Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Tlačová správa Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.


Print Friendly, PDF & Email

Dovoľujeme si Vás informovať o ďalších krokoch o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktoré podnikáme vzhľadom k minuloročným zmenám v oblasti legislatívy súvisiacej s očkovaním a vzhľadom k spôsobu, akým Ministerstvo zdravotníctva prešetrilo 40 prípadov poškodenia očkovaním, ktoré sme predložili.

Čo sa udialo v priebehu roku 2011?

1. Zaznamenali sme alarmujúce množstvo poškodení zdravia očkovaním. Po informáciách o viacerých veľmi vážnych poškodeniach očkovaním vrátane dvoch prípadov úmrtia, sme začiatkom roku 2011 po zverejnení výzvy počas 2 týždňov nazbierali 40 prípadov poškodenia očkovaním.

2. Tieto prípady sme dali v marci k dispozícii predsedníčke vlády (premiérka spis postúpila MZ SR) a ÚVZ SR za účelom preskúmania prístupu pediatrov k otázke rozpoznávania, zaznamenávania a hlásenia negatívnych účinkov očkovania a následne zreálnenia početnosti výskytu poškodenia očkovaním. Obe aktivity vyústili do preverovania prípadov zo strany MZ SR, resp. RÚVZ. Žiaľ, výsledný výrok prešetrovania nezodpovedal pôvodnému zadaniu, ani realite. Vôbec nedošlo k prevereniu systému, MZ v liste z 11.5.2011 len konštatovalo, že „nebolo zaznamenané žiadne trvalé zdravotné poškodenie z dôvodu podania vakcíny. U dvoch detí boli hlásené nežiaduce reakcie po očkovaní BCG vakcínou, v obidvoch prípadoch však išlo o bežné nežiaduce reakcie bez trvalých následkov.“  Voči takémuto stanovisku sme sa ohradili listami adresovanými ÚVZ a MZ SR. ÚVZ listom zo 16.6.2001 vyhlásilo, že ich stanovisko ostáva nezmenené. Rovnako MZ SR v liste z 1.7.2011, pričom uviedlo: „Nesúhlasíme s Vaším tvrdením, že prípady detí, u ktorých bolo podľa ich rodičov  zaznamenané poškodenie po očkovaní, neboli dostatočne prešetrené. …. trvalé poškodenie zdravia po očkovaní u týchto detí zaznamenané nebolo.“

3. Súčasne sme tieto prípady poškodenia očkovaním dali v marci k dispozícii poslancom zdravotníckeho výboru NR SR so žiadosťou, aby bola aspoň dočasne znížená výška pokuty za odmietnutie očkovania z 332 eur na 1 euro, kým sa nepreverí systém hlásení a skutočná početnosť poškodení očkovaním. Poslanci sa zhodli na predložení návrhu zníženia pokuty na 100 eur, vládna koalícia prisľúbila návrhu podporu, ale pri konečnom hlasovaní, chýbal na schválenie 1 hlas.

4. Dňa 23.9.2011 sme na osobnom stretnutí s predstaviteľmi ÚVZ žiadali o dôkladné prešetrenie 40 prípadov poškodenia očkovaním a o naplnenie pôvodného zadania. Zástupcovia ÚVZ sa vyjadrili, že na to nemajú kompetencie. Dohodli sme sa, že vybrané prípady dá ÚVZ prešetriť prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V závere roka 2011 (21.12. na rozporovom konaní) sme sa dozvedeli, že tento postup nie je možný, že takéto preskúmanie môžu vraj žiadať len individuálne jednotliví rodičia a nie ÚVZ.

5. Zákon č. 545/2006 o lieku, v par. 25, ods. (11) prikazoval lekárovi pred vakcináciou poskytnúť rodičovi bez vyzvania príbalový leták vakcíny. MZ SR a NR SR v septembri 2011 v novelizovanom zákone o lieku 326/2011 túto povinnosť zrušili. Rovnako sa zo zákona vypustila aj povinnosť výrobcov vakcín uvádzať a kvantifikovať v príbalovom letáčiku prítomnosť karcinogénnych, mutagénnych a neurotoxických látok v zmysle pôvodného znenia zákona o lieku č. 545/2006, par. 25, ods. (10).

