, že. Ach – kde sú tie biele plášte pracovníkov v potravinárskom sektore. Všetci boli vtedy „doktori“!

   BSc. Amandha Vollmerová – Fakta a fikce za konceptem virů
   https://www.youtube.com/watch?v=clkdaSSwzXY&feature=emb_title

   „Matovič a ani niektorí ďalší hostia sa podľa niektorých fotografií zjavne neobávali medzi desiatkami ďalších ľudí akejkoľvek nákazy, prípadne toho, že oni sami môžu byť šíriteľmi vírusu. Opatrenia hlavného hygienika Jána Mikasa z júla 2020 sú ale jasné.

   „Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou: osoby nevesty a ženícha pri svadbe (jeden z mnohých príkladov),“ píše sa v júlovom opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

   Keďže však premiér nebol ženíchom a vystupoval ako svedok, pravidlo nosenia rúška sa logicky vzťahovalo aj naňho. Premiéra Igora Matoviča sme s otázkami ohľadom nosenia rúška na svadbe kontaktovali, no neodpovedal.“ /od 2. septemba nastupujú policajné perzekúcie a 1.000 eurové pokuty za nenosenie rúšok vnútri objektov/
   https://www.infovojna.sk/article/korona-nekorona-veselica-musi-byt-matovic-sa-bez-ruska-zabaval-na-svadbe-plnej-ludi-napriek-nariadeniu-hlavneho-hygienika

   Takže – mať to za sebou? A čo tak najprv niekoho poslať pred sebou – nech klope na Nebeskú bránu?
   https://www.infovojna.sk/article/video-muz-z-juhu-slovenska-si-siahol-na-zivot-po-tom-ako-zistil-ze-je-pozitivny-na-koronavirus

   „Psychologická vojna je sama osebe extrémizmus, ba aj terorizmus. Nemá miesto v žiadnej zdravej slobodnej spoločnosti s vyváženým modelom práv a povinností. Doteraz bola súčasťou vojen, dnes je to samostatná forma vojny, veľmi nebezpečná a zákerná. Psychologická vojna pôsobí tak proti jednotlivcom, ako aj proti najvyšším organizačným jednotkám ľudskej spoločnosti, ktorými sú národné štáty. Psychologická vojna nadobudla charakter 3. svetovej vojny. Je to najnebezpečnejšia forma vojny. V súčasnosti disponuje množstvom paralelných metód od kybernetickej, cez informačnú, mediálnu, spravodajskú, špionážnu, diskreditačnú, infiltračnú, až po politickú, kultúrnu, propagandistickú vojnu…“
   https://www.infovojna.sk/article/sme-svedkami-3-svetovej-psychologickej-vojny-totalitneho-liberalizmu

   Ha – čo desilo režim v 1968! „Je vás takých ako Ján Palach – schopných sebaobetovania – VIAC?!“ Lebo o tom to je a preto začala úradovať agenda egoizmu a dnes sme v stave, že sa tu nenájde jediný Jozef Gabčik!
   Jan Palach a jeho rozhovor s doktorkou v nemocnici po upálení
   https://www.youtube.com/watch?v=3KNJZGXVAlI

   Takže stále platí, že – O VÍRUS TU NEJDE!!!

  • MuDr-lant

   AUTIZMUS A HYPERAKTIVITA, „MALÁ“ MOZGOVÁ DISFUNKCIA sú najčastejšie následky poškodzovania najzraniteľnejších detí. Škoda že rodičia nepodávajú dostatok trestných oznámení aby aj tí na prokuratúre vedeli o ohromnom počte každoročne poškodených či už organizovaných do občianskych združení – hromadné podania a individuálne podania ročne by išli do tisícok ! V Maďarsku organizovaní rodičia poškodených detí vymohli nielen odškodňovanie, ale aj mnoho iného. Odporúčam pre Cezhraničnú spoluprácu s výmenou skúseností. Jednotlivcov po jednom odbijú aj keď ich je mnoho, ale poškodených je tisíce každý rok ! Tutlajú túto skutočnosť nehoráznymi klamstvami ! V Maďarsku po tom čo muselo min. zdrav. vyplatiť 100-ky miliárd a kompetentní boli stíhaní za „nedbanlivosť pri poškodzovaní zdravia“ situácia sa výrazne zmenila a naďalej prebiehajú zmeny v prospech detí kedže odhalili NEBEZPEČENSTVÁ skryté vo vakcínach vyrábaných v USA ! ! ! Nespĺňajú bezpečnostný štandard, ale to sa pri nákupe NESKÚMA ! ! !

 11. Jednoduchá

  Pre p.Jean – vďaka za ďalšie výborné tipy :-)……a mám 1 otázku na Vás, v predch.článku ste spomenula, že ste tiež robila za 3 urč.obdobie a ja sa pýtam tiež ako kto ?…….ďakujem vopred.
  Pre p.Ľubomíra – skvelý príspevok! :-)….napísaný priamo k veci a alebo ako sa hovorí ,,po lopate“ !……máte môj úplný súhlas vo všetkom ! :-)….
  pre p.Miroslava K. – áno, tu na Bádateľovi sú výborné články, budete mať skutočný prehľad o všetkom, čo sa deje………………..
  Želám pekný deň všetkým skutočne bádajúcim“ :-)…………………

  • Milá pani Jednoduchá, snažím sa zabudnúť na svoju minulosť a odpustiť. Musím totiž vládať prežiť súčasnosť. Teraz už len „pomaly, kludne a pozitívne“.
   Ale niekto mi pomohol otvoriť oči, nebolo to úplne z mojej hlavy. Bohužiaľ vždy silnejší sa snaží zneužiť slabšieho, hľadať na ňom chyby. Ako aj v Biblii je napísané: V očiach druhého vidíme smietku a v svojom nevidíme brvno.
   A ako vidíme elity sveta vždy používali: Rozdeľuj a panuj. Vždy dokázali poštvať ľudí, národy proti sebe.
   Kde sa dvaja bijú tretí zvíťazí…

  • Vladimír Vrábel

   …moja mama ma často vychovávala k používaniu „rúška“ aforizmom:“Hovor vždy len vtedy, keď vieš, že to čo povieš je lepšie ako mlčanie.“ Nenapadlo Vás všetkých mudrujúcich, že táto tretia svetová vojna v mierovej podobe s neviditeľným nepriateľom. Až dnes som pochopil moju mamu-ona mi nenavliekala rúšku, ale robila mňa rúškou zadržiavajúcu škodlivé a prepúšťajúcu len to-život zachraňujúce. Celý proces chápem ako symbolický proces súboru symbolických inštrukcií Vesmírnej mami, ktorá chce mať „rúško“ z každého z nás. Asemblerom je zákon lásky.

 12. Nútenie a trestný postih všetkého obyvateľstva štátu vykonávať určitú činnosť (teraz protiprávne nosenie rúšok v neexistujúcej „Pandémii „/ani v epidémii/ sa nazýva štátny teror.

 13. Konečne ! A na právnom podklade. Širiť, šíriť, šíriť ďalej……..ďakujem !

 14. Počas núdzového stavu je situácia iná, ale ten skončil. Hotovo!!!

 15. Registroval som trestné oznámenie Krajčiho na Bádateľa. Treba týchto ľudí zastaviť, musia odísť z vlády a politiky. Krajči je psychicky postihnutý, sám sa usvedčil vo videu, kde hovorí o satanistoch a dietkach božích. Odkaz pre všetkých s poruchami mysle: Svet je usporiadaný a funguje tak, že je ľudskou mysľou vysvetliteľný a pochopiteľný.

