Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Povinné rúška a vakcíny porušujú všetkých 10 bodov Norimberského kódexu


Print Friendly, PDF & Email

Povinné rúška a vakcíny porušujú všetkých 10 bodov Norimberského kódexu

(Makia Freeman, thelibertybeacon.com) – S pokračovaním kultovej agendy ochorenia COVID-19 zostáva povinné nosenie rúšok naďalej štandardným operačným postupom pre mnohé okresy, regióny, kraje, štáty a národy celého sveta.

Na mnohých miestach, kde ešte vakcíny proti COVIDu nie sú povinné, sa úrady ponáhľajú ich takými urobiť, vytváraním schém ako sú pasy imunity, potvrdenia o vakcinácii či databázy povinného trasovania, ktoré zapisujú, kto bol a kto nebol zaočkovaný.

Medzitým sú obmedzované inherentné zvrchované ľudské práva tých, ktorí so zaočkovaním súhlasili. 

Šialenstvo a absurdnosť covidového kultu sú o to zjavnejšie, keď si uvedomíte, že jeho povinné či kvázi-povinné pravidlá sú v rozpore s veľmi dôležitou sústavou princípov, stanovenou v roku 1947.

Hovorím o Norimberskom kódexe, súbore 10 bodov, ktorý vznikol na základe neslávne známeho Norimberského procesu, vedeného po II. svetovej vojne.

Nevynášam súdy o spravodlivosti týchto procesov, lebo viem, že ich viedli hlavne USA a Spojenci (ako víťazi), ktorí zo zrejmých dôvodov nepresadzovali obvinenia proti americkým generálom ako bol Eisenhower (ktorý sa neskôr stal prezidentom USA) za jeho tábory pre vojenských zajatcov v Nemecku a za kobercové nálety na Drážďany.

Napriek tomu však procesy viedli k vzniku Norimberského kódexu, ktorý zakotvil princíp informovaného súhlasu – princíp, ktorý je teraz s nástupom pandémie ochorenia COVID-19 nesmierne relevantný a podrobovaný sústavnému testu.

Tento článok sa v krátkosti prizrie každému z 10 bodov vo svetle obmedzení a pravidiel ochorenia COVID.

10 bodov Kódexu

Táto webová stránka ponúka krátku históriu toho, ako vzniklo 10 bodov Norimberského kódexu.

Zaujímavé na tom je, že hoci je kódex medzinárodným etickým medzníkom, očividne stále nie je ukotvený v národných zákonných systémoch viacerých štátov, vrátane USA či Nemecka (a vlastne ani Slovenska).

To vedie k predpokladu, že si tieto vlády prostredníctvom svojich tajných služieb ako je CIA chceli ponechať otvorené dvere pre vykonávanie lekárskych experimentov (napríklad programov biologických zbraní) na svojom obyvateľstve tak, aby pri tom technicky neporušili zákon:

„19. augusta 1947 vyslovili sudcovia amerického vojenského tribunálu v prípade USA verzus Karl Brandt a spoločníci svoj verdikt. Pred oznámením viny či neviny každého obžalovaného čelil tento ťažkej otázke lekárskeho experimentovania na ľudských bytostiach.

Niekoľkí nemeckí lekári na svoju obhajobu tvrdili, že ich experimenty sa len málo líšili od predošlých amerických alebo nemeckých experimentov. Navyše dokázali, že žiadny medzinárodný zákon ani neformálne vyhlásenie nečinia rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi experimentami na ľuďoch.

Tento argument znepokojil amerických lekárov Andrewa Ivyho a Lea Alexandra, ktorí počas procesu spolupracovali s obžalobou. 17. apríla 1947 predložil Dr. Alexander Rade USA pre vojnové zločiny memorandum, navrhujúce šesť bodov, definujúcich legitímny výskum.

Verdikt z 19. augusta takmer všetky tieto body zopakoval v časti nazvanej „Prípustné lekárske experimenty“ a pôvodných šesť bodov upravil na desať. Týchto desať bodov sa stalo následne známymi ako „Norimberský kódex“.

