42 vedeckých štúdií, podľa ktorých rúška nie sú ani účinné, ani bezpečné


Print Friendly, PDF & Email

42 vedeckých štúdií, podľa ktorých rúška nie sú ani účinné, ani bezpečné

V súčasnosti sme svedkami zvýšeného zavádzania povinnosti používania rúšok na verejných miestach, vrátane detí v triedach počas vyučovania. Údajne z dôvodu, aby sme chránili seba i svoje okolie pred možnou nákazou novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Vypracovali sme preto prehľad 42 panelom overených vedeckých štúdií, ktoré skúmali vplyv rúšok na ľudské zdravie z imunologického i fyziologického hľadiska.

Cieľom tohto článku je preskúmať jednak prezentovanú účinnosť, ako aj deklarovanú zdravotnú bezpečnosť používania rúšok.

Dôvodom je umožniť posúdenie tejto témy ako celku, aby si každý sám zvážil možné riziká a prínosy rúšok pri vlastnom rozhodovaní, kedy ich nosiť a kedy je lepšie sa im vyhýbať.

TIP: Odporúčame vám vytlačiť si tento článok na papier a „obúchať ho o hlavu“ každému, kto vás alebo vaše deti bude nabudúce nútiť nosiť rúška.

Sú rúška účinné pri zabránení prenosu respiračných patogénov?

Prvá meta-analýza zistila, že rúška nemajú na prenos vírusov žiadny merateľný efekt (1).

Konkrétne zistila nasledovné: „Pri porovnaní tých, ktorí rúška nosia s tými, ktorí ich nenosia, nedošlo u bežnej populácii, ani u zdravotníckeho personálu k žiadnemu zníženiu prípadov chrípky a chrípke podobným ochoreniam.“

Ďalšia meta-analýza z roku 2020 (2) preskúmala randomizované a kontrolované štúdie o rúškach.

Dospela k záveru, že rúška nemali podstatný vplyv na zníženie citlivosti ľudí na nákazu laboratórne potvrdenej chrípky, a to bez ohľadu na to, či ich nosili nakazené osoby alebo bežní ľudia.

Iný prehľad vedeckých štúdií (3) zistil, že rúška nemajú žiadny vplyv špeciálne proti COVID-19, hoci u troch zo skúmaných 31 štúdií sa ukázala „veľmi mierne znížená“ šanca pre rozvoj príznakov podobných chrípke.

Štúdia z roku 2019 na 2862 účastníkoch ukázala, že tak respirátory N95, ako aj chirurgické rúška, neviedli k „žiadnemu výraznému rozdielu prípadov laboratórne potvrdenej chrípky“. (4)

Meta-analýza z roku 2016 (5) zasa zistila, že randomizované kontrolované štúdie ani pozorovacie štúdie respirátorov N95 a chirurgických rúšok používané zdravotníkmi, nepreukázali žiadny prínos proti prenášaniu akútnych respiračných ochorení.

Tiež zistili, že k prenosu infekcie môže dochádzať prostredníctvom kontaminovaných ochranných prostriedkov počas ich skladovania, ako aj pri opakovanom používaní tých istých rúšok (respirátorov) počas dňa.

Ďalšia meta-analýza 17 štúdií z roku 2011 (6) ohľadne rúšok a ich vplyvu na prenos chrípky objavila, že žiadna z týchto štúdií nepreukázala vzťah medzi používaním rúšok/respirátorov a ochranou pred chrípkovou infekciou.

Avšak autori si zašpekulovali, že účinnosť používania ochranných prostriedkov na tvár môže záležať na ich včasnom, konzistentnom a správnom používaní.

Pri porovnávaní s kontrolnou skupinou sa tiež ukázalo, že nosenie rúšok a respirátorov nechráni zdravotníckych pracovníkov ani pred bežnou nádchou. (7)

Prúdenie vzduchu okolo rúšok

Rúška sú považované za účinný nástroj na zabránenie priamočiareho toku vírusových častíc.

Ak však berieme do úvahy ľudí, čo sa nachádzajú po bokoch alebo vzadu, tak vírusové častice putujú oveľa ďalej v prípade, keď má daný človek nasadené rúško, ako keby ho nasadené nemal.

Deje sa tak prostredníctvom niekoľkých úzkych, no rýchlych prúdov, vrátane prúdov vzduchu dozadu a dolu, ktoré môžu predstavovať významné riziko. Uvedené prúdy neraz dosahujú až do vzdialenosti niekoľkých metrov (8).

U všetkých tvárových masiek sa predpokladá zníženie predného prúdenia vzduchu až o 90%.

Avšak Schlierenova zobrazovacia metóda ukázala, že tak chirurgické, ako aj bavlnené rúška mali silnejšie prúdenie nefiltrovaného vzduchu dohora okolo očí v porovnaní s prúdením vzduchu bez pokrývky tváre.

Zadný tok vzduchu bol silnejší u všetkých druhov rúšok a respirátorov.

U respirátorov N95 a chirurgických rúšok sa vydychované častice o veľkosti 0,03 až 1 mikrón (1 mikrón = 1 mikrometer = 0,001 milimetra) nachádzali po okrajoch masiek a tiež bolo možné namerať prechod častíc cez filtre oboch typov tvárových pokrývok (9).

Prechod vzduchu cez rúška a respirátory

Štúdia 44 značiek rúšok zistila priemernú mieru prechodu vzduchu 35,6%.

Väčšina chirurgických rúšok mala priechodnosť okolo 20%, pričom „bežné kupované rúška i domáce výtvory nemali žiadnu ochrannú funkciu v zmysle účinnosti filtrácie aerosolov“.

Štúdia zistila, že „medicínske rúška, bežné rúška a vlastná tvorba poskytujú len veľmi malú ochranu proti respiračným aerosolom.“ (10)

Tu je dobré si pripomenúť, že čo je to vlastne aerosol.

Ide o koloidne rozprášenú tekutinu alebo tuhú látku v plyne. Pri dýchaní sú daným aerosolom rozprášené bakteriálne alebo vírusové častice vo vdychovanom alebo vydychovanom vzduchu.

Ďalšia štúdia odhalila, že priepustnosť častíc u látkových rúšok je takmer 97% a u chirurgických rúšok 44%. (11)

Respirátory N95

Výrobcom respirátorov N95 je forma Honeywell. Vyrábajú sa s 0,3 mikrónovým filtrom.

Tieto respirátory sa volajú N95 preto, že 95% častíc predného toku vzduchu s priemerom 0,3 mikróna sa odfiltrujú pomocou mechanizmu založenom na elektrostatike.

Keď štúdia porovnávala tesnosť týchto respirátorov v porovnaní s chirurgickými rúškami, tak dopadli veľmi dobre. (14)

Avšak iná štúdia zistila, že až 624 zo 714 skúmaných ľudí si respirátory N95 nenasadzovali správne a mali viditeľné netesnosti po ich okrajoch. (15)

Chirurgické rúška

Táto štúdia (16) došla na to, že chirurgické rúška neponúkajú proti chrípke vôbec žiadnu ochranu.

Iná štúdia (17) zistila, že chirurgické rúška majú asi 85% priepustnosť pre aerosoly s chrípkou a 90% priepustnosť pre streptokokové baktérie napriek tomu, že častice baktériami Staphylococcus aureus majú až 6 krát väčší priemer ako častice s vírusmi.

Dokonca sa zistilo, že používanie rúšok v chirurgii mierne zvyšuje výskyt infekcií oproti nepoužívaniu rúšok. Uvedená štúdia skúmala 3088 operácií. (18) Inými slovami, rúška chirurgov neponúkali pacientom žiadny ochranný účinok.

Ďalšie štúdie (19)(20) nenašli žiadny rozdiel pri infekciách rán za použitia a bez použitia rúšok.

Táto štúdia (21) zasa zistila že „je nedostatok dôkazov pre tvrdenia, že rúška chránia či už pacientov alebo chirurgov pred infekčnou kontamináciou“.

Iná štúdia odhalila rozdielnu filtračnú účinnosť rúšok, pričom tie najúčinnejšie mali len okolo 30 až 50% efektívnosť. (22)

Sú teda chirurgické rúška účinné na zabránenie prenosu koronavírusov medzi ľuďmi?

Tak u experimentálnych, ako aj u kontrolných skupín, s rúškami aj bez rúšok, sa nezistilo šírenie detekovateľných vírusov v respiračných kvapôčkach a aerosoloch.

V tejto štúdii (23) sa „nepotvrdila infekčnosť koronavírusov“ vo vydychovanom vzduchu.

Štúdia skúmajúca priepustnosť rúšok zistila, že 2 z 5 skúmaných chirurgických rúšok mali 51 až 89% priepustnosť polydisperzných aerosolov. (24)

Ďalšia štúdia, ktorá skúmala kašlajúcich ľudí, prišla k záveru, že „ani chirurgické, ani bavlnené rúška účinne nefiltrujú vírus SARS-CoV-2 počas kašlania nakazených pacientov.

Dokonca objavili viac vírusových častíc na vonkajšej, než na vnútornej strane rúšok.

Látkové rúška

Ukázalo sa, že látkové rúška majú veľmi malú účinnosť pri blokovaní častíc o veľkosti 0,3 mikróna alebo menších.

Priepustnosť látkových rúšok skúmaných v tejto štúdii bola 74 až 90%. Rovnako aj filtračná schopnosť týchto rúšok bola veľmi nízka – len 3 až 33%. (26)

Zdravotnícki pracovníci, ktorí nosili látkové rúška, mali až 13-násobné riziko rozvoja chrípke podobných ochorení oproti tým, ktorí nosili chirurgické rúška. (27)

Analýza nosenia rúšok z roku 1920 počas chrípkovej epidémie v roku 1918 zistila, že látkové rúška v danom čase zlyhali v zastavení šírenia nákazy.

