Vzor trestného oznámenia JUDr. Harabina na ministra školstva a riaditeľov škôl pre vynucovanie testovania


Print Friendly, PDF & Email

Od pondelka 8.2.2021 sa otvorili materské školy, základné školy pre žiakov prvého stupňa a stredné školy pre študentov maturitných ročníkov. Účasť detí v školách je však podmienená negatívnym testom na COVID-19 rodičov a u maturantov aj testom detí.

Mnohí rodičia považujú tento krok škôl a ministerstva školstva nielen za protizákonný, ale dokonca za trestný čin. S takýmto názorom súhlasí aj dlhoročný trestný sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin.

Vrámci pomoci rodičom preto pán Harabin pripravil vzor trestného oznámenia, ktoré zverejnil na svojom facebookovom profile. Rodičia ho môžu podať na ministra školstva a riaditeľa školy, ktorú navštevuje ich dieťa.

Toto trestné oznámenie je v podstate kompletné, stačí len doplniť názov školy, meno žiaka, meno a kontaktné údaje rodiča, meno riaditeľa školy a adresu okresnej prokuratúry, na ktorú sa bude podávať. Tiež je potrebné pripojiť zopár príloh uvedených v závere, ako napríklad oznam, ktorý škola posielala rodičom.

Následne je potrebné trestné oznámenie vytlačiť dvojmo – jednu kópiu si nechá prokuratúra, druhú vám vrátia s potvrdením o prijatí.

Oznam JUDr. Štefana Harabina

Právny manuál na podanie trestného oznámenia proti postupu ministra školstva Branislava Gröhlinga a riaditeľov škôl, ktorí by chceli rozlične zaobchádzať s testovanými a netestovanými rodičmi pri povinnej školskej dochádzke detí.

V priebehu tohto týždňa som dostal množstvo prosieb rodičov na vypracovanie trestného oznámenia na svojvoľný postup škôl, ktorí na konkrétnych portáloch „edupage školy” dostavajú oznamy v podstate tohto znenia:

„Dobrý deň, nakoľko ministerstvo školstva usúdilo, že je pravá chvíľa na návrat do škôl od 8. februára 2021, preto Vás vyzývame ako rodičov, aby ste urýchlene oznámili, ktoré deti nastúpia do školy (s tým, že deti sa netestujú) aj s menom rodiča, ktorý sa pretestuje, lebo tým je podmienený návrat ich detí do škôl. Testovanie rodičov bude prebiehať na škole v deň ZXY, v čase……. . V prípade nepretestovania aspoň jedného rodiča, dieťa do školy zobraté nebude.“

Ministrovi Gröhlingovi a riaditeľom škôl iba pripomínam, že prikazovať inej osobe nosiť rúško, alebo povinnosť testovať sa a podmieňovať tým i realizáciu základných ľudských práv a slobôd, je svojvôľou a nespornou trestnou činnosťou z ich strany, lebo:

Ústava Slovenskej republiky platí aj za núdzového stavu, podľa ktorej aj sloboda pohybu a pobytu i zhromažďovania sa, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia a osobná sloboda sa zaručujú.

Môžu byť obmedzené len zákonom prijatým a schváleným riadnym legislatívnym procesom v parlamente, ktorý má 150 poslancov a nie uznesením vlády a už vôbec nie vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, kde práve pri absencii riadneho legislatívneho procesu sa ľahko sprítomní zjavne svojvôľa u jedného človeka (Mikas), alebo iba u 16 členov (vláda).

To isté sa bez najmenších pochybnosti viaže i na ministra Gröhlinga a riaditeľov škôl.

Na podklade vyjadreného som vypracoval pre tých, ktorí sa chcú proti tomu brániť cestou trestného oznámenia, vzor podania.

Vzor trestného oznámenia

Meno, priezvisko, titul rodiča, adresa, e-mail, tel. číslo

Okresná prokuratúra
Senica/Kežmarok

Bratislava, …február 2021

Trestné oznámenie na ministra školstva Branislava Gröhlinga a riaditeľa školy ZYX za spáchanie trestných činov:

1) Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, 2 písm. d, f) Trestného zákona

2) Zneužitia právomocí verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1) písm. a, b, c), 2 písm. b), 4 písm. c) Trestného zákona

3) Nátlaku § 192 ods. 1, 2 písm. b), 4 písm. d) Trestného zákona

4) Prípadne i iných trestných činov, ktorých formálne znaky mohli naplniť Minister školstva Gröhling a riaditeľ základnej školy meno priezvisko, titul …… názov adresa školy…. počas trvania núdzového stavu, vyvíjali hrubý psychický nátlak na nás rodičov tým, že ak sa nepreukážeme negatívnym PCR, alebo AG testom na prítomnosť vírusu COVID-19 od 8. februára 2021, našim deťom nebude umožnená prezenčná povinná školská dochádzka.

V zmysle čl. 42 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky: “Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách”.

Platný právny stav na území Slovenskej republiky mi to umožňuje aj pri existencii uznesení vlády Slovenskej republiky a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy:

„Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“.

K východiskovým pravidlám právneho štátu s povahou conditio sine qua non, teda nevyhnutnej podmienky patrí, že nie každý orgán verejnej moci môže konať tak, ako si zmyslí, ani tak, ako sa mu žiada, ale môže konať výlučne v medziach zverenej právomoci, a tú musí uplatňovať spôsobom a za podmienok, keď mu Ústava a zákony dovoľujú konať.

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 1 ods. 1 definuje všeobecne záväzné právne predpisy ako:

 • Ústava Slovenskej republiky
 • ústavné zákony
 • zákony
 • nariadenia vlády Slovenskej republiky
 • vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska

Bez najmenších pochybností je zrejmé, že uznesenie vlády nie je normatívnym právnym aktom podľa legálnej definície uvedenej v § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. Nemôže preto všeobecne zaväzovať obyvateľov Slovenskej republiky.

