78 nemeckých lekárov varuje pred rizikom nosenia rúšok počas vyučovania


Print Friendly, PDF & Email

78 nemeckých lekárov varuje pred rizikom nosenia rúšok počas vyučovania

78 nemeckých profesorov, pediatrov, školských lekárov, psychiatrov a ďalších medicínskych špecialistov spísalo informačný list pre rodičov, riaditeľov škôl, učiteľov, pedagógov a školský personál o nebezpečenstve hyperkapnie.

Hyperkapnia je označenie stavu zvýšenej hladiny CO2 (oxidu uhličitého) v krvi pri dlhšom nosení rúška. Poukázali tiež na minimálne riziko, ktoré nový koronavírus predstavuje pre deti.


Tuto nasleduje znenie uvedeného listu:

Drahé dámy a páni,

týmto informačným listom by sme vám radi poskytli súbor informácií týkajúcich sa každodenného školského života v podmienkach pandémie COVID-19.

1. Riziko hyperkapnie súvisiace s rúškom u detí a adolescentov

Príznaky a liečba

Hygienický plán nijako neupozorňuje školy na možné zdravotné riziká spojené s rúškami. To je veľmi znepokojujúce, pretože prípady hyperkapnie sa v školách už skutočne vyskytli.

Nosiť rúška nevedie síce k zníženiu saturácie kyslíkom, ale k zvýšeniu hladiny CO2 v krvi v dôsledku akumulácie CO2 pod rúškom.

Toto zvýšenie oxidu uhličitého je overiteľné už po niekoľkých dychoch príslušnými meracími zariadeniami (pozri prílohu).

Hyperkapnia, teda zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi, môže mať niekoľko rôznych účinkov:

Obmedzuje mozgové funkcie. Prvé príznaky sú bolesť hlavy, malátnosť, závraty, ťažkosti so sústredením, únava a nakoniec zmätenosť, sčervenanie kože, zášklby svalov, zvýšený pulz alebo búšenie srdca. V pokročilých fázach môže zahŕňať paniku, záchvaty, pokles krvného tlaku a poruchu vedomia. Nastáva stav bezvedomia.

U ľudí s určitými, už existujúcimi stavmi, zhoršenou funkciou pľúc, nadváhou, rovnako ako u detí, predstavuje osobitné zdravotné riziko.

Deti na základnej škole často mávajú rôzne zdravotné ťažkosti, preto bolesti hlavy, strata koncentrácie, náhla únava alebo závraty nemusia byť vždy spojené s rúškom. Avšak niekedy ich bagatelizovanie s tým, že sa jedná o snahu vyhnúť sa školským povinnostiam, nevedie zo strany učiteľov k pokynu, aby si deti odstránili zakrytie tváre.

Je preto veľmi potrebné rozpoznať príslušné varovné príznaky a správne zareagovať – okamžite odstrániť rúško!

Takisto je vhodné sledovať zdravie detí a študentov. U letargických detí alebo u detí, ktoré sú nezvyčajne ticho, je rovnako potrebné rúško okamžite odstrániť.

Môžete si byť istí, že keď dieťa v rúšku omdlie, tak to nie je známka náhlej infekcie COVID-19, skôr sa jedná o nahromadenie oxidu uhličitého v krvi. Toto nie je nákazlivé.

Prvým a najdôležitejším krokom je okamžité odstránenie rúška, ktoré v mnohých prípadoch reguluje hladinu CO2.

S ohľadom na pandemickú situáciu však odporúčame, aby ste poradili deťom dať si dole rúška vždy, keď sa budú cítiť zle alebo unavené.

Či to nebude mať vplyv na šírenie COVID-19 v školách objasníme v ďalšej kapitole.

2. Zmysel požiadavky nosenia rúšok deťmi

Pre učiteľov je súčasná situácia veľmi ťažkým vyvažovacím aktom.

Na jednej strane sú učitelia a rodičia, ktorí môžu patriť do rizikových skupín a veľmi sa obávajú, že by ich niekto mohol nakaziť.

Na druhej strane však existujú študenti, ktorí by si chceli dopriať maximálne bezstarostné a šťastné detstvo a normálnu školu bez drastických obmedzení ako sú pravidlá rúškok, rozstupov a hrozby karantény.

Aby sme to viac osvetlili, radi by sme odpovedali na tri otázky:

 1. Akú ochranu ponúkajú rúška?
 2. Aká je súčasná „pandemická situácia“?
 3. Aké je riziko infekcie u detí na COVID-19?

3.1 Akú skutočnú ochranu ponúkajú rúška?

Zakrytie úst a nosa neposkytuje nám samým ani iným ľuďom spoľahlivú ochranu proti COVID-19.

Z tohto dôvodu nie je povolené pod hrozbou vysokých pokút predávať látkové rúška pod označením „maska ​​na tvár“ alebo ako „ochranná maska“. Takýto výraz by bol zavádzajúci.

BFAR (Federálny inštitút pre lieky a zdravotnícke pomôcky) píše na svojej domovskej stránke k používaniu látkových rúšok nasledovné:

Nositelia vyššie popísaných pokrývok úst a nosa sa nemôžu spoľahnúť na to, že ochráni ich alebo ostatných pred prenosom SARS-CoV-2. To preto, lebo u týchto rúšok nebol preukázaný žiadny zodpovedajúci ochranný účinok.“

Vírus SARS-CoV-2 má priemerne 0,08 až 0,14 μm (mikrometra). Chirurgické rúška sú pre tieto vírusy i pre aerosoly o priemere 0,9 až 3,1 mikrometrov priepustné. V prípade textilných rúšok sú póry látky ešte väčšie. (1)

Niektoré pokrývky tváre ako napríklad tenké šály (tzv. multifunkčné šatky) dokonca zvyšujú riziko infekcie, pretože pri hovorení rozdeľujú kvapôčky na menšie kvapôčky, a tým môžu zvýšiť šírenie vírusu. (2)

Pri nosení tvárových pokrývok, ktoré nechránia pred nákazou, ide sotva o bezpečnosť, ale skôr o upokojenie ľudí.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

(1) www.aerzteblatt.de, (2) advances.sciencemag.org

3.2 Aká je súčasná pandemická situácia v Nemecku?

Napriek zaplneným plážam v letných mesiacoch neexistuje v Nemecku ani zvýšený počet infikovaných ľudí, ani žiadny dôkaz o COVID-19 v overovacích vzorkách Inštitútu Roberta Kocha.

V novinách sa opakovane objavujú správy o zvýšenom počte infikovaných ľudí. Tieto však treba vidieť vo vzťahu k masívne zvýšenému testovaniu. To, že v mediálnych správach nie je vykonaná správna interpretácia týchto čísel, je zavádzajúce a v skutočnosti škandalózne.

Ak by ste sa pozreli na čísla pozitívnych výsledkov testov vo vzťahu k počtu vykonaných testov (teda percento pozitívnych testov), tak by to nepredstavovalo tak znateľný nárast prípadov COVID-19 v populácii.

Naopak, v percentách je vidieť, že existuje jasný pokles pozitívnych výsledkov testov (pozri prílohu).

Pred niekoľkými týždňami pán Spahn povedal v správach, že celoštátne testy pravdepodobne majú viac falošne pozitívnych výsledkov, než tých skutočne pozitívnych.

Táto chybovosť testov PCR nie je v štatistikách zohľadnená. Falošné poplachy sa počítajú ako pozitívne. Taktiež rozdiel počtu medzi zdravými nakazenými (bez príznakov) a skutočne chorými nie je v štatistikách rozlíšený.

Je teda možné, že súčasné pozitívne výsledky testu, ktoré tvoria 1 percento testov v Nemecku (k 32. týždňu) sú zväčša falošne pozitívne prípady. (3)

Je preto dôležité pozrieť sa na sentinelovú skúšku z Inštitútu Roberta Kocha, pretože táto skúma vzorky skutočne chorých ľudí.

V prípade vzoriek Sentinel, ktoré sú podľa Inštitútu Robert Kocha pravidelne používané lekárskou praxou po celom Nemecku, neexistuje od apríla jediný prípad COVID-19.

Všetky predložené vzorky sa ukázali byť odlišné – vírusy prechladnutia či chrípky, najmä rinovírusmi. (Pozri prílohu)

(3) www.presse.online

3.3 Aké je riziko infekcie u detí na COVID-19?

Pokiaľ ide o zavedenie požiadavky nosenia rúška, je tiež potrebné rozlišovať, či sa jedná o dospelých (učitelia, rodičia) alebo žiakov (deti, mládež).

Na novom vírusu SARS-CoV-2 je zvláštne to, že riziko infekcie závisí od veku. Neexistuje jediná štúdia na svete, ktorá by dokazovala, že COVID-19 predstavuje nebezpečenstvo pre deti.

Naopak, existujú desiatky štúdií potvrdzujúcich, že deti nie sú roznášačmi tejto nákazy.

Zdá sa, že deti majú na vírus menej receptorov – vírus sa môže dostať na sliznice, ale neprežije tam a je telom okamžite zničený.

V novej štúdii z Drážďanskej fakultnej nemocnice sa deti dokonca stali brzdičmi pandémie, pretože tým, že vírus neprenášajú, tak jeho šírenie spomalia. (Pozri prílohu).