Hoci sa kódex celkovo zameriaval na argumenty obhajoby, pozoruhodne sa v ňom nezmieňuje žiadne z konkrétnych zistení proti Brandtovi a jeho spoluobžalovným. A tak nebola dobre stanovená právna sila dokumentu.

Rozpačité používanie kódexu pokračovalo aj pol storočia po procese, keď síce formoval početné medzinárodné vyhlásenia o etike, no nepodarilo sa mu nájsť miesto tak v americkom, ako ani v nemeckom právnom kódexe. Napriek tomu zostáva medzným dokumentom o lekárskej etike a jedným z najtrvácnejších produktov lekárskeho procesu.“

1. bod Norimberského kódexu: Dobrovoľný súhlas je absolútne nevyhnutný

Prvý bod Kódexu znie:

„Dobrovoľný súhlas ľudského subjektu je absolútne nevyhnutný.“

Tento bod veľakrát porušený už len samotným zavedením povinného nosenia rúšok. Napríklad, v mnohých krajinách sa rúška na niekoľkých miestach definujú ako „zdravotnícke pomôcky“.

Prvá časť dôkazu sa nachádza priamo na webovej stránke americkej FDA (Agentúra pre lieky a potraviny), kde sa o rúškach a o tom, čo spadá do kategórie Zdravotnícke pomôcky píše toto:

„Domov / zdravotnícke pomôcky / produkty a liečebné postupy / pomôcky a dodávky všeobecného zdravotníctva / osobné ochranné vybavenie pre zvládanie infekcie / respirátory N95, chirurgické masky a tvárové rúška“

Druhá časť dôkazov sa nachádza v zákone o potravinách, liekoch a kozmetike (FD&C Act), ktorý je federálnym zákonom USA, prijatým Kongresom. Tento a ďalšie federálne zákony ustanovujú právny rámec, v ktorom FDA funguje. FD&C Act je možné nájsť v Zbierke zákonov USA (USC), obsahujúcej všetky všeobecné a trvalé zákony USA, počínajúc 21 USC 301. Prečítať si ho môžete tu here. Hľadajte v Definíciách II. kapitoly a preskrolujte sa nadol k odstavcu 201(h):

 „(h) Pojem „pomôcka“ ( s výnimkou použitia v odseku (n) tohto odstavca a v odsekoch 301(i), 403(f), 502(c) a 602(c)) znamená nástroj, aparát, náradie, stroj, zariadenie, implantát, reagens in vitro, či iný podobný alebo súvisiaci článok, vrátane akéhokoľvek komponentu, časti alebo príslušenstva, ktorý je – … (2) zamýšľaný na použitie v diagnóze choroby či iných stavoch, alebo v liečbe, tíšení či prevencii ochorenia, u človeka alebo iných zvierat, …“

V zmysle tohto odstavca spĺňajú rúška kritériá požadované na to, aby boli určené ako zdravotnícka pomôcka, keďže spĺňajú bod (2), že sú aparátom, určeným na prevenciu ochorenia.

Pýtal sa nejaký politik populácie sveta, či chcú nosiť rúška a podrobiť sa noseniu zdravotníckej pomôcky? Nie. Žiadny dobrovoľný ani informovaný súhlas tu nebol.

2. bod Norimberského kódexu: Priniesť plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami

Druhý bod Kódexu znie:

„Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol plodné výsledky pre dobro spoločnosti, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné a nepotrebné.“

My musíme čeliť realite, že opatrenia proti ochoreniu COVID, ako sú povinné nosenie rúšok alebo očkovanie, sú obrovským zdravotným experimentom. Mnohí ľudia trpia kvôli dlhému noseniu rúšok škodlivými účinkami nedostatočného prísunu kyslíka.

Naproti tomu, netestované vakcíny predstavujú najväčší celosvetový experiment v dejinách ľudstva, keď sú náhlivo uvádzané na trh v priebehu 12 mesiacov, pričom vývoj vakcín zvyčajne trvá 7 – 20 rokov.

Ako už bolo písané v predchádzajúcich článkoch, tieto takzvané vakcíny (v skutočnosti experimentálna génová mRNA terapia) neboli určené na zastavenie prenosu, vyvolanie priamej imunitnej reakcie (ako to robia tradičné vakcíny), ale iba na čiastočné zmiernenie symptómov ochorenia, preto je ich pomer rizika voči prínosu veľmi vysoký.