6. V zrýchlenom konaní 28.12.2011 MZ SR prijalo novelu vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorá pre lekárov od 1.1.2012 zavádza povinnosť hlásiť (t.j. udávať, pretože dôsledkom je udelenie pokuty) Regionálnym úradom verejného zdravotníctva všetky prípady odmietnutia povinného očkovania.

7. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa pokúsila zabrániť prijatiu novely hromadnou pripomienkou, pod ktorú sa v priebehu 4 dní podpísalo vyše 2000 občanov, no napriek tomu náš názor nebol 21.12. na rozporovom konaní zo strany MZ SR a ÚVZ akceptovaný. Preto sme 22.12. podali podnet na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci rozporu navrhovanej novely vyhlášky so zákonom o ochrane osobných údajov. 28.12. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR  obdržali konštatáciu Úradu na ochranu osobných údajov, že návrh vyhlášky je v rozpore so zákonom 428/2002 na ochranu osobných údajov. MZ SR napriek tomu nezabránilo tomu, aby 1.1.2012 nadobudla protizákonná vyhláška platnosť.

Zhrnutie udalostí roku 2011:

Početné prípady poškodení očkovaním, ktorých stále pribúda, sú zo strany štátnych orgánov ignorované, systematicky nezaznamenané a údajne nepreveriteľné. Namiesto toho, aby MZ SR a ÚVZ zobrali vážne naše varovanie o početných poškodeniach očkovaním (náš laický odhad je každé 10 dieťa trpí vážnejším postihom v dôsledku vakcinácie) a prejavili záujem o zreálnenie dokumentovania takýchto prípadov a prijali v tomto smere opatrenia, deje sa niečo úplne opačné. Sprísňuje sa legislatíva pre rodičov, ktorí na základe vlastnej alebo cudzej negatívnej skúsenosti odmietajú niektoré z očkovaní, ako je to bežné v pôvodných členských štátoch EÚ. Lekári sú tlačení do polohy policajtov. Navyše sa zhoršili podmienky v oblasti informovanosti a ochrany pacienta.

Nové aktivity v roku 2012:

Ministerstvo zdravotníctva 23.12. dalo do pripomienkového konania zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Keďže navrhovaná novela zákona č.355/2007 o.i. dopĺňa do zákona Uznanie choroby z povolania, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada doplniť do zákona stať o Uznaní poškodenia očkovaním.

Treba vedieť, že rodiny s deťmi poškodenými očkovaním žijú často v krajnej núdzi s minimálnymi príjmami, bojujú o holé prežitie a štát poškodeným deťom nehradí ani len celú potrebnú zdravotnú starostlivosť. Riešenie ich kritickej situácie takýchto rodín už neznesie ďalší odklad, preto treba čo najskôr zákonne zakotviť možnosť odškodnenia do slovenskej legislatívy. Takéto rodiny si nemôžu dovoliť pustiť sa do individuálneho súdneho procesu, aby sa domohli spravodlivého odškodnenia za poškodenie, ktoré im spôsobil štát ustanovením povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu, vyžadovanej pod hrozbou sankcií. Navyše, v praxi sa ukázalo, že si jednotlivé inštitúcie prehadzujú zodpovednosť za poškodenie očkovaním medzi sebou a nikto sa necíti kompetentný prípady riešiť.

Navrhnuté znenie zákona vychádza z podobného nemeckého zákona, pričom treba vedieť, že Nemecko obete poškodenia očkovaním odškodňuje, i keď je v Nemecku očkovanie len odporúčané, nie povinné. O to samozrejmejšie by malo byť odškodňovať obete očkovania v prípade, ak štát očkovanie povinne nariaďuje. Požiadavku zakotviť odškodňovanie do legislatívy v minulých rokoch opakovane vzniesol na adresu MZ SR aj ombudsman SR JUDr. Pavel Kandráč.