Deti sú infikované len veľmi zriedka a aj keď sú nakazené, neinfikujú ostatných. Táto skutočnosť už nie je len predpoklad, ale podľa profesora Debatina ide o jasný fakt. Pozri poznámku pod čiarou (4)!

Ak sú u detí pozitívne výsledky testu, je potrebné vykonať druhý test a skontrolovať, či nešlo o falošný výsledok.

(4) Tvrdenie pána Drostena z jari, že deti budú mať rovnaké riziko infekcie ako dospelí, sa ukázalo ako nesprávne a bolo vyvrátené. Výskumy univerzitných nemocníc v Heidelbergu, Ulme, Freiburgu, Tübingene a Drážďanoch preukázali, že na rozdiel od toho, čo tvrdí pán Drosten, nový koronavírus NIE JE porovnateľný s konvenčnou chrípkou.

Ukázalo sa, že u detí je menej pravdepodobné, že budú nakazené, pretože vírusom sa u nich nedarí usídliť. Profesor Debatin k tomu hovorí „… jasná skutočnosť, že detí je podstatne menej nakazených“.

Tieto tvrdenia sú potvrdené podobnými pozorovaniami a štúdiami zo zahraničia, ako napríklad z Francúzska, Nórska, Holandska alebo od WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).

4. Rozpor v nosení rúšok

Deti by si v škole mali nasadiť rúška, ktoré potom zložia po odchode zo školy alebo pri hraní sa s kamarátmi zo školy.

To je rozpor, ktorý je pre deti ťažko pochopiteľný.

Môžu sa vírusom nakaziť len v škole, ale už nie na ihrisku alebo doma? Aké škody vznikajú na psychike dieťaťa, keď sa ho iné deti boja, alebo keď sa zavrhuje ľudská blízkosť?

Existuje mnoho lekárov, pediatrov a psychiatrov, ktorí poukazujú na nárast behaviorálnych a psychosomatických porúch a porúch súvisiacich so stresom detí.

Nekrátený originál, prílohy a ďalšie informácie nájdete v pôvodnom liste nemeckých lekárov (viď zdroj).

Záver

Vyhotovili sme časť predmetného listu nemeckých lekárov aj v PDF formáte. Stiahnuť si ho môžete TU.

Odporúčame vám tento list buď vytlačiť a dať ho riaditeľovi/učiteľom v škole, do ktorej chodia vaše deti, alebo im ho môžete aj priamo poslať emailom ako prílohu.

Nech si ho prečítajú, aby aj oni vedeli správne rozpoznať príznaky možnej hyperkapnie a rýchlo zasiahnuť, čo môže doslova zachrániť zdravie a životy detí.

Keď už naša sadistická vláda a úrady nemajú zdravý rozum, tak nech ho majú aspoň učitelia a riaditelia škôl.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroje: klagepaten.eu, rodina-deti.doktorka.cz, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za ďalší potrebný článok. Bohužiaľ tak ako pre deti je nosenie rúšok strašné tak isto pre nás dôchodcov. Mnohí dôchodcovia majú zníženú kapacitu pľúc (od srdca, sú obeťami očkovania, sú alergici, alebo jednoducho povedané sme už „opotrebovaní“). Ja som napr. zo zúfalstva, tiež som sa skoro udusila pod rúškom si kúpila drahý ochranný štít a teraz keď vojdem do obchodu, nákupného strediska, úradu…nasadím tento štít. Pochopiteľne nikto mi to neuhradí ako nikto ma neodškodnil za to, že som obeť očkovania, ktoré som si nepýtala ale agresívne som bola na to navedená. Ani nečudo, že som na túto tému veľmi precitlivená a hlavne na tú pripravovanú vakcínu, ktorá nám zabezpečí jednosmerný lístok „do neba“.

  • Do pekla! Pretože nám chcú ukradnúť dušu!
   He – som si všimol, že nielen tebe, ale už aj mne nabiehajú značky s naznačeným védskym kolesom života. Teda – „Nech žije!“

  • MUDr. Dudová

   Prestaňte panikáriť. Som už lekárka na dôchodku, mám dosť iných starostí, ale takéto poplašné správy nemôžem nechať bez povšimnutia. Do práce som takmer vždy cestovala MHD a moji blízki sú svedkovia toho, že stále som doma nadávala, že aká je nízka hygienická úroveň ľudí v MHD. Dokázali kýchnuť rovno do tváre v preplnenom autobuse, trolejbuse či „bričke“. Ani ich nenapadlo/väčšinou/ dať si nos aspoň do rukáva keď kýchajú. Sama som to „otestovala“ na sebe, že ak niekto pri mne náhle zakašľal alebo kýchol- tak som skoro vždy ochorela. Málokedy mali tí dotyční „len alergiu“. Aj som si občas dovolila „zahundrať“-ale to akoby „hrach o stenu hádzal človek.“ Škoda, že tie rúška neboli povinné aj v chrípkových obdobiach. Ináč- u detí a pri dlhšom nosení rúška by bolo vhodné zvážiť odkrytie nosa a mať prikryté len ústa. Ak človek nekýcha, alebo jeho okolie. Alebo nekašle. Zaiste- je potrebné stále trochu stimulovať imunitu- ale nie ju zaplaviť patogénmi, lebo vtedy zlyháva. A v našich školách je záplava patogénov. Nie je to už fyziologické. Ani pri epidémiach. A mnoho lekárov vám zaiste potvrdí, že po takej chrípkovej epidémii zrazu začali pribúdať ochorenia ako cysty a nádory- a to aj zhubné vo väčšej miere ako je tomu obvykle. A PREČO NIKDY NIKTO NEREPTAL, ŽE CHIRURGOVIA MUSIA NOSIŤ RÚŠKA? Lebo to bolo jasne dokázané- že musia. A aj iní lekári v čase epidémii, Lebo to mali zistené, že treba.

   • MUDr. Dudová

    P.S. Odkrytie nosa by sa malo zvážiť aj u dôchodcov. A ochranný štít je asi lepší ako rúško- ale to by museli dokázať mikrobiologovia.

   • Deti nie sú chirurgovia. Jeden pediater raz povedal: „Deti nie sú zmenšení dospelí“.

    Preto by sme poprosili prestať porovnávať deti, ktoré sedia 7 hodín v škole s bavlnenými špinavými a prepotenými rúškami, s chirurgmi, ktorí majú chirurgické rúška a každú hodinu si ich menia.

   • To, že ste boli každú chvíľu chorá, ste mali riešiť budovaním svojej imunity a nie požadovaním, aby všetci doživotne museli vo vašej blízkosti nosiť rúška!

 2. doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. : o rúškach
  https://www.youtube.com/watch?v=QWTbupKg3Q4

 3. “ Studie o vlivu koronaviru prokázala násobek depresí a sebevražd během karantény

  Když se před dvanácti lety americká hospodářská krize rozlila do celého světa, nezaměstnanost a nižší mzdy se staly významným stresovým faktorem. Data brzy ukázala, že stále víc lidí trpí poruchami nálad, depresemi či úzkostí a zvýšil se i počet sebevražd. Koronavirová epidemie, která v půli března dosáhla parametrů pandemie, od počátku napovídá podobnému vývoji.

  Už na jaře odborníci trend psychických potíží zaznamenávali na přetížených linkách důvěry či první psychické pomoci. Nárůst telefonátů se pohyboval v desítkách procent.

  Velmi cenná data nově přinesla unikátní studie Národního ústavu duševního zdraví, která bude teprve publikována v zahraničním odborném tisku. Probíhala v květnu během nouzového stavu a na vzorku více než tří tisíc lidí z běžné populace nabízí navíc i porovnání se stavem v roce 2017.“

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karantena-nasobek-depresi-a-sebevrazd.A200920_203814_domaci_cern?zdroj=top

 4. Súdiac podľa komentárov pod článkom – český minister zdravotníctva bol niekym odinštalovaný.

  “ Adam Vojtěch oznámil, že odstupuje ze své ministerské funkce. „Funkci jsem vykonával srdcem spolu se svými kolegy. Za ty tři roky se podařilo prosadit mnoho změn,“ řekl.

  „Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za důvěru, kterou mi svěřil, a za to, že mi svěřil tento resort k řízení. Děkuji zdravotníkům za odvedenou práci. Děkuji svým spolupracovníkům na ministerstvu. Děkuji všem občanům, kteří mi vyjadřovali svou podporu,“ sdělil Adam Vojtěch.“
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-vojtech-koronavirus-tiskova-konference-aktualni-situace-epidemie-ministr-zdravotnictvi.A200921_065128_domaci_flo

  • Odstavil ho Prymula – pomahač a nohsled Billa Gatese za součinnosti dalších, kteří už objednali 3 miliony vakcín a zaplatili 35 miliard z rozpočtu…

   • Prymula sa nie náhodou objavil v rozprave na TA3 /nemám telku/ – už dopredu si buduje informačné pole – a ten korporátny idiot MUDr.Bukovský im v tom pomohol!