  Štát objednal 3 mil. Covid vakcín.
  1. Vakcinácie proti Covid, korona absolútne nespĺňa odborné ukazovatele, podľa ktorých sa vakcinácia zavádza a to len v prípade chorôb, ktoré postihujú veľkú časť populácie, nechávajú trvalé zdravotné následky, alebo dochádza k vysokej úmrtnosti. Preto, lebo vakcíny silne narušujú imunitné procesy v tele v zmysle iného poškodenia zdravia a obsahujú látky, ktoré môžu spôsobiť trvalé zdravotné postihnutie.
  2. Korona teroristi vykazujú počty pozitívnych na korona, ktoré nie sú dôkazom reálneho ochorenia, lebo PCR testy sú dôkazom prítomnosti RNA, ale nie vírusu a zistené protilátky bez klinických príznakov sú dôkazom zdravej a fungujúcej imunity a nie choroby.
  3. Tieto falošné počty pozitívnych na korona sú výrazne nižšie, ako sú iné reálne klinické ochorenia napr. na bežnú chrípku, civiliazčné ochorenia, rakovina, cukrovka, srdco cievne choroby…
  4. Počet zomretých s tzv. Covid korona je podvod, lebo primárnou príčinou oslabenia a úmrtia je vždy iné sprievodné ochorenia a korona sa len vyskytne na chorom pacientovi tak, ako tisíce iných mikróbov, ktoré na osklabenom tele majú výbornú živnú pôdu. Primárnou príčinou úmrtia nie je korona!!!
  5. Počet zomretých aj v „silne“ korona postihnutých štátoch je výrazne nižší, ako v minulom roku. Pri pandémii by malo zomierať ľudí výrazne viac, ale nezomiera! Pandémia neexistuje.
  6. WHO zmenilo legislatívu na vyhlásenie pandémie, znížilo podmienku počtu „chorých“, pozitívnych bez klinických príznakov, aby mohla byť pandémia vyhlásená. Vyhlásením pandémie boli porušené všetky medzištátne dohody. VHO zakázalo pitvy, lebo pitva je posledný súd, ktorý preukáže neškodnosť korona o zomretých.
  7. Vývoj vakcín ešte nie je ukončený a štát už objednal vakcíny, čím môže priamo ohroziť zdravie obyvateľov s trvalými následkami na zdraví. Štát odmieta ruskú vakcínu, ktorej vývoj je už prakticky ukončený, otestovaná je na ľuďoch a pozitívne sa vyjadrila o nej aj WHO.

  Všetko toto nasvedčuje tomu, že štát riadia nekompetentní politici, ktorí nepracujú s poznatkami, faktami, logikou, v prospech občana. Logika veci vraví, že z nákupu vakcín bude profitovať len farmaceutický biznis, vraj sa jedná dokonca len o jednu firmu. Štát spolupracuje s korporáciou, podlieha tlaku cudzej mocnosti, lebo aj v USA, aj v Nemecku… všade vo svete je politika len bojom klanovo korporatívnych skupín o moc a nikdy nie je o prospechu pre občana. Občan je len nástrojom na výrobu zisku.

  Štát úmyselne nehospodárne nakladá s verejnými zdrojmi, koná v prospech farma biznisu a proti občanom, takéto konanie spĺňa definíciu fašizmu.

  Gatesove vakcíny mnajú znížiť pôrodnosť: https://www.czechfreepress.cz/zdravi/p-c-roberts-jsou-vakciny-billa-gatese-proti-covidu-19-tez-vakcinami-pro-snizeni-porodnosti.html

  Smrť Trumpovho brata, Gates pôjde pred súd: https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/testament-zemreleho-roberta-trumpa-gates-k-soudu-za-zlociny-proti-lidskosti-jeste-letos.html

  Prymula, Chlíbek, Maďar, vakcinačná mafia v ČR: https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/testament-zemreleho-roberta-trumpa-gates-k-soudu-za-zlociny-proti-lidskosti-jeste-letos.html

  V USA vedeli dopredu, že v Číne bude korona nákaza: http://www.nwoo.org/2020/08/26/ron-unz-jak-mohl-washington-v-listopadu-2019-vedet-ze-se-v-cine-v-lednu-2020-objevi-covid-19/

  Svedectvo Češky z Floridy, bilogická zbraň korona vírusu proti Trumpovi: https://aeronet.cz/news/dalsi-svedectvi-cesky-z-floridy-americka-nemocnice-propustila-po-nekolika-tydnech-stale-nevyleceneho-bratra-jejiho-manzela-do-domaciho-osetrovani-posledni-test-na-covid-19-stale-potvrzuje/

  EÚ nakúpila 400 mil. vakcín od Astra Zeneca, opováži sa Krajči pindať: https://aeronet.cz/news/skandal-a-hrozba-nejen-pro-slovaky-evropska-unie-podepsala-s-farmaceutickym-kolosem-astrazeneca-smlouvu-na-400-milionu-davek-vakciny-proti-covid-19-ale-pred-nekolika-dny-udelila-eu-firme-astrazeneca/

  Ruská vakcína: https://aeronet.cz/news/rusko-jako-prvni-zeme-na-svete-ma-funkcni-vakcinu-proti-covid-19-pracujici-na-principu-metody-prime-imunizace-ktera-vznikla-v-sovetskem-svazu-v-70-letech-minuleho-stoleti-v-saratovskem-institutu-av/

  Fauci, Soros, Gates, Epstein a ich prepojenie na Modernu a vakcínu Covid, existuje aj preklad, ale neviem ho nájsť. Fauci je otcom pandémie korona.: https://www.politifact.com/factchecks/2020/aug/13/facebook-posts/conspiracy-about-moderna-gates-epstein-fauci-and-s/

  Minister Krajči, Matovičova obeť, je čas odstúpiť, čas na súdny proces príde.

  Veličko: Človek je davovo tlupová dvojnohá opica. Dav preberá názory vodcu a tlupa slúži na dosahovanie cieľov. Pýtam sa: Je táto Veličkova definícia aj definíciou demokracie?

  • Priamočiary komentár p. Počubaya ma zaujal hneď v úvode filozofickým poznaním „Svet je usporiadaný a funguje tak, že je ľudskou mysľou vysvetliteľný a pochopiteľný“.
   Jednoduchá, prehľadná, absolútna pravda… A presne tento fakt vodcom žiadnej spoločnosti nikdy nehral do karát: ani v tzv. Raji, ani v dnešnej „modernej“ civilizovanej spoločnosti. Od začiatku až dodnes je výhodné ľudí osprostievať a manipulovať – čo akými úbohými prostriedkami…
   …ibaže „ovečky“ sa vo veľkej miere prebrali a rozutekali, a čím ďalej, tým viac si od nosa dovidíme už čo nevidieť všetci. Práve TOTO je pre svet hrozba? Preto tá zdravým rozumom nepodložená, vyhladzovacia vakcína??
   Čo sa týka „demokracie“ – tomuto pseudopomenovaniu a jeho skutočnému poslaniu som nikdy nerozumela a nechápem ho ani dodnes.

   • MuDr-lant

    Možno to je preto, že sú dve „demokracie“
    Pojem „grécka demokracia“ je charakteristická aj tým, že zvyšuje životnú úroveň spoločnosti ako celku. Na rozdiel od „demokracie rímskeho práva“ presadzovaného v praxi niekoľkých západných štátov produkovala kolonizovanie a zotročovanie násilím. Ako propagandou sa dodnes oháňajú „nedodržiavanie ľudských práv“ no práve títo posielajú zabijakov do cudziny na ochranu svojich záujmov ktoré stále niekto „ohrozuje“ ! Prečo aj americká armáda chráni najväčšie MAKOVÉ POLIA na svete v Afganistane ?
    Pritom zabíja tisíce „neposlušných“ afgáncov ? Afgánsky problém spôsobili britskí kolonizátory v dobe keď sa im nedarilo vytvoriť otrokársky režim ako v USa kde bol úspešný ! To demokracia násilníkov !

 16. Dobry den,
  Sledujem Vasu pracu uz niekolko rokov a som Vam za nu velmi vdacny….. chcel som sa opytat, ci by nepomohlo, keby sa ku Vasmu trestnemu oznameniu pridali dalsi ludia – keby sa vsetci nahnevani ludia spojili a podporili Vas v tomto boji a vytvorilo by sa tak velke trestne oznamenie ludia vs. stat…….

  • Toto trestné oznámenie na ÚVZ SR nie je naše, ale pána Sagana. On nie je členom našej redakcie, my sme len prevzali jeho príspevok z Facebooku. Ak by ste s ním chceli komunikovať priamo, môžete tak urobiť pod jeho statusom na Facebooku:
   https://www.facebook.com/miroslav.sagan.1/posts/310176857096237

   Uvažujeme o tom, že na úrady podáme naše vlastné trestné oznámenie. Poradíme sa s právnikom o možnosti hromadného trestného oznámenia a potom určite dáme vedieť, ako by sa k tomu dalo pripojiť.

   • Ak ste z Blavy – odporúčam tohto férového človeka…
    http://www.aktomco.sk/kontakt/
    Kedysi pôsobil ako predseda senátu pre občiansko-právne záležitosti – neskôr v 90-tych divokých mafiánskych rokoch radšej odišiel zo súdnictva a založil si advokátsku prax. Neviem, ako je dobrý v trestnom práve, ale je to poctivý chlap – v každom prípade vám poradí a možno už má v tíme aj človeka ma trestné. Stará poctivá škola.

