Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Zázračný horčík zahanbuje farmaceutické lieky na úzkosť, stres i depresiu


Print Friendly, PDF & Email

Zázračný horčík zahanbuje farmaceutické lieky na úzkosť, stres i depresiu

Depresia je jedným z najčastejšie diagnostikovaných stavov súčasnej doby. Len v USA ide každoročne o vyše 3 milióny prípadov, a celosvetovo je ňou zrejme postihnutých 350 miliónov ľudí.

Konvenčná medicína považuje antidepresíva za najdôležitejšiu liečbu. Patrí k nim aj novo schválený injekčne podávaný popôrodný liek, kde liečba stojí 34000 dolárov a celkové tržby majú do roku 2023 dosiahnuť až 16 miliárd dolárov.

Vážne rizika chemických farmaceutík

Napriek svojmu rozšírenému užívaniu majú tieto lieky celý rad závažných vedľajších účinkov, vrátane samovražedných predstáv a ich uskutočnenia – posledné dve veci by ste dúfali vidieť pri stave, ktorý už má samovražednosť ako komorbiditu.

Už len z tohto dôvodu sú viac než kedykoľvek predtým potrebné prírodné, bezpečné a účinné alternatívy.

Zatiaľ čo výskum prírodných alternatív na úzkostné stavy a depresiu každý deň rastie, je zriedkavé nájsť na túto tému kvalitný ľudský klinický výskum uverejnený v uznávaných časopisoch.

Preto sa zdá byť sľubná štúdia, uverejnená v časopise PLOS One, pod názvom „Úloha horčíkového doplnku pri liečbe depresie: Náhodný klinický pokus“.

Horčík je nielen bezpečný, lacný a ľahko dostupný, ale podľa tejto nedávnej štúdie aj účinný pri liečbe miernych až stredne ťažkých symptómov stresu a depresie.

Zatiaľ čo predchádzajúce štúdie sa zameriavali na spojitosť medzi horčíkom a depresiou, toto je prvá placebom kontrolovaná klinická štúdia na posúdenie toho, či použitie voľne predajného chloridu horečnatého (248 mg horčíka denne po dobu 6 týždňov) zlepšuje symptómy depresie.

(Poznámka: Okrem chloridu horečnatého ďalšie dobre vstrebateľné formy horčíka sú  citráty, maláty, glycináty, sulfáty a orotáty. Oxidy horčíka sa vstrebávajú ťažsie).

Čo zistila štúdia

Plán štúdie bol nasledovný:

Otvorený, blokovaný, náhodný krížový pokus bol vykonávaný na ambulantných klinikách primárnej starostlivosti na 126 dospelých (priemerný vek 52 rokov; 38 % muži) s diagnózou a súčasne zažívajúcich mierne až stredné symptómy, s dosiahnutým skóre 5-19 podľa Dotazníka pacientovho zdravia (PHQ-9).

Intervenciou bolo 6 týždňov aktívnej liečby (248 mg prvkového horčíka denne), porovnávaných so 6 týždňami kontroly (bez liečby). Posudzovanie symptómov depresie bolo vykonávané telefonicky každé dva týždne.

Prvotným výstupom bol čistý rozdiel v zmene príznakov depresie oproti počiatočnej ku koncu každého liečebného obdobia.

K druhotným výstupom patrili zmeny v symptómoch úzkosti, ako aj dodržiavanie režimu užívania doplnku, objavenie sa vedľajších účinkov a zámer používať horčíkové doplnky v budúcnosti.

V období od júna 2015 do mája 2016 poskytlo svoje údaje 112 účastníkov.

Výsledky štúdie boli nasledovné:

Užívanie chloridu horečnatého po dobu 6 týždňov viedlo ku klinicky významnému čistému zlepšeniu skóre v PHQ-9 o – 6,0 bodov (CI -7,9, -4,2; P<0,001). Priemerné dodržiavanie, počítané podľa tabletiek, bolo 83 %.

Doplnky boli dobre znášané a 61 % účastníkov uviedlo, že by horčík užívali aj v budúcnosti.  Podobné účinky boli pozorované bez ohľadu na vek, pohlavie, počiatočnú závažnosť depresie, počiatočnú hladinu horčíka či užívanie liekov proti depresii.

