Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Senzačný verdikt: Nemecký súd zrušil rúška, odstupy aj testovanie detí v školách


Print Friendly, PDF & Email

Senzačný verdikt: Nemecký súd zrušil rúška, odstupy aj testovanie detí v školách

(thelibertybeacon.com) – Dňa 8. apríla 2021 nemecký súd vo Weimare rozhodol, že dve weimarské školy musia okamžite prestať vyžadovať od detí nosenie rúšok (a akýchkoľvek iných pokrývok tváre ako napríklad respirátory FFP2), ďalej deti nemusia dodržiavať odstupy a ani sa zúčastňovať testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2.

Po prvýkrát v histórii boli pred nemeckým súdom prezentované dôkazy týkajúce sa potreby a opodstatnenosti prijatých protipandemických opatrení.

Na súde vypovedali špičkoví odborníci

Medzi vypočutými súdnymi znalcami boli aj hygienička a lekárka Prof. Dr. Ines Kappsteinová, psychológ Prof. Dr. Chrishof Kuhbander a biológ Prof. Dr. Ulrike Kammerer.

Na oblastnom rodinnom súde podala žalobu matka dvoch synov – 8 a 14 ročného, v ktorej tvrdila, že jej deti sú poškodzované fyzicky, psychologicky aj pedagogicky bez toho, aby nanucované opatrenia mali akýkoľvek prínos pre nich alebo kohokoľvek iného.

Okrem toho, ako tvrdila matka v obžalobe, protipandemické opatrenia porušovali viaceré práva detí a ich rodičov garantované nemeckou Ústavou a viacerými medzinárodnými dohovormi.

Po dôraznom zvážení faktov došiel miestny súd pre záležitosti rodiny k presvedčeniu, že napadnuté protipandemické opatrenia predstavujú nebezpečenstvo pre mentálne, fyzické i psychologické zdravie detí v takej miere, že ak by pokračovali, s veľkou pravdepodobnosťou by spôsobili výrazné škody.

Ako sudca zdôvodnil svoj rozsudok

Sudca vo vynesenom rozsudku uviedol nasledovné:

„Existuje tu veľké riziko. Deti nie sú iba ohrozované z hľadiska mentálneho, fyzického a psychologického, hlavne povinnosťou nosiť rúško počas vyučovania a dodržiavať odstupy, ale sú opatreniami poškodené už dnes.

Navyše to porušuje viaceré práva detí i rodičov garantované Ústavou, zákonmi i medzinárodnými dohovormi. Ide hlavne o právo na slobodný rozvoj osobnosti a fyzickej integrity podľa Článku 2 Základných práv a taktiež Článku 6 Základných práv na výchovu a rodičovskú starostlivosť.“

Podľa presvedčenia súdu, predstavitelia školy, učitelia a ďalšie osoby nemôžu vynucovať zákony štátu, z ktorých vychádzajú napadnuté protipandemické opatrenia, nakoľko sú protiústavné, a teda neplatné. Dôvodom je fakt, že porušujú princíp proporcionality.

Súd to vysvetľuje takto:

„Podľa tohto princípu, ktorému sa niekedy hovorí aj zákaz nadmernosti (prehnanosti, neprimeranosti), musia byť opatrenia zamerané na dosiahnutie legitímneho cieľa vhodné, potrebné a proporčné v najužšom slova zmysle. To znamená, že sa zvážia ich výhody a nevýhody.

Už opatrenia, ktoré sa nezakladajú na vedeckých dôkazoch, sú nevhodné na dosiahnutie legitímneho cieľa ako je nepreťaženie nemocníc či zníženie výskytu infekcie vírusu SARS-CoV-2.

V každom prípade sú disproporčné v najužšom zmysle slova, pretože majú výrazné nevýhody a spôsobujú výrazné vedľajšie škody, ktoré nie sú vyvážené rozpoznateľnými prínosmi pre deti či iné osoby.“

Sudca ďalej objasňuje:

„V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že to nie sú deti ani ich rodičia, ktorí by mali zdôvodňovať neústavnosť zásahov do ich práv.