    Ten odrb spočíva v tom, že sa údajne testuje na 300 českých dobrovoľníkoch – podľa mňa profi vojakoch. ktorí sa inak nedostanú na misiu na afgánske makové polia zarábať lówe. A potom nám to odprezentujú, ako českú „Spofa“ spoluvakcínu! „Náš“ minister Krejčí tak dostal výstrahu a teraz šúcha nohami! Nikto ma v tejto veci nenasral viac, ako ten egocentrický davoelitársky pózer – Chazar Bukovský!

   • Vakcínu na COVID-19 ktorá nie je vôbec potrebná.
    Óó, je potrebná pre tých čo ju predávajú a pre reťazec ktorí sa obohatí z peňazí plátcov daní.

 5. Video:
  „Nejmenovaný Brit se vydal hromadnou dopravou s hadem omotaným kolem úst a nosu. Stalo se tak v pondělí v autobuse, který směřoval do Manchesteru.
  Jedna z pasažérek se zpočátku domnívala, že muž má nasazenou roušku s vtipným vzorem. Později se však had začal plazit po zábradlí autobusu.“
  https://ac24.cz/-/muz-pouzil-misto-rousky-hada-kolem-ust?redirect=%2F

  „COVIDíte teď? Podívejte se na pravdivá čísla a nevěřte všemu, čím nás krmí ve zprávách“
  https://ac24.cz/-/covidite-ted-podivejte-se-na-pravdiva-cisla-a-neverte-vsemu-cim-nas-krmi-ve-zpravach?redirect=%2F

  „Poplatok za pobyt v štátnom karanténnom zariadení ešte neuhradili všetci občania. Ministerstvo vnútra (MV) SR stále priebežne vystavuje faktúry. Dlžná suma predstavuje aktuálne viac ako 674.600 eur z celkovej výšky pohľadávok vyše 1,4 milióna eur. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR.

  Ministerstvo vnútra SR prijalo niekoľko listov od občanov, ktorí pripomienkujú platby faktúr za pobyt v karanténnom zariadení. „Tiež evidujeme žiadosti občanov o odpustenie platby a žiadosti o inú formu pomoci pri vyrovnaní sa s platbami za pobyty v karanténnych zariadeniach,“ doplnila Paulenová.

  Celkovo absolvovalo štátnu karanténu 23.600 občanov. Umožnili to od 13. marca opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Po sprísnení opatrení od 6. apríla ju už občania prichádzajúci zo zahraničia museli absolvovať povinne. Povinnú štátnu karanténu aj tzv. e-karanténu zrušili 10. júna.

  Harabin hovorí o právnej nulite, protizákonnosti a trestnom čine“
  https://www.infovojna.sk/article/za-protizakonnu-karantenu-pyta-ministerstvo-vnutra-od-slovakov-statisice-eur-harabin-naopak-tvrdi-ze-ludia-maju-pravo-dozadovat-sa-nahrady-skod-od-statu

  „Ať už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele. Ať už držej hubu a neotravujou nás katastrofickýma kecama
  20.09.2020 | 16:50
  Lucie Bílá, Janek Ledecký, Bára Basiková. Slavné osobnosti se staví do čela odporu proti největšímu podvodu se zdravím všech dob.“
  https://www.infovojna.sk/article/at-uz-jdou-vsichni-co-otravujou-s-koronavirem-a-silenyma-zpravama-o-nem-do-prdele-at-uz-drzej-hubu-a-neotravujou-nas-katastrofickyma-kecama

 6. Zdravím,
  78 německých lékařů nedoporučuje roušky, tisíce jiných lékařů je doporučuje…
  Na Slovensku jste je poměrně disciplinovaně, byť v omezeném rozsahu ve vnitřních prostorách používali celé léto, podobně i v Německu a Polsku.
  V Česku jsme si naopak od nich odpočinuli a podívejte se, jaké máme přírůstky nakažených! Že jde v převážné míře o lehké průběhy je sice hezké, ale i těch pár procent těžkých případů začíná významně zahlcovat některé nemocnice, protože pár procent z velkého objemu nemocných dává docela velké číslo…
  A čím to je, že u nás rostou nemocní po tisících (až přes 3000 za den), kdežto u vás na Slovensku 10x méně? Pravda, máte nižší počet obyvatel, ale v přepočtu na milion obyvatel je přírůstek nemocných u nás stále 5x nebo 6x vyšší. A podobné je to i v tom Německu nebo Polsku – v těchto mnohem větších zemích jsou nyní přírůstky nemocných nižší než v České republice!
  Máte jiné vysvětlení, než právě ty roušky?
  Važte si toho, že je u vás relativní covidový klid. A nepodléhejte různým dezinformacím, spíše se poučte z chyb svého souseda. Myslím, že na našem příkladu brzy uvidíte, že zabrzdit rozjetou epidemii je mnohem těžší a nákladnější, než ji přibržďovat zavčas a průběžně.
  Hodně se argumentuje švédskou cestou, většinou bez detailní znalosti skutečnosti. I Švédové měli (doporučené) roušky, od března mají zákaz návštěv v domovech důchodců, atd. atd. Měli spoustu nemocných a mnoho mrtvých – i proto jsou dnes opatrnější a patří mezi špičku, co se týká druhé vlny.
  Naopak v zemích, kde vlastně první vlna ani nebyla, všem otrnulo a lidé mají pocit, že se nemoc zveličuje. Že jde o lehčí chřipku. Že jsou opatření přehnaná. Že umírají jen chronicky nemocní, kteří by stejně tak jako tak umřeli. To je pravda, ale zemřeli by za 5, 10 nebo 15 let. Vy si nechcete po desítkách odpracovaných let užít odpočinek? Budeme řešit důchodovou reformu tímto způsobem?
  Potřebujeme u nás a u vás hromady mrtvých, abychom se probrali?

  • V nedávnom článku sme dokázali, že Covid-19 je menej smrteľný ako chrípka. Tu je odkaz na ten článok:

   https://www.badatel.net/definitivny-dokaz-ze-covid-19-je-menej-smrtelny-ako-chripka/

   Keď sme za posledných 100 rokov nemuseli pri chrípkach nosiť rúška, tak prečo zrazu teraz? Cielene chrániť by sa mali ohrozené skupiny, nie terorizovať celú populáciu.

  • MilanHospital – Tvrdiť, že nemocnice sú preplnené Covid 19 môžu lem MSM, ktoré to tvrdili aj na začiatku – a nemocnice boli naopak prázdne – bol to podvod! Ak vtedy – teraz nie? V živote som raz oľutoval, že sme nemali v robote rúška – ale nikto nevedel, čo nás čaká – po prvý krát sme totiž čistili vynášač-výťah bordelu z potravinárskej výroby a keď sme to otvorili – pleseň sa z toho prášila až no. Večer, keď som prišiel zo smeny ma to chytilo – skoro 40 horúčka a obrovská zimnica – frajerka ležala na mne, aby som sa nevyklepal z postele. Ráno sombol OK. Čiže áno – rúško používam, keď čistím povalu, alebo robím s cementom. Ale v autobuse mám dosť rúško na plhoďku a začínam byť veľmi nesvoj.

   Takže MilanHospital – otázka – odkiaľ čerpáš info, keď zdravotnícky personál v nemocniciach je súčasťou tohto spiknutia a mimo sú len ojedinelé lekárske praxe? Ešte že nám tu dôchodkyne-mečiarovky-matovičovky nevedia ťukať do počítačov. Myslíš si, že zmanipulovaná väčšina pozná pravdu?

   Dr. Vernon Coleman – Vaše tělo a mysl jim nestačí. Chtějí vaši duši
   „e více než jasné, že celý koronavirový hoax byl zorganizovaný a připraven psychology, kteří se specializují na vymývání mozků a na to, čemu se ve vojenských kruzích říká psychologická válka. Statistiky jasně ukazují, že koronavirus už není epidemie. Doktoři všude na světě přiznávají, že na koronavirus umírá velmi málo lidí.

   Spousta doktorů navíc tvrdí, že žádná epidemie nikdy nebyla. Že to celé byl jen trik a obrovská manipulace. Doktoři a sestřičky dostali zprávu, že přijdou o práci, a už nejspíše nikdy pracovat nebudou, pokud budou mluvit s médii. Pár z nich mluvilo anonymně a přiznali, že nemocnice nebyly plné. Bylo jen málo případů covidu-19. Bylo mi řečeno, že pár pacientů, u kterých se zjistil covid-19, byli mnohokrát testovaní – a při každé příležitosti to považovali za test nového pacienta.

   Takže každý pacient, který testoval pozitivně, se stal 10 nebo 12 případy koronaviru. Celá tato fraška byla uměle vytvořená a my jsme byli zmanipulovaní. Doktoři a sestřičky v některých nemocnicích podle všeho nosili roušky, jen když tam byla veřejnost. Nedodržovali rozestupy, pokud poblíž nebyly kamery, které by natáčely doktory a sestřičky, jak tančí a tleskají. V Británii se kliniky praktických lékařů zavřely a pokud lidé chtěli mluvit s doktorem, museli mu zavolat. Pohotovosti teď budou otevřené jen pro pacienty, kteří zavolali a sjednali si schůzku. Příští středu odpoledne si zlomím nohu, mohu si tedy sjednat schůzku, prosím?