Ide o procesné rozhodnutie najvyššieho kolektívneho orgánu reprezentujúceho výkonnú moc, a zaväzuje len samotnú vládu Slovenskej republiky, resp. príslušné štátne orgány/úrady, ale nie slobodné fyzické osoby – obyvateľov Slovenskej republiky.

Iná by bola situácia, ak by šlo aspoň o nariadenie vlády, ktoré je normatívnym právnym aktom.

V tejto spojitosti je obsah uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021 pre obyvateľov Slovenskej republiky v zásade irelevantný.

Ak ním vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania (patriacu medzi základné ľudské práva a slobody) podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., v čase od 5.00 hod. do 1.00 hod. nasledujúceho dňa, ide nesporne o neúčinnú a nevykonateľnú úpravu.

Citované platí aj na všetky predchádzajúce uznesenia vlády z posledného obdobia, ktorými rovnakým (neúčinným a nevykonateľným) spôsobom obmedzila resp. zakázala uplatňovanie základných práv a slobôd (napr. aj právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb patriace medzi základné politické práva obmedzené uznesením vlády č. 718 z 11. novembra 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.).

Uznesenia vlády Slovenskej republiky nie sú všeobecne záväzné. Ich obsahom sa preto bežný občan môže riadiť dobrovoľne, ale nemusí.

V súvislosti so základným ľudským právom na slobodu pohybu a pobytu ako aj základným politickým právom zhromažďovať sa a uvádzam:

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky

čl. 7 ods. 5:

„medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi“;

čl. 154c ods. 1:

„medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd“;

čl. 13:

ods. 1 „povinnosti možno ukladať

písm. a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
písm. b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
písm. c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2“;

ods. 2 „medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“;

čl. 16:

ods. 1 „nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom“;

ods. 2 „nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“;

čl. 17:

ods. 1“osobná sloboda sa zaručuje“;

čl. 19:

ods. 1 „každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena“;

čl. 23:

ods. 1 „sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje“;

ods. 3 „slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody“;

čl. 28:

ods. 1 „právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje“;

ods. 2 „podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy“.
Ústava dovoľuje vy(ob)medzovať základné práva a slobody iba zákonom (čl. 13 ods. 2). Takú právomoc Ústava zveruje iba zákonodarnej moci. Nepriznáva ju dokonca ani výkonnej moci.

V zmysle Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach

čl. 7:
„nikto nesmie byť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Najmä sa nebude nikto bez svojho slobodného súhlasu podrobovať lekárskym alebo vedeckým pokusom.“

čl. 9:

1. prvá veta: „každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť “;

čl. 12:

1. „každý, kto sa právoplatne nachádza na území určitého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu“;

3. „vyššie spomenuté práva nepodliehajú žiadnym obmedzeniam okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné pre ochranu národnej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia alebo morálky alebo práv a slobôd druhých a ktoré v súlade s ostatnými právami uznanými v tomto pakte“;

čl. 21:

„uznáva sa právo na pokojné zhromažďovanie. Výkon tohto práva sa nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať, s výnimkami, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných“.

Podľa Charty základných práv Európskej únie

čl. 1: Ľudská dôstojnosť

„ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať“;

čl. 3 : Právo na nedotknuteľnosť osoby

1. „každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti“;

2. „v oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:

a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom;
b) zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb;
c) zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku;
d) zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí“;

čl. 4: Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu

„nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“;

čl. 6 Právo na slobodu a bezpečnosť

„každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť“;

čl. 12: Sloboda zhromažďovania a združovania

1. „každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na všetkých úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, z čoho vyplýva, že každý má právo zakladať na ochranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich“;

čl. 45: Sloboda pohybu a pobytu

1. „Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov“;

čl. 52: Rozsah a výklad práv a zásad

1. „Charty základných práv Európskej únie, akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

2. Práva uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami.

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv.

4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito tradíciami.
ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané legislatívnymi a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských štátov, ak tieto vykonávajú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa ich dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti týchto aktov.

6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je to vymedzené v tejto charte.

7. Súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s cieľom poskytnúť usmernenia pri výklade tejto charty.“.

čl. 53: Úroveň ochrany

„Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.“.

čl. 54: Zákaz zneužívania práv

„Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.“.

V zmysle Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách

čl. 3: Zákaz mučenia

„nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“

čl. 11: Sloboda zhromažďovania a združovania

1. „Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, vrátane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory, alebo vstupovať do nich.

2. Výkon týchto práv môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky alebo ochranu práv a slobôd iných. Tento článok nebráni zavedeniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv príslušníkmi ozbrojených síl, polície a úradníkmi štátnej správy.“.

Podľa Protokolu č. 4 zo 16. septembra 1963 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v dohovore a v prvom dodatkovom protokole k dohovoru

čl. 2 ods. 1, 3 a 4:

1. „každý, kto sa legálne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu.

3. žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, na udržanie verejného poriadku, na predchádzanie zločinnosti, na ochranu zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.

4. práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam, ktoré sú uložené zákonom a sú v demokratickej spoločnosti odôvodnené verejným záujmom“.

Na podklade citovaných ustanovení Ústavy, Paktu OSN, Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je nespochybniteľné, že ak medzinárodné zmluvy o ľudských právach (Paktu OSN, Charta a Dohovor) zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd, majú prednosť pred zákonom (čl. 154c ods. 1 Ústavy SR).