Práve naopak, je to štát zasahujúci do ich práv prostredníctvom opatrení, kto musí dokázať za pomoci vedeckých dôkazov, že predpísané opatrenia sú vhodné pre dosiahnutie deklarovaného cieľa, a že sú proporčné.

Toto nebolo doteraz žiadnym spôsobom vykonané.“

Výtky súdu ku konkrétnym opatreniam

Súd sa podrobne vyjadril aj ku konkrétnym protipandemickým opatreniam ako sú rúška, sociálny dištanc či pravidelné testovanie detí v školách.

1. Rúška a odstupy

K rúškam sa súd vyjadril, že absentuje zrejmý prínos nosenia rúšok a dodržiavania odstupov deťmi a tretími osobami.

Súd sa stotožnil s výrokom expertky Prof. Kappsteinovej, ktorá po preštudovaní všetkej dostupnej medzinárodnej literatúry vyhlásila, že efektivita rúšok u zdravých ľudí na verejnosti nie je podporená vedeckými dôkazmi.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Práve naopak, podľa dostupných vedeckých dôkazov nemajú rúška žiadny vplyv na výskyt infekcie.

Ako je zrejmé, miera výskytu infekcie na jar 2020 poklesla v oblasti Jena už pred 6. aprílom 2020, kedy bolo v tejto oblasti nariadené povinné nosenie rúšok (3 týždne pred ich celonemeckým zavedením).

Súd sa dokonca stotožnil s tvrdením expertov, že rúška sú nielen neúčinné, ale môžu byť niekedy dokonca nebezpečné. Napríklad môžu byť zdrojom kontaminácie v situáciách, keď sa s nimi nesprávne narába. Bežná populácia pritom nebola dostatočne poučená, ako to robiť.

Čo sa týka dodržiavania odstupov, súdni experti poukázali na fakt, že neexistujú žiadne vedecké štúdie, ktoré by sa zaoberali odstupmi vo vonkajšom prostredí mimo medicínskych zariadení.

V prípade, že jeden z dvojice osôb javí príznaky nádchy či prechladnutia, sa dodržiavanie odstupu 1,5 až 2 metre javí ako odôvodnené, hoci ani na to neexistujú exaktné vedecké dôkazy.

Avšak dodržiavanie takýchto odstupov za každých okolností, aj medzi zdravými osobami bez príznakov ochorenia, nie je vedecky podložené. Navyše to výrazne obmedzuje vzájomnú koexistenciu, zvlášť u detí, bez zjavného prínosu v podobe ochrany pred infekciou.

2. Nevhodnosť PCR aj antigénového testovania

Ohľadne PCR testov sa súd stotožnil s vyjadrením expertky Prof. Dr. Kappsteinovej, že tieto testy dokážu zachytiť iba to, či sa vo vzorke nachádza vírusové RNA, no nedokážu určiť, či ide o živé vírusy schopné ďalšej replikácie.

Ako tiež uvádza Dr. Kammerer, expert na molekulárnu biológiu, ak sa aj PCR test vykoná správne, nedokáže určiť, či sa jedná o aktívny alebo už mŕtvy patogén, prípadne len jeho zvyšky.

Z toho vyplýva záver, že pomocou PCR testu sa za žiadnych okolností nedá povedať, či pozitívne testovaná osoba na vírus SARS-CoV-2 je infekčná, a teda nebezpečná pre svoje okolie. Aby sa to dalo zistiť, boli by potrebné ďalšie diagnostické testy zamerané na izoláciu životaschopného vírusu.

Prof. Kammerer súdu tiež prezentoval skutočnosť, že PCR testy závisia na mnohých parametroch, ktoré sa dajú ľahko manipulovať podľa toho, či chceme veľa alebo málo „pozitívnych prípadov“.

Jedným z takýchto parametrov je počet génových sekvencií, ktoré hľadáme. Kedysi to boli 3, no časom sa zredukovali na jedinú sekvenciu. Rozdiel je taký, že pri jednej sekvencii dostaneme zo 100 000 vykonaných testov až 2 690 falošne pozitívnych výsledkov. Pri troch sekvenciách by to bolo len 10 falošne pozitívnych výsledkov.