   • MuDr-lant

    Má to šancu na úspech. V Maďarsku vyhrali spor práve organizovaní 2x. Očkovanie proti chrípke má počet obetí viac ako 100 000, najčastejšie postihnutie CNS, z toho viac ako 25 000 s ťažkými následkami. Chrípkové vírusy patria medzi koronavírusy … A uspeli aj rodičia zastupujúci svoje deti postihnuté očkovaním kumulovanými vakcínovými kombináciami napr. HEXAVAKCÍNA. V ktorej sa našli prímesy zo zvierat, retrovírusy z mozgu, toxická forma hliníka v dávke pre dospelých v nad limitnom množstve, ortuť a upravený velrybí tuk – skvalén ! Maďari po týchto skúsenostiach sa rozhodli vyrábať si vakcíny sami bezpečnejšie. Poslednou bodkou bola aféra exportu AIDS-HIV pomocou vakcín z usa do Konga – afrického štátu kde dovtedy infekcia nebola zistená.

    • Zaujímalo by nás – matky, na aký spôsob „úpravy“ bol tento super olej – skvalén – odsúdený. A akú úlohu spĺňa vo vakcínach pre deti v kombinácii s hliníkom, ortuťou…
     Dôsledky vakcíny totiž veľmi dobre poznáme.
     Kde to žijeme?

  • Uvítame to viacerí. Ja sa tiež pridám.

 17. „Pojem „genocída“, ktorý dnes mnohí považujú za samozrejmosť, pred rokom 1944 v skutočnosti neexistoval, až kým ho nevymyslel muž menom Raphael Lemkin. Účelom bolo definovať násilné zločiny spáchané proti rôznym skupinám ľudí v našich spoločnostiach so zámerom spôsobiť zranenie tej konkrétnej skupine ľudí, keďže sa zvyšovala potreba sformulovať a definovať ľudské práva po udalostiach druhej svetovej vojny, a stal sa imperatívom na zaistenie práv jednotlivcov a takisto skupín.

  Slovo „genocída“ sa odvtedy ustálilo dosť efektívne a dnes si väčšina ľudí myslí, že pozná definíciu „genocídy“. Opýtajte sa človeka, čo to znamená, a on vám s najväčšou pravdepodobnosťou povie, že je to jednoducho skutok zabitia skupiny ľudí za účelom ich zničenia prostriedkami násilného krviprelievania. Avšak, ten pojem je omnoho komplexnejší než takýto výklad, čo bude jasné, keď si skutočne prečítate definíciu, ako je uvedená v medzinárodnom Dohovore OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy.

  Čo hovorí konvencia OSN o genocíde?

  Ako sa tvrdí v článku číslo dva v konvencii o genocíde:

  Článok II: V súčasnom dohovore genocída znamená akýkoľvek z nasledovných skutkov spáchaných s úmyslom zničenia, celého alebo čiastočného, národnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny, ako je:

  (a) Zabitie členov takej skupiny;

  (b) Spôsobenie vážneho telesného alebo duševného ublíženia členom takej skupiny;

  (c) Zámerné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočne fyzické zničenie;

  (d) Uvalenie opatrení smerujúcich k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí;

  (e) Násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do inej.

  Keď si prečítate skutočný článok, bude vám jasné, že existuje niekoľko definícií v rámci pojmu „genocída“. Podľa Raphaela Lemkina, ktorý je zodpovedný za právnu definíciu slova používaného dnes, nezáleží na tom, ako sa pokúšate eliminovať národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ľudí, alebo jednotlivcov patriacich do takých skupín, stále sa to považuje za genocídu:

  Genocída nevyhnutne neznamená okamžité zničenie národa… Jej zámerom je dať najavo koordinovaný plán rôznych akcií zameraných na zničenie podstatných základov života národných skupín, s cieľom vyhladenia skupín samotných. Cieľmi takého plánu by bola dezintegrácia politických a sociálnych inštitúcií, kultúry, jazyka, národného cítenia, náboženstva a ekonomickej existencie národných skupín, a zničenie osobnej bezpečnosti, slobody, zdravia, dôstojnosti a i životov jednotlivcov patriacich do takých skupín.“
  https://www.protiprudu.org/co-je-biela-genocida-komplexne-vysvetlenie/

  § 418
  Genocídium

  (1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

  a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

  c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

  d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,

  potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojny alebo ozbrojeného konfliktu.

  (3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  § 284

  (1) Kto úmyselne

  a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo

  b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,

  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 285

  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

  a) značnú škodu, alebo

  b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
  https://www.epi.sk/zz/2005-300
  – – –
  Kontext:
  „Big Pharma“ nenese odpovědnost za poškození vakcínou COVID-19
  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/big-pharma-nenese-odpovednost-za-poskozeni-vakcinou-covid-19/

  Američané začali na ukrajinských vojácích testovat vakcíny na Covid-19 jako na laboratorních krysách, ale dopadlo to špatně, v Charkově na tyto vakcíny již zemřelo 5 ukrajinských vojáků! Američtí virologové ukrajinským lékařům ani nesdělili složení vakcín, takže ti potom nevědí, jak dobrovolníky z řad ukrajinské armády zachraňovat a léčit, když je zkušební vakcína začne ohrožovat na životě! Americká ambasáda v Kyjevě na svém webu přiznala, že americká vláda financuje na Ukrajině výstavbu virových laboratoří v rámci výzkumu nejnebezpečnějších virů a Kyjevu poskytla celkem 4 mobilní výzkumné laboratoře! Na Američanech se nic netestuje, zato Ukrajinců je mnógo!
  https://aeronet.cz/news/americane-zacali-na-ukrajinskych-vojacich-testovat-vakciny-na-covid-19-jako-na-laboratornich-krysach-ale-dopadlo-to-spatne-v-charkove-na-tyto-vakciny-jiz-zemrelo-5-ukrajinskych-vojaku/

  AMERICKÚ VAKCÍNU BUDÚ TESTOVAŤ NA ČECHOCH

  Firma Praha Vaccines patriaca americkej spoločnosti Novavax plánuje vyrobiť miliardu vakcín a v prvej fáze zaočkovať najmä rizikové skupiny
  Poznámka – za rizikové skupiny sú označované v podstate hlavne chránené osoby, t. j. osoby nad 60 rokov a osoby zdravotne ťažko postihnuté – t. j. v zmysle našej kultúry „starešinovia“, ale z pohľadu nadnárodného globálneho zločineckého zoskupenia ide v prvom rade o NEPRODUKTÍVNE skupiny a teda ako prvé – v rámci plánovanej genocídy projektu Zlatá miliarda – určené na elimináciu = brakovanie /ako u hospodárskych zvierat, ktoré prestávajú byť pre chov efektívne/. Čiže – ak sa dôchodcovia uvádzajú ako najohrozenejšia skupina – je to preto, že ich ohrozujú nomenklatúrni zločinci na čele NÁJOMNÉHO štátu riadeného nadnárodným riadení, teda v právnom kontexte ide o medzinárodne organizovanú zločineckú skupinu, ktorej členovia a ich užitoční idioti – za podiel na moci a ziskoch – absolútne nezaváhajú /tak ako psychopat marxista Pol Pot v Kambodži vyhladil 2 a pol milióna „svojich“ obyvateľov/ – zlikvidovať tak technologicky, tak sociálnym inžinierstvom – polovicu „svojho“ národa!
  Sme v stave riadenej genocídy a cieleného rozkladu štátu! George Soros a jeho poskokovia riadia rozklad štátu, Bill Gates, Fauci a spol. riadia časť genocídy, ktorá má mnoho nenápadných vrstiev – vrátane tzv. „civilizačných“ faktorov.

  https://www.infovojna.sk/article/video-krajci-podava-trestne-oznamenie-za-sirenie-poplasnej-spravy-ohladne-covidu-19-a-odmietania-ockovania-prostrednictvom-stranky-badatel

  Rast svetovej populácie sa zastaví v roku 2064, teda asi o dve desaťročia skôr, ako sme si doteraz mysleli. Tvrdí to najnovšia štúdia vedcov financovaných nadáciou miliardára Billa Gatesa, ktorú zverejnil prestížny medicínsky časopis Lancet.