Tvárové rúška zhotovené zo šatiek a látky sú svojou povahou „absolútne náhodné a zbytočné“.

Existuje pritom veľa iných spôsobov, ako aj bez tohto experimentovania priniesť spoločnosti „plodné výsledky“:

 • poučovať ľudí o princípoch prirodzeného zdravia
 • poučovať ľudí o prirodzenom posilňovaní imunitného systému
 • dodávanie doplnkov vo forme vitamínu D (výskum dokázal spojitosť medzi chorými na COVID a nedostatkom vitamínu D)

3. bod Norimberského kódexu: Zakladať experimenty na výsledkoch pokusov na zvieratách

Tretí bod Kódexu znie:

„Experiment musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto experimentu.“

Porušený bol aj tento bod. Farmaceutické firmy vo svojej náhlivosti dostať „vakcíny“ na trh pokusy na zvieratách vynechali.

Zbohom vysoký krvný tlak

4. bod Norimberského kódexu: Vyhnúť sa všetkému zbytočnému utrpeniu a poškodeniu

Štvrtý bod Kódexu znie:

Pokus by mal byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.“

Všetky rúška a „vakcíny“ (ktoré nesporne spôsobujú utrpenie, poškodenie a smrť) sú zbytočné, a to z mnohých dôvodov:

 • Počet prípadov ochorenia COVID a úmrtí sa od začiatku nesmierne nafukuje;
 • COVID je prebaľovací trik, ktorý preklasifikováva jestvujúce ochorenia tak, aby vytvárali zdanie novej smrtiacej choroby a pandémie, pričom žiadna nie je. Pozrite si práce ľudí, ako je Dr. Genevieve Briandová;
 • Údajný nový vírus SARS-CoV-2 nebol nikdy izolovaný, purifikovaný a jeho existencia nebola stopercentne dokázaná.

5. bod Norimberského kódexu: Nesmie byť vykonaný žiadny experiment, ak je dôvod domnievať sa, že dôjde k poškodeniu alebo k smrti

Piaty bod Kódexu znie:

„Nesmie byť vykonaný taký experiment, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi experimentu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.“

Existuje nejaký vopred známy dôvod domnievať sa, že následkom ne-vakcín proti ochoreniu COVID-19 nastane zdravotné postihnutie alebo smrť?

Na základe minulej histórie poškodení vakcínou áno, ten dôvod existuje. 

29. januára 2021 ohlásila CDC viac než 11 000 nežiaducich reakcií na vakcíny proti ochoreniu COVID, z toho 501 úmrtí a 10 748 ďalších poškodení, z ktorých niektoré boli skutočne hendikepujúce.

6. bod Norimberského kódexu: Riziko by nikdy nemalo prevyšovať prínos

Šiesty bod Kódexu znie:

„Miera podstupovaného rizika by nikdy nemala prekročiť mieru rizika, vyplývajúcu z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento experiment vyriešiť.“

Z pohľadu Big Pharmy riziko neprevyšuje prínosy. Pred právnou zodpovednosťou ju chráni Zákon o poškodení detí očkovaním (NCVIA) z roku 1986 a ďalšie prípravné zákony, ktoré Big Pharme vydláždili cestu k právnej imunite.

Okrem toho si výrobcovia vakcín s každou krajonou vyjednali imunitu pred súdnymi spormi kvôli poškadeniam spôsobených ich vakcínami.

Pre tieto firmy žiadne riziko neexistuje, no zisky sú astronomické.

Na druhej strane, pre priemerného jednotlivca je situácia presne opačná: zaočkovanie sa ne-vakcínou, ktorá vás nechráni pred závažnými symptómami a ktorá nezastavuje prenos, vám neprináša žiadny benefit, ale mohlo by viesť k závažným a oslabujúcim účinkom, ako sú paralýza a smrť.

7. bod Norimberského kódexu: Musí byť vykonaná príprava aj proti málo pravdepodobnej možnosti poškodenia, zdravotného postihnutia alebo smrti

Siedmy bod Kódexu znie:

„Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov experimentu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.“

Žiadne prípravy vykonané neboli!