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 40/2000 v článku 24 stanovuje, že „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom“. Takýto zákon v slovenskej legislatíve chýba vo vzťahu k zdravotníckemu úkonu, nariadeného a (v prípade nepodrobenia sa mu) sankcionovaného zo strany štátu v zmysle zákona 355/2007 a vyhlášky MZ SR 585/2008, ktorým je povinné očkovanie.

Formou hromadnej pripomienky preto žiadame doplniť do zákona stať o uznaní a odškodňovaní poškodení očkovaním. Je to logický krok nadväzujúci na naše vyššie uvedené  ročné úsilie, a rozhodli sme sa takto aktívne a činorodo konať preto, lebo štátne inštitúcie naše varovanie odignorovali, nechceli vidieť problém, nehľadali jeho riešenia a zmarili dôkladné prešetrenie 40 nami uvedených prípadov poškodenia po očkovaní. Hromadnú pripomienku podporilo zatiaľ počas 6 dní vyše 770 občanov.

Následne plánujeme podniknúť aj ďalšie kroky smerom k európskemu štandardu v oblasti preventívneho očkovania.

Aktivity strany SaS:

Nesúlad slovenskej očkovacej legislatívy s európskymi štandardami si z politických strán dlhodobo všíma SaS, pričom už podnikla niekoľko krokov k náprave stavu. Naposledy koncom roka 2011 minister hospodárstva Juraj Miškov za SaS, uplatnením zásadnej pripomienky v procese novelizácie vyhlášky MZ SR č. 585/2008, zabránil vedeniu menných zoznamov osôb, ktoré odmietajú povinné očkovanie. Druhej požiadavke Ministerstva hospodárstva SR, aby sa s lekárov nerobili policajti s povinnosťou udávať rodičov odmietajúcich povinné očkovanie, však vtedy Ministerstvo zdravotníctva SR nevyhovelo, a vyhláška nadobudla platnosť v protizákonnej podobe (protizákonnosť 28.12.2011 potvrdil svojou konštatáciou Úrad na ochranu osobných údajov).

Preto 16.1.2011 Ministerstvo hospodárstva SR, interpretujúc politiku SaS v oblasti očkovacej legislatívy, vznieslo zásadnú pripomienku k novele zákona 355/2007, do ktorej žiada zakotviť zákaz kriminalizácie  osôb odmietajúcich povinné očkovanie. Prikladáme text tejto pripomienky MH SR:

Žiadame text návrhu zákona doplniť o nasledovné ustanovenia: 1. V § 51 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa čiarka na konci textu a dopĺňajú za slovo „kontraindikácie“ slová: „alebo ak fyzická osoba po predchádzajúcom poučení využila svoje právo nedať informovaný súhlas k očkovaniu,“ 2. V § 56 ods. 1 písm. a) znie: a) sa nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu, s výnimkou prípadov, v ktorých bolo využité právo nedať informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení alebo zo zdravotných či iných lekárom zdôvodnených prípadov, Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa podľa § 4 ods. 4 zákona o o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v citovanom zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 9). Podľa § 6 ods. 8 citovaného zákona každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať. Výnimky, v ktorých sa nevyžaduje informovaný súhlas sú uvedené v § 6 ods. 9 citovaného zákona: (9) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu, 6) c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. Očkovanie nespadá pod žiadnu z týchto možností, je preto potrebné vyriešiť tento rozpor v zákonných normách v súlade s Ústavou SR. Osoba má právo odmietnuť zdravotnú starostlivosť. Využitie práva na nedanie informovaného súhlasu nemôže byť sankcionované inou právnou normou. Nemalo by dochádzať k penalizácii osôb s iným názorom na povinnosť či účinnosť očkovania. Príkladom je zrušenie BCG očkovania v urýchlenom legislatívnom procese. Dôvodom pre urýchlený legislatívny proces býva najmä skutočnosť, že môže dôjsť k ohrozeniu zdravia. Pred 31.12.2011 by občan skončil, v prípade odmietnutia očkovania, s pokutou. Násilná cesta kriminalizácie rodičov a občanov nie je tou správnou cestou. Jedinou cestou je zvýšenie informovanosti občanov a jasné preukázanie bezpečnosti propagovanej liečby. Táto ochrana pred penalizáciou sa netýka osôb, ktoré by odmietali prichádzať k lekárovi na poučenie.