Došla tiež k záveru, že množstvo vrstiev potrebných pre zastavenie šírenia vírusu by viedlo až k uduseniu ľudí a preto nemohli byť použité. Tiež zistila problémy s prúdmi unikajúceho vzduchu po stranách látkových rúšok. (28)

Rúška proti COVID-19

Medicínsky žurnál The New England Journal of Medicine vydal k noseniu rúšok ako nástroja proti COVID-19 nasledovné stanovisko:

„Vieme, že nosenie rúšok mimo zdravotníckych zariadení poskytuje málo, ak vôbec nejakú ochranu.

Úrady verejného zdravotníctva definujú ako „významnú expozíciu vírusu“ vtedy, ak dôjde ku kontaktu s nakazenou osobou vykazujúcou prejavy ochorenia na vzdialenosť menej ako 2 metre, aspoň počas niekoľkých minút (na viac ako 10 minút, niektorí dokonca uvádzajú na viac ako 20 minút).

Šanca, že chytíte COVID-19 od niekoho, kto okolo vás len prechádza na verejnom mieste, je minimálna. V mnohých prípadoch snaha o masové zarúškovanie obyvateľstva je len reflexná reakcia na úzkosť z pandémie“. (29)

Sú rúška bezpečné počas chôdze alebo cvičenia?

U ľudí s rúškom dochádza k výrazne zvýšenej dyspnei (dýchavičnosti) už po 6 minútach chôdze v porovnaní s ľuďmi bez rúška. (30)

Vedci si robia starosti ohľadne možného preťaženia pľúcneho, obehového a imunitného systému počas fyzickej aktivity. Dôvodom je znížený prísun kyslíka a zhoršená výmena oxidu uhličitého, ktorý sa zhromažďuje pod rúškom.

Výsledkom tak môže byť hyperkapnia (zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého), preťaženie srdca, preťaženie obličiek a prechod do metabolickej acidózy. (31)

Riziká respirátorov N95

Tehotné zdravotníčky mali počas nosenia respirátorov N95 znížený objem spotreby kyslíka až o 13,8% v porovnaní s kontrolnou skupinou. Taktiež vydychovali o 17,7% menej oxidu uhličitého. (32)

Štúdia skúmala aj pacientov s rozvinutým ochorením obličiek v poslednom štádiu pri nosení respirátorov N95. Ich parciálny tlak kyslíka (PaO2) sa výrazne znížil a tiež sa im zhoršili nežiaduce respiračné príznaky v porovnaní s kontrolnou skupinou. (33)

U 19% z týchto pacientov sa rozvinuli rôzne stupne hypoxie (nízkej hladiny kyslíka v krvi).

Iná štúdia zistila, že na respirátoroch N95 sa zachytávajú vírusy chrípky. (34)

Až u 25% zdravotníkoch pracujúcich na jednotkách intenzívnej starostlivosti objavili vírusy chrípky na ich respirátoroch. (35)

Riziká chirurgických rúšok

Rovnako ako u respirátorov, tak aj na chirurgických rúškach sa pri testovaní osobných bioaerosolových vzoriek zistila prítomnosť chrípkových vírusov. (36)

Niekoľko respiračných patogénov sa našlo na vonkajšej strane použitých chirurgických rúšok, čo môže spôsobiť samo-kontamináciu. Riziko bolo tým väčšie, čím dlhšie sa chirurgické rúško nosilo. (37)

Chirurgické rúška boli tiež zásobárňou bakteriálnej kontaminácie. Ako zdroj kontaminácie sa ukázali byť viac povrchy tiel samotných chirurgov než prostredie operačných sálov. (38)

Chirurgovia sa však zvyknú pred operáciami dezinfikovať od hlavy po päty.

Tento fakt by mal byť varovaním špeciálne pre náruživých nosičov rúšok. U bežných ľudí je totiž ich telesný povrch oveľa viac vystavený baktériám a vírusom než u chirurgov, a teda aj oveľa lepší zdroj kontaminácie pre ich rúška.

Riziká látkových rúšok

Zdravotnícki pracovníci nosiaci látkové rúška mali v porovnaní s kontrolnou skupinou výrazne vyššie riziko nákazy chrípke podobnými ochoreniami už po 4 týždňoch pravidelného nosenia rúšok v práci. (39)

Dôvodom tohto zvýšeného rizika ochorenia je zníženie imunity počas nosenia rúška.

U chirurgov sa zistila nižšia miera saturácie kyslíkom už aj po krátkych 30 minútových operáciách. (40)

Nízka hladina kyslíka zahŕňa aj hypoxiou indukovaný faktor 1 alfa (HIF-1). (41)

To následne znižuje hladinu CD4+ T-buniek. Uvedené bunky sú dôležité pre imunitu voči vírusom. (42)

Zohľadnenie rizík verzus prínosov nosenia rúšok

V súčasnej dobe zažívame zvýšený tlak úradov na nosenie rúšok. Propagujú ich (a strašia) média, politici a dokonca i rôzne „celebrity“.

Doma vyrobené či v obchodoch kúpené látkové rúška, chirurgické rúška i respirátory N95 používa verejnosť pri vstupe do obchodov a dnes už vlastne do akýchkoľvek uzavretých priestorov. Zopár ľudí používa aj šatky alebo šály.

Ako sme videli v tomto článku z mnohých štúdií a meta-analýz, používanie akýchkoľvek pokrývok tváre vytvára len veľmi slabú bariéru aerosolizovaným patogénom. Tie sa potom šíria od jedného človeka k druhému rôznymi smermi, nielen dopredu.

Častokrát môže dochádzať aj k samo-infikovaniu.

Pri rozhodovaní sa o nosení rúšok je preto nutné zvážiť aj ich riziká kvôli zhoršenému prísunu a výmene vzduchu. Ide tak o kyslík, ako aj o vydychovaný oxid uhličitý. Videli sme, že to môže mať škodlivé fyziologické účinky na náš organizmus.

Prírodná liečba osteoartritídy

Dokonca už aj 6 minútová chôdza s rúškom spôsobuje dýchavičnosť. A to už nespomíname dlhšie trvajúce či náročnejšie fyzické aktivity.

Objem kyslíka v priemernom, ničím neobmedzenom nádychu pre zabezpečenie našich životných potrieb je okolo 100 ml. Tento objem omnoho prevyšuje objem patogénu potrebného na prenos nákazy.

Dáta v tomto článku jasne ukazujú, že rúška slúžia viac ako nástroj bránenia normálnemu dýchaniu, než nástroj na zabránenie prenosu patogénov.

Preto sme toho názoru, že verejnosť by rúška nosiť nemala. Ani dospelí, ani deti.

A pre obmedzenú účinnosť rúšok proti patogénom, by ich používanie malo byť dokonca zvážené aj v zdravotníckych zariadeniach.

42 štúdií, ktoré boli použité ako zdroje v tomto článku

(1)  T Jefferson, M Jones, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. MedRxiv. 2020 Apr 7.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

(2)  J Xiao, E Shiu, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in non-healthcare settings – personal protective and environmental measures.  Centers for Disease Control. 26(5); 2020 May.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

(3)  J Brainard, N Jones, et al. Facemasks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID19: A rapid systematic review.  MedRxiv. 2020 Apr 1.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1.full.pdf

(4)  L Radonovich M Simberkoff, et al. N95 respirators vs medical masks for preventing influenza among health care personnel: a randomized clinic trial.  JAMA. 2019 Sep 3. 322(9): 824-833.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

(5)  J Smith, C MacDougall. CMAJ. 2016 May 17. 188(8); 567-574.

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

(6)  F bin-Reza, V Lopez, et al. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. 2012 Jul; 6(4): 257-267.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

(7)  J Jacobs, S Ohde, et al.  Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: a randomized controlled trial.  Am J Infect Control. 2009 Jun; 37(5): 417-419.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

(8)  M Viola, B Peterson, et al. Face coverings, aerosol dispersion and mitigation of virus transmission risk.

https://arxiv.org/abs/2005.10720https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf

(9)  S Grinshpun, H Haruta, et al. Performance of an N95 filtering facepiece particular respirator and a surgical mask during human breathing: two pathways for particle penetration. J Occup Env Hygiene. 2009; 6(10):593-603.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15459620903120086

(10) H Jung, J Kim, et al. Comparison of filtration efficiency and pressure drop in anti-yellow sand masks, quarantine masks, medical masks, general masks, and handkerchiefs. Aerosol Air Qual Res. 2013 Jun. 14:991-1002.

https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.pdf

(11)  C MacIntyre, H Seale, et al. A cluster randomized trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.  BMJ Open. 2015; 5(4)

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577.long

(12)  N95 masks explained.

https://www.honeywell.com/en-us/newsroom/news/2020/03/n95-masks-explained

(13)  V Offeddu, C Yung, et al. Effectiveness of masks and respirators against infections in healthcare workers: A systematic review and meta-analysis.  Clin Inf Dis. 65(11), 2017 Dec 1; 1934-1942.

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

(14)  C MacIntyre, Q Wang, et al. A cluster randomized clinical trial comparing fit-tested and non-fit-tested N95 respirators to medical masks to prevent respiratory virus infection in health care workers. Influenza J. 2010 Dec 3.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00198.x

(15)  M Walker. Study casts doubt on N95 masks for the public. MedPage Today. 2020 May 20.

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/publichealth/86601

(16)  C MacIntyre, Q Wang, et al. A cluster randomized clinical trial comparing fit-tested and non-fit-tested N95 respirators to medical masks to prevent respiratory virus infection in health care workers. Influenza J. 2010 Dec 3.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00198.x

(17)  N Shimasaki, A Okaue, et al. Comparison of the filter efficiency of medical nonwoven fabrics against three different microbe aerosols. Biocontrol Sci.  2018; 23(2). 61-69.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

(18)  T Tunevall. Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled study. World J Surg. 1991 May; 15: 383-387.