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú obrovským celosvetovým experimentom na ľuďoch a každý jeden účastník je ekvivalentom ľudského škrečka alebo morčaťa.

Ak zomriete, máte smolu! Big Pharma určite využije svoje právne oddelenia a oddelenia pre vzťah s verejnosťou a okamžite spochybnia spojitosť medzi ich vakcínou a vaším úmrtím. Nikdy žiadnu spojitosť nepriznajú, a keby aj, neexistujú pre nich žiadne právne dôsledky (keďže si vyjednali imunitu). Žiadne odvolanie sa neexistuje.

8. bod Norimberského kódexu: Experiment smú vykonať len vedecky kvalifikované osoby

Ôsmy bod Kódexu znie:

„Experiment by mali vykonávať len vedecky kvalifikované osoby. Počas všetkých stupňov pokusu by sa od ľudí, vykonávajúcich experiment alebo doň zapojených mal vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a obozretnosti.“

Lekári ako Dr. Stefan Lanka a Dr. Tom Cowan, ktorí spochybňujú oficiálny virologický naratív – konkrétne, že existujú nákazlivé vírusy a že vás môžu nakaziť – by takmer určite pochybovali o tom, že kariérni byrokrati ako Dr. Anthony Fauci a vedci Big Pharmy sú naozaj kvalifikovaní.

No aj keby ste prijali, že sú, tak vedci, ktorí vakcíny vyrábajú, nie sú tí, čo ich podávajú. Robia to bežné sestry a lekári. Koľkí z nich nozaj vedia, čo tá ne-vakcína je, čo robí, koľkí poznajú úplný zoznam jej ingrediencií a celý súpis jej dlhodobých vedľajších účinkov?

To posledné nepozná nikto a presne preto ide o obrovský experiment.

Zavádzaním nezákonného povinného nosenia rúšok sa politici hrajú na lekára, čo ich pri diktovaní zdravotných nariadení a lekárskych intervencií stavia do pozície zdravotných expertov.

Ľudia nedali súhlas politikom, ktorí sú zdravotne neškolení, správať sa ako ich osobní lekári.

9. bod Norimberského kódexu: Každý musí mať možnosť experiment kedykoľvek slobodne ukončiť

Deviaty bod Kódexu znie:

„Počas experimentu musí mať jeho účastník slobodu svoju účasť na ňom ukončiť, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom mu jeho pokračovanie v experimente pripadá nemožné.“

Máte právo ukončiť lekárske experimentovanie šialeného covidového kultu? Samozrejme, že nie!

Ľudia sú diskriminovaní za nenosenie rúšok, odpierajú sa im práva slobodne cestovať, podnikať a pracovať. Za nenosenie rúšok sa im vyhrážajú pokutami a väzením. Hania ich, keď si uplatňujú právo na vlastné rozhodnutia ohľadom liečby odmietnutím očkovania.

Niet slobody pre subjekt covidu, na ktorom sa experimentuje.

10. bod Norimberského kódexu: Vedec musí experiment okamžite ukončiť, ak existuje pravdepodobný dôvod, že by mohol viesť k poškodeniu alebo smrti.

Desiaty bod Kódexu znie:

„Počas konania experimentu musí byť príslušný vedec pripravený prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni prerušiť, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, najlepšie zručnosti a skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho vyžadujú) domnievať sa, že pokračovanie v experimente pravdepodobne spôsobí jeho účastníkovi poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť.“

Tento bod obsahuje slovné spojenie „dobrý dôvod“, ktoré je zrejme mnohým ľuďom dobre známe, keďže sa nachádza v zákonoch o polícii v mnohých krajinách. Tento „dobrý dôvod“ chráni ľudí pred domovými prehliadkami a zatknutím, ak polícia nemá súdny príkaz, založený na dobrom dôvode domnievať sa, že sa daná osoba dopustila nejakého trestného činu.

Dobrý dôvod sa po právnej stránke považuje za vyšší štandard než „odôvodnené presvedčenie“ či „odôvodnené podozrenie“, čo sú formulácie, používané v ďalších jurisdikciách.