   Kolem 15:30 by to mělo vyhovovat. Ve čtvrtek večer budu mít asi mrtvici. Mohu si domluvit schůzku na 22:45, prosím? Do doktorské kliniky a nemocnice se brzy dostanete jen skrze internet. Osobní lékařství se stane věcí minulosti. Umělá inteligence začíná vše ovládat. Telemedicína nahradí tradiční medicínu. Operace, když jsou nezbytné, budou ve výsledku prováděny roboty. Doktoři a sestřičky to ještě nepochopili, ale budou nadbyteční. A není náhoda, že obchody mají problémy.

   Všichni musí nosit roušky a obchody musí na podlahu umístit upozornění o udržování rozestupů. Tohle je navržené k tomu, aby nakupování byla nepříjemná zkušenost, aby si všichni nakupovali přes internet. Říkat obchodům, aby nepřijímaly hotovost, je naprostý nesmysl. Zdá se, že je to navržené, aby malé obchody zbankrotovaly tím, že celou zkušenost z nakupování dělají pro mnohé nesnesitelnou. Současný systém je navržen k tomu, aby zničil obchody na hlavních třídách.

   Podobným způsobem pravidla o udržování rozestupů ničí hospody a restaurace. Pravidla o povinnosti nošení roušek a o nutnosti zanechání svých osobních detailů u zaměstnance hospody nebo restaurace. Psychologové vědí, že jeden nebo dva lidé budou hospody a restaurace chvíli navštěvovat, ale většinu lidí bude tento nařízený systém unavovat. Politikové, kterým radí odborníci na vymývání mozků, nás kontrolují tak, že nám dávají trochu svobody, a pak nám ji odebírají.

   Je nám říkáno, že můžeme jezdit na dovolenou do zahraničí, aniž bychom museli podstoupit 14denní karanténu, ale pravidla se při naší dovolené mohou změnit, což bychom pak museli být dva týdny v izolaci. Seznam zemí, které můžeme navštívit bez karantény, se neustále mění. Jen šílenec by si naplánoval dovolenou v zahraničí bez vědění, jaká pravidla budou po návratu. Plán je, rozrušit nás, udržet nás v depresích a ve strachu. To je, co nám naše vlády záměrně dělají. Vlády nám vždy lžou. Pamatujete na válku ve Vietnamu, Kubu, 11. září, zbraně hromadného ničení, které neexistovaly? Ale lži se povýšily na nové úrovně.

   Nyní chtějí kontrolovat úplně vše. Neustále nám říkají o zavádění drakonických opatřeních v jiných oblastech, a jelikož pravidla jsou v každé oblasti jiná, nikdy nevíme, jakým trestům se vyhneme. V jedné části Ameriky můžete za nenošení roušky jít na rok do vězení. V jiné části Ameriky musíte zaplatit pokutu 2000 dolarů, ale bez hrozby vězení.“
   https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-vase-telo-a-mysl-jim-nestaci-chteji-vasi-dusi/

   Na YT bolo video cca z júna – ako jeden slovenský lekár hľadal koronavírus po nemocniciach s tým, že sa ním chce vedome nakaziť a imunizovať – a nemocnice prázdne a personál ho posielal tam, kde zase nikto nebol. YT ma blokuje, ale možno niekto tu toto video pozná tiež. Veriť dnes svojej vláde a sion médiám hlavného prúdu môže len hlupák – a za týmto si stojím! Vy ani nemáte predstavu, prečo sa v MSM užíva predpoveď počasia – preto, pretože dnešná meteorológia aj s info o chemtrails má pomerne presné predpovede a tak predpoveď počasia v MSM im dodáva dôveryhodnosť – takže keď neklamú v tomto – „neklamú“ v inom, že.

  • Prepacte, viete ako sa znici imunita??!!! Nosenim tych rusok!!! Vsetci mame nosit rusky, zdravi ludia tiez!!! Preco ministerstvo zdravotnictva ani UVZ nikdy nehovori o posilovani imunity??!!!! No, preto, lebo si ju nosenim tych rusok likvidujeme!!! Cize, u nas aj v CR bolo zavedene nosenie tych rusok v tzv. prvej vlne, takze zakonite teraz obyvatelstvo ma imunitu v prdeli a prichadza jesen, nadchy, chripky a ta handra nechrani pred ziadnym virom, tak sa teraz ako cudujeme, ze mame tolko chorych??!!! Svedi isli cestou imunizacie celej spolocnosti a ako.je zname, svedi ziju zdravo, imunitu si chrania a posiluju, predtym chranili aj seniorov v domovoch dochodcov a neboli povolene navstevy, nakolko seniori vacsinou trpia uz na rozne degenerativne ochorenia a maju oslabenu imunitu ale teraz Svedsko spravne uviedlo, ze ti seniori mozu umierat na osamelost a covid tam uz prakticky nie je, takze im spravne znova povolili navstevy.
   To uz ako kde sme sa dostali??!!! Bojime sa jeden druheho??!! Namiesto budovania vzajomnej kolektivnej imunity, posilovania nasej imunity, zdraveho sposobu zivota nas nutili byt doma,vsetkych, zavreli detske ihriska, ekonomika sa ruti strmhlav dole ale nemecke hypermarkety funguju a zisk sa odvadza nemcom??!!! To sme vazne len kolonia EU a hlupaci, ze si toto vsetko nechame a nebranime sa??!!!!!?

   • Klúčovou látkou na správne posilňovanie imunity je ZINOK 10-30 mg / deň, SELÉN 200-300 mikrogramov na deň a vitamín C komplet = vit. C+ vit.P v množstve cca 300 mg (2 x 150 mg) Často uvádzaných 60 mg sa vzťahuje na vstrebaných 60 mg, ale z kyseliny ascorbovej sa vstrebe cca 36%. Zvyšok môže spôsobovať nežiadúcu záťaž. Prírodná forma vit. C komplet sa vstrebáva na 98% ! Iba do 2% sa tvorí záťaž (nevyužitá časť).

 7. To je tak ked vo vlade sa stretnu zakomplexovaní,duševne chorí ludia ktorí rozhodujú o našom žití.Toto čo robia fašisti je največší zločin na národe v tomto storočí.A ešte v nedelnej relácii Minister školstva navrhuje ruška aj na oktober a november.Čím viac nás budu týrať tým bude epidemiologická situácia horšia.Tu sa vytvara dojem,že nebyť covidu asi by nikto nezomrel.Tak potom je tu úžasná správa.Ak vynájdu očkovaciu látku a všetci budeme povinne zaočkovaní,už nikto na svete nebude zomierať.Všetci sa dožijú v plnom zdraví aj 100 rokov.Kedy budú títo zločinci pred súdom?

 8. Niečo na pobavenie (alebo na zaplakanie). Pred pár dňami som kamarátke, dôchodkyni povedala, že musím ísť niečo vybaviť (autobusom). Ona mi poradila, aby som si dala 3 rúška na seba, aby som sa ochránila. Ja už ani nevládzem vysvetľovať lebo som bola nazvaná, že som konšpirátorka. Bohužiaľ mnohí dôchodcovia sú tak nevedomí, že niektorí už túžobne očakávajú vakcínu proti Korone.
  Snažím sa byť kľudná, v kľude vysvetľovať ale keď človeka napadnú, že len konšpirujem tak je to ťažké, tak človek aj sa aj vzdáva.

  • Áno, je to neuveriteľné, ako to väčšine ľudí nedochádza. Tiež sa s tým stretávam, bohužiaľ aj v okruhu môjho príbuzenstva. Nechápu, nechcú sa dať oboznámiť s pravdou a samy nič nečítajú, len slepo veria oficiálnym médiám. Obávam sa, že nás, chápavejsich, je len malá menšina…

  • Možno je to preto, že všakovakými „liekmi“ prekŕmeným ľuďom to dochádza pomalšie, prípadne vôbec.

 9. Áno, zatiaľ sem ešte vypisujeme. Lenže aj to vieme, že tá 0,1 percentná elita čo ovláda túto zemeguľu, vieme že aj čínsky komunisti s ňou spolupracujú, snívajú o zavedení sociálneho kreditného systému na celej zemeguli. V Číne je to už zavedené vo viacerých mestách. Tam je každý človek, každú minútu pod kontrolou, celý internet je pod kontrolou. Tam sa nikto neopováži napísať nejaký blog proti tomu čo sa oficiálne hlása, veď vie, že potom si nekúpi ani kúsok chlebu, lístok na dopravu… Veď aj pre toto sa u nás pretláča 5 G, vo veľkom sa montujú satelity cez Elon Musk. To je smutné, že väčšina ľudí sa dá podplatiť a nemyslia na konsekvencie.