Účinky boli pozorované do dvoch týždňov. Horčík je u dospelých účinný na miernu až strednú depresiu. Účinkuje rýchlo a je dobre tolerovaný, bez potreby dôkladného monitorovania na toxicitu.“

Za perspektívne konvenčné lieky proti depresii sa považujú také, ktoré v skóre podľa PHQ-9 vytvárajú „primeranú alebo úplnú liečebnú odozvu poklesu o 5 a viac bodov oproti základnej úrovni.

Pri tomto stupni účinnosti je odporúčanou činnosťou „Nemeňte liečbu; vykonávajte periodické kontroly.“ Skóre horčíka – 6,0 preto v rámci konvenčných očakávaní na úplnú odozvu predstavuje veľký úspech, ktorý sa niekedy označuje aj ako „remisia“ ochorenia.

V protiklade s tým konvenčné lieky proti depresii vedú takmer u polovice pacientov k prerušeniu liečby, zvyčajne kvôli ich silným, a niekedy oslabujúcim, vedľajším účinkom.

Zhrňme si teda hlavné výsledky štúdie:

 • Došlo ku klinicky významnému zlepšeniu skóre depresie aj úzkosti.
 • 61 % pacientov uviedlo, že by horčík užívali aj v budúcnosti.
 • Podobné účinky sa objavovali bez ohľadu na vek, pohlavie, závažnosť depresie, počiatočné hladiny horčíka či užívanie liekov proti stresu a depresii.
 • Účinky boli pozorovateľné do dvoch týždňov.

Autori štúdie dospeli k záveru:

„Horčík je u dospelých účinný na miernu až strednú depresiu. Účinkuje rýchlo a je dobre znášaný, bez potreby dôkladného monitorovania na toxicitu.“

Nielen na depresiu: Mnohé ďalšie zdravotné prínosy horčíka

Horčík je hlavným hráčom pri vytváraní vašej telesnej energie, lebo sa nachádza v 300 enzýmoch ľudského tela, vrátane biologicky aktívnej formy ATP, známej ako MG-ATP. V ľudských bielkovinách bolo vlastne identifikovaných viac ako 3751 miest, ktoré viažu horčík, čo naznačuje, že jeho ústredná výživová dôležitosť je veľmi podceňovaná.

Výskum za uplynulých 40 rokov týkajúci sa horčíka sa hromadil ustáleným tempom približne 2000 nových štúdií ročne.

Náš projekt databázy zaznamenal dosiaľ u horčíka vyše 100 zdravotných prínosov. Kvôli stručnosti sa zameriame na jeho sedem kľúčových terapeutických použití:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

1. Fibromyalgia: u tých, ktorým bola diagnostikovaná fibromyalgia , je nedostatok horčíka nielen bežný, ale klinicky bolo tiež demonštrované, že relatívne nízke dávky horčíka (50 mg) v kombinácii s kyselinou jablčnou vo forme jablčnanu horečnatého, zmierňuje u tých, ktorým bol podaný, bolesť a citlivosť.

2. Atriálna fibrilácia: dnes existuje celý rad štúdií dokazujúcich, že horčíkový doplnok znižuje atriálnu fibriláciu, či už sám osebe, alebo v kombinácii s konvenčnými liečebnými prostriedkami.

3. Cukrovka 2. typu: u diabetikov s cukrovkou 2. typu je nedostatok horčíka bežný, podľa štúdie z roku 2007 sa objavuje u 13,5 až 47,7 %.

Výskum tiež preukázal, že diabetici s cukrovkou 2. typu s periférnou neuropatiou a ischemickou chorobou srdca mali nižšie vnútrobunkové hladiny horčíka.

Bolo dokázané, že orálne podávaný horčíkový doplnok znižuje u pacientov s cukrovkou 2. typu hladinu glukózy v plazme a zvyšuje HDL (dobrý) cholesterol.

Tiež bolo dokázané, že u subjektov s cukrovkou 2. typu zlepšuje citlivosť inzulínu a kontrolu nad metabolizmom.