Napriek tomu, myslíte si, že nejaká spoločnosť Big Pharmy NIEKEDY dobrovoľne zastavila práce na svojej vakcíne kvôli tomu, že by ju jej „najlepšie zručnosti a skúsenosti a starostlivé zváženie“ viedli k domnienke, že by mohla škodiť ľuďom?

V žiadnom prípade! Zisky sú príliš vysoké a ich obranou líniou je, že nejakí ľudia síce môžu byť vakcínami poškodení alebo ich následkom zomrieť, no všetko je to pre „vyššie dobro“ ochrany spoločnosti.

Ako povedal Martin Luther King: „Sloboda nie je nikdy dobrovoľne poskytnutá tyranom; musí sa jej dožadovať utláčaný.“

Záver

Práve teraz sa spoločnosť nachádza v regrese. Zo strachu sa vzdávame ťažko vybojovaných práv a slobôd.

Kolektívne sme zabudli, že sme si už dávno ustanovili základné ľudské práva, ako sú telesná autonómia, slobodné rozhodovanie sa o liečbe a informovaný, dobrovoľný súhlas.

Norimberský kódex je dôraznou pripomienkou toho, že týmto všetkým sme si už raz prešli a jeho prostredníctvom si utvrdili naučené lekcie. Musíme si spomenúť, kto sme a zastaviť toto šialené covidové experimentovanie s liečbou – skôr, než bude príliš neskoro.

Stop Candida

Autor: Makia Freeman, Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.hlavnespravy.sk/966-umrti-je-nahlasenych-v-usa-po-ockovani-proti-covid-19/2463878
  966 úmrtí je nahlásených v USA po očkovaní proti COVID-19

  V USA zomrelo po očkovaní vakcínami Moderna alebo Pfizer/BioNTech 966 ľudí. Tieto čísla sú zdokumentované vo „Vaccine Adverse Events Reporting System“ (Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania). 85 percent úmrtí sa vyskytlo u ľudí nad 60 rokov
  V období od 14. decembra do 19. februára bolo do systému VAERS podaných 19 769 hlásení po očkovaní mRNA vakcínami od spoločností Moderna alebo Pfizer/BioNTech.

 2. Kto vie angl. nech vypočuje čo s nami robí Bill Gates.
  https://www.banned.video/watch?id=60487a1fe2b8053843762834

 3. Operácia „paper clip“ a Vatikán a katolícka cirkev – jeziuti, zabezpečili únik aj nacistických mozgov do USA, strednej Ameriky a Blízkeho Východu – aby sa zachovali a rozvinuli vyhladzovacie vedomosti smerujúce k obetnej fraške zvanej Norimberský proces – takže fašistickí mocipáni majú Norimberskí kódex úplne na hákovom kríži!

 4. https://www.naturalnews.com/2021-03-10-cdc-report-mask-wearing-no-protection-covid.html
  CDC report admits mask-wearing provides no real protection against Covid
  Správa CDC pripúšťa, že nosenie masiek nezabezpečuje skutočnú ochranu proti Covidu.
  Mask-wearing is a death sentence for humanity
  Nosenie masiek je rozsudok smrti pre ľudstvo

 5. https://childrenshealthdefense.org/defender/woman-dies-second-moderna-vaccine/?itm_term=home
  39-Year-Old Woman Dies 4 Days After Second Moderna Vaccine, Autopsy Ordered
  39 ročná žena umiera 4 dni po prijatí druhej dávky Moderna vakcíny

  Kassidi Kurill’s family said she had no known medical issues or pre-existing conditions, but her heart, liver and kidneys shut down after her second dose of the Moderna vaccine.
  V skratke:
  Jej rodina sa vyjadrila, že pred prijatím vakcíny nemala žiadne zdravotné problémy ale jej srdce, pečeň a ľadviny nevydržali druhú dávku Moderna vakcíny

 6. https://www.banned.video/watch?id=604970889a97873a2b67d005
  BREAKING: Florida Nurse Exposes Dangers Of Moderna COVID-19 Vaccine
  Sestrička z Floridy odhaľuje nebezpečenstvá vakcíny proti COVID-19 od Moderny

 7. https://www.banned.video/watch?id=604978db9a97873a2b68a897
  Bill Gates‘ Latest Victim Of Vaccine Program Is A Young Mother
  Najnovšou obeťou vakcinačného programu Billa Gatesa je mladá matka