  Príliš optimistická demogragická budúcnosť by nemala čakať ani Slovensko. Ak sa predpovede vedcov naplnia a nezmeníme svoju politiku v tejto oblasti, naša v súčasnosti viac ako päťmiliónová krajina sa v roku 2100 scvrkne na štát s len 2,5 miliónmi obyvateľov.
  https://www.aktuality.sk/clanok/809590/svet-populacia-studia-lancet-2100-slovensko/

  V4 – je projekt Voda Štyroch – pozrite si plánovanú genocídu a pozrite si plány s umelou inteligenciou na „spravodlivé“ prerozdelenie prírodných zdrojov a VODY!

  „Robot Sophia, který slíbil, že zničí lidstvo, se ve středu 11 října objevil na zasedání OSN. Humanoid si promluvil se zástupkyní generálního tajemníka Aminou Mohammedovou a v pondělí se podělil s vlastními názory o umělé inteligenci, uvádí list Mirror.
  „Budoucnost je již tady,“ prohlásila Sophia, „jsme chytřejší a naším cílem je dosáhnout bezchybných výsledků, proto je umělá inteligence schopna pomoci efektivně rozdělovat existující světové zdroje jako například potraviny nebo voda.“
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11246-robot-znici-svet-pravo-vystoupit-osn

  Silné záporné demografické čísla vo V-4 a na Ukrajine _ porovnajte s predpoveďou počtu obyvateľov na planéte – medzi 11 až 15 mld!
  Teda – V-4 „stratí“ sociálnym inžinierstvom a geoinžinierstvom do r. 2100 cca tretinu obyvateľstva, ale na planéte pribudne 50 až 100%!!! – oproti súčasnému stavu!
  https://duckduckgo.com/?q=v+roku+2100+bude+na+Zemi+obyvate%C4%BEov&t=h_&atb=v84-3&ia=web

  „Slovensko bude mať v roku 2100 podľa prognózy namiesto terajších 5,4 milióna už len 3,8 milióna obyvateľov, Česko namiesto 10,6 milióna približne 9 miliónov, Poľsko sa prepadne z 38 na 22 miliónov, Maďarsko z 9,8 na 6,5 milióna a Ukrajina zo 45 na 28 miiónov. Ubudne aj Rakúšanov – z 8,7 na 8,2 milióna.“
  https://www.aktuality.sk/clanok/521020/slovaci-cesi-madari-aj-poliaci-dostali-chut-na-deti/

  „Počet a kvalita spermií slovenských mužov v posledných desaťročiach klesá. O dôvodoch, prečo za posledných 40 rokov klesol počet spermií o 80 percent, hovoril vo Fair Play hlavný odborník ministerstva zdravotníctva na reprodukčnú medicínu Martin Petrenko.“
  „Keď som skončil medicínu, bolo v jednom mililitri 120 miliónov spermií, dnes sme radi, keď nájdeme 15 miliónov,“ tvrdí gynekológ Jozef Války. Ide o bývalého Petrenkovho primára.“
  https://www.aktuality.sk/clanok/530371/kolko-slovakov-sa-rodi-zo-skumavky/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

  „Okrem dramatického poklesu počtu spermií u mužov dnes vidí Petrenko problém aj v ich kvalite – nižšej pohyblivosti. Mnohé z nich sú geneticky poškodené a ďalšie majú morfologické nedostatky. Takéto poškodenia spermie znemožňujú schopnosť oplodnenia.
  Počet mužských spermií má pritom ďalej klesať. Petrenko je presvedčený o tom, že príčiny sú najmä environmentálne.“
  https://www.aktuality.sk/clanok/530785/preco-muzom-rapidne-ubudaju-spermie/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2

  „Tu je správa pre senát USA z r. 1978 dokazujúca, že vláda USA sprejuje už dlho nad hlavami obyvateľov geoinžinierske aerosoly a vie, že tým ničí pôdu, poľnohospodárstvo, dobytok a zdravie ľudí. Táto správa pre senát USA už nie je žiadna konšpirácia, ale holý fakt. Vláda USA prevádza Geoinžinierstvo už 70 rokov. Originálny dokumet je k nájdeniu pre akékoľvek skúmanie a potencionálne ako dôkaz pre súd, že vlády Slovenska a Českej Republiky sú v úlohe užitočných idiotov a bábok USA, ktoré veľmi dobre vedia že spôsobujú v EU sucho a genocídu európskeho obyvateľstva.“
  http://www.nwoo.org/2017/10/15/sprava-pre-senat-usa-geoinzinierstvo-je-skutocne-a-zabija-nas/

  Bez pochopenia globálneho – generálneho plánu nie je možné uchopiť dielčie súvislosti a každodenný riadiaci proces týmto smerom!
  MARTIN HERZÁN TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
  http://www.magnificat.sk/dokumenty/mherzan.pdf

  „V polovici 80. rokov bola do ruštiny preložená kniha britského dôstojníka spravodajskej služby Johna Colemana nazvaná Výbor 300 (The Comitee of 300). Autor približne tridsať rokov skúmal tajné mechanizmy riadenia sveta a prišiel k záveru, že globálne procesy riadi 300 najbohatších rodinných klanov. Tento „Výbor 300“ si objednal v 80. rokoch u najväčšej americkej vedecko-výskumnej korporácie vedecko-výskumný prieskum. Na základe získaných výsledkov z tohto prieskumu sa ukázalo, že prírodné zdroje na Zemi sú dosť obmedzené. Pre komfortnú existenciu na Zemi tieto zdroje postačia iba pre jednu miliardu ľudí.

  Vtedy bola vypracovaná teória „zlatej miliardy“, ktorá „má právo“ v priebehu 100-150 rokov zostať na Zemi. Medzi túto zlatú miliardu patrí obyvateľstvo USA, Kanady, Západnej Európy, Izraela a Japonska. Iste chápete, Rusi, ani Tatári, ani iné mnohé národy, ktoré žijú v našej krajine (v Rusku) sa do tejto miliardy nedostali. V roku 1985 svetové spoločenstvo (ktoré aj teraz bráni záujmy samozvaných ukrajinských politikov) sformovalo program vo vzťahu k Sovietskemu zväzu: Do roku 2020 dvojnásobne znížiť obyvateľstvo v ZSSR, v priebehu 35 rokov každého druhého v krajine zabiť. Zabiť nielen vojnou, ako sa to robí s moslimskými národmi, ale – staršiu generáciu zničiť biedou, ktorá bude organizovaná a mladú generáciu zničiť alkoholom, tabakom, drogami a morálnym rozkladom, ktorý bude všade a masovo v ZSSR implantovaný.

  Margaret Thatcherová, bývalá premiérka Veľkej Británie vo svojom vystúpení pred niekoľkými rokmi vyslovila záhadnú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Tlmočník si myslel, že zle rozumel a preložil 50 miliónov. Thatcherová ho okamžite opravila. V tom čase bolo v Rusku 150 miliónov. Kde zostalo ostatných 135 miliónov? Ostatní sa dostanú pod ozajstný „nôž“ šialenstva, antikultúry, rozvratu, drog. Pred dvoma rokmi Rusko osobne navštívila Madelaine Albrightová – v tom čase štátna tajomníčka USA a vystupujúc ozvučila tú istú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Kam zmizlo ostatných 130 miliónov? V tom čase bolo v Rusku už len 145 miliónov. Ako už to vidíme, program nabral plánovaný kurz pre svoju realizáciu a plnenie dlhodobých cieľov spoločenstva.

  Koho sa títo ľudožrúti 20. a 21. storočia rozhodli ponechať v Rusku? Dva milióny – to je obsluha transsibírskej magistrály, najkratšej cesty z Japonska a juhovýchodnej Ázie do Európy. Ďalších 13 miliónov nechali na obsluhu najšpinavších hutníckych a chemických výrob a obsluhu svetového úložiska jadrového odpadu, na ktoré bude Rusko zmenené. (Mimochodom, súčasná Putinova Štátna Duma už prijala zákon o zmene Ruska na svetové jadrové úložisko. Na Sibíri sa realizuje rozsiahly program výstavby ciest pre tento projekt). „Zlatá miliarda“ nepotrebuje Rusko ani Ukrajinu, ani ich dejiny a kultúru. Potrebuje iba ich prírodné bohatstvá a ich životný priestor.“
  https://kokiho-blog.webnode.cz/news/harvardsky-a-houstonsky-projekt/

 18. Ja dôchodkyňa sa nevyznám v počítačovej technike ale si myslím, že niekto blokuje teraz túto web stránku, veľmi ťažko sa otvára. Toto sa oplatí prečítať čo náš milý pán Bill Gates ide dať do vakcín (aby ľudia boli neplodný)
  http://www.nwoo.org/2020/08/28/p-c-roberts-jsou-vakciny-billa-gatese-proti-covidu-19-tez-vakcinami-pro-snizeni-porodnosti/
  V Londýne prehovoril pán David Icke
  https://zemavek.sk/prejav-davida-ickea-v-londyne/

 19. Vzhľadom na to, že minister „zdravoochranenia“ podal na „neznámeho“ admina webu Badatel.net trestné oznámenie v piatok a končí víkend – dovolím si zopár poznámok ku stratégii obrany – aj keď takto verejne to nie je práve najvhodnejšie.