Napríklad v Thajsku testujú až 6 génových sekvencií, čo im dáva nulovú početnosť falošných pozitivít.

Ďalším sporným parametrom je počet cyklov amplifikácií. Pri čísle 35 je už nulová vedecká hodnota zistených pozitívnych prípadov. Odporúčané rozpätie je 26 až 35 cyklov. Pri klasických RT-qPCR testoch na detekciu SARS-CoV-2 pôvodne odporúčalo WHO dokonca až 45 cyklov bez toho, aby definovali hodnotu pre pozitívny výsledok testu.

Navyše, podľa iných pokynov WHO, ak pozitívny výsledok testu nezodpovedá klinickým prejavom (prítomnosť príznakov ochorenia), test by sa mal opakovať s odobratím novej vzorky, čo sa však bežne nerobí.

Podobne nespoľahlivé sú podľa expertov aj antigénové testy, nakoľko tie sa zameriavajú len na prítomnosť bielkovinových komponentov, ktoré však nič nehovoria o prítomnosti živého vírusu schopného rozmnožovania.

Poslednou poznámkou expertov k PCR testom bola ich nízka špecificita (pozn. redakcie: možnosť, že iné patogény označia za koronavírus). To je ďalší faktor, ktorý potom ešte viac zvyšuje mieru falošných pozitívnych výsledkov.

3. Ďalšie porušenia práv deklarované súdom

Okrem testovania, rúšok a dodržiavania odstupov sa súd vyjadril aj k ďalším porušeniam práv detí a ich rodičov.

V krátkosti ich vymenujeme v bodoch:

 • Porušenie ústavného práva na informované sebaurčenie pri testovaní rýchlotestami (nedovolané používanie a zverejňovanie osobných údajov detí, vrátane výsledku testov)
 • Porušenie práva dieťaťa na vzdelanie (škola musí byť dostupná všetkým deťom bez podmienok)

Záver

V závere rozsudku sa sudca vyjadril nasledovne:

„Nátlak vytvorený na školopovinné deti, aby nosili rúška, udržiavali odstupy jeden od druhého i ďalších osôb poškodzuje deti fyzicky, psychologicky, vzdelanostne a rozvojovo bez toho, aby bol vyvážený niečím iným než, v najlepšom prípade, bezvýznamným prínosom pre nich samých a tretie osoby. Školy nezohrávajú v pandémii významné miesta nákazy.

Na zabránenie iba 1 nákazy týždenne by muselo 100 000 detí celý týždeň trpieť následkami nosenia rúšok. Nazvať to iba neproporčným opatrením by bolo málo adekvátnym popisom.

Naopak, ukazuje to na skutočnosť, že odtrhnutie vládnych nariadení od reality dosiahlo v tejto oblasti historických proporcií.“

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroje: thelibertybeacon.com, 2020news.de, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za ďalší článok. Kiež by aj u nás prestala šikana školákov a ich rodičov.

 2. https://www.naturalnews.com/2021-04-12-mrna-injections-permanently-alter-human-dna.html
  Researchers WARN: mRNA injections may permanently alter human DNA
  Výskumníci varujú: mRNA injekcie môže natrvalo zmeniť ľudské DNA

 3. https://zemavek.sk/vakcinacne-pasy-budu-fungovat-na-rovnakej-platforme-ako-system-socialneho-kreditu-v-cine/
  Vakcinačné pasy budú fungovať na rovnakej platforme ako systém sociálneho kreditu v Číne

  Naomi Wolfová, světová spisovatelka a ředitelka technologické firmy DailyClout sdílí důrazné varování před vakcinačními pasy a co pro nás mohou znamenat, pokud je přijmeme.

 4. Skvelé ??
  ale prečo len na dvoch školách?

  • Pretože matka nemohla podať podnet ohľadne všetkých škôl, ale len na tie, ktoré sa týkajú jej detí. A rovnako súd nemohol rozhodnúť plošne, ale len vo veci konkrétneho prípadu. Každopádne, toto bude slúžiť ako precedens pre ďalšie súdy, ak sa vo veci svojich detí na ne obrátia ďalší rodičia.