 10. Zatial mi nikto z kompetentných nevysvetlil ako pôsobia rúška proti infekcii.Na ich nosenie sú tak prísne kritéria že ich nie je možné dodržať.Iba ak na operačnej sále.Nech ma nikto s prívržencov fašizmu nepresviedča že nosenie takejto handry sa dá zvládnuť.Lutujem deti že takto musia byť týrané.Ani nikto nevysvetlil logicky aký význam má mať táto fraška.Toto bude mať dlhodobý velmi negatívny vývoj na populáciu.Asi som málo chápavý ako sa chová vírus kde je tridsať alebo sto ludí a ako medzi deťmi a ako sa prenáša do rodín.Chrániť starkých môžem ináč ako ich zatvarať do pivnice a to ludským prístupom,pomať im ako sa len dá.Pre starého človeka je úsmev prívetivosť viac ako očkovacia látka.Samozrejme su aj výnimky. Táto spoločnosť je rozpoltená a medziludské vzťahy dlhodobo narušené.

  • Viete, rúško je predovšetkým symbol. Symbol podriadenia sa, symbol otroctva. Je to NA’HUBOK!!! O tom, že nemá žiadny zdravotný prínos, iba negatíva, hovorilo už X uvedomelych lekárov, žiaľ ich hlasy sú tlmené, znevažovane’…Svetova satanska elita je chobotnica, ktorá má svoje chápadla v každej vláde a všetko cez ne riadi podľa svojho plánu.

 11. Haha, vy jste se do mě pěkně pustili! Aby nám z toho nevznikl mezinárodní konflikt! 🙂
  No, nemám čas s vámi polemizovat. Možná máte pravdu vy, možná já. Nedělám si patent na rozum. Čas ukáže.
  Máte výhodu v tom, že na Slovensku je situace celkem klidná a že můžete pozorně sledovat, jak se to bude vyvíjet u nás. Asi jako když si v zimě sedíte u krbu a přes okno koukáte na vánici.
  Popravdě, ani u nás zatím není tak zle. Nemocnice to bez problémů zvládají, až na nemocnici v Uherském Hradišti, která už má prý kapacitu akutní péče zaplněnu covidovými pacienty.
  Já bydlím v Brně, tedy v Jihomoravském kraji. V našem kraji se počet nemocných Covidem-19 za týden skoro zdvojnásobil. V nemocnici je už dnes více pacientů s covidem než na jaře, ale je ještě dostatečná rezerva. Jenomže jak známo, do nemocnice se s touto chorobou člověk dostane v průměru až 10. den od onemocnění. Takže ten nápor teprve přijde.
  A nejde jen o lůžka: jakmile onemocní i zdravotníci, nebude mít kdo ošetřovat.
  Nejen koronavirové pacienty, ale i ostatní. Lidem se zhorší jiná onemocnění, bude méně dostupná péče.
  Takže mi nezbývá než doufat, že se epidemii podaří rychle zkrotit, anebo že máte pravdu vy a že se jedná jen o podvod.
  Zdravím na Slovensko!

  • MilanH – brňáku – tam som chodil na hnojarinu a do pivovaru na brigády štósovať bedne. Už si niekedy skúsil po 2 bedne jednou rukou 2 a pol tisíc na jedno striedanie? Lebo teraz sa to jednou rukou chytiť vôbec nedá. To boli časy – keďže nás na vrátnici filcovali – nezostávalo nič, len si to odpiť v robote. 12 x 12.

   Teraz inak – po presťahovaní sa z mesta na dedinu som bol samozrejme vystavený úplne iným mikróbom. Odvtedy mávam – dúfam že po tom Vetome už nie – ale každoročne na jeseň som nachytal vysoko pravdepodobne NOROvírus – hovorí sa mu aj zimný vírus, zimná chrípka, alergia na zimu. Tak to je riadna sviňa! Aspoň u mňa to vždy začalo úporným vracaním, nechuťou k jedlu, totálnym vyčerpaním – ledva na záchod – len ležať a ležať, zimnica ako hovado a posteľ mokrá durch! Potom si človek začne páchnuť, moč oranžový, lenže ani do vody a ani z vody s tou vyčerpanosťou a hlavne úpornou zimnicou. Bežné epizódy – 7 až 20 dní – fakticky bez jedla. Naposledy 14 dní – z ideálnej váhy 80 som zhodil na 72. Norovírus má údajne trvať len 3 dni – tomu neverím – možno v meste – ale pokiaľ človek žije na dedine a kúri v kachliach a nevie vyliezť z postele – to je iné ako vo vykúrenej bytovke. Minulý rok na to zomrel príbuzný jednich susedov – mal len cez 40. V takom stave nie ste schopní cestovať k lekárovi a pozývať ho do toho prepoteného a neuprataného svinčíku tiež nie je ončo. Jediný ohrev – alkohol. Môj otec mi spomínal. ako ho jeho otec cez vojnu z týfusu nekompromisne vyliečil fľašou domácej slivovice – v priebehu 24 hodín. Dnes by za to deda zavreli. Pomôž si sám, aj Pánboh ti pomôže. Toto je moja každoročná predzimná mora – už som takto predrgľoval krásne babie leto, alebo super hlivovú hubovú sezónu. A keď v zime je mínus 20 – nie je mi nič. A proti norovírusu údajne nie je ani imunita, ani očkovanie. Nestačí prečítať len jeden prvý článok – existujú rôzne príznaky aj priebeh. Zásadne sa s týmto nechodí k lekárovi – organizmus to musí zvládnuť sám. Takže covid je oproti tomuto detská choroba. Toto ochorenie sa nakoniec skončí asi vyhladovaním a vôľou prežiť a postaviť sa na nohy a niečo zjesť. Pivo urobí zázrak!

   Ešte spomeniem, že po čase sa vám z toho tak scvrkne biopole, že keď som si išiel do kúpeľne aspoň umyť tvár – hneď som stratil vedomie a zrútil som sa – brebrala ma bolesť v kolene. Zrejme som si strhol biopole z hlavy. Dokonca utierať si tvár som si musel posediačky, inak som strácal rovnováhu. Zakúriť, pivo, pospať, máličko zajesť, pivo, pospať /lebo to nespíte aj 5-6 dní v kuse – len v mrákotách/, a po 2-3 dňoch pohyb vonku, bicykel kvôli rovnováhe a po 2 týždňoch OK – akurát vychudnutý. A toto každú sezónu. Takže ak sa na 2 týždne odmlčím – mám ho – NORBERTA! Inak celý rok nie som chorý.

   • Akce NORBERT – československé FEMMA. Spomenul to Martin Herzán v Totalitní světovláde. Osobne som sa po 89. stretol s jedným eštebákom, ktorý tomu velil na Slovensku – v hľadáčiku som bol aj ja /vlastne furt som/. Tento projekt je stále živý – internácia a likvidácia politických odporcov – všade, kde vo svete majú vplyv kryptomarxisti a slobodomurári.
    https://www.youtube.com/watch?v=BiZ1ZIKCShk

  • Brňáku kdyby jsi raději scháněl pravé informace uděláš líp. Vypadá to že jen papouškuješ media. On ti to Prymula co by nový ministr zdravotnictví vysvětlí… Vrať se na zem máš internet tak scháněj informatiku, ale ne jen tu co ti podstrkují. Pokud věříš tomu co píšeš tak ti není pomoci měj se a studuj FAKTA a ne lži… Prober si třeba Prymulu za poslední 2 roky a uvidíš kam tě to přivede…

 12. A ještě dovětek:
  Některé studie varují i před rizikem dlouhodobých či trvalých zdravotních následků, a to dokonce i při mírném průběhu nemoci:
  https://vtm.zive.cz/clanky/vetsina-pacientu-kteri-prodelali-covid-19-ma-problemy-se-srdcem-ukazaly-dve-odborne-studie/sc-870-a-205219/default.aspx

  K obdobným závěrům nedávno došli i čeští lékaři v Hradci Králové.
  Takže za mě bych doporučoval více pokory a opatrnosti. Dokud ten koronavirus dobře nepoznáme. Jen blázen skáče po hlavě do vody, když neví, jaká je tam hloubka.

  • Podľa nás je to čistá propaganda. Vypichnú jeden prípad a na tom sa snažia hrať na emócie. Pričom nevieme nič, či ten človek nemal iné ochorenia, ako žije, ako sa stravuje a podobne.

   Keď kritici očkovania poukazujú na nejaké poškodenie očkovaním, tak zástanci očkovania hneď vybehnú s tým, že je to len jeden prípad a nie nejaká štúdia alebo, že časová súvislosť neznamená príčinnú súvislosť. A hľa, pri Covid-19 sú konvenčným lekárom zrazu dobré aj jednotlivé prípady ľudí (anectodal evidence).

  • A kde zobrali tie dlhodobé či trvalé následky, keď covid je známy údajne len trištvrte roka ?

 13. Milan H ja Ti dávam stopercentne za pravdu!!!!!!!!!!!!!!!!!

 14. Netreba mať medicínske vzdelanie k pochopeniu, na čo slúžia vylučovacie orgány, teda zbavovať sa odpadných látok, toxínov. K nim patria aj pľúca. Rúška nás dajme tomu, aj keď rozhodujúca je hlavne ich kvalita, chránia pred infekciami, ktoré môžme dostať do tela vdychovaním. Ale čo s vydychovaním odpadných látok a následným okysličovaním orgánov s rúškom noseným nepretržite 6, 8, 12 hodín v uzavretom priestore. Mnohí lekári už na to dávno upozorňujú, že je to kontraproduktívne. Tento článok je toho jasným dôkazom. Nebolo by zdravšie, po každej hodine vypustiť deti von na čerstvý vzduch napr. na 20 minút a robiť s nimi dychové cvičenia a zaviesť do vyučovania viac fyzických aktivít? Tak isto aj u zamestnancov niečo podobné, ako je napríklad možnosť fajčiarskych prestávok pred budovou? Bolo by to určite prospešné pre posilňovanie imunity, ktorá je tak dôležitá v boji s infekciami.