Pakt OSN, Charta a aj Dohovor, ktorými je Slovenská republika viazaná, garantujú právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať a slobodne sa pohybovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Rovnako zo všetkých troch jasne vyplýva, že akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v Pakte OSN, Charte a Dohovore musí byť ustanovené zákonom (čl. 12 bod 3., čl. 21 Paktu OSN), (čl. 52 bod 1. Charty), (čl. 11 bod 2. Dohovoru, čl. 2 ods. 3, 4 Protokolu č. 4) a môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré stanovuje, resp. ustanovuje zákon.

Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republiky viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd, aj práva pokojne sa zhromažďovať a slobody pohybu, je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily.

Pakt OSN, Charta a Dohovor, ako medzinárodné zmluvy „nadriadené“ nad naše zákony, ale i Ústava jednoznačne hovoria, že obmedzenia výkonu základných práv a slobôd musia byť vykonané formou zákona.

Ústavnoprávne neobstojí názor že štátny orgán, v tomto prípade vláda svojim uznesením, alebo úradník ním vydanou vyhláškou môže zakázať uplatňovanie jedného zo základných práv, či slobôd len na základe zákona.

Základné práva a slobody požívajú zvýšenú ochranu a musia byť garantované nielen za štandardných podmienok, ale práve a najmä aj vo výnimočných situáciách, kedy je náchylnosť zo strany štátnych orgánov ich porušovania zvýšená. Vyjadrené platí aj počas vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, resp. vyhláška č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2020 nie sú realizované spôsobom súladným s Ústavou Slovenskej republiky, Paktom OSN, Chartou základných práv Európskej únie a ani Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, lebo nešlo o zákon.

Argument, že zákazy určené uznesením vlády, resp. vyhláškou úradníka vyhlásené na základe ústavného zákona, je v tejto spojitosti právne irelevantný.

Ústava dovoľuje vy(ob)medzovať základné práva a slobody iba zákonom (čl. 13 ods. 2). Takú právomoc Ústava zveruje iba zákonodarnej moci. Nepriznáva ju dokonca ani výkonnej moci.

Bez najmenších pochybnosti treba uviesť, že nielen uznesením vlády, ale ani vyhláškou akéhokoľvek úradu (ktorý navyše nie je ani ústredným orgánom štátnej správy, ako napríklad aj Úrad verejného zdravotníctva) nemožno obmedzovať/zakazovať uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd garantovaných občanom a obyvateľom nielen Ústavou Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a majú prednosť pred našimi zákonmi.

Ústava platí aj za núdzového stavu, podľa ktorej aj sloboda pohybu a pobytu i zhromažďovania sa, môže byť obmedzená len zákonom prijatým a schváleným riadnym legislatívnym procesom v parlamente, ktorý má 150 poslancov a nie uznesením vlády a už vôbec nie vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, kde práve pri absencii riadneho legislatívneho procesu sa ľahko sprítomní zjavne svojvôľa u jedného človeka (Mikas), alebo iba u 16 členov (vláda).

Základom riadenia ľudskej spoločnosti prostredníctvom práva nie je svojvôľa.

Nerešpektovanie zverenej právomoci a svojvôľa je zvláštnosťou fungovania Slovenskej republiky pod vládou vedenou Matovičom v boji s koronavírusom.

Z titulu nespochybniteľnosti uvedených konštatácii pripájam i právnu analýzu renomovaného ústavného právnika, bývalého sudcu Ústavného sudcu Doc. Drgonca o nulitných aktov a neústavných postupov Matoviča a Mikasa.

https://www.infovojna.sk/article/video-doc-judr-jan-drgonec-drsc-obcan-mal-covid-vzal

Uznesenie vlády č. 75/2021 o schválení aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 z 2. februára 2021 nie je právnym dokumentom, ktorý by ukladal povinnosti fyzickým, resp. právnickým osobám.

https://domov.sme.sk/c/22588483/covid-automat-ako-budu-fungovat-skoly-otazky-a-odpovede.html

Minister školstva a Gröhling a riaditeľ školy YZX svojvoľným konaním spočívajúcim v hrubom psychickom nátlaku na nás rodičov podmieňujúcim prezenčné vzdelávanie nášho dieťaťa nosením rúška a rodiča i negatívnym testom PCR, alebo AG testom na prítomnosť vírusu COVID-19 od 8. februára 2021, spáchali minimálne trestné činy hore citované.

Orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu majú povinnosť postupovať v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku a v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, ma informovať.

Dôkazy:

1) Oznámenie na portály „edupage“ školy

2) https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/05/ministerstvo-vydalo-manual navratu-do-skol-napriek-tomu-mozeme-ocakavat-chaos/

3) Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke manuál pre školy a škôlky s názvom Návrat do škôl 2021. Dokument je určený predovšetkým zriaďovateľom a riaditeľom základných a stredných škôl a školských zariadení. Ministerstvo však upozorňuje, že manuál bude aktualizovať podľa uznesenia vlády a vyhlášky hlavného hygienika.

 

………………………………….

meno a podpis

 

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroje: FB status Štefana Harabina, davdva.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dobre! Tak si teraz predstavme – ako v systéme debilizovaného školstva podmieneného odmenami za poslušnosť dopadne hodnotenie žiakov a študentov posledných a maturitných ročníkov – keď rodičia podajú na riaditeľov – ktorí mnohí tiež učia – trestné oznámenie. Načo je školská správa? Načo sú zriaďovatelia? Kto dáva príkazy poslušným riaditeľom? Harabinove Ego asi nepočíta s egom tých druhých! Toto sú rady z blata do kaluže. Možno som blbec, ale viem, že existuje možnosť žalovať štát – a nie figúrky!