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01658736

(19)  N Orr. Is a mask necessary in the operating theatre? Ann Royal Coll Surg Eng 1981: 63: 390-392.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf

(20)  N Mitchell, S Hunt. Surgical face masks in modern operating rooms – a costly and unnecessary ritual?  J Hosp Infection. 18(3); 1991 Jul 1. 239-242.

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

(21)  C DaZhou, P Sivathondan, et al. Unmasking the surgeons: the evidence base behind the use of facemasks in surgery.  JR Soc Med. 2015 Jun; 108(6): 223-228.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/

(22)  L Brosseau, M Sietsema. Commentary: Masks for all for Covid-19 not based on sound data. U Minn Ctr Inf Dis Res Pol. 2020 Apr 1.

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

(23)  N Leung, D Chu, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks Nature Research.  2020 Mar 7. 26,676-680 (2020).

https://www.researchsquare.com/article/rs-16836/v1

(24)  S Rengasamy, B Eimer, et al. Simple respiratory protection – evaluation of the filtration performance of cloth masks and common fabric materials against 20-1000 nm size particles. Ann Occup Hyg. 2010 Oct; 54(7): 789-798.

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

(25)  S Bae, M Kim, et al. Effectiveness of surgical and cotton masks in blocking SARS-CoV-2: A controlled comparison in 4 patients.  Ann Int Med. 2020 Apr 6.

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

(26)  S Rengasamy, B Eimer, et al. Simple respiratory protection – evaluation of the filtration performance of cloth masks and common fabric materials against 20-1000 nm size particles. Ann Occup Hyg. 2010 Oct; 54(7): 789-798.

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

(27)  C MacIntyre, H Seale, et al. A cluster randomized trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.  BMJ Open. 2015; 5(4)

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577.long

(28)  W Kellogg. An experimental study of the efficacy of gauze face masks. Am J Pub Health. 1920.  34-42.

https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.10.1.34

(29)  M Klompas, C Morris, et al. Universal masking in hospitals in the Covid-19 era. N Eng J Med. 2020; 382 e63.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

(30)  E Person, C Lemercier et al.  Effect of a surgical mask on six minute walking distance.  Rev Mal Respir. 2018 Mar; 35(3):264-268.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

(31)  B Chandrasekaran, S Fernandes.  Exercise with facemask; are we handling a devil’s sword – a physiological hypothesis. Med Hypothese. 2020 Jun 22. 144:110002.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

(32)  P Shuang Ye Tong, A Sugam Kale, et al.  Respiratory consequences of N95-type mask usage in pregnant healthcare workers – A controlled clinical study.  Antimicrob Resist Infect Control. 2015 Nov 16; 4:48.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

(33)  T Kao, K Huang, et al. The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease.  J Formos Med Assoc. 2004 Aug; 103(8):624-628.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

(34)  F Blachere, W Lindsley et al. Assessment of influenza virus exposure and recovery from contaminated surgical masks and N95 respirators. J Viro Methods.  2018 Oct; 260:98-106.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029810/

(35)  A Rule, O Apau, et al. Healthcare personnel exposure in an emergency department during influenza season.  PLoS One. 2018 Aug 31; 13(8): e0203223.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30169507/

(36)  F Blachere, W Lindsley et al. Assessment of influenza virus exposure and recovery from contaminated surgical masks and N95 respirators. J Viro Methods.  2018 Oct; 260:98-106.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029810/

(37)  A Chughtai, S Stelzer-Braid, et al.  Contamination by respiratory viruses on our surface of medical masks used by hospital healthcare workers.  BMC Infect Dis. 2019 Jun 3; 19(1): 491.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

(38)  L Zhiqing, C Yongyun, et al. J Orthop Translat. 2018 Jun 27; 14:57-62.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30035033/

(39)  C MacIntyre, H Seale, et al. A cluster randomized trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.  BMJ Open. 2015; 5(4)

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

(40)  A Beder, U Buyukkocak, et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia. 2008; 19: 121-126.

http://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf

(41)  D Lukashev, B Klebanov, et al. Cutting edge: Hypoxia-inducible factor 1-alpha and its activation-inducible short isoform negatively regulate functions of CD4+ and CD8+ T lymphocytes. J Immunol. 2006 Oct 15; 177(8) 4962-4965.

https://www.jimmunol.org/content/177/8/4962

(42)  A Sant, A McMichael. Revealing the role of CD4+ T-cells in viral immunity.  J Exper Med. 2012 Jun 30; 209(8):1391-1395.

https://europepmc.org/article/PMC/3420330

Autor: Colleen Huber, NMD

Stop Candida

Zdroj: primarydoctor.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dobrý večer, dnes som strávila celé doobedie na detskom oddelení, z dôvodu, že včera môj 18 ročný syn odpadol v škole, keď mu prišlo zle, vypýtal sa na WC a potom sa iba prebral na zemi. Nikto tam nebol, tak keby sa otrieskal o radiátor, tak už sme ho mohli pochovavať. Pani doktorke som povedala, nech do správy napíše, že sa mu nedalo dýchať kvôli rúšku, no asi sa bála, aj keď frflala, že to musíme nosiť. Nechápem ľudí, že veria tomu, že ich ochráni kus látky, cez ktorú dovidiš až do Prievidze

  • Ericka – vzhľadom na to, že si mohol tak či tak poraniť hlavu – možno syna obvoďák poslal, či pošle k neurológovi. Musíte spozornieť, pretože neurológovia sú mu schpní zničiť život v prvej línii! Ide o to, že s obľubou predpisujú lieky proti epilepsii a tie majú vedľajšie psychiatrické účinky a vytvárajú závislosti a ničia napr. obličky, pečeň, srdce. Od neurológov pokiaľ možno čo najďalej, a keď už vám predpíšu lieky – bez toho, že si na internete pozriete príbalový leták ich ani nekupujte! Ja som neurologičku kvôli tomu zmenil hneď v prvom kole! To sú top experimentálni díleri farmakomafie! Moju matku psychicky a osobnostne zničila neurologička predpisovaním liekov, na ktorých bola potom 40 rokov závislá – úplne ju to rozvrátilo a deprivovalo, čo rozvrátilo aj našu rodinu. Po tom, ako sa začala používať elektronická evidencia sa jej po 35 rokoch neurologička zbavila, aby sa zbavila dôkazov o porušovaní lege artis.

   V puberte mávajú mladí ľudia množstvo návalov – mal som ich aj ja! Mozog tíjnedžerov sa vyvíja a tento vývoj sa postupne ustaľuje. Už samotná napätá atmosféra v škole je zdrojom neurózy – a rúška len zvyšujú vnútornú paniku. Človek potrebuje od niečoho ujsť a často od toho ujde do bezvedomia.

   Epilepsiu vyvoláva – spúšťa hlavne svetelný stroboskopický efekt – striedanie zábleskov svetla a tmy, čo v škole neviem ako – v autobuse, keď prechádza cez cestu lemovanú stromami a medzi nimi presvitá ranné slnko napr. Hľadajte príčinu, čo tomu predchádzalo /spustené žalúzie na oknách v škole?/.

   Dosť možné, že spúšťačom paniky mohol byť pohľad na celú orúškovanú triedu – je v tom silná symbolika! Neviem ako môžu z takýchto obrazov deti vôbec dobre spávať – veď o spolužiakoch a škole sme mávali pravidelné sny.

   • Bratranec epileptik užíval od malička cca 50 rokov silné epileptiká. Tak silné, že nemohol dokončiť strednú školu, lebo pri učení zaspával. Pritom to bol nadaný žiak. Pred tromi rokmi mu zistili rakovinu pečene a po niekoľkých mesiacoch neskutočného utrpenia (aj vďaka „modernej vedeckej medicíne“) umrel vo veku 62 rokov v nemocnici v malom okresnom meste. Nepil alkohol, fyzicky pracoval (lebo nemal dokončenú školu s maturitou), stravoval sa relatívne zdravo. Som presvedčený, že na svedomí ho má naša ospevovaná vedecká medicína, v ktorej väčšina národa hľadá spásu a pristupuje s božskou úctou. A mohol by som pokračovať ešte s ďalšími prípadmi zo svojho okolia.

   • Ďakujem za upozornenie, a ja som ho skoro nechala v nemocnici, ešte že má 18 a sám podpisal reverz. Och asi niekedy majú tie deti viac rozumu ako my dospelí… Určite by mu robili EEG atď atď. Takto mu zobrali krv a EKG a odišli sme domov.

 2. Reálna a potvrdená logika ….. ale reálne vzdelanie v súčasnosti absentuje, aj u predstaviteľov moci aj v SR v nadväznosti na demokraticky vydobytú vzdelanostnú úroveň…titulmi mgr. prof, predseda, poslanec , CsC, PuDr. Akademik, RsDr, Mag-r
  Teda máme širokú paletu vysokoškolsky vzdelaných ľudí , ktorí získali akademické tituly síce demokraticky , hoci aj bez reálneho poznania svojej „odbornosti“ t.j. ale potvrdením príslušnej demokratickej väčšiny vo voľbách ….
  a nie iba po absolvovaní istej, nedemokratickej šikane zo strany pedagógov, ktorí by od nich nedemokraticky požadovali študovať zbytočnosti, ktoré by z nich mohli urobiť kvázi nejakých zbytočných mudrlantov —
  V demokracii totiž musia vládnuť “ obyčajní ťudia a iné nezávislé osobnosti“ a nie tí, čo si myslia, že keď niečo na základe tvrdého štúdia a nebodaj aj praxe pre svet objavia, tak ich treba sledovať a demokratickou väčšinou kontrolovať, a prípadne odsúdiť tak ako tzv. vynálezcov známych z neblahej, nie tak dávnej histórie .. ako boli Leonardo da Vinci, Galileo, Archimedes, Tesla, j Šťefánik…,
  histórievýsledkom čoho m … pretože

 3. V článku sa mi veľmi páči výraz „náruživí nositelia rúšok“. Je to trendy – je ti in! Som dokonca presvedčený, že niekto môže zmeškať svoje povinnosti len preto, že si nevie vybrať, ktoré rúško sa mu bude viac hodiť k šatám – taká Čaputová napr.