  Už starí Číňania vedeli o tom, že pľúca a črevá sú párovými orgánmi, navzájom sa ovplyvňujú. Nie je to divné, že tuhý fajčiar Havel zomrel na rakovinu hrubého čreva? Podľa niektorých údajov 80% imunity sa nachádza v čreve. Je dokázané, že len malá časť svetovej populácie má črevnú mikroflóru v poriadku. Prečo asi väčšina vážnych prípadov a úmrtí na COVID-19 mala zasiahnuté pľúca? Myslíte, že je to náhoda, ako sa nám snaží nahovoriť moderná medicína, keď nevie zistiť príčinu? Na mnohé postupy a informácie z minulosti sa zabudlo, alebo boli označené za nevedecké. Nedajú sa totiž speňažiť. Ľudstvo je už ohlúpnuté propagandou potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Radšej bude veriť na zázračnú pilulku (proti rakovine, cukrovke, infarktu atď.) a ochrane očkovania ako prevencie proti vírusom a baktériám, než niečo urobiť pre svoje zdravie, aj keď je to náročnejšie. Kriticky rozmýšľajme, porovnávajme informácie a neverme slepo len jednému zdroju a oficiálnej propagande.

  • Milá pani Hansi, ako vidím Vy sa vyznáte v TČM. Ja snívam o zlepšení svojej microbioty (črevnej flóry). Neviete poradiť čo na to doporučuje TČM (čínska medicína)? Vopred ďakujem.

   • Jean – Ruské antidotum a probiotikum VETOM 2 a VTOM 1 – už som to tu spomínal /Všetko o Vetome/. Kúpil a užil som ho vo februári tohto roku a druhú polovicu som si nechával na jeseň – kvôli problémom s norovírusom, ale potom som to poslal pre istotu príbuzným ako preventívum, keď vypukol poplach s Covid 19 a nevedeli sme o tom ešte nič. Teraz je to problém zohnať – žilinský oficiálny distribútor /a zároveň cez Prahu dokelu/ nereaguje,

    Výhradní distribútori pre SR a ČR podľa ruského výrobcu http://www.vetom.ru
    /inde predávaný Vetom sa sem dostáva neoficiálne cez Ukrajinu a predáva sa bez DPH:
    Company: YARO s.r.o
    IČO: 31575234
    DIČ: SK2020445603
    Address: Platanova 3228/18, Žilina, Slovenská republika, 010 07
    Contact person: Ing. Igor Majer, CSc
    Tel.: +421 905 355 719
    E-mail: [email protected]
    Cena za 1 balenie po 50 toboliek je 22,- eur plus balné a poštovné na dobierku. Nutné objednať – kvôli rozdielnemu mikrobiálnemu zloženiu – Vetom 2 + Vetom 1.

    https://www.vetom.club/tag/vetom-club/
    https://www.vetom.club/historie-vetomu/
    https://www.nazdravie.sk/tajomstvo-imunity-v-crevach/

    A treba skúšať aj cez týchto – cez Ukrajincov

    Lean Enterprise Slovakia
    https://zelenyjacmen.eu/obchod/probiotikum-vetom-1-1/
    https://zelenyjacmen.eu/obchod/

    Opakujem – treba najprv Vetom 2 /hrubé črevo – protiplesňový/ a potom Vetom 1 /tenké črevo, protibakteriálny a protivírusový/. Kontakt je dole.

   • Milá Jean, ďakujem za dôveru. Aj keď som sa tejto problematike začal venovať ešte keď informácie boli dostupné len v samizdatoch (cca pred 40 rokmi), zisťujem, koľko toho stále neviem. S nažím sa čerpať od múdrych ľudí z minulosti, lečiteľov, i medicínskych vzdelaných, ktorí v prvom rade neriešia nemoc, ale človeka. Známy viedenský lekár Thomas Kroiss ocenený čestnou medailou EÚ za úspechy pri celostnej liečbe rakoviny radí, že pri nastolení homeostázy (rovnováhy v tele) je treba spraviť základnú regeneráciu pozostávajúcu z troch krokov, v skratke:
    1. predovšetkým upraviť stravovanie
    2. podávanie kombinácie určitých vitamínov
    3. vybudenie samoliečiteľských schopností tela (používa napr. inekcie s homeopatickými prípravkami, upravenými pacientovou vlastnou krvou a tiež zmes ozónu s kyslíkom).
    Viac konkrétnych informácií získate z jeho publikácií, ktoré sú dostupné aj u nás. V zásade si ale musíte črevnú mikroflóru dať do poriadku, vyčistiť, t.j. pripraviť na to, aby prostriedky na jej obnovu sa neminuli účinku. V opačnom prípade bude účinok Vašich snáh nepatrný, resp. žiadny. Ako ďalšie zdroje informácií Vám môžem doporučiť publikáciu J. C. Alixa, „Jde o vaše střevo“, (vydal ešte ďalšie zaujímavé publikácie, ktoré každému vrele doporučujem), z Čiech je to publikácia „Zdravé střevo“ autorov David Frej, Jiří Kuchař. Vyskúšajte prostriedky fytoterapie, gemmoterapie napr. od Jarmily Podhornej. Veľmi ma oslovil Prof. Dr. Andreas Michalsen zo svetoznámej berlínskej kliniky Charité. Jeho zaujímavé rady si môžete prečítať v knihe „Léčení silou přírody“.
    Neodvažujem sa dávať Vám nejaké konkrétne rady a prostriedky na užívanie. TČM v zásade hovorí, že všetko so všetkým súvisí, tzn. že častokrát následok v jednej časti tela, môže mať príčinu v úplne inej časti tela. Diagnostika podľa TČM nie je jednoduchá a ozaj skutoční odborníci musia mať dlhoročné skúsenosti, ale aj cit a danosti (napr. pulzová diagnostika) pre túto medicínu.
    Myslím si ale, že informácie od uvedených autorov Vás môžu nasmerovať tým správnym smerom. A ešte na záver, z množstva doporučení a informácií sa riaďte podľa toho, čo Vám najlepšie vyhovuje, pomáha. Každý sme individualita. To čo pomáha pri tých istých príznakoch jednému, nemusí pomáhať druhému. To žiaľ je tiež jeden z omylov súčasnej „vedeckej medicíny“.

    ,

    • Vážený pán Hansi, ďakujem za odpoveď. Ja zatiaľ robím to čo doporučuje Dr. Mercola pre zlepšenie črevnej flóry ale viem, že aj TČM, ajurvéda majú veľa múdrosti. Ja „na staré kolená“ som našťastie dosiahla, že som na nula liekoch, ja neskoro zobudená.

     • Milá Jean,
      som rád, že ste si našla svoju cestu, ktorej veríte. Držte sa jej. Existuje niečo medzi zemou a nebom, čo nikdy nedokážeme vysvetliť, lebo ľudské poznanie aj tých najväčších géniov v dejinách má svoje hranice. Sú také prípady, že placebo, zázrak, viera v liečebnú metódu, dokázalo zvrátiť aj smrteľné diagnózy. Ja si však myslím, že keď si niečo nevieme našimi znalosťami vysvetliť, nie je to náhoda, zázrak. Každý následok má svoju príčinu, len mi na to, na základe našich skromných znalostí zatiaľ, vo väčšine prípadov, nevieme prísť. Nadobro sme stratili kontakt s prírodou. Napriek tomu Vaše zdravie máte vždy vo vlastných rukách. Na záver pripájam jeden nadčasový výrok, ktorý už vtedy varoval pred tým, kam smeruje lekárska veda:
      „Lekári podávajú lieky, o ktorých málo vedia, dávajú ich do ľudských tiel, o ktorých vedia ešte menej, na liečenie chorôb, o ktorých nevedia vôbec nič“.
      VOTAIRE.

     • Absolútny súhlas, Jean aj Hansi. Viacerí to vidíme rovnako, a náš počet rastie už geometrickým radom. K Voltairovmu vtedajšiemu objektívnemu poznatku už len pridať trend našej dnešnej modernej medicíny – ak už lekári aj čo-to vedia, radšej nám to nepovedia (či už kvôli peniazom alebo zo strachu).
      Súčasné dianie mi pripomenulo biblický raj – človek „zjedol“ zo „stromu poznania“, Adam videl, že „jablko“ je dobré, až potom ho ponúkol aj Eve. A vzápätí obaja zistili, že sú „nahí“ (čiže odhalení; určite tam nešlo o doslovnú nahotu). A okamžite boli vyhostení z „Raja“, aby „nejedli“ ešte aj „zo stromu života, a žili by večne“.
      Deje sa presne to isté – po celý čas až dodnes. Mám pocit, že už vtedy mali „bohovia“ v rukách všetku techniku aj s odpočúvacími zariadeniami, len nám to nedali poznať. A majú problém: My to už vieme. Lenže máme problém aj my. Niet už kam pred nimi uniknúť…vidia nás úplne všade.