  • Ľubomír

   Pocas citania clanku som presne nad tym rozmyslal, ze ci ma zmysel podavat trestne oznamenia a ci by v prvom rade nebolo lepsie komunikovat s riaditelmi, ucitelmi a pripadne aj zriadovatelmi o tom, o co vlastne ide. Zrejme riaditelia a ucitelia ani netusia ze ide o velky reset, tak ako zrejme nemaju o tom mnohi policajti a plnia dalej sialene prikazy. Ze ide o agendu 2030 psychopatov zo zahranicia (nejakej mimovladky) a tu istu agendu presadzuje nasa vlastizradna vlada prostrednictvom noveho ministerstva investicii a informatizacie na cele s remisovou.

   V podstate ani mnohi ludia netusia o com je agenda 2030. Keby si aspon dali namahu a zacali si hladat informacie.

   Ak sa budu konat protesty, tak urcite treba o tejto chorej agende konecne zacat otvorene hovorit aby bolo vsetkym jasne ze my vieme o com to je.

   Co sa tyka uradnikov, policajtov, sudcov a celej statnej spravy, tak vam pripomeniem cast z textu, ktory maju globalisti vytesany (okrem inych nezmyslov) v monolitoch ktore su postavene v Georgii v US:

   „Stráňte sa práva a neužitočných zbytočných úradníkov.“

   Aby ste si nemysleli, že ste nejaký „nadludia“ a ze vas sa tato agenda nedotkne, tak sa velmi mylite. Nezabúdajte ze je tam aj informacia v zmysle „Udrzujte svetovu polupaciu na pol miliardy“. Myslite, ze vas niekto ochrani pred globalistami, ak nebudeme teraz tahat za jeden povraz? Akonahle splnite svoju ulohu budete taktiez „na odpis“. Takze zacnite sa o problem zaujimat a rozmyslajte co chcete?

   • Ľubomír

    Dodam pre ludi zo statnej spravy este recnicku otazku:

    „Myslite, ze vy alebo vase rodiny budete medzi tou pol miliardou co by mali prezit?“

    • perun kupala

     nemysli si že ti čo tahaju s satanistami su nejaky pomyleni či nebodaj neviniatka su to take iste fašisticke zlodejse a genocidne svine ktore nemaju kde cuvnuť. u rotschielda je z neposluchnutie trest iny ako v demonkratickom zlodejove do ktoreho nas tie svine gestapacke fašisticke zatiahli

   • Chce to osvetu! Ale ako – keď sa nemôžeš zhromaždiť a urobiť prednášku. Darmo napáliš DVD s dokumentmi v trvaní týždňa – polopatické – pre pohodlných sú to kamienky vo vrecku – však ich tam mám – keď budem mať čas tak… Neustále v komfortnej zóne, neustále do nich búši mainstream, strach nevytŕčať!

    Učiteľ už nie je majster – ten, kto z teba vychováva svojho nástupcu. „Základným psychologickým etalónom NEROZHODNOSTI je ÚRADNÍK!“
    Z učiteľov urobili neustálym kontrolingom úradníkov! Detto z lekárov! Nerozhodný-nesamostatný učiteľ vychováva sebe podobné deti. Cez deti teraz prenášajú kontroling na rodičov – upierajú im rodičovské práva rozhodnúť!!! To je agenda rádu Lebka a Kosti 322 od roku založenia v roku 1832!!! Rozvrat rodiny, rozvrat vzdelania, behaviorálny podnetový kontroling! Osvetu mohli robiť ešte Štúrovci – sem to do roku 1847 nestihlo prísť a preformátovať aspoň jednu generáciu. Každý nadaný žiak bol vtedy podporovaný – nie debilizovaný! Debilizácia sa spustila až indoktrináciou a ideológiou. A to sem dovliekli marxisti so sociálnym darwinizmom obhajujúcim triedny boj. „V mene izmu!“ Teraz je to v mene kovidizmu. Je to len sprostá neustála indoktrinácia.

    Otázka – kto by mal teda robiť osvetu – lebo lekári sú indoktrinovaní a nesamostatní – s korporátnym názorom – vycvičení plniť zadané úlohy. Remeselné lege artis správneho postupu sa zmenilo na akýsi úradný predpis – inak ťa zavrieme do basy!

    Osvetu môže robiť jedine autorita – nie „konšpiračný teoretik“! Nájdi autoritu vo vedeckých kruhoch, keď SB 322 ovládajú akademickú pôdu – SAV. Pošleš spam viacerým – sniečkársky debil v škole ťa nechá zabanovať! Zrušia ti účet. Hrach o stenu! Preto im to vychádza – ľudia sú zdebilizovaní zdebilizovanými generáciami pred nimi. Vlastná matka debilizuje dieťa – aby poslúchalo! Nie aby počúvalo – učilo sa. Osvetu môžeš robiť len medzi Krovákmi – tí informácie nasávajú – nie medzi Slovákmi. „Sa robíš múdry!“ Debilizácia proste funguje! Vrátane debilizácia apkami vo vlastnom mobile – v ktorom si debil nepustí dokument, v ktorom by musel čítať – on si pustí 120 cm televízor! PC je „prežitok“ – kto bude sedieť na stoličke, keď môže sedieť na gauči?

    V minulosti, keďže som robil v kultúre a organizoval rôzne výtvarné aktivity aj po školách – z 20 sa našiel 1-2 pedagógovia, ochotní sa venovať deťom vo voľnom čase. Lebo debilizačné stanovy to nepustili cez vyučko. 52 tisíc žiakov nemá prístup k internetu – nemajú zariadenie, rodičia nemajú peniaze. Ale PC sa vyhadzujú z úradov do šrotu! Lebo nebezpečný odpad nemožno darovať – musí byť preukázateľná jeho odborná likvidácia. ??? – No lebo tak je nastavená debilizácia Lebo úradník sa bojí! A predaj za symbolickú cenu – aj s dôkazom, že to išlo do konkrétnych rúk – musí niekto schváliť – proti zákonu o odpadoch. Ale bazáre fungujú. Len tam nenaškrabeš 52 tisíc PC zariadení pre chudobné deti.