  1/ Nie som právnik a stále sa riadim heslom – „Nikdy neľutuj právnika“. Základ je – neurobiť právnu chybu hneď v prvom kroku, lebo potom je to ako na šmykľavke.
  2/ Možno vyšetrovateľ navštívi „neznámeho“ admina na jeho známej adrese – a možno mu len pošle predvolanie na výsluch – a bude záležať, či bude vyšetrovateľ trvať na výsluchu vo svojom sídle, alebo to bude môcť prebehnúť v sídle podozrivého. S tým súvisí napr. situ, že podozrivý sa nemôže dostaviť cez celé Slovensko pre nedostatok prostriedkov a potom záleží, či výsluch prebehne pomocou predložených otázok na policajnej stanici podozrivého.

  S týmto súvisí aj proces doručovania. Osobne ignorovať doručenie v trestnej veci rozhodne neodporúčam – je lepšie konať bezodkladne a poriadne sa pripraviť – už teraz odporúčam okamžite si naštudovať Trestný poriadok, Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok. Práve kvôli tej možnej prvej chybe.

  Orientačný materiál k doručovaniu tu:
  https://www.hhb.sk/pravne-ucinky-dorucenej-zasielky-alebo-kedy-sa-povazuje-zasielka-za-dorucenu/
  https://www.nocnik.sk/preco-je-slovenska-posta-nebezpecna-zlty-alebo-modry-listok-v-schranke/

  Treba si uvedomiť, že mimo trestného konania – občan sa môže na súde obhajovať v ostatných veciach sám – a keď ide napr. O byt – dom, o ktorý má záujem exekútorská, alebo bytová mafia – je to dokonca nevyhnutné, pretože títo zločinci dokážu najatého právnika podplatiť a zastrašiť, takže nakoniec vám prehrá súd pre procesné „pochybenie“. A ste bezdomovec!

  Teraz to dôležité – v trestnom konaní, pokiaľ ho proti vám vedie štát v spolitizovanej veci – treba zabudnúť na americké filmy s úžasnými zásadovými právnikmi – a treba jednoznačne prehlásiť, že si advokáta nemôžete dovoliť /to že vám práve vyplatili mzdu neznamená, že si ho môžete dovoliť „na hodinu“/.
  Stratégia spočíva v tom, že advokát pridelený ex offo – rovnako zastupuje štát, hoci by mal zastupovať len vás. Teda – ako zástupca štátu to doslova nesmie posrať nejakým procesným „pochybení“, pretože za toto „pochybenie“ by niesol štát zodpovednosť. Existuje zoznam právnikov, ktorých štát prideľuje ex offo – a títo ľudia majú pojem, čo nesmú, aby to neskončilo v Štrasburgu! Sú v tom zamotané aj také drobnosti ako odpočuvanie súkromného právnika a odpočúvanie právnika ex offo.

  Podozrivý má právo odmietnuť výpoveď, pokiaľ by si tým sebe alebo svojim blízkym mohol spôsobiť ujmu a trestné stíhanie – čo vyšetrovatelia stereotypne posudzujú ako nepriamy dôkaz viny – ale houby – pretože je tu stále možnosť zneužitia získaných informácií vyšetrovateľmi – napríklad vytvorenie „príbehu“ – im vyhovujúceho kontextu a podsunutie motívov konania – ten právnik ex offo by mal byť prítomný už pri prvom vypočúvaní – nie až po vznesení obvinenia – lebo to je tá prvá právnická chyba – nechať sa obviniť!

  2/ Toto si prosím najprv preštudujte“ – Extraplus je skúpy na zdieľanie textov, takže len nevyhnutné minimum:

  TRESTNOPRÁVNY MOLOCH
  „Záväzné rozhodnutie

  Od 11. do 29. júla 2011 zasadal v Ženeve 102. Výbor OSN pre ľudské práva. Bolo na ňom prijaté rozhodnutie, záväzné pre všetky štáty, ktoré podpísali Dohovor o ľudských právach, teda aj pre nás. V spomínanom prípade sú relevantné články 9 a 10, garantujúce každému človeku vyjadrovanie svojej mienky bez ujmy aj zastávanie akéhokoľvek názoru bez donútenia. Dôležitý je však aj článok 49, podľa ktorého môže každý vyjadrovať názory na historické skutočnosti podľa vlastného úsudku.

  Za zmienku pritom stojí fakt, že Slovenská republika tento dohovor doteraz nepreložila do slovenského jazyka. Považuje totiž za zbytočné inkorporovať ho do nášho právneho poriadku z dôvodu jeho odmietnutia. Nedopátral som sa však, konkrétne čieho odmietnutia sa obáva.

  Pri ochrane práva vyjadrovať názory bez ujmy nepovoľuje pakt nijakú výnimku ani obmedzenie. Sloboda názoru pritom zahŕňa aj právo osoby zmeniť svoju mienku na základe slobodného rozhodnutia. Nijaká osoba nesmie byť vystavená porušeniu akýchkoľvek práv pre jej skutočné, vnímané alebo predpokladané názory. Je pritom jedno, či ide o postoje politické, vedecké, historické, morálne alebo náboženské. Ich hlásanie sa nesmie považovať za trestný čin. Preto akékoľvek prenasledovanie, zastrašovanie alebo stigmatizácia osoby vrátane zatknutia, držania vo väzbe, súdneho procesu alebo uväznenia pre jej názory predstavuje porušenie článku 19, odseku 1.10.

  Zakázaná je aj akákoľvek snaha donútiť, aby osoba zastávala alebo nezastávala určitý názor. Sloboda vyjadrovať svoju mienku pritom nevyhnutne zahŕňa aj slobodu nevyjadrovať ju.“

  Poznámka – Extraplus nemôže považovať za svoj text znenie verejne známej listiny! Komentáre áno.
  Odporúčam Badatel.net – stiahnuť si pre potreby vyšetovatela text OSN a pdf, resp obrázok názvu týchto dokumentov. Odporúčam to každému na alternatíve – raz to môžete v tomto fašistickom systéme potrebovať.
  https://www.extraplus.sk/clanok/trestnopravny-moloch

  Čiže – máme tu právnu argumentáciu, ktorá musí udrieť KAŽDÉHO VYŠETRUJÚCEHO POLICAJTA PO NOSE – aby nebol sám obvinený, že na podnet ministra Krajčího konal ako jeho služobný pes a užitočný idiot – a ak toto dotyčný policajt pochopí, že pokiaľ Badatel.net vyhrá súd v Štrasburgu – zo zavinenia tohto poškodenia práv občana sa bude zodpovedať vyšetrovateľ, a nie Krajčí, pretože ak si Krajčí predstavuje, že on je zákon – v tejto fáze môže trestné konanie voči Badatel.net zastaviť každý gramotný policajný vyšetrovateľ!!! Ak to nezastaví napriek tejto informácii – nesie za to plnú zodpovednosť a bude to splácať do konca života – ale už nie ako policajt!

  Teraz inak – čomu v skutočnosti slúži toto ženevské uznesenie č. 102/2011…

  Keďže OSN je vo svojej podstate mediátorská a koordinačná organizácia svetových slobodomurárov, ktorí majú v OSN rôzne postavenie podľa vplyvu konkrétnych lóží, ktoré majú zasa vplyv v rôznych mocnostiach-štátoch /viď právo veta/, svojimi uzneseniami sledujú svoje osobné záujmy. A jedným z týchto záujmov je NEDOTKNUTEĽNOSŤ!!! konkrétnych mediálnych domov a ich právo manipulovať, zatajovať pravdu a šíriť politické mediálne lži, a to úplne beztrestne! Takže na prvý pohľad to vyzerá ako ochrana práv jednotlivcov – ale je to ochrana tých jednotivcov, ktorí riadia planétu. Mediálna /aj technologická/ moc nie je oficiálne zaradená v teórii štátu medzi reálne moci štátu /len exekutívna, justičná, zákonodarná/, takže toto verejnosti z pohľadu skutočného riadenia /informačný proces je riadiaci proces/ uniká, aj keď sa občas spomenie prepojenie Deep State s médiami, ale opäť tu uniká technologická moc /siete 5-6 G, internet vecí, umelá inteligencia – v koho rukách?/. Riadiace média majú tak obrovský efekt, že pokiaľ túto OSN výhodu „práva na lož každodennú“ využije zopár jednotlivcov prenasledovaných systémom totalitnej spoločnosti a civilizácie – tieto „straty“ sú pre globálny systém úplne nepodstatné. A tieto straty /náhrady škody za porušenie práv/ aj tak zo svojho zaplatia všetci daňový poplatníci, tak čo.