  • Hansi – existuje ešte jedno zaujímavé prepojenie – kýčel a pľúca. Fakticky väčšina tých, ktorým sa zlomí krčok stehennej kosti – zomrie na zápal pľúc. Raz som si to pred cca 20 rokmi vyskúšal – dostal som dihotrvajúci zápal pohrudnice so silným záduchom. Nechcel som ísť k lekárke a užiť antibiotiká, tak som si nasadil silné antireumatikum a proti bolesti – doma v krabici už po expirácii – Ketonal. O 2 dni som bol ako rybička. Ono je to v podstate reflexná liečba na spoločnom meridiáne – tak si to vysvetľujem ja.

   „Je ti zima na nohy?! Daj si čapicu!“ – staré horolezecké porekadlo.

   Bude sa vám páčiť – o babe, ktorá to dala po vlastných po horách od Mexika po Kanadu.
   https://www.freefilm.to/film/divocina

   • Aspoň vidíte, že liečitelia kedysi neboli blbci, šarlatáni, ako to dnes prezentuje moderná medicína. Čo by robili dnešní „odborníci“, profesori, nositelia Nobelových cien bez dnešných moderných prístrojov a diagnostiky? Bez nich by neprišli ani na to, čo robobiť so zastaralými vetrami. A tí dokázali vyliečiť mnohé choroby a nie len liečiť. Keby boli takí diletanti,mohlo by dnes ľudstvo existovať? A zatiaľ existuje, ale nie vďaka modernej 100-150 ročne modernej medicíne. Súčasná byrokraticko-úradnícka medicína prepojená na farma biznis je cestou do „pekla“!!!

 15. Video na: otevrisvoumysl. cz. : Dr Buttar – Rousky-5G-vakciny : Dokonalá boure pro covid-19

 16. Hansi
  Já dobře vím, že s rouškami ve školách je to složité. Z různých důvodů. Mimo jiné i proto, že děti s nimi neumí zacházet. Podle mého by pro ně byl lepší jednoduchý plastový štít.
  Aktivity venku stoprocentně podepisuji.
  A co se týká čínské medicíny, celkem jí fandím a mrzí mě, že západní medicína na tu východní tak nějak žárlí. Podle mého názoru by se mohly skvěle doplňovat.
  Ale ve vztahu ke covidu, nesouhlasím, že by nás východní medicína zachránila.
  V Číně sice dnes mají prakticky vyhráno, ale čím covid porazili? Nebyly to spíš ty roušky? Vždyť si vzpomeňte na obrázky z ledna a února, jak jsme se smáli číňanům, z čeho si vyráběli roušky. Z podprsenek, dámských vložek, štíty na obličej z barelů na vodu…
  No ano, ještě více asi přispěla důsledná karanténa, izolace celých oblastí, vynucená disciplinovanost lidí. Toho na západě nikdy nedosáhneme, leda by to byla nemoc s 50% smrtností.

  Spousta lidí dnes vidí černobíle: buď jsou kategoricky proti rouškám a všem dalším opatřením, protože za nimi vidí politické zpřísahání, diktaturu elit a omezení demokracie. Někteří mají pocit, že tímto postojem zachraňují svět, nebo alespoň lidstvo.
  Jiní zase by nejraději nasadili roušky roušky i sochám v parku.

  Já spíše souhlasím s doporučením: žijme zdravě, jezme zdravě, podle svých možností a schopností sportujme. A za sebe ještě dodávám: smiřme se na chvíli s těmi rouškami, jakkoliv jsou nepříjemné. Třeba jen pro jistotu, do doby, než se ujednotí názory lékařů na tuto nemoc. Než se covid více prozkoumá. Abychom mezitím něco hodně nepokazili.

  • Nevím co ti k tomu mám ještě napsat. Zkrátka jsi se rozhodl polemizovat o věci které nerozumíš a jen papouškuješ. Až ti dojde že se na internetu dá najít i něco jiného, ověřeného studiemi a že to vypadá úplně jinak a bude to mít opravdu špatný dopad na celou populaci. Bavit se o rouškách s tebou nemá cenu to je plácání do vody… Kdyby jsi více četl, než myslel po svém tak by ti to došlo. Ale ty jenom meleš svoji pravdu a podotýkám nepodloženou. Že to je konspirace proti celému světu a nic nikdo nedělá i když máme soudy v Haagu je věcí elit a ty je podporuješ nošením roušek, to je vše na co jsi se zmohl – ostatní je ti jedno?? Chudáci tvoje děti jestli nějaké máš…

   • Hm, taky nevím, co bych ti měl odpovědět.
    Pochybuji, že jsi epidemiolog, takže věci rozumíš asi stejně jako já.
    Na internetu jsme si našel spoustu informací a porovnávám je. To co ty nazýváš ověřenými studiemi jsou často spíš konspirace. Je mnoho studií vyznívajících opačně, ale tyto zase neuznáváš ty. Máš na to právo, stejně jako já mám právo na svůj názor.
    A jak už jsem psal dříve, teprve čas ukáže, kdo měl pravdu.

    Mimochodem, na našem názoru celkem houby záleží, důležité je, co si myslí odborníci, tedy epidemiologové a virologové. Bohužel, ani ti nejsou jednotní.
    Takže vyvozovat v této situaci jakékoliv kategorické závěry se mi jeví dost odvážné a nabubřelé.

    • MilanH a Mirek – celé rozuzlenie spočíva v tomto – v akceptácii že:
     1/ Existuje nadnárodné riadenie, ktoré riadi aj naše štáty a ktoré si rozdelilo kontinenty ako my pomaranč – na okresy. Každý štát má symbolickú vlajočku na tomto hernom poli – zvislé pásy na vlajke znamenajú aktívnu úlohu – viď taliansko so zvislým zeleným pásom islamizácie. Pásy na ležato znamenajú pasívnu úlohu = nepleťte sa – robte, čo vám povieme. Preto chce Putin zmeniť tento pridelený slovanský trikolórny merchant naležato /obchodná zástava/ zmeniť na bojovú zástavu suverénneho štátu/
     2/ Genocída väčšiny populácie je reálny plán. Na otázku idiotom – „A prečo by to robili“ je odpoveď – psychopatov sa nepýtaj prečo.

     Takže skrátim Brňáku – pokiaľ nepochopíš a neakceptuješ, že konšpirácia = spiknutie a toto je spiknutie proti ľudstvu – potom nechápeš súvislosti. Ak budeš naďalej trvať na svojich názoroch, napr. že ľudstvo potrebuje NWO aby existoval svetový mier a zároveň treba ochrániť planétu = zdroje len pre elitu – tak si nenapraviteľný idiot alebo si POZVANÝ TROLL OD TOHO VÁŠHO BUZERANTA JANDU, aby pomohol tomu nášmu buzerantovi Godovi rozkladať diskusiu na Badatel.net, na ktorý minister zdravotníctva Krajčí údajne podal trestné oznámenie – čo im samozrejme nevýjde a čo sa obráti proti nim, ale – urobil tým reklamu návštevnosti tomuto webu a momentálne prebieha OFFICIǍLNA vakcinačná a protikonšpiračná = proti konšpir. teoretikom – nie proti tým zmrdom – kampaň štátu – a treba tento web rozložiť v diskusiách!

     Takže MilanH – H ako hacker? – ak toto nie si – ale nabádaš nás tu K POKORE – buď počúvneš Mirca a doplníš si vedomosti, alebo si tu vyser oko! Ja si trollov už roky dávam na raňajky!

     „78 německých lékařů nedoporučuje roušky, tisíce jiných lékařů je doporučuje…! – daj sem tých tisíc linkov – alebo choď do prdele! Ten „papier“ tu tých 1000 linkov znesie – neboj!

     • Maroši, nejsem ani troll, ani hacker. Jen mám jiný názor.
      Což, jak vidím, se na tomto webu v poslední době jaksi nenosí. Tady musí všichni souhlasit s konspiračními teoriemi, nebo táhnout do prdele.
      Připomíná mi to cosi z minulosti…

      Dřív jsme považoval badatel.net za zajímavou platformu pro alternativní názory a pohledy. V poslední době se stává ale silně militantním webem, hlásajícím ten jediný správný názor na covid.
      Tak já vám tu nebudu rozkládat vaši plodnou diskuzi. Koneckonců na to ani nemám čas a po tvých invektivách ani náladu.
      Jdu si vysrat to oko, jak jsi mi dobře poradil.

     • MilanH – „Dřív jsme považoval badatel.net za zajímavou platformu pro alternativní názory “ – kto je to MY?!