   • Precedens ma napadol, ale môže to slúžiť ako precedens aj pre iné štáty?

    • To je dvojsečné. Má sa každý blbý precedens v EU týkať aj nás?

     Súd rozhodol. A ktorý – prvostupňový? A čo keď sa nájdu vystrašení idioti kovidveriaci na škole a napadnú to? A myslím že s rúškami a zobákmi to je veselšie – deti tak mohli žuvať bublegumky aj počas vyučka – pokiaľ sa im pritom nekývali uši.

     No nieje toto milené? Slovenská tvorivosť aj pri vlastnej záhube sa jednoducho nezaprie!

     Čarovné rúško

     „Dve gumičky za ušká,
     noštek, ústa do rúška.

     Mám zakrytú pusinku,
     stále vidím maminku.

     Usmieva sa očami,
     svet sfarebnel rúškami.

     Keď kráčame spoločne,
     môžme dýchať bezpečne.

     Noštek mám vždy schovaný,
     usmievam sa očami.

     Všetky deti, dospelí,
     rúškami opekneli.

     Robia to pre babičku,
     dedka, tetu, sestričku.

     Rúškom druhých chránime,
     veď sa predsa ľúbime.“

     Poznámka – typický rukopis manipulatívneho pederasa! Ešte spomenúť cukríček ku.va!
     https://www.infovojna.sk/article/video-nevkusna-ruskova-propaganda-zneuzivajuca-deti-v-ramci-covidovej-agendy-a-pesnicka-o-tom-ako-vsetky-deti-dospeli-ruskami-opekneli

     • Květa Čihařová

      Maroši, díky za archivní hudbu. Moc se mi to líbí.

     • „svet sfarebnel rúškami.“

      United /Gender/ Colors of Benetton
      https://glocalabel.com/media/beingallery/uploads/United-Colors-Of-Benetton-ss18-05.jpg

      No – tak viem si predstaviť oskarový film film o šedom svete so šedými idiotmi a šedými buzerantmi s farebnými rúškami na papuliach!
      Hlavnú rolu budú mať Šediváci!
      https://i.ytimg.com/vi/twIpobiT6lg/maxresdefault.jpg
      https://www.ufodigest.com/article/three-extraterrestrial-encounters/

     • Navrhujem zobjektívniť pôvodnú verziu textu. Môžete sa pridať. Práca na 3 minúty:

      Toxické rúško

      „Dve gumičky za ušká,
      kyslík, covid do rúška.

      Mám zakrytú pusinku,
      ledva vidím maminku.

      So smutnými očami,
      svet zohyzdnel rúškami.

      Veď kráčame spoločne,
      na dno zdravia bezpečne.

      Nos aj s očkom schovaný,
      usmievam sa ušami.

      Všetky deti, dospelí,
      rúškami osprosteli.

      Nenavštívia babičku,
      dedka, tetu, sestričku.

      Rúškom druhých strašíme,
      pod nimi sa dusíme.“

     • Navrhujem viac „scary“:

      „Dve gumičky za ušká,
      SOPLÍK – SLINKY TEČÚ do rúška.

      Mám zakrytú pusinku,
      ledva vidím maminku.

      S MERAVÝMIi OČKAMI –
      svet zohyzdnel rúškami.

      TAK kráčame BEZPEČNE,
      na dno STRACHU SPOLOČNE.

      Nos S ÚSMEVOM schovaný,
      VOLÁM „POMOC!“ UŠKAMI.

      DOSPELÍ NÁS DETI
      RÚŠKOM PRE SVET ZAVRELI!

      NENAVŠTÍVIM babičku,
      dedka – NAŠU LAVIČKU.

      RÚŠKAMI druhých STRATÍME,
      BOJÍME SA A dusíme!“

     • Oprava:

      „DOSPELÍ NÁS DETI
      RÚŠKOM SVETU ZAVRELI!“
      ————————————-
      Takže nech je to v celku:

      RÚŠKA STRACHU

      „Dve gumičky za ušká,
      SOPLÍK – SLINKY TEČÚ do rúška.