  V budúcom živote som sa rozhodol – nebudem kozmonautom v Petriho miske, ale rúškovým stylovým poradcom!

  Celý tento článok je pore korporátnych lekárov neakceptovateľný! Korporátni lekári sa už neriadia – ako Matovič – „zdravým rozumom a exaktnými vedomosťami“ – korporátni lekári sa riadia už len pokynmi! Lekári už nič neštudujú – nemajú čas! Jediné, čo si pozrú, sú pokyny – lebo to má represívny vplyv na ich činnosť! Prestaňme odovzdávať kompetencie za svoje zdravie lekárom! Mimo akútnej medicíny samozrejme. Prestaňme riešiť, ako sa dostať do nemocnice a začnime riešiť – ako sa nedostať do nemocnice! Prestaňme automaticky využívať služby lekárov – s každou hovadinou ísť k lekárovi! Prečo má lekár vyplňovať neschopenku – to ju môže vyplňovať aj advokátska kancelária doboha! Veď tej poviem to isté čo lekárovi – čo mi je – že mám sopel a horúčku, či?!

  S takýmito štúdiami sa teda môžete dať vypchať! Koľko štúdií o nebezpečenstve fašizmu a totality poznáme a sami si to tu volíme a udržiavame?! Klopete na Nebeskú bránu? Klopte si na čelá!

  • Citujem slová jedného múdreho človeka: “ O pokroku v medicíne sa môžme baviť vtedy, keď nebude treba stavať nové nemocnice a aj tie pôvodné sa budú postupne zatvárať pre nedostatok pacientov.“
   Zapamätoval som si slová známeho českého neurochiruga Vladimíra Beneša: „Ak sa cítite zdraví, nemáte žiadne príznaky, radšej sa lekárom vyhnite.“

 4. Ďakujeme za ďalší potrebný článok, za ďalšie „otváranie našich očí“. Toto isté tvrdia napr. aj Dr. Rashid Buttar, Dr. John Bergman vo svojich videách.

 5. Super článok.Škoda že to nečíta nadrozmerný hygienik.Ruškošialenci aj tak hrubo porušujú hygienické zásady pretože po každom príchode z vonku by mali robiť dezinfekciu celého oblečenia,celého tela a celého nákupu.Nehovoriac o Tom že rúška obchytkavaju.Z liberálov sa fakt stávajú fašisti.A ešte určovať dátum od kedy má vírus ordinovať na svadbách a pri koľkých svadobcanoch tak to je viac ako primitívne.

 6. Veľká vďaka

 7. Všechno je to jen o depopulaci planety. Vládám, které jsou u moci diktuje “ Deep State“ a tam je jasný program- zbavit se lidí… David Rockefeller než zemřel po 7 výměnách srdce nám zanechal katastrofický scénář, který naplňují jeho nohsledi a podřízené vlády jednotlivých států. Je to horší než fašizmus… Za peníze zrazují vlastní národy, hlavně že mají kapsy plné je to hnus…

  • Milý pán Mirek, vypočula som Vami uvedené video. Pri jedenástej minúte je uvedené, že ešte plánujú vypustiť SARS/HIV/MERS tribridge virus, ktorý má viac ako 30 % úmrtnosť.
   Takže toto nás čaká?

 8. Ako funguje vakcinačný marketing – ako za socíku poradovník na byty! „Až do vypredania zásob!“

  „Chřipková vakcína bude na pořadník. Lékař plánuje losovat mezi pacienty

  Kdo se chce očkovat proti chřipce, má nyní ještě slušnou šanci, že se na něj dostane. Ale už by měl kontaktovat svého lékaře. Na očkování se tvoří pořadníky jako na nedostatkové zboží. Podle průzkumu, který MF DNES provedla mezi třiceti praktickými lékaři v krajích, jsou někde tyto pořadníky už plné, jinde zčásti, někde je nemají vůbec.

  Lékaři se ale vesměs shodují, že přednost dají v případě převisu poptávky rizikovým skupinám a lidem, kteří se očkují pravidelně. „Prioritu budou mít lidé nad 65 let, kteří se nechali očkovat loni.“

  Čiže presne mierená kampaň na cieľovú skupinu nad 65! To, na čo zomrú potom bude pri ich celkových komplikáciach „nemožné“ spojiť s vakcináciou – takže je to bezpečné brakovanie dôchodcov zaťažujúcich dôchodkový systém.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chripka-ockovani-nedostatek-vakcin-poradnik.A200917_194619_domaci_cern?zdroj=top

  “ eRouška 2 je tu. Podívejte se, jak funguje, a hlavně si ji nainstalujte“

  “ Úplně nový je způsob, jak se do systému dostanou identifikátory s pozitivním výsledkem testovaných lidí. Součástí SMS zprávy hygieny s informací o pozitivním výsledku testu nově bude unikátní kód, po jehož zadání do aplikace aktivujete funkci, která do systému odešle seznam identifikátorů, které váš telefon do okolí vysílal. Stále je vše pouze na úrovni náhodně generovaných čísel a tedy zcela anonymní.“ – to určite!

  Čiže – niekto ma tu presviedča, že moje prihlásenie sa na hygienu má byť výsostne dobrovoľné, lebo ak nie, potom ma zbalia za to, že som šíriteľ nákazy – áno?

  „Naše nezvykle neomalená pobídka v titulku je zcela na místě. Hygienické stanice mají plné ruce práce s testováním a trasování, které je podmínkou funkce chytré karantény, naprosto nestíhají.“

  “ Aplikace eRouška 2.1 pomocí Bluetooth rozhraní telefonu v pravidelných intervalech vysílá identifikátor v podobě náhodné řady čísel, které se navíc každých 10–20 minut změní. Tak se zaručuje, že nikdo nemůže například pomocí postupného sledování spojit konkrétní identifikátor s konkrétním uživatelem.

  Mimo vysílání identifikátoru aplikace také zaznamenává identifikátory ostatních uživatelů, které jsou v dosahu Bluetooth antény telefonu – a v paměti telefonu je ukládá, spolu s informací o dni, délce trvání a intenzitě signálu (z té pak lze určit vzdálenost druhého telefonu a tedy míru rizika přenosu). Ani poloha, ani nic dalšího se neukládá. Celkově jde o zanedbatelné množství dat, jehož existenci během užívání telefonu nepostřehnete.“

  “ Úplně nový je způsob, jak se do systému dostanou identifikátory s pozitivním výsledkem testovaných lidí. Součástí SMS zprávy hygieny s informací o pozitivním výsledku testu nově bude unikátní kód, po jehož zadání do aplikace aktivujete funkci, která do systému odešle seznam identifikátorů, které váš telefon do okolí vysílal. Stále je vše pouze na úrovni náhodně generovaných čísel a tedy zcela anonymní.
  “ Je rozhodnutím každého uživatele, zda aplikací ostatním uživatelům oznámí, že byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. Je rozhodnutím každého uživatele, zda bude notifikaci aplikace s tím, že byl v kontaktu s nakaženým uživatelem, ignorovat, nebo se obrátí na svého obvodního lékaře či hygienickou stanici s otázkou na další postup. V obou případech je to otázka ohleduplnosti k ostatním, ve druhém případě i otázka ohledu na vlastní zdraví.“

  Generátor náhodných čísel je jedna vec – druhá vec je prideľovanie týchto náhodných čísiel konkrétnemu užívateľovi, vrátame jeho MAC – jedinečnému číslu IT zariadenia. Podľa MAC vás vypátrajú aj keď nemáte v mobile GPS. Základ je – len vypnuté Bluetooth nestačí – mobil aj bez GPS /sú to tie „hlúpe“ tlačidlové od 20 eur hore/ treba nosiť – vrátane platobnej karty – schované v bezpečnostnom púzdre, ktoré zabraňuje prijímaniu, alebo vysielaniu signálov – teda hovor neprijmete v púzdre. Takto telefón slúži vám na vašu komunikáciu keď potrebujete – nie na kontrolu vás – „Čo robíš?!“.
  Ale pozor – má to zásadnú nevýhodu – zapnutý mobil sa cyklicky pripája k operátorovi, a keď nemôže – mnohonásobne zvýši výkon v panickom móde, čo vám vybije batériu. Teda – ak mobil v izolačnom púzdre – zásadne vypnutý. Alebo ho nechávať doma – len to nesmie byť chytrý telefón, ktorý už monitoruje vaše životné funkcie či pohyb a teda vie, že doma nie ste!
  https://www.idnes.cz/technet/software/erouska-2-1-je-ke-stazeni-nainstalujte-chytra-karantena.A200917_184607_software_nyv

  „Ako lokalizovať telefón bez GPS a internetu
  Ak stratíte telefón bez GPS a internetu, nebude to také jednoduché. Ak nad tým nemávnete iba rukou a chcete ho späť, musíte kontaktovať políciu. Váš mobilný operátor síce vie zistiť polohu vášho zariadenia aj bez GPS či internetu (podľa informácií z vysielača), je to však menej presné a nikomu ju bez požiadania polície neprezradí. Nie, ani vám. Takže v tomto prípade sa oplatí obrniť sa trpezlivosťou. Alebo jednoducho telefón nestratiť.“ – čiže hlavne nestratiť mobil za facku – he he.
  https://fony.dnes24.sk/clanky/11805-ukradli-vam-telefon-takto-ho-lokalizujete

  Len si vás dovolím upozorniť, že s počtom tzv. pozitívnych tu postupne vzniká pomerne hustá sieť spárovaných mobilov, takže ak teraz budete sedieť v autobuse a popri ňom prejde auto, v ktorom sedel akože niekto nakazený – máte zbytočný problém! Mobil je váš osobný čip! Potrebujete ho?