      Že si sa tu objavil tak načasovane! Možno militantne pôsobím len ja – soráč – po skúsenostiach s vašou bandou trollov napr. na nwoo.org. Akože ty máš pocit, že si vás nejaký magor najme – vaša centrála je na pražskej univerzite – vy sem vtrhnete, a my začneme s vami diskutovať hej? Aby bolo jasno – mne nevadí, že si Moravák alebo Čech – vadí mi na tom, že nás stále máte za blbcov – zvlášť tá vaša generácia od 1980 vyššie – vy ste úplne odtrhnutí od reality – životné skúsenosti sú pre vás hovno! Preto potrebujete zlikvidovať starých. Odbočím – dnes sa namne v krčme smiali dve maďarské servírky – keď som sa ich pýtal na tú hudbu, ktorá sa mi páčila – obe pokérované, akoby sedeli v base 10 rokov. Ale – oni mladé a ja už nepatrím do ich sveta – ja nesmiem mať uši pre dobrú hudbu. Prečo to hovorím? Pretože komando trollov toho homosexuálneho pornogerca Jandu malo presne také isté idiotské predstavy o svojej jedinečnosti, keď útočili na Korálov nwoo.org, ten tzv. proruský web, bez ktorého by verejnosť nemala potuchy o zverstvách sionistov na Ukrajine!!
      http://www.nwoo.org/2014/11/29/teror-kyjevskych-sionistu-proti-lidu-donbasu-pokracuje-cast-44/

      Ty nevieš o kom hovorím? Ty nevieš o mediálnej vojne, ktorá tu prebieha? Ty nevieš, kto vlastní médiá hlavného prúdu? Ty si tu náhodou?! Ešte raz – kto sú to tí MY, ktorí považovali Badatel.net za zaujímavú platformu pre alternatívne názory – keď si tu ty konkrétne – ani raz neštekol? Ja som tu v diskusiách presne od Krajčího podania trestného oznámenia – dovtedy som si len sťahoval nejaké články. Prečo? Lebo som o. i. aj technik požiarnej ochrany. Takže bolo to tu treba proti požiaru zapeniť! Opakujem – na nwoo.org ste sa vystriedali možno 6-8 trolli – než sme vás odtiaľ vykopali. Takže čáves! Ja to prosto musím urobiť, keď pozriem na ten sprostý Godov ksicht!
      https://www.infovojna.sk/article/krajci-si-na-boj-s-dezinformaciami-najal-karierneho-cenzora-jakuba-godu

      Ak si presvedčený, že ti krivdím, tak sa nemotaj tam, kde sa rúbe les!

      https://www.vysokeskoly.cz/clanek/do-boje-s-dezinformacemi-se-na-obrazovkach-ct-zapoji-i-studenti-muni

      “ Úřad pro boj s dezinformacemi opět selhal!
      9. 09. 2017 20:10:01
      Zdá se, že prázdninové období se neblaze podepsalo na bdělosti útvaru, který má odhalovat dezinformace, protože zcela rezignoval na svůj druhý úkol – zamezit médiím šíření utajovaných skutečností.“
      https://jdvorak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=616496

  • Vážený p. Milan,
   asi ste nepochopil, prečo som v súvislosti s dnešnou situáciou spomenul TČM. Táto niekoľko tisíc rokov stará medicína nebola založená na experimentoch ako dnešná moderná medicína (častokrát žiaľ aj s fatálnymi omylmi). Bola založená na stáročne overených skúsenostiach (ako je stará moderná experimentálna medicína 100-150 rokov?). Na princípe, že všetko so všetkým súvisí, že telo po všetkých stránkach je jeden celok. A je ho potreba udržovať stále v rovnováhe. Najväčší omyl medicíny je, keď sa začali lekári špecializovať. Ľudské telo nie je stroj poskladaný z rôznych súčiastok. Dnes len počuť: rúška, rúška, rúška. Nepočul som od kompetentných: dobre, to máme daň za náš spôsob života, konzumný spôsob. Poučme sa, začnime na sebe pracovať. Od detí až po seniorov. To, že v dnešnej situácii TČM podľa Vás nemôže byť nápomocná je nepochopenie toho, čo som už predtým napísal. Takže ešte raz. Rovnováha (homeostáza) vo fungovaní pochodov v ľudskom tele, znamená predovšetkým dobre fungujúci imunitný systém. A to bude, či sa to niekomu páči, alebo nie, vždy najlepšia ochrana pred infekciami. Vedeli to aj starí čínski lekári, hoci o vírusoch a baktériách nič konkrétne nepoznali, možno len tušili. Nepodliehajte ilúziám, že nás medicína v súčasnom stave spasí, ak si nepomôžeme sami. Mnohí už na tento omyl doplatili, viem o čom hovorím.

 17. Dr. Igor Bukovský – rúška
  https://www.hlavnespravy.sk/vyvazena-diskusia-podla-ta3-piati-koronastrasiaci-na-jedneho-bukovskeho/2298556
  Oplatí sa hlavne vypočuť to video v článku.

  • A tí dvaja najočakávanejší sa vykašľali na zoči-voči-diskusiu prísť. Čo tak zorganizovať diskusiu s presne tými istými pozvanými o 2 – 3 týždne znova?
   Ak sa mýlim, veľmi rada sa tým dvom chýbajúcim ospravedlním.
   Zdraví predsa chceme byť ÚPLNE všetci. Nikto nechceme nikoho nakaziť, ani sami byť nakazaní. Tak o čo tu dočerta ide??

 18. možno odchodom Vojtecha bude Česko vykazovať menšie čísla nákazy… jeden nikdy nevie??

  • …asi áno, predpokladáme to viacerí.
   Dodnes už asi väčšina obyvateľstva nadobudla pocit, že počty nakazených (a to nielen v Česku, ale celosvetovo) sú iba hrou s číslami.

 19. Diusan Belacik

  Njlepsia historicky podlozena ochrana proti tomu co sa nam ludom nikdy nepacilo tak ako v sucastnej dobe situacia s corona virusom,maskam proti nemu a podobne.Ludia okjakziva vzdy si vzdy povedali :“ Treba sa na to vysrat“A bude dobre“ A v Dskutocnosti aj bolo.A to iste plati i dodnes,V dnesnej dobe mame uz tolko vysoko postavenych diplomovanych idiotov krori dokazu zo zivota robit peklo iba aby zarabali ovela viac penazi ze to az pekne neni,

 20. Dusan Belacik

  Oprava vysie uvedeneho mena: NIE :DIUSAN BELACIK..ale spravne meno je: Dusan Belacik.

 21. Jednoduchá

  Pre p.Emily – možno nie len vplyvom kadejakých liekov,ale aj ,,jednoducho z neznalosti“ ľudia takto reagujú a tiež aj z nekoneč.opakovania klamstiev – Ako napr.noste rúško, je to pre vás tá najlepšia ochrana – kt.sa nakoniec stáva ,,falošnou pravdou“……..milé, že ste napísala p.Emily, pekný večer :-)…..
  Vďaka za kopec dobrých príspevkov, Slováci držme sa ! :-)…….
  Pekný večer všetkým skutočne bádajúcim:-)

  • Ano máte pravdu, nie nadarmo sa hovorí „100-krát opakovaná lož sa stáva pravdou“.
   Porekadlo našich predkov. Tam je múdrosť, ktorú treba čerpať a nie zatracovať !!!

 22. Dana Cvengroschova

  Fakt nechápem ani rodičov, ani učiteľov… zdravé dieťa nemá mať čo rúško a choré do školy nepatrí!
  … apropo, ani choré dieťa nemá čo nosiť rúško, veď sa nevylieči, ak by do rúška kýchalo, kašľalo a potom celý ten sajrajt vdychovalo…
  Rúško patrí len veľmi ťažko chorým deťom, ktoré majú fakt vážne zdravotné problémy, ale také deti sú izolované a majú individuálne štúdium!

 23. “ Roušky omezují výuku, tvrdí ředitelé škol. Část rodičů nechává děti doma“
  https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/rousky-skoly-opatreni-koronavirus-covid-19-covid-skola-vyucovani.A200922_572316_budejovice-zpravy_mrl

  Byť sústredený len na svoj pach z úst /a obmedzovanie/ – a nie na vyučovanie – to je celý efekt!

 24. Jaroslav D M

  https://ac24.cz/-/covidite-ted-podivejte-se-na-pravdiva-cisla-a-neverte-vsemu-cim-nas-krmi-ve-zpravach?redirect=%2F; https://ac24.cz/-/covidite-ted-podivejte-se-na-pravdiva-cisla-a-neverte-vsemu-cim-nas-krmi-ve-zpravach?redirect=%2F
  Vazedni Gojove, prestanme se nechat terorizovat, zesmesnovat s tema psima nahubky, deti pokud mame alespon trochu zdrave pri zdrave vcyzive tak nemohou dostat zadnou COVID-19.
  Je treba stanovit den Narodniho az svetoveho uvedomeni a oni s nama jiz nic pak nesvedou a bude po Pandemii, nebo nejak tak!
  Jo pane Maros, ja si pamatuji jak jsme v Brnenskem pivovaru kadich meli radne sprchovani a vykjoupani „zavody v plavani“.
  Ja kdysi delal konzultanta skandinavka vetsinou Finkam, a Svedkam solidni devcata z Univerzity Upsalla na zaverecnych diplomkach z Lesni a Zemedelske v Brne a Lednici. Znate Viteslava Svozila plavce chodil jsem s nim na vecerni jedenactiletku sedeli jsme spolu. Setkali jsem se na Olympiade v Montrealu… a Docenta Hromadku prednaseli tam …

Pridajte komentár

*