4. Predmenštruačný syndróm: nedostatok horčíka bol pozorovaný aj u žien, postihovaných predmenštruačným syndrómom.

Nie je preto prekvapením, keď sa zistilo, že zmierňuje predmenštruačné symptómy zadržiavania tekutiny, a tiež že do veľkej miery obmedzuje súvisiace príznaky u približne 34 % žien vo veku 18-45 rokov, ktorým bolo podávaných 250 mg tabliet po 3 mesiace skúmanej doby.

Zistilo sa, že horčík v kombinácii s vitamínom B6 zlepšuje predmenštruačné symptómy, súvisiace s úzkosťou.

5. Kardiovaskulárne ochorenie a úmrtnosť: nízke sérové koncentrácie horčíka predpovedajú úmrtie na kardiovaskulárne ochorenie a všetkých iných príčin.

Existuje celý rad spôsobov, ktorými môže horčík prepožičiavať svoje ochranné vlastnosti. Môže sa správať ako blokátor kalciového kanála, je hypotenzívny (znižuje krvný tlak), antispasmodický (čo môže chrániť pred spazmom koronárnej artérie) a antitrombotický.

Veľmi bohaté na mitochondrie („elektrárne“ bunky) sú aj bunky srdcového svalu – až 100-krát viac na bunku než v kostrovom svale, čo si vyžaduje patričné množstvo horčíka na tvorbu ATP prostredníctvom cyklu kyseliny citrónovej.

6. Migrenózne poruchy: u pacientov, trpiacimi záchvatmi migrény, boli v krvi zistené výrazne nižšie hladiny horčíka.

Nedávny článok v časopise Journal of Neural Transmission nazvaný „Prečo by všetkých pacientov s migrénou mali liečiť horčíkom“ poukázal na to, že bežné krvné testy nepresne vyjadrujú skutočné zásoby horčíka v tele, lebo v merateľnom, mimobunkovom priestore sa ho nachádzajú len 2 %, „67 % je v kostiach a 31 % sa ho nachádza vo vnútri buniek“.

Autori tvrdia, že keďže „bežné krvné testy nesvedčia o stave horčíka, u všetkých, čo trpia migrénou, je zaručenou empirickou liečbou aspoň orálne podávaný horčík“ .

Vlastne sa zistilo, že orálne užívaný doplnok horčíka znižuje počet dní s bolesťou hlavy u detí, zažívajúcich časté migrenózne bolesti a pri kombinácii s L-karnitínom je účinný aj pri znižovaní frekvencie migrén aj u dospelých.

7. Starnutie: zatiaľ čo prirodzené starnutie je zdravý proces, bolo pozorované, že zrýchlené starnutie je znakom nedostatku horčíka, evidentné najmä v kontexte dlhých kozmických letov, kde sa nízke hladiny horčíka dávajú do súvisu s viac než 10-krát rýchlejším starnutím kardiovaskulárneho systému než na Zemi.

Ukázalo sa, že horčíkové výživové doplnky zaraďujú u ľudí spätný chod zmien neuroendokrinného systému súvisiacich s vekom a spánkového EEG.

Jeden z možných mechanizmov nedostatku horčíka, ktorý súvisi so starnutím, je ten, že horčík je potrebný pre stabilizáciu DNA a podporuje jej reprodukciu. Tiež sa zúčastňuje na hojení koncov chromozómov po ich delení v mitóze.

Je dosť prekvapujúce zamyslieť sa nad vyššie zmienenými vedľajšími prínosmi užívania horčíka alebo jeho doplnkov, v kontexte so známymi vedľajšími účinkami farmaceutických prístupov k riešeniu symptómov ochorenia.

S používaním konvenčných liekov sa spája v priemere 75 vedľajších účinkov, vrátane tých smrteľných (aj keď zriedkavých).

Pri zvážení toho množstva prínosov horčíka a jeho extrémne nízkej toxicity, vystavuje táto v podstate minerálna liečba (a zložka potravy) úplnej hanbe farmaceutické prístupy k stresu, úzkosti a depresii.