S pozdravom

Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Webová stránka: www.rizikaockovania.sk

Príloha:

 

Znenie Hromadnej pripomienky Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

 

 

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., Hraničná 13, 821 05 Bratislava,

tel.: 0948/056546, e-mail: [email protected]

 

v Bratislave 10.1.2012

Hromadná pripomienka

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 40/2000 v článku 24 stanovuje, že „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom“. Takýto zákon v slovenskej legislatíve chýba vo vzťahu k zdravotníckemu úkonu, nariadeného a (v prípade nepodrobenia sa mu) sankcionovaného zo strany štátu v zmysle zákona 355/2007 a vyhlášky MZ SR 585/2008, ktorým je povinné očkovanie.

Keďže navrhovaná novela zákona č.355/2007 o.i. dopĺňa do zákona Uznanie choroby z povolania, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada doplniť do zákona stať o Uznaní poškodenia očkovaním, a to nasledovne:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.                    V § 11  sa dopĺňa nové písmeno t) nasledovného znenia:

„t) posudzujú naplnenie podmienok na uznanie poškodenia očkovaním  v zmysle § 12a až 12d tohto zákona, vydávajú rozhodnutia o priznaní odškodnenia v dôsledku poškodenia očkovaním.“.

2.                    Za  § 12  zákona sa vkladajú  § 12a až 12d, ktoré znejú:

 

„12a

Poškodenie očkovaním

(1)   Na účely odškodnenia poškodenia očkovaním podľa tohto zákona sa za očkovanie považuje:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

a)         očkovanie vykonané na základe osobitného predpisu,14a)

b)      očkovanie, ktoré bolo povinné alebo je povinné na základe právnych predpisov alebo predpísané na základe všeobecnej lekárskej praxe na území Slovenskej republiky,

c)      očkovanie  odporúčané orgánmi verejného zdravotníctva.

(2)   Poškodenie očkovaním je očkovaním spôsobené poškodenie na zdraví, ujma súvisiaca s jeho liečením či odstraňovaním jeho následkov alebo smrť. Za poškodenie očkovaním sa nepovažuje ujma, ktorá nepresahuje obvyklý rozsah reakcie na očkovanie.

(3)   Poškodeným očkovaním je osoba, ktorej bola v dôsledku očkovania spôsobené poškodenie očkovaním; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť (ďalej len „poškodený“).

12b

Uznanie poškodenia očkovaním

(1)   Na uznanie poškodenia očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej súvislosti. Ak táto pravdepodobnosť nevyvstáva len preto, lebo o príčine konštatovanej choroby vládne v lekárskej vede nevedomosť, môže byť so súhlasom ministerstva uznané poškodenie na zdraví ako dôsledok poškodenia očkovaním. Súhlas ministerstva môže byť udelený aj všeobecne. Súhlas ministerstva môže byť vzatý späť v prípade, ak sa nepochybne preukáže, že poškodenie na zdraví alebo smrť nie sú dôsledkom očkovania. Už vyplatené odškodnenie sa nevracia.

12c

Odškodnenie poškodenia očkovaním

 

(1)   O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k poškodeniu očkovaním došlo na území Slovenskej republiky.

(2)   Odškodnenie sa neposkytuje, ak poškodenému  bolo poškodenie očkovaním plne uhradené inak.