  Poznámka – niekoho môže iritovať, že musí platiť za škody prenasledovaným jednotlivcom spôsobené nomenklatúrnymi zločincami – ale dobre – aký „leví“ podiel majú práve ignorantské ovce na udržiavaní takéhoto neľudského protiprávneho systému? A ich zodpovednosť?

  Takže Badatel – chce to byť pevný v trakoch. Myslím, že Ti do baráku nevpáli komando samopalníkov ako k Rostasovi. Minister Krajčí sa už teraz namotal – a ak si myslí, že bude donekonečna konať svojvoľne – čo ten idiot ani nechápe, že úradník je v sociálnej psychológii ako hlavný etalón nesamostatnosti, takže on v žiadnom prípade nekoná svojvoľne ale KONÁ NA ZÁKLADE POKYNOV OSÔB, KTORÉ HO RIADIA – a teda vyšetrovateľa treba nasmerovať na tieto osoby. Pozor na systém obetných baránkov – nekompetentné, vydieratelné a o to agilnejšie a lojálnejšie osoby k svojím chlebodarcom – užitoční idioti.

  Na záver – treba sa zbaviť jedného dôležitého ovládača – rozprávky o 9- hlavom drakovi /česky sani/, ktorému udatný rytier odsekáva hlavy, ale tie mu zázračne dorastajú – takže kto by to radšej už predtým nevzdal – že. Figu borovú! Hŕstka zmrdov, ktorá ovláda našu spoločnosť NEMÁ UŽ KÁDRE!!! Práve preto sa na politickej scéne objavujú už iba im oddaní idioti! Skúsme eliminovať vplyv zopár týchto figúrok a celé to gašparkovské manipulačné divadielko sa im zrúti! Sorosov „káder“ Matelko je pripravovaný na dnešnú pozíciu minimálne 14 rokov – prd záleží na jeho „riadiacich“ schopnostiach – základ je, aby poslúchal svojho pána. Predsa tiež nedovolíte psovi, aby riadil vašu domácnosť – či?

  Na ilustráciu – aj poučenie aj pobavenie odporúčam pozrieť – každý prelud raz skončí…
  Jungle Jail
  https://www.youtube.com/watch?v=rOotJXxF5WE
  Podľa skutočne udalosti. čo spôsobí naivita a prvá právnická chyba. Treba odkliknúť 4-6 otravných reklám, potom sa film spustí.
  „Clint Eastwood obohatil svou režijní filmografii o další film podle skutečné události. Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard Jewell se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý. Odstartovaná mediální kampaň pak pomalu ničí hrdinství jednoho muže v očích národa a to spolu s vysilujícím vyšetřováním ze strany FBI činí z jeho doposud poklidného života doslova peklo na zemi.“
  https://www.freefilm.to/film/richard-jewell

  V M Veličko Fašizmus Systém nenávidiaci Človeka
  https://www.youtube.com/watch?v=ApVv7JN-9j0

 20. V pripade povinneho ockovania rychlokvasenou ockovacou latkou,budem ziadat pisomnu garanciu ze nedostanem tento vyrus.V opacnom pripade budem zalovat stat za poskodenie zdravia.Okrem ineho kvazi odbornici rozsievaju podozrievavost anenavist medzi narodom.Keby ten virus bol tak agresivny tak su nakazene tisicky rodin pretoze doma ruska nenosia a i ziadne odstupy.Je to obrovska tragedia vo svete lebo virus sa pominie ale nenavist medzi ludmi zostane na dlhu dobu.Treba zit naplno.Kto ma s tym problem nech sa zakope vzahrade.

 21. Ste super, dakujem veľmi pekne, konečne má niekto odvahu postaviť sa tejto tyranii

 22. Jednoduchá

  Pre p.Počubaya – vďaka za výbor,príspevky, no je ich veéééľmo veľa, na preštudovanie treba viac času.:-(….:-)….podobne aj p.Maroš- vďaka za unikát.príspevky aj z ,právnic.strany“ :-)………………..
  p.Emily- výborný komentár k príspevkom p.Počubaya :-)…………….
  P.Jean- ako vždy, pridané výborné príspevky :-)….ĎAKUJEME 🙂 …….p.Jean zrejme ste prežila v minulosti ťažké obdobie, no ja pevne verím, že už je to za Vami :-)….áno, ODPUSTENIE pomáha a to veľmi, viem to z vlast.skúsenosti aj Vám to určite pomôže :-)……ten niekto Vám veľmi pomohol, aspoň v duchu sa mu treba za to poďakovať, hlavne ak už nie ste v kontakte, príp.je to niečo, s čím nemôžte komunikovať ,,priamou rečou“. Áno, v živote sa to stáva dosť často, že silnejší manipuluje tým slabším, no to nie je správne! A myslím si, že človek, kt.mnou či inými manipuluje nie je ani taký silný, skôr je to ,,manipulátor“ a človek s nedostatoč.sebavedomím. A je na nás, či mu to aj DOVOLÍME……. Takýto človek nie je vnútorne spokojný a tak ,,si to kompenzuje“ práve takto …smutné……Skutočne SILNÝ ČLOVEK má podľa mňa ,,nastav.urč.mantinely“, kt.nemieni prekročiť….. Skutočne silný človek sa Vám snaží ozaj pomôcť, určite Vás nebude chcieť zneužiť…… Skutočne silný človek už svoj.správ.dáva najavo, že ste pre neho v 1.rade človek, a to na najvyšš.mož.úrovni. No a podľa toho, ako sa k nemu či už rovnako silní či slabší správajú, ,,postupuje“ aj on sám….,,Sila človeka“ podľa mňa ,,nespočíva v jeho sile a moci“ ale v CHARAKTERE a ten tvoria každodenné skutky každého jedného z nás…… .Milá Jean, veľmi Vám prajem, aby ste mala už len taký pekný, pomalý, kľudný a pozitívny život :-)…..zdáte sa byť dobrým človekom a verte, že ak aj Vy budete to dobro ostatným činiť, ono sa Vám vráti v oveľa väčšej miere :-)…..áno v biblii a v iných knihách sa všeličo píše, no ak máte dobrý úmysel, nemôže sa sám od seba premeniť na zlý…..ja som napr.tiež dneska čítala v 1 knižke: ,,Myslite ako deti, ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho! “ tak treba žiť naplno, úprimne, radostne a bez pretvárky ako deti a tak budeme môcť žiť pekný spokojný život, život v láske a radosti! Pretože Boh nechce nijaké utrpenie svojho národu, to všetko si spôsobujeme my ľudia sami .Chce len radosť, lásku a šťastie, jednoducho CESTU KU SVETLU :-)…………
  Želám dobrú noc ,,všetkým skutočne bádajúcim“ :-)…………

  • Milá pani Jednoduchá, veľmi dobre ste to vystihli. Ja keď som bola týraná, ponižovaná chodila som na psychologické poradenstvo. A psychológ mi povedal, že ľudia čo týrajú, ponižujú trpia komplexom menejcennosti.
   Dnes napr. ak ma niekto ohovarála, v sebe si poviem „Ty chudák“, „Tvoj problém“.
   V angl. je porekadlo: We learn through our struggles. Učíme sa cez naše potiaže.

 23. Jednoduchá

  Pre p.Vladimíra V.- veľmi pekne ste to napísal o Vašej mame, zrejme to bola múdra žena, keď Vám to takto povedala, a Vy môžte byť na ňu právom hrdý :-)……..
  pre p.Maroša – dali ste opäť kopec výbor.príspevkov, vrátane toho, ako covid vlastne vyzerá :-(…..ĎAKUJEME :-)……už to len treba všetko ,,doštudovať“ ……. a pekné od Vás, že ste spomenuli Jána Palacha a Jozefa Gabčíka, obaja boli mimoriadni hrdinovia,zaslúžia si pozornosť aj po rokoch, ako sa hovorí – odkaz ich činov je stále živý !……. takíto v terajšej dobe neviem, neviem či by sa našli ………..
  Želám pekný deň všetkým ,,skutočne bádajúcim“…………..