  • Bojím sa aby sme neskončili ako v Číne, kde už vo veľkom funguje sociálny kreditný systém. Každý človek je sledovaný. Ľuďom tam pritvrdzujú a pritvrdzujú, stále nové veci na nich vymýšľajú. Ak nemajú dostatok bodov fakticky sú už úplne stratení, odpojení od dopravy, potravín…Aj dnes na mojom obľúbenom webe naturalnews.com nabehol o tom článok:
   https://www.naturalnews.com/2020-09-17-chinese-citizens-required-scan-faces-before-accessing-internet.html
   Veď aj u nás sa pretláča 5 G systém a mladí naivní ľudia si myslia, že budú mať rýchlejší internet.

   • Dnes som volal kamošovi, aby sme sa stretli na trhovisku kvôli nejakým vercajgom – zdvihla jeho žena, že sú na ceste do Čiech za rodinou. UPS! Červená zóna! Neviem – možno na hraniciach vyberie baterku. Ja v každom prípade – keď sa vrátia – k nemu nezájdem s mobilom. Je to sprosté, ale už musíme myslieť na chyby ostatných. Samozrejme – rodina v Čechách má prednosť pred idiotizmom Matoviča. Myslím, že establišment v Čechách hrá rovnakú špinavú korona hru ako na Slovensku.
    https://www.infovojna.sk/ – ten blázninec nemá konca – nebudem sem dávať jednotlivé články.

    Ono je to sranda – ktorá krajina sa „opac opac!“ vyhlási sama za červenú? A čo slovenskí Červení Kméri?! Cabbal Banda!

    • Tak – a je to tu!

     „KONTAKT S INFIKOVANÝM: Úrad verejného zdravotníctva informuje, že ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

     zostaňte v izolácii,
     kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
     v prípade prejavu príznakov ochorenia požiadajte o vyšetrenie,
     čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.

     7:00 – POZITÍVNE TESTOVANÍ: Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:

     kontaktujte svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
     kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácií,
     zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ,
     čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní. “
     https://www.aktuality.sk/clanok/823583/koronavirus-online-slovensko-21-september-2020/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new

 9. Ešte priznávam že rúško jedorazovè nosím niekoľko mesiacov vo vrecku a veľa cestujem,len ho nasadíme aby mi gestapo nedalo pokutu.Som 65+.Na to ako sa pri tejto ruškovej buzerácia na verejnosti nosí náhubok by už mali byť plné nemocnice a márnice.Najhoršie na celej fraške je, že zaruškovani idioti sú mimoriadne agresívny ale hlavne na cudzích.Katastrofa v medziľudských vzťahoch.

 10. Dnes večer nezabudnime, Slovensko naše, naladiť sa o 20. hodine na TA3 – na päticu vysokotitulovaných odborníkov – medzi nimi doktor Bukovský kontra Prymula…ďalších už menovať ani netreba. Už len dúfať, že sa rozpúta boj väčší ako za „druhej svetovej“, a že nám redakcia poskytne moderátora, ktorý nebude každých päť sekúnd pravde skákať do reči.
  Na Bukovskom mi neprekáža ani to, že je adventista…ja na náboženstvách podstatný rozdiel nevidím: Pravdu nám nepovie z nich ani jedno…verím len v to, že raz všetky skončia na smetisku dejín.

 11. Jozef Tlamka

  Poznámka:
  Pri nosení rúšok je potencionálna respiračná acidóza nie metabolická…..
  Názor: Pri terapii Covidu – 19 sa vrátiť k Wartburgovi, vírusy majú radi kyslé prostredie a už v starom Egypte vedeli v Chráme zdravia – Karnak ako
  tento problém riešiť ………dnes máme kvantovú fyziku s jej východiskami do funkčnej systémovej medicíny ……………..Jozeft

 12. Lekári, sestričky v Amerike sa boja, že stratia zamestnanie, licenciu ak poukážu (demaskujú) podvod okolo Covidu.
  https://banned.video/watch?id=5f640017dc50dc07a1074b7f

 13. Jaroslav D M

  Nedosattek čerstvém vzduchu je naprosto rozhodující příčinou překyselení

  Svet je v rukou bezohlednych Terroristu, ne ISIS. Jdeme k jadru veci, ne k tem silenym devastujicim dusledkum. Kdyz Pandemie tak puvodci, financnici, spekulanti jsou snad vinni na Vyvin Zbrani Hromadneho Niceni a dle toho s nima a k nim pristupovat a predvest k zodpovednosti, nahrady a nakladat. Mnoho z nich am doslova Satanicticke vyrazy v ocich a z pohybech.
  .

 14. Jaroslav D M

  Nedostatek čerstvého vzduchu je naprosto rozhodující příčinou překyselení a tim vetsi moznosti onemocneni!

  Svet je v rukou bezohlednych Terroristu, ne ISIS. Jdeme k jadru veci, ne k tem silenym devastujicim dusledkum. Kdyz Pandemie tak puvodci, financnici, spekulanti jsou snad vinni na Vyvin Zbrani Hromadneho Niceni a dle toho s nima a k nim pristupovat a predvest k zodpovednosti, nahrady a nakladat. Mnoho z nich ma doslova Satanicticke vyrazy v ocich a z pohybech.

  • To, že nedostatok čerstvého vzduchu spôsobuje prekyslenie, je nevyvrátiteľný fakt, o ktorom zaručene vynálezcovia tohto psieho módneho doplnku vedeli. Prosto, zo všetkých strán premyslená genocída celého pozemského ľudstva vrátane detí…ibaže nedomyslená. Prasklo to. A tak psi brešú, brešú a brešú…
   A karavána ide ďalej.
   Inak, super, že Vám napadlo nám čitateľom pripomenúť tento fakt prekyslenia: bude to dobrá slovná obrana v prípade napádania občanov za nenosenie rúška či za nosenie ho pod nosom.

 15. Jaroslav D M

  Nedostatek čerstvého vzduchu je naprosto rozhodující příčinou překyselení a tim vetsi moznosti onemocneni!
  Svet je v rukou bezohlednych Terroristu, ne ISIS. Jdeme k jadru veci, ne k tem silenym devastujicim dusledkum. Kdyz Pandemie tak puvodci, financnici, spekulanti jsou snad vinni na Vyvin Zbrani Hromadneho Niceni a dle toho s nima a k nim pristupovat a predvest k zodpovednosti, nahrady a nakladat. Mnoho z nich ma doslova Satanicticke vyrazy v ocich a z pohybech.

 16. Jaroslav D M

  CSR bylo rozbito bez nas a o nas… Byli jsem jeden narod za Velkomoravske Rise a jinak… Rozbili, vykradli ans podobne jako Jugoslavie, az … A Turecko jen o vlasek tomu uteklo v lete 2016 pri nezdarilem puci! A puvodci jsou fuc, pry ?
  Nenechme se jako Slovane, Rekove, Madari, a cela Bila Rasa, depopulazovat dale nechat ZBIDACOVAT, KRIZIT snad na pricmouhle zrudky a postvat nebo bojovat proti sobe na vlastni zniceni pro plne mechy nenazrancu, vecne krvelacnych Kchazaru a Reptilians, az Andelu Smrti D*IZRAELI !
  At oni pro zmenu na veky zalezou do svych podzemnich luxusnich der a jsou obsypani jak je pry jiz naplanovane a vsim jedem ktery jiz vyrobili vcetne vypalenym uranem…
  At zije na veky pratelstvi a spoluprace vsech lidi dobre vuel proti Silam Temna, lzi a podvodu asi Trump, Putin, a ostatni zachranci nasich civilizavci!

  >>>>https://www.youtube.com/watch?v=Sd3bIIaz3Kg&feature=youtu.beNádhera.
  Mozart a Bach ohromí, ale tohle dojme. Je to
  takové široké, silné, mohutné a přitom něžné a
  romantické.
  Karel je umělec s velkým U, tak trošku hrdina, to chtělo určitě hodně odvahy kuráže zpívat Smetanu. Nevím, jestli se kdy pokusil nějaký německý nebo rakouský ‚popový´ zpěvák zazpívat na melodii od Mozarta ,
  Wagnera nebo Strausse, možná ano, ale určitě
  to nemělo takovou sílu a šťávu. A stejně by to
  v němčině nikdy nevytáhli do takových výšek
  jako Karel v češtině. Hlavně by tomu chyběla
  ta slovanská něha. Nejkrásnější je ‚kraj, kde zlátne réva‘ a ‚proud řeky se vlévá tam veče do duší a srdcí.
  >>>>>>>>>>>Bez CORONA-19 virů. http://www.avg.com;
  Hommage a JS Bach | Koncert Marian Varga in …
  http://www.youtube.com › watch
  Marián Varga In Memoriam so Symfonickým orchestrom Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v …
  Collegium Musicum – Hommage à J.S.Bach – YouTube
  http://www.youtube.com › watch;
  Collegium Musicum is legendary Slovak progressive rock group, founded in 1969. Hommage à J.S …

  Top News – Sponsored By Newser
  • New York City Delays Return to Classrooms
  • Moderna CEO: It Might Be a Year Before You Get a Vaccine
  • Barr Floats Idea of Sedition Charges Against Protesters
  POVSTANME PROTI TERRORISTUM a Celosvetovemu tomu Nejpodlejsimu amanipulovanemu Terroru doposud snad neznamy lidstvu.
  The Internationale in Slovak & Czech (ČSSR) – „Internacionála …
  http://www.youtube.com › watch

  The Internationale („Internacionála“) in Slovak and Czech, Anthem of the … Czechoslovak Communist Song …
  New York Jazz Lounge – Bar Jazz Masterpieces – YouTube
  http://www.youtube.com › watch

  New York Jazz Lounge – Bar Jazz Masterpieces. 9,598,085 views9.5M views. •
  Jazz Bar Classics – classic jazz songs performed with a tumbler of fine whiskey in a smokey New York jazz …
  New York Jazz Lounge – Bar Jazz Masterpieces – YouTube
  http://www.youtube.com › watch
  Top 10 Russian Works of Classical Music – YouTube
  http://www.youtube.com › watch
  A list of my personal favourite works of Russian composers. This isn’t so much what I feel is an objective …
  Píseň Práce – Pieseň Práce – YouTube
  http://www.youtube.com › watch
  Song of Labour in Czech and Slovak languages (Píseň Práce – Pieseň Práce). Watch later. Share. Copy …
  La Marseillaise – French National Anthem Trivia + … – YouTube
  http://www.youtube.com › watch

  „La Marseillaise“ is the national anthem of France. The song is written by Claude Joseph Rouget de Lisle in …
  And though the military road is not easy,4 / 3:42
  Russian Federation (1991-) Military March „To Serve Russia“
  Norwegian Baron
  SUBSCRIBE
  Russian military patriotic song. Requested by: Aleksey (My Ruski friend)

  The Battle Hymn of the Republic
  The United States Army Field Band

  Russian Military Song – „The Red Army Is the Strongest“ (Красная Армия всех сильней)
  Rhee
  A SPASENI BOZI PRIJDE Z VYCHODU
  V minulosti planovali predem krvave valky a tak umele zvysovali mnoho deti v rodinnach. Cas se zmenil a tak take jejich „pozadavky, zrud“ . Kolem 2. Svetove bylo kolem 33% bileho obyvatelstva nyni kole 7.5%, diky kontracep-ce, potratu, a dalsich manipulaci, zamestnanosti zen, nejistot, a dalsiho svinstva ohavneho!