(3)   Na výpočet odškodnenia, ak ide o poškodenie očkovaním, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia;14b) náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno zvýšiť.14c) Ak bola poškodením očkovaním spôsobená smrť, poškodený  má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy platnej v čase, v ktorom mu vznikol nárok na odškodnenie poškodenia očkovaním. Ak právo na odškodnenie majú viacerí poškodení, rozdelí sa uvedená suma medzi nich rovnakým dielom.

(4)   Poškodenému  sa v prípade poškodenia očkovaním môže ako odškodnenie poskytnúť maximálne finančná suma predstavujúca rozdiel medzi výškou odškodnenia vypočítaného podľa tohto zákona a súčtom všetkých finančných súm, ktoré už poškodený  dostal ako náhradu ujmy na zdraví.

(1)   Ak o náhrade poškodenia očkovaním už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte a poskytnutí odškodnenia sa v prípade poškodenia očkovaním  vychádza z rozsahu spôsobenej ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku alebo v trestnom rozkaze.

12d

Konanie o poskytnutí odškodnenia poškodenia očkovaním

(1)   O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti poškodeného  regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta trvalého bydliska poškodeného očkovaním alebo zomretého (ďalej len „príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva“). O odvolaní poškodeného  rozhoduje úrad verejného zdravotníctva.

(2)   Žiadosť treba podať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v lehote troch rokov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o poškodení očkovaním s výnimkou poškodenia očkovaním, ktoré vzniklo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. V prípade, ak sa poškodený dozvedel o poškodení očkovaním pred účinnosťou tohto zákona je potrebné podať žiadosť do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Na žiadosti podané po  lehote opísanej v tomto odseku sa nebude prihliadať.

(3)   Poškodený môže žiadosť v lehote  podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia.

(4)   Žiadosť podľa § 12d  ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného.

(5)   K žiadosti podľa odseku 1 treba pripojiť

a)      doklad o poškodení očkovaním, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bolo uhradené, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradené, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví,

b)        lekársky posudok podľa osobitného predpisu,14d)

c)      doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola očkovaním spôsobená smrť,

d)      doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

(6)   Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa tohto zákona.

(7)   Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.

(8)   Ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva ako odvolací orgán nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde14e) proti Slovenskej republike zastúpenej  úradom verejného zdravotníctva najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia konečného rozhodnutia o žiadosti.

(9)   Zamestnanci príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu verejného zdravotníctva, ktorí rozhodujú o žiadostiach podľa tohto zákona, sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do  zdravotnej dokumentácie poškodeného  či zomretého alebo požadovať od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o odškodnení.

(10)                       Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a súdy sú povinné poskytnúť súčinnosť podľa odseku 9.

(11)                       Poškodený, ktorému bolo poskytnuté odškodnenie za poškodenie očkovaním podľa tohto zákona, alebo jeho právny nástupca je povinný do piatich rokov odo dňa, keď mu odškodnenie bolo poskytnuté, odviesť na účet  príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky, ktoré získal ako odškodnenie za poškodenie očkovaním inak ako podľa tohto zákona, a to až do výšky odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.

(12)                       Povinnosť odviesť na účet príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky podľa odseku 11 zaniká, ak štát svoje právo neuplatní v lehote dvoch rokov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11.

(13)                       Na základe žiadosti poškodeného sa príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v mene štátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11 vzdať práva uvedeného v odseku 11, ak taký postup odôvodňuje sociálna situácia poškodeného, rozsah spôsobeného poškodenia očkovaním a výška odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.

(14)                       Ministerstvo zverejní informácie o podmienkach na získanie odškodnenia podľa tohto zákona na svojej internetovej stránke.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a, 14b, 14c, 14d, 14e znejú:

14a) napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,

14b) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.

14c) § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.

14d) § 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.

 14e) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

 

 

 

Čl. II

 

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

sa mení a dopĺňa takto:

Zbohom vysoký krvný tlak

1. V § 248 písm. b) sa na konci textu za čiarkou dopĺňa nasledovný text: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*