    Veľký priestor podnecuje tvorivosť – predstavivosť. Uč sa z obrazovky mobilu!
    Preto sú z TV domáce kiná! Aby tie info“reality“ z nich prebíjali tie internetové črepy. Mobil – to je ako pozerať do potkanej diery – vieš z nej hovno.
    ————————————————
    „Premiér SR Igor Matovič inicioval celoplošné testovanie, po ktorom narástla chorobnosť a úmrtnosť na 50-100 násobok predchodzích hodnôt – Dôkaz prevzatý z John Hopkins Univerzity

    Graf dokazuje, že na Slovensku sme pred testovaním mali najnižšiu úmrtnosť v Európe a po celoplošnom antigénovom testovaní na Covid-19, narástli hodnoty na najvyššiu chorobnosť a úmrtnosť v Európe.“

    https://www.geneticka-vakcina.com/o2/

    Zdroje:

    https://silview.media/2020/11/26/they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs/
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057769/
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X08002640?via%3Dihub
    ———————————————-
    VIDEO: O řešeních současné situace – Jak věci vzít úplně jiným směrem a odemknout obrovskou hojnost naší planety
    https://www.infovojna.sk/article/video-o-resenich-soucasne-situace-jak-veci-vzit-uplne-jinym-smerem-a-odemknout-obrovskou-hojnost-nasi-planety

    • Nanoneuroterapeutický prístup určený na priame dodanie nosom do mozgu

     Abstrakt

     Kontext: Poruchy mozgu zostávajú hlavnou príčinou zdravotného postihnutia na svete a spôsobujú viac hospitalizácií a dlhodobejšej starostlivosti ako takmer všetky ostatné choroby dohromady. Väčšina liekov, proteínov a peptidov nepreniká ľahko do mozgu v dôsledku prítomnosti hematoencefalickej bariéry (BBB), čo znemožňuje liečbu týchto stavov.

     Cieľ: Pozornosť sa zamerala na vývoj nových a efektívnych systémov podávania, ktoré zabezpečujú dobrú biologickú dostupnosť v mozgu.

     Metódy: Intranazálne podanie je neinvazívny spôsob podávania liečiva, ktorý môže obísť BBB a umožniť terapeutickým látkam priamy prístup do mozgu. Intranazálne podanie však produkuje v mozgu pomerne nízke koncentrácie liečiva v dôsledku obmedzenej priepustnosti nosovej sliznice a drsného prostredia nosnej dutiny. Predklinické štúdie využívajúce enkapsuláciu liečiv v nanočasticových systémoch zlepšili zameranie nosa na mozog a biologickú dostupnosť v mozgu. Toxické účinky nanočastíc na funkciu mozgu však nie sú známe.

     Výsledok a záver: Tento prehľad zdôrazňuje porozumenie niekoľkých chorôb mozgu a dôležitých patofyziologických mechanizmov, ktoré sú s nimi spojené. Prehľad pojednáva o úlohe nanoterapeutík pri liečbe mozgových porúch prenosom z nosa do mozgu, mechanizmoch absorpcie liečiva cez nosovú sliznicu do mozgu, stratégiách prekonávania hematoencefalickej bariéry, nanoformulačných stratégiách pre lepšie zameranie mozgu prostredníctvom nazálnej cesty a problémoch s neurotoxicitou. nanočastice.

     Kľúčové slová: hematoencefalická bariéra; poruchy mozgu; nanotechnológia; neurodegeneratívne poruchy; zameranie nosa na mozog; štúdia toxicity.
     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057769/

    • Nanočastice na nazálne očkovanie

     Abstrakt

     Veľký záujem o dodávku vakcíny na sliznicu vyplýva zo skutočnosti, že povrchy slizníc predstavujú hlavné miesto vstupu mnohých patogénov. Z ďalších miest slizníc je nosové dodanie obzvlášť atraktívne pre imunizáciu, pretože nazálny epitel sa vyznačuje relatívne vysokou permeabilitou, nízkou enzymatickou aktivitou a prítomnosťou dôležitého počtu imunokompetentných buniek. Okrem týchto výhodných charakteristík môže nazálna cesta ponúkať zjednodušené a nákladovo efektívnejšie protokoly očkovania so zlepšenou komplianciou pacienta.

     Použitie nanonosičov poskytuje vhodný spôsob nosného dodania antigénnych molekúl. Okrem zlepšenej ochrany a uľahčeného transportu antigénu môžu nanočasticové aplikačné systémy tiež poskytovať účinnejšie rozpoznávanie antigénu imunitnými bunkami. Predstavujú kľúčové faktory optimálneho spracovania a prezentácie antigénu, a teda aj následného vývoja vhodnej imunitnej odpovede. V tomto zmysle ponúka návrh optimalizovaných vakcínových nosičov sľubný spôsob vakcinácie nazálnej sliznice.

     Kľúčové slová
     Imunita sliznice Nosové podanie Dodávka antigénu Transmukózny transport Bioadhézia Nanočastice
     https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X08002640?via%3Dihub

  • Figurky sa len nahradia druhymi figurkami a nevolnictvo bude pokracovat

 2. KEĎŽE DNES JE 9. FEBRUÁR 2021 – KTO TU KLAME!

  „Vakcína od spoločnosti AstraZeneca by mala na Slovensko prísť už 9. februára a mohla by sa ňou očkovať kritická infraštruktúra či chronicky chorí ľudia pod 55 rokov.