      Mám zakrytú pusinku,
      ledva vidím maminku.

      S MERAVÝMIi OČKAMI –
      svet zohyzdnel rúškami.

      TAK kráčame BEZPEČNE,
      na dno STRACHU SPOLOČNE.

      Nos S ÚSMEVOM schovaný,
      VOLÁM „POMOC!“ UŠKAMI.

      DOSPELÍ NÁS DETI
      RÚŠKOM SVETU ZAVRELI!

      NENAVŠTÍVIM babičku,
      dedka – NAŠU LAVIČKU.

      RÚŠKAMI druhých STRATÍME,
      BOJÍME SA A dusíme!“
      —————————————–
      Takže kto sa ešte chce fuckintelektuálne priživiť? ZOMRI nič?

     • láda beran

      já bych přál aby každy kdo koronu zlehčuje zažil to co já a další kteří si rovněž vytrpěli sve. Je to něco hrozneho a nejhorší je ta bezmocnost.
      přeju vám to a pak pište a uvidíme jaký názor budete mít

     • A ako viete, že to bola korona a nie chrípka alebo zápal pľúc? Prejavy týchto ochorení sú identické. Nový názov z toho nerobí novú chorobu.

      Dali ste si skontrolovať hladinu vitamínu D v krvi? Lebo je ľahké zvaliť vinu za svoje utrpenie na chorobu a prehliadať to, či náhodou svojím životným štýlom si človek ťažký priebeh ochorenia nezavinil sám.

 5. Prečo moderátor na euronews nemá ani rúško ani respirátor, to isté aj na poľskej televízii,ale naša „rosnička“ má?? Sama pred kamerou s náhubkom…

 6. 2x očkovaný sa nakazil juhoafrickým typom…info z TA3
  Takže načo je nám očkovanie?…na dve veci…
  Podľa lekárskej štúdie do troch rokov vakcína proti Covidu odrovná všetkých ľudí s vysokým tlakom, diabetikov a všetkých s nadváhou.
  https://www.eurorespekt.sk/podla-lekarskej-studie-do-3-rokov-vakcina-proti-covidu-odrovna-vsetkych-ludi-s-vysokym-tlakom-diabetikov-a-vsetkych-s-nadvahou/

 7. Jednoduchá

  ….stále verím, že to pôjde k lepšiemu….ľudia sa budú čoraz viac a viac uvedomovať a tieto opatrenia sa čoskoro ,,vytratia“…………………………..po každej ,,búrke“ ,,vyjde raz slniečko“……………..

 8. Jednoduchá

  …milá ametyst, až to slniečko bude veľmi hriať, verím tomu, že už aj kvôli tomu ,,sa uvedomia“……………….

 9. Ďakujeme za úžasnú správu…bude stále viac a viac takýchto pozitívnych 🙂

 10. https://www.banned.video/watch?id=607616ee56165f200e396f9a
  See the Shock Video of Cops Forcing Vaccines on Special Needs Children
  Pozrite šokujúce video ako policajti nútia vakcíny deťom so zvláštnymi potrebami

 11. Prekopírovala som jeden blog:
  WHO nezastaví očkovanie !!
  Cieľom je „zlatá“ jedna miliarda obyvateľov Zeme.

 12. Škandál: Exminister Krajčí vydal povolenie na očkovanie pre iný Sputnik, ako sme priviezli! /článok/
  Tak toto je skutočne vrchol. Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes pred médiami priznal, že jeho predchodca Marek Krajčí vydal povolenie na očkovanie pre iný Sputnik, ako sme doviezli!
  A ešte ďaľší podozrivý obchod s vakcínou Pfizer,ktorú štáty objednávajú priamo u výrobcu, ale náš nemecký spravodajca odhalil zmluvu, že by sa mali dodávať cez sprostredkovateľov. Teda jednak predražené a jednak nekvalitné, alebo falzifikáty.