  • Jaroslav D M – ad „V minulosti planovali predem krvave valky a tak umele zvysovali mnoho deti v rodinnach.“ – to je pravda – stojí za to zdôrazniť, že toto je účelom doktríny tzv. sociálneho štátu! Ako prví spustili túto doktrínu Japonci v roku 1921 – výsledkom bolo po-generačné „Tora! Tora!“ WW2 – s generáciou silných 20-ročných. Prvú sociálnu reformu – zavedenie dôchodkového systému za týmto účelom spustil Bismarck. Ono sa to nezdá, ale socani sú najväčší vojnoví štváči!

   V ČSSR to boli analogicky „husákove deti“ – sovieti v roku 1980-81 plánovali inváziu do západnej Európy a nastolenie marxizmu silou. Dnes tento marxizmus nastoľuje fašistická EU plná postkomunistov z Východného bloku.

   Dobre. Teraz rodičia nemajú 9-11 detí pre „kanónenfuter“, ale stále platí – na zachovanie národa musia ženy rodiť 2,1 dieťaťa priemerne. V súčasnosti u nás prebieha genocída pomocou sociálneho inžinierstva a ideológie – čo plánovačom zjavne nestačí, preto pripravili chemickú kastráciu – a tá je v plnom prúde. Celé to zaklincuje genocídna vakcinácia – vrátane nevratného poškodenia genómu národa.

   Keďže si tu Jardo spomenul nejaké pesničky – ja sem pridám slovenského Gotta – Karola Duchoňa. Bol príliš mladý, aby zomrel na púhe prechlastanie sa. Teraz bude mať nedožitú 70-tku. Rodák z Galanty. Ono aj Schellinger neskočil do Dunaja len tak. „Muchotrávka zelená“ odpáli pečeň každému.

   Karol Duchoň – V dolinách /orig. verz./
   https://www.youtube.com/watch?v=Fbx5lIG9Ir4

   Russian girls sing Lube – Kon (Pozn. od Ljube – Kôň. Ljube je ruský spevák tvoriaci väčšinou vojenské piesne, ktoré okamžite zľudoveli/
   https://www.youtube.com/watch?v=Fk2c02-jg2E

 17. Jednoduchá

  Pre p.Maroša – písali ste, že matka užívala lieky od neurologičky vyše 40 rokov, čo ju následne ,,rozvrátilo“ a to aj Vašu rodinu. Pritom ste predtým písal, že matka Vás nechala, teda opustila ako 9 roč.a odišla za iným. Nemôžu sa oba ,,príbehy“ týkať Vašej matky, ,,časovo“ to vôbec nesedí.:-(…..ibaže by ste boli písali o dákej inej matke, a nie o tej svojej……………….. a teraz k ,,rúškovaniu“- máte úplnú pravdu, Prestaňme svoje kompetencie za svoje zdravie nechávať na lekárov! kažý z nás je zodpovedný v 1.rade SÁM ZA SEBA, a potom napr.za neplnoleté deti, za svoju odved.prácu, za svoje správanie a pod. No HLAVNE za SVOJE ZDRAVIE- ak sa snažím byť ja sám zdravý, tak sa :1.cítim lepšie, 2.chodím do práce, nevymeškávam, 3.viem si poradiť, nie som odkáz.na iných a x ,,vecí“, tým pádom chodím aj menej k lekárovi, nepotrebujem platiť za lieky, no a čo je najhlavnejšie – tak to je KVALITA môjho života!…takže v +.rade buďme zodpov.sami!….áno, je možné, že niektorí lekári plnia len príkazy a už neštudujú nič naviac! no ja stále verím, že sú a aj budú existovať lekári, kt.sú ozaj v dorom ,,nápomocní a ich práca je a bude naozaj poslaním!…….čo sa týka tých rúšok a ich ,,ladenie s obleč“. …….tak presne na túto tému som mala včera telef.hovor s jednou rodinn.príslušníčkou, s ktor.som mala doteraz celkom dobré vzťahy….došlo na rúška, ona bola za a ja proti, dokonca mi tiež oponovala, že ,,môžu ladiť s obleč.“! :-(((…….ja som jej to chcela vysvetliť, no nechcela ma už počúvať, žeby sme sa museli kvôli tomu pohádať :-(…..a hovor sme ukončili. Je to veľmi smutné, ako teraz zisťujem, že kvôli rúškam – úplne nepotrebným sa naša rodina rozháda!…….je to úbohé, kam to smerujeme…QUO VADIS ?…………………………………………………
  Pre p.Jean – spomenula ste príspevok o živote v Číne…..pripomenulo mi to osob.skúsenosť, úplne čerstvú……bola som v banke, niečo zisťovať o úveroch….predtým v telef.mi bolo povedané…malo by sa dať, úroky sú nízke…bola som tam s rúškom, s čiern.x v strede…..naraz sa to už nedalo, už mi to nevychádzalo a mám ešte nej.dobu počkať…..neviem, nechcem byť domýšľavá, ale po tom prečítaní toho článku mi to tak teraz napadlo…..a pritom aj popl.mal byť menší, vyzeralo to veľmi sľubne, no naraz sa to už nedalo, dokonca mi to po prepočítaní vyšlo horšie ako teraz !…..žeby to už aj k nám prišlo?…žeby som to predsa len bola mohla dostať, no kvôli mojej ,,inakosti“ na rúška som to už dostať nemohla? :-(((…….neviem…..no hlavne viem, nevzdávajme sa !!!……
  Želám pekný večer všetkým ,,skutočne bádajúcim“ :-)………………………

 18. Redakcia – môj komentár k dotieravému stalkingu Jednoduchej, ktorá tu uvádza nepravdu k mojim údajným tvrdeniam – a prekrúca ich, ste vymazali. Beriem na vedomie, zariadim sa podľa toho.

  • V pravidlách diskusie máme zakázané napádať akebo urážať ostatných diskutujúcich. Prosíme vás, nerobte to. Každý takýto útočný alebo osočujúci komentár vymažeme. Ak máte pocit, že niekto útočil na vás, dajte nám vedieť a skontrolujeme to. Ďakujeme za pochopenie.

   • Nezvažujete, Vážená redakcia, predpokladané verbálne agresívne komentáre filtrovať PRED ich zverejnením? Bola som zhrozená (a nielen ja) z toho komentára na adresu pani Jednoduchej, keď som uprostred noci naň natrafila… ešte že ste ho včas stihli zmazať. Vyjadrovací trend úderných komentátorov je možné predvídať už pri druhom, treťom príspevku – no a čím ďalej tým viac sa stupňuje. A to ešte pred niekoľkými dňami som tak rada chodila na Váš portál…

    To, že niekto z čitateľov nevie posúdiť rozdiel medzi obsahovou náplňou investigatívnej publicistiky a písaním len tak pre zábavu ešte neznamená, že iný čitateľ má právo tohto človeka verejne totálne dehonestovať… šťastie, že ste ten otrasný príspevok včas zachytili a rýchlo stiahli. Pani Jednoduchá vidí veci jednoducho, po svojom. A tak aj píše. Od srdca. No táto pani ľudí neosočuje, nezraňuje – teda aspoň nie úmyselne… a nikto z nás čitateľov nemá právo šliapať po cti tých druhých. A ak je presvedčený o tom, že na to právo má, tak nech sa konečne nad sebou zamyslí. Lebo človeka robí Človekom jeho cit, a nielen kvantum poznatkov (ktoré ani nemusia byť zaručené).

    Priznám sa, že cca pred týždňom som už nemala chuť ani otvoriť túto stránku, na ktorej som sa aj ja – ešte pred pani Jednoduchou – zrazu o sebe dozvedela kde-čo. O 180° zvrtnuté svoje vyjadrenia povytrhávané z kontextu a účelovo pospájané do totálnych absurdností – a to len preto, aby mi niekto dokázal, kto tu má navrch. A to si dovolí aj napriek tomu, že o tom druhom nevie vôbec, ale vôbec nič…stačí mu aj stručná osnova a minimum poznatkov na to, aby o človeku vytvoril taký obraz, aký ho on potrebuje mať. Plus verejne ho prezentovať.  

    Sme tu partia ľudí za dobrú vec a mali by sme sa zomknúť a držať spolu. Aby nedošlo k naplneniu biblických slov „Poslední budú prví, a prví budú poslední“ – túto nešťastnú knihu som čítala síce s veľkou nevôľou, keďže je „od á po zet“ zmanipulovaná a preplnená kdečím…avšak v tom mori nezmyslov, poloprávd a lží sú v nej aj zrniečka pravdy, ktorá treba vyryžovať a potom zatriediť. SPOLOČNE sa snažme sa o to, aby nebol nikto z nás ani prvý, ani posledný. Ani na tomto portáli, ani v skutočnosti.