  Malo by ísť o 150-tisíc dávok očkovacej látky. No Slovensko sa snaží zaobstarať aj ruskú vakcínu Sputnik proti ochoreniu COVID-19. Krajčí potvrdil, že ministerstvo zdravotníctva môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila Európska lieková agentúra, akou je vakcína Sputnik.

  Kým prvé štúdie vyvolávali o Sputniku pochybnosti, najnovšie údaje zverejnené v uznávanom medicínskom magazíne Lancete hovoria, že ruský Sputnik je účinný na 92 percent. To znamená, že je podobne účinný ako vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer-BioNTech. O možnom schválení Sputniku sa debatuje v Nemecku aj Česku. Celkovo je vo svete schválených jedenásť vakcín.“
  https://www.infovojna.sk/article/matovic-a-jeho-vlada-nutenym-testovanim-vsetkych-obcanov-spojila-rozdelenu-krajinu-negativny-vysledok-testu-musia-mat-aj-rodicia-skolkarov

  „Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných 191.900 osôb, pribudlo 6.849 osôb. Druhú dávku dostalo už 35.016 ľudí, v pondelok bolo preočkovaných 3884 Slovákov.“
  https://www.cas.sk/clanok/1086040/koronavirus-bicuje-slovensko-pribudlo-trojciferne-cislo-obeti/?AT=wgt.article_clanok-najcitanejsie-24.c.x…A.1

  Lebo ja si pamätám prvú koncoročnú zásielku 10 tisíc + „dnes“ 150 tisíc. Na 6 dávok z 5 nemali na vyškrabanie ihly!
  „Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných 191.900 osôb“ – 19 19 – tak nás má fascinovať 19?!

  • Keď už sa o niečom rokuje – tak o úplatkoch!

  • pasca na myši

   na jednej strane mince je minister holič a na druhej pravnik rabbin minca patri ich panovi rotschieldovi ajeho centralnym bankam . vypisovat udania na sudy ked su v rukach korporatnej mafie je utok dona Qwichota dela mancha na veterne mlyny.

   • Dnes 10.2.2021 na Infovojne – dopoludnie s Adrianom.
    1/ Hosťka – organizátorka protestov a referénd – navrhla otázku – či súhlasíte s tým, aby každý občan Slovenska nad 18 rokov dostával počas núdzového stavu 500 euro. Čo to je?! No nasúvanie nepodmieneného príjmu! Veď to je úlohou lockdownu – dostať ľudí do biedy a potom mu ponúknuť riešenie – za podmienok sociálnych kreditov.
    2/ Hosť – právnik zo strany nosatých – Priama demokracia – sa vyjadroval k rizikám referenda, za ktorým stojí finančne SMER, Fico, Pelé, Marček, kapitán Danko. Ide o to, že ak referendum o výmene vlády nedopadne dobre – vládu zabetónujú na 3 roky, lebo nemôže byť znovu takáto otázka nastolená skôr. Otázka nerieši – čo má byť povinná nová vláda – takže žiadne zmeny pre občanov – len zmena korýt – a plánované procesy budú prebiehať ďalej.

    Za 6 mesiacov sme v troskách tak či tak aj s referendom – ktoré Húfnica nemusí vyhlásiť a poslanci SNR si nemusia odhlásiť svoj koniec! Čiže tu je vidieť skrytý tandem „dobrý a zlý policajt“ – OĽaNO a SMER!

    Priama demokracia v prostredí zmanipulovanom médiami, vrátane podvodov s hlasmi a podprahovým ovplyvňovaním – je priama cesta k moci!

    Priamo riadiť štát ulicou plnou nechápajúcich debilov s „názormi“ – je riadenie aké?!

    3/ Kladiem si otázku – čo robia takíto hostia – skryto pretláčajúci globálnu agendu – v Infovojne? Akože nová generácia budúcich politikov? Lichtner tomuto „nerozumie“?

  • Časť rezolúcie Rady Európy Uznesenie číslo 2361 (2021)- Originali: 7.3. with respect to ensuring high vaccine uptake: 7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

   7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

   Preklad: 7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

   7.3.2. zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

 3. keby všetci tí naši vyštudovaní právnici v renomovaných firmách podali trestné oznámenia, tak by to nemuseli robiť rodičia … už dostal JUDr. Harabín odpovede na všetky tie svoje trestné oznámenia? …či tam neplatí lehota do 30 dní?

  • Na odvrátenie dôsledkov trestného konania je potrebné konať neodkladne. Prečo papaláši rozdávajú trestné oznámenia vždy nneznámeho páchateľa? No – aby sa to neobrátilo proti ním! Proti konkrétnemu riaditeľovi musíš predložiť dôkazy a preukázať mu úmysel! Rodičovské združenie čo!

   Opäť sme v systéme podmieňovaného odmeňovania vo vzdelávacom procese – kredity. Aj Pjakin nechápe tento systém v tom, keď tvrdí, že vzdelanie je výsada a nie služba – lebo už boľševické školstvo bolo podmieňované kádrovým profilom – triednym pôvodom rodičov – dnes sú to testy.

 4. Nabehlo na Novom Čase…
  „Učitelia mladší ako 55 rokov budú očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Starších ako 55 rokov zaočkujú zdravotníci vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Nepedagogickí zamestnanci by sa zatiaľ očkovať nemali, potvrdil Krajčí.

  Krajčí tiež informoval o tom, že na Slovensko prišlo v týchto dňoch 250 000 vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech, 210 000 od AstraZeneca a niekoľko desiatok tisíc od Moderny.

  Rastie počet zaočkovaných, Slovensko má zaočkovaných 226 916 osôb. Aplikovanú druhú dávku má 35 016 osôb. Najviac zaočkovaných je v Bratislavskom kraji, nasleduje Košický kraj a Žilinský kraj. Tiež definoval, kto dostane aký typ vakcíny.