  Takto sa plánovalo zaobchádzať s občanmi Slovenska. Zisky prednejšie ako zdravie a potom budú kotkodákať vy ostaní buďte zodpovední a ONI s Vami manipulovať. Neverím už ani slovo. A premier č. 2 sa sťažuje, že je vystavený lynču. No čo sa čuduje, že ho ľudia nenávidia, veď si to sám zapríčinil. Rád sa pred kamerami pretŕča, rád všetko sám rieši, všetko chce dirigovať a zarábať na nezmyselnom testovaní.
  Prečo mlčia ostatné koaličné strany, boja sa o fleky, ale toto musí skončiť,lebo budeme banánová republika, aj keď už z časti aj sme. A p. prezidentka je pok…
  lebo sa vraj bojí, aby nenastal pád vlády, ale Štubniak jej to vo videu dáva „vyžrať“, kde zvýšil hlas a aj si zahrešil a oprávnene……….
  Prijímať kytice a hrať sa na „neutrálnu“ je iba zásterka, ale skutky hovoria o opaku.
  Aj teraz tie uvonené opatrenia, veď to je šikana, testovať a mať náhubky. Ale Matovič v Maďarsku za hranicami s Orbánom bez rúška, alebo iného náhubku. Ak sa občan vráti z iného štátu ide do krantény a čo tento náš expert na všetko ten naozaj môže všetko?
  Úplný odpor cítia ľudia a zmena v iný pohľad na týchto barbarov už bude ťažko, lebo už toho všetko máme plné zuby. Nie pandémia je za toto zodpovedná, dá sa predchádzať aj liečením,ale nie špáraním a Vaše spôsoby vládnutia sú len negatívným a nezmyselným šokom pre občanov.

 13. https://www.hlavnespravy.sk/v-dingolfingu-nasli-74-rocneho-muza-mrtveho-v-jeho-aute-vo-vakcinacnom-centre-po-ockovani-proti-korone/2502014
  V Dingolfingu našli 74-ročného muža mŕtveho v jeho aute vo vakcinačnom centre po očkovaní proti korone

 14. http://www.nwoo.org/2021/04/13/dr-shepherd-varuje-ockovani-proti-covid-19-jsou-biologicke-zbrane-a-globalni-geneticka-genocida-prednaska-z-10-listopadu-2020-v-coloradu/
  Dr. Shepherd varuje: očkování proti Covid-19 jsou biologické zbraně a globální genetická genocida (přednáška z 10. listopadu 2020 v Coloradu)

  • Bylo rovněž zjištěno, že některé testy obsahují očkování a v dalších byl objeven radioaktivní materiál. V poslední době jsou zjišťovány nano-žížaly, kterým se říká Morgelony (Morgellons), viz video zde.

   Morgelony byly rovněž zjištěny v rouškách. Sledujte přiložené video, po 7. minutě člověk dýchne na látku a ten červ se pohne. Další videa na téma červi v rouškách jsou ZDE a značně zvětšené fotografie těchto přídavků najdete TADY.

   Všechna tato očkování jsou první krok v transformativní synchronizaci našich těl. Přijde více očkování, která budou každoročně požadována, protože ta snaha je vytvořit spojení a větší geny a tím nás odsunout víc a více od našeho lidského genomu, který nám dal Bůh. Říká se, že v některých z těchto očkování jsou již vloženi biočipy a kdoví co jiného. S těmito čipy mohou prakticky kontrolovat teplotu těla, naše pocity, různé biologické funkce a mnoho jiných věcí. Dohled nad očkovanými má být prováděn pomocí umělé inteligence, neboli počítačů. Nám říkají, že tyto čipy vydrží jen 2 roky, ale protože se nemohou rozložit, nebo se samy zničit, tak v nás zůstanou napořád. Ovšem, snadno mohou zničit naše vlastní těla.