    Sme na jednej lodi, tak sa spamätajme a zomknime, a netrieštime sa tu ešte aj medzi sebou navzájom. Nie sme malé deti, ktoré nevedia, čo s časom (ja väčšinou píšem na úkor spánku, lebo počas dňa nemám veľmi kedy). Pán… jeden z nás, ktorý bez štipky empatie dokážeš šľahať človeka za človekom svojimi vyjadreniami… bolo naozaj nevyhnutné tvojimi prehnanými neobalenými vyjadreniami voči pani Jednoduchej prejsť až za hranicu ľudskosti? Čo také hrozné Ti urobila?

    • Ešte si dovolím pripojiť odkaz pre p. Jednoduchú:
     Zabiť nie, omilostiť!
     Zabiť, nie omilostiť!
     Postrehli ste, p. Jednoduchá, čo dokáže urobiť s významom vety jedna jediná čiarka?
     Presne to isté ste urobili pred asi jeden a pol týždňom Vy s mojím komentárom.
     Nič také, že mi úplne stačí, že som matka, som nenapísala, pani Jednoduchá. Ak chcete reagovať na môj komentár, treba si ho najskôr prečítať. Ale ten môj, originál, nie iba ten – už prekrútený – z druhej ruky, ktorý svojím obsahom okolo toho môjho ani len neprešiel.
     Samozrejme, nehnevám sa za to na Vás. Pre mňa ste jednoducho stále milá pani Jednoduchá.

    • Emily…
     1/ Protiteroristické komando sa to volá tak, že je to teror proti teroru a nie „pravda a láska“!
     2/ Kto len trochu spoznal to tzv. slniečkárske hnutie „S láskou a s úsmevom“ – vie, že je to teror maskovaný pod blazeovanými úsmevmi. Hnus!
     3/ Nerobte sa tu hlúpe a naivné – sami viete – a ja chlap viem tiež, ako odporné vie byť obťažovanie „fanúšikmi, fanúšičkami“ – o ktorých nemáte záujem.
     4/ V pionierskych táboroch som si užil tzv. bodovanie – za upratanú izbu, za plnenie čohosi, za disciplínu. V Číne sa tomu teraz hovorí sociálne kredity. Vyslovene neznášam, keď tu na diskusiách si nejaká osoba „privlastňuje právo“ stále hodnotiť príspevky iných – a je fuk, že to zámerne začína tým pozitívnym hodnotením – aby neskôr mohla udrieť namiesto červených /Odbočím – prečo má byť práve tá červená kabbalistická symbolom dobra – prečo? Kto tu rozhoduje o farbe bodov – že čierne sú zlé, prípadne zelené = „môže byť“?/ – čiernymi bodmi = fuj fuj!
     4/ Veľmi veľmi dobre poznám typy žien, ktoré si chlapov začnú privlastňovať „darčekmi“ – milou pozornosťou „ktorú je nezdvorilé odmietnuť“ – takže musíš! Sú za tým očakávania takýchto dám – kupovanie si vzťahu. „Príjmeš dar, staneš sa otrokom!“ No a potom to príde – „Investovala som do teba dosť – teraz očakávam určité plnenie!“ – skrátim – vyslovene neznášam pochvaly – pretože nie som infantilné decko a nikto ma takto nebude riadiť! „Dobro“ je subjektívna záležitosť! Každý užitočný idiot koná v niekoho prospech. Jednoduchá tu nemôže rozdávať darčeky z predajne suvenírov – tak rozdáva „pochvaly“ ako vedúca pionierskeho tábora. Ktorá má svojich „obľúbencov“. Ak vy v tom nikto nevidíte systém skrytej kontroly – tak si nedovidíte na špičku nosa! Ja čo tu robím, robím z vnútorného presvedčenia, pretože som bývalý osvetár a toto je môj spôsob boja s a proti. Teda – svoje hodnotenia nech si každý strčí!
     5/ Na ilustráciu – čo je stalking – prenasledovanie.
     MOJA REČ – Stalker
     https://www.youtube.com/watch?v=DOBphE90qy8

     Teraz inak – pretože táto minca má dve strany!
     a/ Pred rokmi prišla min. spravodlivosti židula Žitná/?/ s návrhom na uzákonenie trestného činu prenasledovania. Vtedy som to vítal, pretože sa to týkalo aj psychoteroru všeobecne – teda aj stalkingu – neustáleho obviňovania zo strany mojej už vtedy psychicky chorej matky – z rôznych vymyslených kriminálnych deliktov mňa a niektorých mojich príbuzných. List za listom – otvoríš – povraciaš sa. Neotvoríš – nevieš, čo chystá – asi tak.
     b/ Lenže lenže! Teraz si predstavte situ, že ste aktivisti, a rozhodnete sa protestovať pred domom nejakého politika – viď spôsoby tzv. samozvaného Občianskeho tribunálu. Áno – je to nekrvavý nátlakový spôsob! Lenže pokiaľ toto niekto označí za trestný čin stalkingu – títo politici a spol. budú fakticky nedotknuteľní! Čo potom ostáva ľuďom? No krvavé násilie – lebo je to fuk, či vás zabásnu za protest, alebo za to, že ste niekomu rozbili držku! Chceme občiansku vojnu? Lebo OV je súčasťou genocídnych plánov. Teraz späť.
     6/ Asi ste si nevšimli – pri tej neomarxistami proklamovanej „EQUALITY“ = rovnosť, že prístupy k riešeniu problémov sú iné zo strany žien a iné zo strany mužov. Hovorím o pôvodnom psychologickom type muža a ženy – nie o pošahanom feminizme a zženštilosti mužov. A preto doboha – neznášam tieto hodnotiace trollingy Jednoduchej! Mne je u prdele váš spoločný cukrárenský smajlíkový slniečkársky klub! Nikomu tu nedovolím, aby si privlastňoval moje vedomie a moju dušu nejakým hodnotením! Moja reč! Nie kotkodák!

     • Veď mne je jasné, že máš širokospektrálny rozhľad a veľmi veľa pravdy; nikdy som to nespochybnila. Ani nepredpokladám, že by si sa uchýlil k nejakým zákerným podrazom, už tobôž nie odzadu. Len tá forma hodnotenia ľudí (najmä žien) mi k rozsahu tvojich vedomostí so schopnosťou logicky ich poprepájať akosi nesedí…
      Ja viem, že imidž je nanič, treba hrať s otvorenými kartami. Len hádam zvoliť pri tom o čosi menej drsný postup.
      My ženy rozumieme aj v náznakoch. A v prípade, že by niektorá aj nie, tam už len obrniť sa obrovskou dávkou tolerancie. Je to náročné, ale dá sa to.

 19. Jednoduchá

  Pre p.Maroša – prepáčte , zrejme som sa mýlila, ale určite nemám v úmysle Vás sledovať, tak to teda nie! …mrzí ma, že ste to tak pochopil. len som si niečo chcela objasniť….avšak v poriadku, Vaša minulosť a Vaše minulé ,,časy“ sú už preč a ja som tá posled., kt. by to mala dáko riešiť :-(…../ však neriešim už ani tú svoju, nie tobôž že niekoho iného!…… /
  Želám pekný deň všetkým skutočne bádajúcim :-)…………….

 20. Jednoduchá

  Pre p.Emily – ojojój, tak ,,zabíjať“ by som určite nešla, to je na mňa véééľmo silné kafé :-(……veď nie sme na galejach ! :-(….:-)……to nie jedine omilostiť a hlavne odpustiť, to posledné je pre mňa najdôležitejšie !…..bez toho odpustenia sa človeku ťažko žije, no občas to ,,stojí dosť sebazapretia“, no možné to určite je !……p.Emily Vám sa tiež dodatočne ospravedlňujem, možno na mňa zapôsobili tie rázne, pravdivé a myslím že aj správne myšlienky p.Maroša, troška ma ovplyvnil, je to niečo ako ,,davová psychóza“.No samozrejme, ja sa na DP vyhovárať nechcem, a HLAVNE, nechcem Vás súdiť ani posudzovať, úplne vám fandím, je skvelé, že ste tiež mamina, určite skvelá, patrične milujúca svoju dcérku :-), hoci ste s tým nejak nepočítala! :-)….hádam som Vás dobre pochopila a je od Vás veľmi milé, že to takto beriete, no neviem, mohla ste napísať aj hneď, keď som to napísala, nedalo sa , či?……..p.Emily, priznám sa Vám, teraz by som už p.Marošovi napísala niečo úplne iné, napr. či on náhodou nesleduje mňa ? 🙂 a obaja by sme sa na tom boli zasmiali a bolo by to ,,vyriešené“ :-(…:-)…..priznám sa , ten rozdiel v tom, ako človek reaguje, veľmi záleží aj od toho, ako sa momentálne máte….chcem tým povedať, či nie ste málo vyspatá, prípad.nejak preťažená…..ja momentálne mám veľmi ,,perno v práci“ kvôli zač.škols.roku. Priznám sa Vám, od zač.09/ chodím do práce aj v sob alebo ned, aby som to do uzávier.stihla. Napr.bola som včera a idem aj dnes.A zajtra odznova. Samozrejme, som veľmi vďačná za túto prácu, som rada, že mám práve túto a na 8hod., no mimo toho chodím ešte cez týžd.poobediami do 2. a akurát teraz, keď mám v tej 1.,,perno“ reagujem občas trochu nevhod. A samozrejme, možno aj podráždene.:-(((…..no neva, prepáčte ešte raz p.Emily, veď Vy ste pre mňa 1 zlatá osôbka ! :-), som rada, že ste mi napísala a sme si to , aspoň dúfam a tiež verím aj vysvetlili. A tiež, prepáčte, troška som sa rozrozprávala, no ja verím aj to , že keď sa ten septemb.,,utrasie“, už to bude O:K: ! :-)……………………….
  Ak s niečím nesúhlasíte, alebo sa Vám na mojej odpovedi niečo nezdá, budem veľmi rada, ak mi odpíšete podľa možnosti čo najskôr.Ďakujem :-).
  Želám Vám aj p.Emily aj ostat. skutočne bádajúcim peknú pohod.nedeľu ! :-)))…..