 8. Oplatí sa teraz kliknúť na https://zemavek.sk/
  Ani som to nevedela prekopírovať – aká je cenzúra
  Lieky existujú no k ľuďom sa zámerne nedostanú
  Video bolo odstránené pre nevhodný obsah

 9. https://zemavek.sk/trinast-seniorov-v-stopkove-podlahlo-covidu-paradoxne-po-ockovani/
  Trinásť seniorov v Stopkove podľahlo covidu, paradoxne po očkovaní

 10. https://www.hlavnespravy.sk/rezortu-zdravotnictva-mala-zahranicna-spolocnost-ponuknut-ivermektin-podla-poslanca-tarabu-sme-neprejavili-zaujem/2464934
  Rezortu zdravotníctva mala zahraničná spoločnosť ponúknuť Ivermektín. Podľa poslanca Tarabu sme neprejavili záujem

 11. https://www.hlavnespravy.sk/su-ema-europska-liekova-agentura-a-europska-komisia-proti-obyvatelom-europskej-unie-a-sluhami-americkych-firiem/2463834
  Sú EMA – Európska lieková agentúra a Európska komisia proti obyvateľom Európskej únie a sluhami amerických firiem?

  Vo farmaceutickom priemysle sú peniaze vždy „až“ na prvom mieste

 12. https://www.infowars.com/posts/doctors-issue-dire-warnings-about-covid-19-vaccine-dangers/
  Doctors Issue Dire Warnings About COVID-19 Vaccine Dangers
  Lekári vydali upozornenie o nebezpečenstvách COVID-19 vakcíny

  German Dr. Geert Vanden Bossche, Ph.D., DVM and American Dr. Hooman Noorchashm MD, Ph.D. are both ringing alarm bells regarding potential harmful health issues from COVID-19 vaccinations.

 13. 1/Taraba: To je hanba! Pomoc Francúza s nedostatkovým Ivermectinom rezort zdravotníctva odmietol! Absolútne ignoranstvo našich pánov. Vyhovuje im stav aký tu panuje, na tom stojí táto vládna banda.

  2/Ivermectin by pri včasnom diagnostikovaní a nasadení dokázal odbremeniť nemocnice, myslí si Filip Kuffa. Prečo ho stále nie je dostatok?

  Nemocnica žiadala 100 dávok lieku, ale dcostane len 5, vraj nevie vláda zohnať viacej. Čo však vláda vie, vie zmariť šancu.

  3/ Kedy budú odvolaní ďalší? Vymeniť treba aj poradcov pre pandémiu.

  ejto vláde nepomáha, že sa eurá tlačia vo Frankfurte a veselo rozdávajú na dlh, lebo korona. Bez toho by politici nikdy nepristúpili na šialené riešenia ako zatvárať školy, obchody, kostoly, miesto toho, aby bol položený dôraz na ochranu rizikových. Takto sú kvôli rizikovým obmedzovaní všetci, hoci pre väčšinu produktívnej populácie a deti prekonanie ochorenia nie je rizikom.

  Lenže potom by nebolo potrebné všetkých zaočkovať a farmafirmy by nezarobili a nepresadili si vakcinačné pasy, o čo usilovali ešte pred pandémiou.

  Každopádne COVID-19 vyplavil veľa zhnitého na povrch v tomto štáte slovenskom ale aj vo svete. Tou najviac prehnitou oblasťou zdá sa, je práve zkorumpovanosť vedeckej komunity, ktorá nerešpektuje ani demokratické zriadenie a základné ľudské práva a slobody. Ale to nie je prvýkrát, čo sa obmedzovanie slobody skrýva za vedeckosť.
  Pre pánsky rozmar, hádky a debilnosť v tomto štáte trpí obyčajný človek. Zbaviť sa treba tejto „transpasrentnej vlády“ a pande komisie, ktorá väčšinou hľadí na svoj biznis. Stačilo, lebo ľuďom sa toto všetko už hnusí.