 15. https://aeronet.cz/news/rodice-ceske-skolacky-nasli-v-cinskem-antigennim-testu-pohybujici-se-morgellony-zacaly-vypadavat-pod-mikroskopem-z-udajne-sterilni-spejle-a-po-zahrati-se-cerna-vlakna-zacala-pohybovat/
  Rodiče české školačky našli v čínském antigenním testu pohybující se morgellony, začaly vypadávat pod mikroskopem z údajně sterilní špejle a po zahřátí se černá vlákna začala pohybovat přesně jako na dřívějších uniklých videích! Špejle jsou podle čínského výrobce sterilizovány gama radiací, ale ani ta podle všeho nelikviduje neživé morgellony vyrobené z polymerů a elastomerů! Rodiče začínají tušit, proč ministerstvo školství chce dětem rvát do nosů testy, které nemají pro děti žádný logický význam! Lidé z USA hlásí děsivé covidové následky klinické nespavosti a cizích hlasů!

 16. TB nového ministra zdravotníctva:
  No neviem aký to je odborník, lebo na viac otázok nebol schopný odpovedať. A ťažko počúvateľný ééééééééé, no hrozné a že minister.
  No však OĹANO nie je žiadna strana so žiadnymi štruktúrami, tak musí zbierať kde sa dá.Pred voľbami sme boli radi, že prichádza zmena, no dnes sme nešťastní, že takáto prišla. Vypomstilo sa nám to.
  Ohľadom zmluvy na Sputnik veľa nejasnosti keďže ju nechcú zverejniť a myslia si, že to pôjde do stratena. Asi nie je všetko v úplnom poriadku.
  Toto je tá transparentnosť, teraz Veronka nepiští. Všetci čušia, lebo sa boja, že padne vláda, tak si prestali všímať Matovičove rošády?

 17. https://zemavek.sk/podanie-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-za-vykonanie-nepovolenych-medicinskych-experimentov-na-ludoch/
  Podanie na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch

  Pre prípad, že chcete k predmetnému návrhu pripojiť aj svoj podpis dodatočne ako podporu, ale najmä ste ochotní pripojiť názor alebo svedectvo z povinných antigénových testovaní (napríklad v oblasti zdravotných komplikácií v príčinnej súvislosti s testovaním alebo k spôsobu získavania informovaného súhlasu kompetentnými osobami počas testovania), kontaktujte nás cez kontaktný formulár na adrese http://www.odbornakomisia.sk
  Oceníme, ak svedectvá spracujete v anglickom alebo francúzskom jazyku (úroveň nie je podstatná, hlavný je zrozumiteľný obsah).

 18. https://www.infowars.com/posts/lockdown-4-boris-johnson-claims-lockdowns-brought-down-corona-deaths-not-vaccines/
  Lockdown 4? Boris Johnson Claims Lockdowns Brought Down Corona Deaths, Not Vaccines
  Lockdown 4? Boris Johnson tvrdí, že lockdowny (uzavretia) priniesli zníženie corona úmrtí, nie vakcíny

 19. Jednoduchá

  …Emily aj Maroš, ste podarené talenty na básničky……verím tomu, že nabudúce bude možnosť aj s takým ,,kladnejším“ obsahom, že to ozaj pôjde k lepšiemu a také masky ,,zmiznú do nenávratna“…… takéto podarené ,,rosničky“ by mohli predpovedať počasie, hneď by nás to nabádalo k úsmevu…..ozaj podarený Kvako, dobre som sa pobavila :-)………..

 20. Kdy už lidí pochopíme, že to není žádné očkovaní skutečnou vakcínou proti patogenu, ale že jde o „GENENOU TERAPII“, aplikovanou injekčně vstřiknutým experimentálním koktejlem schváleným pouze pro nouzové použití.
  Jen tak mimochodem, vpomeňte jestli se kdy očkovalo proti obyčejné sezonní chřipce, když už propukla epidemie? Nebo před tím?
  Žádný doktor vás nikdy nezaočkoval, když už sezonní chřipková epidemi propukla. Vždycky, vždycky se očkovalo před sezonní epidemii. Nikdy když už probíhala. Proč se neočkovalo?
  A proč se očkuje dnes?
  A proto to co tady vidíme je proti všem pravidlům, medicíny, hygieny a ochrany veřejného zdraví

Pridajte komentár

*