  „Slovensko je momentálne treťou najrýchlejšou očkovacou krajinou v Európskej únii,“ povedal Krajčí s tým, že menšiu zaočkovanosť majú Nemecko, Maďarsko, Fínsko, Česko či Rakúsko. „Množstvo zaočkovaných ľudí na území jednotlivých krajín je determinované dodávkami vakcín,“ podotkol.
  https://www.cas.sk/clanok/1086451/od-soboty-zacnu-ockovat-vybranych-ucitelov-do-uvahy-pripadaju-dve-vakciny-kto-dostanu-ktoru/

  Ako to dopadlo s tou prasacou?
  Proti prasacej chrípke sa očkovať nebudú. Väčšina …
  [Prehľadávať doménu primar.sme.sk/c/5144578/lekari-si-vakcinu-pichnut-nedaju.html] https://primar.sme.sk/c/5144578/lekari-si-vakcinu-pichnut-nedaju.html
  Odporcovia očkovania sa u novej vakcíny proti takzvanej prasacej chrípke boja najmä nežiaducich účinkov a toho, že vakcína nie je dostatočne odskúšaná. Alergici a pokusní králici. Svetová zdravotnícka organizácia pritom odporúča, aby sa ako prví nechali zaočkovať práve lekári.

  „Novinka je úderom najmä pre spoločnosť GlaxoSmith Kline, výrobcu lieku, ktorá profitovala z niekoľkomiliónových zákaziek od európskych vlád. Spoločnosti vyrábajúce vakcíny H1N1 ale nezodpovedajú za nečakané vedľajšie efekty svojich liekov, a to vďaka klauzulám, ktoré sú zahrnuté do kontraktov s vládami. “
  https://euractiv.sk/section/vzdelanie/news/vakcina-proti-chripke-ma-mozno-vedlajsie-ucinky-015781/

  Klauzula s AstraZeneca – je prosím kde?!

  • Časť rezolúcie Rady Európy Uznesenie číslo 2361 (2021)- Originali: 7.3. with respect to ensuring high vaccine uptake: 7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

   7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

   Preklad: 7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

   7.3.2. zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

 5. JUDr. Harabinovi by sme mohli jedným vrzom zveriť aj tento neradostne očakávaný dôsledok neľudskej zloby a úbohosti…už teraz je neskoro…

  https://www.banned.video/watch?id=6020c186e8d4362968f98d06

 6. Zaujímavý článok aj s videami:
  https://www.naturalblaze.com/2021/02/covid-vaccine-on-trial-free-webinar-february-10.html
  “Covid Vaccine On Trial” Free Webinar February 10!
  „Covid vakcíny na skúšku“ zdarma webinár 10. februára!
  Behom dňa to prečítam a vypočujem.

 7. https://www.hlavnespravy.sk/mikrobiologicka-pekova-sokuje-sucasny-britsky-koronavirus-je-novy-je-to-iny-kmen-nie-je-to-mutacia-toho-povodneho-je-umelo-modifikovany-zatvorte-tu-jaskynu-z-ktorej-to-vylieta/2433274
  Mikrobiologička Peková šokuje: Súčasný „britský“ koronavírus je nový. Je to iný kmeň. Nie je to mutácia toho pôvodného. Je umelo modifikovaný. „Zatvorte tú jaskyňu, z ktorej to vylieta. Zatvorte jej zamestnancov a manažment“

  Molekulárna biologička Soňa Peková opäť šokuje. Tvrdí, že súčasný koronavírus, nie je mutáciou toho pôvodného, ale jedná sa o odlišný kmeň koronavírusu. Tvrdí, že od jari je to už štvrtý nový kmeň koronavírusu

 8. Definitiva

  V Nemecku sa mutant šíri vakcínou:

  https://aeronet.cz/news/nemeckem-se-lavinovite-siri-zprava-ze-britska-mutace-koronaviru-vznika-po-aplikaci-vakcinou-pfizer-biontech-celkem-14-senioru-z-pecovatelskeho-domu-v-osnabrucku-kteri-uz-nekolik-mesicu/

  Pfizer vyhlasuje, že vakcína nevytvorí dostatočnú imunitu, že nechráni pred nakazením a vakcinovaní králici-občania môžu vírus šíriť. Jedná sa o biologický pokus s mRNA vakcínou a ľudia sú pokusné myši. mRNA spúšťa v tele proces niečoho, nie sú to protilátky, na pravdu si musíme počkať. Ani myši, ani ľudia za pokus nemajú zaplatené. Myši sú očkované násilím. Občan je vakcinovaný dobrovoľne. Ešte máte pocit, že človek je pánom tvorstva s nedostihnuteľným IQ?

 9. Väčšina škôl je zatvorená. Tie ktoré sú otvorené žiadajú od rodičov iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Skúste si overiť tieto informácie. Nič v zlom ale nestretol som sa s nikým od koho by škola žiadala test.

 10. U nas v novomestskom okrese tieto testy od ridicov ziadaju!!!

 11. https://www.hlavnespravy.sk/nas-protikorupcny-premier-dohaduje-vyrobu-vakcin-pre-big-pharmu-ktora-v-usa-plati-mastne-pokuty-za-korupciu-aj-pfizer/2433358
  Náš protikorupčný premiér dohaduje výrobu vakcín pre Big Pharmu, ktorá v USA platí mastné pokuty za korupciu? Aj Pfizer
  Premiér Matovič vyhlásil, že o výrobu vakcíny proti COVID-19 má v SR záujem koncern Pfizer, Moderna, dokonca aj výrobca vakcíny Sputnik V. Ak premiér našej protikorupčnej vlády, po boku svojej poradkyne Andrey Kalavskej, manželky bývalého Pfizer topmanažéra, bude pre Pfizer dojednávať výrobu vakcín v SR, mal by vedieť následovné o svojom partnerovi

 12. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/10/nanoparticles-in-moderna-vaccine.aspx
  How Safe Are the Nanoparticles in Moderna’s Vaccine?
  Ako bezpečné sú nanočastice vo vakcíne od Moderny?