  • správne povedané, treba sa ich zbaviť a na poriadok…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 14. https://zemavek.sk/robert-f-kennedy-jr-je-vakcina-gardasil-spojena-s-poklesom-porodnosti/
  Robert F. Kennedy, Jr: Je vakcína Gardasil spojená s poklesom pôrodnosti?

 15. Kto vie angl. nech vypočuje toto video – aj porušenie norimberského kódexu sa tu preberá a všetko sa tu vysvetľuje čo sa s nami elity sveta (globalisti) robia, depopulácia vakcínami, koľko ľudí umiera po Covid vakcíne, akými príšernými vakcínami chcú očkovať novorodeniatka – Biden to podpísal…A koľko ľudí už umrelo z predošlých očkovaní, koľkí sa stali autistami… A všetko sa zatajuje a zatajuje. Elity totálne preberajú spoločnosť.

  https://www.banned.video/watch?id=60491b164289f93915115cc7
  Gates/Fauci/Schwab to Face War Times Tribunal For Illegal Medical Testing
  Voľný preklad názvu videa:
  Gates/Fauci/Swab čelia tribunálu pre vojnové zločiny kvôli ilegálnemu medicínskemu testovaniu

 16. https://otevrisvoumysl.cz/dr-pierre-kory-o-ivermektinu/
  Dr. Pierre Kory – O ivermektinu

  Koronavirus, Zprávy
  Ve zkratce…
  Dr. Pierre Kory vystoupil na senátním slyšení v USA s tím, že on a jeho tým odborníků úspěšně léčili pacienty s covidem-19 pomocí léku ivermektin. Vyzývá instituce, aby ho začaly plošně používat.

 17. https://otevrisvoumysl.cz/je-cas-ohlednuti-se-za-poslednim-rokem-plandemie/
  Je čas – ohlédnutí se za posledním rokem plandemie
  Ve zkratce…
  Pojďme se společně podívat na to, co jsme zažili v posledním roce této plandemie.

 18. https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-planned-social-media-censorship-vaccine-safety/?itm_term=home
  Before COVID, Gates Planned Social Media Censorship of Vaccine Safety Advocates With Pharma, CDC, Media, China and CIA
  Voľný preklad:
  Pred COVIDOM, Gates plánoval cenzúru sociálnych médií ohľadne pochybovačov bezpečnosti vakcín s farmaceutickým priemyslom, CDC, médiami, Čínou a CIA

 19. https://www.hlavnespravy.sk/v-okolitych-krajinach-presetruju-umrtia-u-nas-bitka-o-vakciny-v-nitre-cakali-na-ockovanie-stovky-ludi-dlhe-cakanie-vyustilo-do-potycky-situaciu-upokojovala-policia/2466238
  V okolitých krajinách prešetrujú úmrtia, u nás bitka o vakcíny: V Nitre čakali na očkovanie stovky ľudí. Dlhé čakanie vyústilo do potýčky, situáciu upokojovala polícia

 20. https://blog.hlavnespravy.sk/26097/verejna-vyzva-ministerstvu-zdravotnictva-ohladom-okamziteho-dodania-ivermektinu/
  Verejná výzva ministerstvu zdravotníctva ohľadom okamžitého dodania ivermektínu

 21. Ivermektín zaberá na parazity. Keďže kvantu našich občanov tento liek prospel k úľave či prinavráteniu sa ich pocitu zdravia, je zrejmé, že došlo k likvidácii parazitov. Prichádza na rad otázka: Ako sa naraz toľkým ľuďom podarilo zaplieniť si organizmus parazitmi, keď v minulosti sme tento zdravotný problém (teda v takýchto kolosálnych rozmeroch) neevidovali? Z akého celospoločenského zdroja sa do nášho organizmu mohli potvorky dostať? Myslím, že odpoveď sa dá ľahko domyslieť.

  • Porovnajme si to s parazitom salmonella..koľko surových vajec zje človek za život?… a ako často je z nich chorý?

   • Presne. Ja ich jem surové dodnes (výlučne z domáceho chovu).
    A nič.
    Zver konzumuje surové všetko.
    A tiež nič.
    Dokedy nás naši vedci – „odborníci“ – mienia vodiť za nos??

 22. bude dalsi norimbersky tribunal
  https://greatreject.org/second-nuremberg-tribunal/

Pridajte komentár

*