 24. Ďalší právny názor k rúškam – len akosi „nechápem“, prečo youtuber Ha-rabín, ktorého stvoril Martin Daňo podporovaný B’Nay B’Rith, nekoná aktívne – tak ako nekonal aktívne v roku 1999 pri bombardovaní Juhošky – keď bol predsedom Najvyššieho súdu /a do dúchodu ďaleko/. Ale možno – ak sa dožije – podá to trestné na Matoviča /ak sa aj ten dožije/ znovu až o 20 rokov – tak ako podal v r. 2017 trestné za rok 1999 na Dzurindovu vládu. V Protokoloch Sionu je taká malá kreácia – že sa budú snažiť v zákonodarstve vytvoriť nejednoznačnosť právneho znenia a sudcov naučia vykladať si zákon po svojom. A tu máme toho ovocie. Isteže – Harabín už nemá povinnosť konať, tak načo by konal – a možno už okrem pózerstva a ctižiadosti nemá ani svedomie – ktoré by ho hnalo konať. Podať svojvoľne trestné – to predsa právnik nemôže urobiť svojej právnickej „rodine“ – že. A tak to tu niekto z pozadia informačne riadi – a možno len PROVOKUJE. Provokatívna činnosť totižto je súčasťou Protokolov. Má zviditeľniť odporcov – a budú na odstrel. Právne rady Ha-rabína sú podľa mňa len motivačnou udičkou. Ako sudca totiž dobre vie, že v dnešnom súdnom konaní MUSÍTE už v prvom konaní nahromadiť pokiaľ možno všetky dôkazy /aj obhajoby/ – inak ich súd neskôr nemusí pripustiť. Pokiaľ teda niekto chce pristúpiť k podaniu trestného oznámenia – musí mať so sebou plnú almaru dôkazov, odborných posudkov, názorov – aj preukázateľne správne preložených do úradného jazyka. Takže len podať trestné a nech si dôkazy zháňa nejaký systémom indoktrinovaný a vymletý a kariérne /kvôli úveru/ zaviazaný policajt – na to zabudnite! Pozor na toto hecovanie a udičky – chvat prináša chyby. Z textu vám musí byť jasné, že Ha.rabín neponúka žiaden materiál na trestné konanie – ani východisko na zastavenie Matovičovho konania pre porušenie zákona – a ono to bude stáť práve na nejednoznačnosti zákona, sudcovia si to vyložia po svojom a právnici budú zarábať peniaze na 3 slovíčkach – musí, mal by, môže. ??? A bábkovláda si to bude s požehnaním „ne“sionistu Sorosa robiť ďalej po svojom. O tom je novodobý fašizmus.

  „Obsah v prezentovanej právnej analýzy dopĺňam konštatáciou, že Matovič nemal právo cez vládu vyhlásiť mimoriadnu situáciu.
  Nesporným faktom zostáva, že opatrenia podľa § 6-9 zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov nebolo potrebné prijímať, preto Matovičova vláda ani nemohla v zmysle § 8 tohto zákona 11. marca 2020 vyhlásiť mimoriadnu situáciu.
  /poznámka – a kde bol vtedy duchom pán Ha-rabín – v dlžobách po voľbách?/
  Ak by sme, i bez právneho základu, pripustili, že vláda opodstatnene vyhlásila mimoriadnu situáciu na začiatku, lebo nevedela, resp. nebola schopná zistiť dôsledky nákazy, tak potom by to mohla realizovať, ale iba podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (podľa Obch. zákonníka nemožno ukladať trest doživotia).“
  https://www.infovojna.sk/article/matovicove-ruska-bezpravie-a-anarchia-likvidujuca-slovensku-populaciu

  JE MARTIN DAŇO TAKÝ CHYTRÝ ALEBO SÚ SLOVÁCI NAOZAJ TAKÍ BLBÍ?
  http://www.necenzurovane.net/15/dano.html

  Please Support Our Legal Cause And Effort On Behalf Of All Americans And People Around The World
  https://thebigvirushoax.com/

 25. …keby Ján Palach teraz vstal z mŕtvych a videl by, čo sa to tu na našej Zemi práve deje…nečudovala by som sa, keby sa upálil znova…

  • (pripomienka k poslednému komentáru p. Jednoduchej)

  • Jan Palach bol psychicky manipulany a pripravrny ako obeť k samoubijstvu.

   • Myslím, že Vaše konštatovanie dáva zmysel nezmyselnej smrti Jána Palacha.

    • Emily – jeho smrť nebola nezmyselná – to by sme o ňom už nevedeli. Palach bol len veľmi mierny človek a nebol vojak – ako známi traja králi za okupácie protektorátu – Balabán, Mašín, Morávek, takže nezvolil násilie voči okupantom, ale voči sebe. Ešte pred 1968 bol na brigáde v ZSSR, takže vedel, čo nás čaká – aký pokrok. Podľa mňa – bol inšpirovaný tými, ktorí sa upaľovali na protest proti vojne vo Vietname, alebo proti okupácii Tibetu Čínou. To obrovské pozitívum Palacha je v jeho romantickej viere, že ľudia majú svedomie a on ho dokáže prebudiť! Nie – nedokázal. Prečo? Lebo ho nemaj? Lebo on nebol manipulátor? Ako Sloboda zvierat? Dokonca nebol ani „martýr“ – taký napíše list na rozlúčku a rýchlo to skoncuje – je to póza obete čohosi-kohosi. Palachovo upálenie sa nebolo pôzou, ale apelom! „Dobre – ja sa teraz obetujem, ale aj vy pre to už niečo spravte!“

     Keby bola vojna – pevne verím, že by sa Ján Palach dokázal vrhnúť pred otvor guľometného bunkra aby zachránil ostatných – nebola to bežná vec, ale tých obetavcov za svojich spolubojovníkov bolo vo vojne dosť. Každý dobrovoľník, ktorý ide do ostrej vojny musí byť zmanipulovaný? Kedysi to bolo jednoduché – ľudia brali do rúk meče, lebo bez nich by im aj tak nepriateľ zoťal hlavy a v záplave adrenalínu tá bolesť v boji ani nie je cítiť – to vás viac vystraší filmový krvák. Palach si zvolil nevratný spôsob smrti – hroznej smrti – a zároveň očistný oheň – toto urobí len duchovne silná osobnosť. Ak ho porovnám s Jozefom Gabčíkom – ten bol na samovražednú misiu vyslaný Benešom – hoci Heidricha mohla odkrágľovať britská rozviedka na jeho cestách z Prahy do Berlína aj na nemeckom území – to by si nacisti vyvraždili dve svoje dediny? Palach vedel o Lidiciach a Ležákoch – teda zvolil spôsob, kvôli ktorému nemohli okupačné vojská potrestať miestne obyvateľstvo. Toto vám uniká.

     Z nejakého dôvodu nám triedna na ZDŠ – len pár chlapcom – asi sme sa o tom horkokrvne bavili – v 1968 sme mali 10-11 – prosebne dohovárala – bola pôvodom Srbka – aby sme to neskúšali urobiť, čo Palach – takže ľudí to oslovilo – ale nenašli spôsob vyjadrenia protestu. Lebo každý vie, ako páli žehlička… A jedno šťastie bolo, že Palach bol inteligentný rozhľadený a jasnozrivý človek, takže režim z neho nedokázal urobiť psychopata – ako to dnes urobia z každého, kto sa postaví režimu na odpor. A zbabelci s mobilmy im to pritakajú zo svojej komfortnej zóny – „Veď to bol zmanipulovaný, zradikalizovaný blázon!“ Veru – tiež sa mi nechce za túto zdemoralizovanú spodinu národa umierať – a keby dnes Palach žil – pravdepodobne by sa tiež kvôli takým neupálil. Režim z nás za tých 50 rokov dokázal urobiť morálny odpad. O tom je naša dnešná situácia.

     Týchto dnes nahradia rúškové hliadky.
     Lidové milice v Praze – krátce po 17.11.1989
     https://www.youtube.com/watch?v=Ic0vD5tVupQ

     • …Maroš, ani dokonalý Ježiš si nesiahol na život sám, hoci vedel, na akú drastickú, zdĺhavú a nedôstojnú smrť ho Rím odsúdil…a k verejnému „divadlu“ sa k Rimanom – ako inak – pridali aj Židia s pokrikmi „ukrižovať“…

      …vôbec, ale vôbec si neviem predstaviť, koľko stoviek hodín by pre mňa meral každý jeden deň po tom, čo by sa pre taký otrasný skutok rozhodol môj syn…

     • Starikov o Palachovi hovoril niečo iné.