Najlepšie zdroje horčíka v strave

Najlepším zdrojom horčíka je jedlo a jeden zo spôsobov, ako identifikovať potraviny, ktoré horčík obsahujú, je podľa ich farby – sú to tie, ktoré sú zelené, teda bohaté na chlorofyl.

Chlorofyl, ktorý rastlinám umožňuje zachytávať slnečnú energiu a meniť ju na metabolickú, má vo svojom strede atóm horčíka. Bez horčíka by vlastne rastliny nemohli energiu slnečného svetla využívať.

Horčík je však vo svojej základnej forme bezfarebný a obsahuje ho aj veľa rastlín, ktoré zelené nie sú.

Vtip je v tom, že keď sa nachádza komplexný s potravinovými kofaktormi, je absorbovaný a využitý účinnejšie, než vo svojej základnej forme, extrahovanej, dajme tomu, z vápenca vo forme oxidu horečnatého.

Obzvlášť vysoké množstvá horčíka obsahujú nasledovné potraviny. Uvedené podiely sú na 100 gramov.

 • ryžové otruby, surové (781 mg)
 • morské riasy, agar, sušené (770 mg)
 • pažítka, mrazená-sušená (640 mg)
 • korenie, list koriandru, sušený (694 mg)
 • semená, tekvica, sušené (535 mg)
 • kakao, suchý prášok, nesladený (499 mg)
 • korenie, bazalka, sušená (422 mg)
 • semienka, ľanové (392 mg)
 • korenie, semená rasce (366 mg)
 • orechy, brazílske orechy (376 mg)
 • petržlen, mrazený-sušený (372 mg)
 • semienka, sezam (346 mg)
 • orech, mandľové maslo (303 mg)
 • orechy, orechy kešu, pražené (273 mg)
 • srvátka, sladká, sušená (176 mg)
 • banány, dehydrované (108 mg)
 • proso, napučané (106 mg)
 • šalotka, mrazená-sušená (104 mg)
 • pór, mrazený-sušený (156 mg)
 • ryba, losos, surový (95 mg)
 • cibuľa, dehydrované plátky (92 mg)
 • kel, sekaný, surový (88 mg)

Pre tých, ktorí potrebujú vyššie dávky, alebo nezvyknú konzumovať na horčík bohaté potraviny, je našťastie na trhu bežne dostupný vo forme doplnkov.

Tí, ktorí chcete využiť výhodu vedľajších prínosov horčíkovej terapie, menovite jej laxatívne a stolicu zmäkčujúce vlastnosti, majte na pamäti, že túto prídavnú vlastnosť zabezpečí magnézium citrát alebo oxid horečnatý.

Pre tých, ktorí chcú maximalizovať jeho absorpciu a biologickú dostupnosť, je ideálny glycinát horečnatý, lebo glycín ja najmenšia aminokyselina, na ktorú sa bežne viaže horčík a tak je vysoko absorbovateľný. Dobrou formou sú aj orotáty.

Stop Candida

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Pravda je, že hořčík je velmi důležitým prvkem pro náš organizmus a že obecně trpíme jeho nedostatkem. Že by ale dokázal zahanbit farmaceutické léky na depresi je přinejmenším přehnané tvrzení, již jen proto, že používán coby doplněk stravy, je rovněž „farmaceutickým lékem“.

 2. Som v 3 trimestri tehotenstva a užívam 2-násobnú dávku horčíka. Spolu s B6 mi veľmi pomáha. Môžem potvrdiť že veľmi prínosne pôsobí na psychiku, únavu a vyčerpanosť. Taktiež na kŕče ale cítim úľavu aj pri bolesti chrbtice ktoré mám dlhodobo z vysunutých platničiek. Takže ho budem užívať aj po tehotenstve a ďakujem za typy na ktoré druhy sa zamerať.

 3. treba pouzivat citrat alebo chellat tie su super oproti vsade dostupnim oxidom, kde absorcia je minimum. overene otestovane. vsade kde poznaju ludia potrebuju min.o polovicu mensie davky a ucinok o 100 krat lepsie..depresia je zapal vacsinou alebo zatazena pecen a teda nema telo dost magnezia

Pridajte komentár

*