 13. https://www.banned.video/watch?id=6023225048b2122d3b3f51b3
  Baby Dies After Mother Takes Vaccine
  Dieťa zomiera po tom ako matka bola zaočkovaná

  A Wisconsin doctor who was 14 weeks pregnant claims she suffered a miscarriage within days of receiving the Covid-19 vaccine.
  Lekárka z Wisconsinu, ktorá bola 14 týždňov tehotná tvrdí, že utrpela potrat niekoľko dní po prijatí Covid-19 vakcíny

 14. Dnes mi prodavačka v Lidlu řekla,že děti budou moci do školky, ale musí se nechat testovat.. Neměla jsem sílu jí vysvětlit, jak to je. Plno lidí a ještě k tomu ta prodavačka věří v podporu státu. Je mladá asi 35 let. V Čechách je to stejné, jako na Slovensku. A nikdo se nebouří.

 15. ešte nie sú školy otvorené a trcifúz Krajčí hovorca pablba z TT a už hlásiaenormný nárast nakazených, tie ich vymyslené čísla samozrejme každé má 6 sú už tak okaté, že to vidí aj to najväčšie tela, majú dobrý biznis v testoch koľko si za to nahrabú mega zlodeji !!!

 16. Akosi niektorí rýchlo zabudli, kto tu prepúšťal vrahov a zlodejov na slobodu, kto sa kamarátil s mafianmi. Kto nechal mafiánov pobehovať s pištolou po ulici a pri kom sa cítili tak bezpečne, že bili ľudí bez toho aby sa bití domohli práva. Kto nechal biť poľnohospodárov, ktorí sa domáhali svojich práva na pozemky. Ja by som potreboval vzor trestného oznámenia na mafianských spolupachátaeľov.

 17. Vraj štátna karanténa:
  Na vine je sústavné špáranie sa v nose a zhromažďovanie ľudí v zime. Takto keby vyšli ľudia do ulíc protestovať už im hrozia sankcie a tu sa nezmyselne testuje a nič to nerieši, hlavná vec, že Igorova pandekomisia je spokojná. Najväčšia a sústavná špáradlová zhromažďovacia akcia.Biznis komédia.A prečo už nie je v nemocniciach
  ivermectin, ale trčí v skladoch na colniciach, to nech sa rieši. Keby im až tak vehementne záležalo, aby ľudia neumierali, tak konajú okamžite, ale ich to udržuje vládnuť totalitne a to im vyhovuje. Iné nerobia len sa pretŕčajú na sústavných tlačovkách a ľuďom servírujú už otrepanú frázu korona. My sme asi naj štát, čo sa týka servírovania správ a vystúpení na svete. Otravní, nechutní a až odporní a nech sa nečudujú, že to ľudia takto ponímajú. Veď neustály kolotoč jedných a tých istých správ pandémia, covid, korona, sa musí časom každému sprotiviť. Z toho sa ľudia nenajedia, z toho budú len psychicky trpieť a ONI mocnieť.

  • Čítali sme, že Bill Gates, Gatesova nadácia prevádza na Slovensku nejaký experiment testovania, má v tom „prsty“ náš minister zdravotníctva…
   Vždy len a len peniaze.

 18. Tu pochopíte „nezmysel“ zákazu pobytu v prírode! Tie prasatá idú presne v určenej agende – to nie je len ich debilita – to je agilita psov vycvičených za generácie lóžou Skull & Bones 322 – psov, ktorí skúšajú cvičiť agilitu s nami! Veď predsa hlaváči Skull & Bones 322 v NWO sa nám nebudú venovať osobne – či?
  VIDEO: Klimatický lockdown – pokračování Covid-19 agendy a další forma omezování veřejnosti?
  https://www.infovojna.sk/article/video-klimaticky-lockdown-pokracovani-covid-19-agendy-a-dalsi-forma-omezovani-verejnosti

  • Vypočula som toto video o klimatickom lockdowne – ale ani slovo o chemtrailse, o Haarpe, o modifikovaní počasia, o zbraniach čo vyrábajú požiare, o umelom vyrábaní zemetrasení, o umelom vytváraní sucha…Ani slovo o tom ako elity sveta ničia túto zemeguľu – ale my ovečky máme byť v locdowne. Neodstraňuje sa príčina problému ničenia ekosystému našej zemegule. A pochopiteľne mal by byť zákaz produkcie gmo, zákaz produkcie glyfosátu (roud-up ready). Teraz gmo dostalo iný nový názov aby nás ovečky to doplietlo.
   No comment – bez komentára

 19. https://www.naturalnews.com/2021-02-10-gmo-food-and-gmo-vaccines-humans-are-becoming-disease-manufacturing-machines.html#
  GMO Food and GMO Vaccines – Humans are becoming disease-manufacturing machines
  Gmo jedlo a gmo vakcíny – ľudia sa stávajú strojmi čo vyrábajú choroby

  • After your Covid vaccine, your cells will literally PRODUCE a fragment of the deadly virus
   Po prijatí Covid vakcíny, vaše bunky budú doslovne PRODUKOVAŤ fragment smrteľného vírusu

 20. https://www.naturalnews.com/2021-02-10-elderly-man-perishes-shortly-after-covid-19-vaccine.html
  Elderly man perishes shortly after COVID-19 vaccine is administered in New York’s Javits Center
  Starší muž umiera zakrátko po prijatí COVID-19 vakcíny podanej v New Yorskom Javits centre.

Pridajte komentár

*