  • To, že som „s dieťaťom nejak nepočítala“, nie je pravda, pani Jednoduchá. Manžel dieťa preveľmi chcel, koniec-koncov ani ja som nebola zásadne proti…len som sa bála stať sa matkou; nebola som na to ešte pripravená. (Celkovo sa nerada púšťam do vecí, ktorým sa nerozumiem. A najviac som sa bála toho, že sa mi narodí syn…dnes už ani neviem, prečo som zo syna mala toľké obavy.) Okamihom narodenia sa dcérky sa zrodili moje materské pudy a pretrvávajú dodnes. No nie je to zas tá „opičia“ láska – odjakživa som vyznávačom osobnej slobody.
   No a dnes mám dospelú dcéru, aj dospelého syna, a dobrý pocit, že som urobila maximum preto, aby obe deti boli zdravé (denne surové kozie mlieko namiesto tepelne zdevastovaného kravského v podobe sunáru, a tak). Deti žijú a pracujú v zahraničí, aj keď každé v inom štáte. Navštevujú ony mňa – ozaj, aby som nezabudla na to najdôležitejšie:
   Syn, keď v lete cestoval sem na dovolenku, až na hraniciach si kupoval rúško, pretože v krajine, v ktorej žije, nikoho nosiť rúško nevidel. A nenosia sa tam ani teraz, pri tejto akože druhej vlne…pritom ten štát hraničí s vtedy „premoreným“ Talianskom.
   Rada Vám sem-tam odpíšem, pani Jednoduchá, ale iba striedmo, pretože t. č. trpím akútnym nedostatkom času… Držte sa. A hlavne verte v seba – to sa oplatí.

 21. Jednoduchá

  p.s.a ešte k tej čiarke, máte úplnú pravdu p.Emily, aj taká čiarka ,,dokáže urobiť šarapatu“ :-(……však je aj taká veta ,,Aj kvapka vody ,,sfarbí“ oceán“, no myslím, teda verím tomu, že tu je to myslené hlavne len v DOBROM :-)………………………

 22. Jednoduchá

  pp.s.2 – pre p.Emily – priznám sa, až po napísaní môjho príspevku teraz Vám a odoslaní oboch predchádz.som si všimla Váš príspevok ! ajajáj aj s tou mojou pozornosťou! :-(….tak preto ste prestala písať na portáli a ja som to pochopila podľa seba, že možno ste akurát zaneprázdnená ! :-(….a opäť sme pri psychol., však? 🙂 podľa svoj.situácie hodnotím Vašu, čo vôbec nie je správne! :-(…. od Vás je veľmi milé, že ste sa ma tak zastala, ale Vy sa s tým netrápte, jednoducho p.Maroš je tiež človek ako my, každý máme svoje + a svoje – , záleží len na tom, ako sa rozhodneme či už myslieť, hovoriť alebo konať a samozrejme, ako pochopíme tých druhých …….ja som sa už tiež rozhodla, kým mám takto ,,perno“, radšej sa nebudem vyjadrovať, pretože moja reakcia by nemusela akurát najvhodnejšia :-(….je to niečo napr.ako v úzk.kruhu, či už v rod. alebo v práci- treba si hlavne robiť svoju prácu a nevyvolávať ,,nepokoj“resp.nerozvíjať zbytočne debatu, len preto, že napr.ja mám teraz viac práce…… Ja som sa tak rozhodla, je to môj problém, či skôr moja vec ! Tých ostatných to 1.vôbec nemusí zaujímať, presnejšie, ani ich to nezaujíma 2. majú dosť svoj.povinností, čo si musia riešiť sami 3. nebudem si kvôli 1 mesiacu ,,kaziť“ prostredie, v kt.som, či už doma alebo v práci 4. keď tomu nebudem venovať pozornosť / ajajáj, koľko toho mám a podobné ,,bedákanie“ / tak sa mi to bude javiť úplne inak, pretože iba to, ČOMU VENUJEM POZORNOSŤ , tak TO RASTIE ! a budem to sama lepšie znášať a lepšie sa tým ,,preplávam“ no a za 5.svojím správaním dávate o sebe okoliu najavo, ako ste ,,schopným človekom“ – či už pri rieš.povinností, konfliktov, nečakan.udalostí a podobne. Práve tu sa najviac ukáže osobnosť človeka, či už to chceme, alebo nie. No a samozrejme, človek si svojím uvedomel.konaním ,,vytvára svoju cestičku celého života“. Nie vždy je a musí byť rovná, nie vždy a ani nie je koľko x ľahká, no VŽDY a za KAŽD.OKOLNOSTÍ by som ako človek mal vedieť, kam SMERUJE MOJ ŽIVOT a ja viem, že ten môj smeruje ku ,,SVETLU“ ………………………………………………….

  • Tá Vaša záverečná veta vyjadrujúca nádej patrí k tým najkrajším, aké som doteraz čítala, pani Jednoduchá. Ubrali ste sa správnym smerom. A ja Vám zo srdca želám, aby ste k tomu Svetlu boli každým dňom bližšie a bližšie…

 23. Jednoduchá

  Pre p.Emily- takže máte 2 deti a nie 1 ? tak to je skvelé a určite ste aj skvelá mama, keďže im nechávate ich osob.slobodu! :-)…..tak je to správne, no nie všetky mamy to po dovŕšení dospelosti svoj.detí aj ozaj pochopia a to je smutné :-(…….a je super, že ste im dávala to koz.mlieko, to mali zrč.čas aj moje, kým ich rodičia doma chovali, no
  potom sme už brávali také ,,domáce- kravs.“ od mojej tety……tak pri tom Taliansku sú viac uvedomelí ako u nás, no ja pevne verím, že aj napriek ,,nezhodám a vznik.rozd.názoru na rúškovanie aj v rámci rodiny treba o tom hovoriť! a nebyť ticho!…..je milé od Vás p.Emily, že sa ma takto zastávate pred p.Marošom, ĎAKUJEM :-)…..avšak nejdem s ním do ,,ringu“ takže si nerobte starosti :-(…..:-)……
  Som rada, že sa Vám tá moja posl.veta naozaj páčila, napísala som Vám to tak priamo, od srdca:-)…..v každ.prípade, želám Vám všetko dobré a budem rada, keď si nájdete čas a napíšete svoj príspevok .-)…………………
  Pre p.Maroša – tak to je skvelé, už mám ďalš.prácu, a to ako vedúca pioniers. tábora – no nemusíte sa obávať, už Vás hodnotiť nebudem a ani nechcem, VY sa aj tak najlepšie ohodnotíte sám, mne to naozaj neprináleží :-(……:-)……a kontrolovať Vás ? no to určite nie! ja sama nemám rada kontrolu od iných / vtedy mi to príde ako strat.dôvera / a nebudem a ani nemienim už kontrolovať iných!/ však to je aj taký zákon – nerob iným to, čo nechceš aby robili oni Tebe !……takže p.Maroš, môžte už pokojne spávať – ,,bodovanie“ sa skončilo / no aj tak to bolo len také pomyselné …../ ja som teda v takom tábore nebola / žiaľ či našťastie, kto to vie? / moje 2 deti áno….a keď odtiaľ prišli, povedali mi, že nikdy viac:-(….1 – star.syn chcel mať viac ,,slobody“- nechcel robiť ako ostatní – počúvať nariadenia a ešte starš.dcéra- tá chcela zasa byť len vedúcou !…..tak z toho vzišlo a ,,tábor“ sme s deťmi urobili doma…..za pomoc v domácnosti dostali ,,vreckové“, mali pravidel.služby, strieidali sa všetci 3 – 2x do týždňa + v ned.pomáhali všetky deti pri obede, aby bolo poobedie voľné pre každého……všetko sa zapisovalo a na konci mes.boli ,,výplaty“! to bolo radosti, nebolo to veľa peniažkov, len také drobné, no aj tak boli tomu radi:-)…..chcela som, aby sa učili poriadku a urč.systému omala, a to bodovanie mi asi odvtedy troška zostalo :-(…:-) …….. viem p.Maroš, ako smajle hodnotíte resp.neznášate ! ja ich naopak mám rada, ako takú koneč.bodku za tým, čo som akurát napísala !…..pekný úsvit :-))) ………………
  Všetkým ,,skutoč.bádajúcim“ želám dobrú noc :-)…………….

 24. Keď je vraj choroba tak nebezpečná,tak prečo sa zistí len testovaním a bez nejakých zlých príznakov. Ja nebezpečnú chorobu nepoznám,ktorú by chorý človek sám nespozoroval. Testovaním sa len vyrábajú počty. Vždy tu boli chrípky a vírusy, ale takýto ošiaľ neexistoval a že je v tom celá zemeguľa to je veľmi zaujímavé, že prečo.
  Však ľudí privedú za chvíľu do stavu šialenstva,lebo ktorúkoľvek TV stanicu otvoríte iné nepočujete len korona,korona dookola už pol roka a to nie je koniec. Toto si kto zoberie na zodpovednosť? Neverím ,že rúška sú bezpečné, je viacej dôvodov,
  ktoré sú za tým,len preboha už riešte ekonomiku a ostatné zdravie a nepodsúvajte nám nové a nové čísla z testov. Keď to platí vo Śvédsku v Bielorusku a nič sa tam hrozné nedeje,tak si zoberte vzor a nepodávajte trestné oznámenia za to čo si myslí väčšina ľudí,ale zo strachu pred štátnou šikanou sa bojí vysloviť aj názor.

Pridajte komentár

*