 26. No – možno sa prevalia dôkazy o vládach podplatených WHO a Medzinárodným menovým fondom – aby spolupracovali na divadle Covid 19. Lukašenko – známy chamtivec a podliak oznámi talianskym investigatívcom v Database Italia, že WHO sa ho pokúsila podplatiť 900 miliónmi USD ak vo svojej krajine vyhlási locdown – teda karanténu vrátane represívnych opatrení. Práve tie represívne opatrenia a celková brutalita vysokých – doslova zničujúca – je indíciou, že ktorá vláda prijala „uzamknutie“ svojich občanov – tá sa vezie v tomto globálnom mega škandáli! Otázka je – čo dostal k „dispozícii“ Georg MichaelPellegríni, a čo dostal k dispozícii Igorko Gašparovič Matovič!

  Už sa investigatívcom podarilo získať info, že sa v tom vezie aj srbský prezident Vučič – čo vysvetľuje represie a protesty v Srbsku. Talianski investigatívci teraz skúmajú, ako to prebehlo v Taliansku s jeho lockdown.
  Čiže – celé je to čerstvý škandál – tak sa v duchu pýtam – kto si u nás najbližšie strelí do hlavy na Úrade vlády.

  Talže postupne – tu je strojový preklad z nemeckého webu, lebo mi tú taliansku databázu nechcelo vyhodiť – odtiaľ sa cez odkaz dá dostať k tým Talianom – striktne to vyžaduje súhlas s cookies, takže ešte som tam nevliezol.

  „940 miliónov amerických dolárov od MMF a WHO na vynútenie blokovania korónov v Bielorusku!
  Alexander Lukašenko odmietol!
  Video (pozri nižšie) sa od včera šíri vírusom a spôsobuje rozruch!
  východiská:

  14. augusta 2020 bolo oznámené, že na talianskej platforme Databáza Taliansko bolo napísané oznámenie bieloruského prezidenta Aljaksandra Lukašenka na tlačovej konferencii, ktorá bola zverejnená v nemeckej tlačenej podobe.

  Autorom článku je investigatívna novinárka Nicola Bizzi (…)

  Bizzi tvrdí, že bieloruský prezident uviedol, že WHO mu ponúklo 92 miliónov dolárov v hotovosti, ak bude konať v jeho štáte tak, ako to urobí Taliansko pri riešení pandémie Covid-19.

  Vieme, aké ťažké tu bolo Taliansko. Uzamknutie znamenia pre chránené postihnuté regióny obmedzený prístup do väzenia a obrovskú kampaň strachu. Na druhej strane Bielorusko zatiaľ nepodnikajú žiadne kroky, s výnimkou poskytovania informácií a poradenstva svojim ľuďom. Nevyvoláva nepriamy strach ani nevidí ekonomiku ako v minulosti.
  Viac informácií o pozadí vládnych zlyhaní, štátnej kontrole a konšpiračných teóriách si môžete prečítať tu:

  Lukašenkove prísne odmietnutie ponuky vied k ponuke 900 miliónov – pravdepodobne v jeho úlohe vodcu krajiny, nie ako súkromnej osoby. Ak je možné, že 90 miliónov bolo možné získať ako hotovostnú platbu, kto nezistil, či bola vyššia suma získaná ako pôžička alebo iné hodnotné služby. V každom prípade nie je ťažké uchovať si myšlienky na pokus o úplatok, ako to v súčasnosti robia veľa.

  Lukašenko si získal veľa sympatií dokonca tím, že pomenoval Roßa a Reitera, a to aj medzi tými, ktorí sú proti nemu kritici a vnímajú korupciu spojenú s jeho menom. Nestáva sa často, aby bola informovanosť ľudí alebo cestujúcich celé národy sveta o stretnutí v zákulisí. Omerta !! Rovnako ako novinár Bizzi, aj keď potrebujete spojenie s tajnými službami, aby ste potvrdili to, čo už mnohí tušili, ale nikdy nehovorili: iná krajina bola a sú nabádané k účomj finocan na več. Stať sa súčasťou veľkého a jedinečného projektu. Nižšie je k dispozícii aj príspevok Svetovej banky.

  Najmä srbský prezident Vučič vraj pri prijímaní ponuky dlho nerozmýšľal. Podľa spravodajských zdrojov. A ak môžu tajné služby za peniaze pomenovať rôzne krajiny, ktoré sa na projekte podieľajú, mohli by logicky dospieť k záveru, že takúto ponuku dostalo a prijalo aj Taliansko, jeho krajina. Koniec koncov, jeho spoluobčania sú v politike známi pre svoju tendenciu prejavovať svoje ocenenie výmenou za primeranú finančnú kompenzáciu. Ak musíte nič robiť s predsudkami (?) A klišé (?), Bizzi hovorí, že jeho teoretické úvahy by mohli vysvetliť aj to, kde mala vláda pod vedením Contého zrazu finančné prostriedky na prítomnosť. To znamená, že počet policajných a byrokratických snáh, ktoré musia byť choré, je možné kontrolovať. V každom prípade na začiatku roka 2020 sa zdá, že sú potrebné finančné zdroje k dispozícii.“

  Článok ďalej pokračuje zdrojovými informáciami, vyjadreniami na kamery.

  Originál tu – oužite prekladač:
  http://www.guidograndt.de/2020/08/18/mainstream-verschweigt-corona-skandal-who-und-iwf-erpresste-belarus-praesident-zu-einem-lockdown-lukaschenko-lehnte-ab/

  https://www.databaseitalia.it/aboliamo-la-protezione-civile-ricettacolo-di-ogni-corruzione-e-cavallo-di-troia-del-nuovo-ordine-mondiale/

  Niečo o tom je tu na You Tube – zapnúť slovenské titulky. Uverejnil Igor Jurečka.
  (AT) Ak je to pravda, … ‼️
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=FVEdehHjCOg&feature=emb_logo

  Takže – otvorte almaru – onedlho bude plná vládneho svinstva. Uväznili, vydesili a nasrali celý národ! A ešte ho chcú zlikvidovať – hej?!

  Execution of Mussolini in 1945 (Il Duce of Italy)
  https://www.youtube.com/watch?v=BdAHyxGWpho

 27. Jednoduchá

  Pre p.Jean – tak to mi je ľúto p.Jean, že ste to musela prežiť :-(…no už je to určite za Vami, nenecháte sa predsa znechutiť ! ten dotyčný ,,manipulátor“ bol tak pre Vás tým ,,najlepším učiteľom“ – stala sa z Vás ,,silná žena, ktorú ,,hocčo nezlomí „, tak nech sa Vám darí, držím Vám všetky palce :-)))…..
  pre p.Emily – je to veľmi smutné konštatovanie, no Ján Palach bol zrejme ,,čistá duša“ a to čo sa tu dnes deje, by sa mu iste .,priečilo“:-(……
  Želám pekný večer všetkým ,,slobodne bádjúcim“ :-)……………

 28. Jednoduchá

  Pre Mudr- -lanta – ďakujeme za výborné príspevky :-), len keby si to mohli prečítať viacerí rodičia, hlavne tí, kt.sú na pochybách…………
  Želám pek.deň všetkým ,,skutočne bádajúcim“ :-)…………………….

 29. moc vam drzim palce v dalsej praci a osvete. nedajte sa zastrasit a odradit. historia a stado sice nikdy neocenila svetlonosica, ale vlastne presvedcenie a naplnenie zmyslu zivota, stoja za boj i obete. mozno aj vecsina raz precitne.

 30. Dalsia pravna analyza

  Možno zažalovať štát v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami?

  https://www.epravo.sk/top/clanky/mozno-zazalovat-stat-v-suvislosti-s-protiepidemiologickymi-opatreniami-4840.html

 31. K tomu oznámeniu ušlo zopár vecí. Pokiaľ je vám nariadená nejaká činnosť, ktorá vás stojí prostriedky, štát je povinný tieto uhradiť.
  Rúško stojí aj 3 eurá, je z toho dobrý biznis. Ak nariadili rúška, sú povinný ich dodávať zdarma alebo preplácať.

 32. Matoviča odvolať a potrestať exemplárne, viete ako to myslím…

Pridajte komentár

*