U nás aj vo svete prudko klesá pôrodnosť. Žiadame najprísnejšie tresty pre všetkých, ktorí sa podieľali na tejto vakcinačnej genocíde! Viac info tu

Právne vákuum momentálne umožňuje vyhnúť sa "povinnému" očkovaniu!

Print Friendly, PDF & Email

Na Slovensku existuje povinné očkovanie osôb proti vybraným chorobám, najmä sa týka detí, ktoré dovŕšili určitý vek a tiež osôb pôsobiacich v určitých povolaniach. Zákon všeobecne stanovujúci povinnosť podrobiť sa očkovaniu je zákon č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), opatrením na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu je nariadenie očkovania a podávania protilátok.

Tento zákon ukladá občanovi všeobecnú povinnosť podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam.

Povinné očkovanie v SR sa vykonávalo v súlade s nariadením vlády SR č. 337/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Podľa § 8 tohto nariadenia sa vykonávalo:

a) povinné pravidelné očkovanie u osôb, ktoré dosiahli určitý vek
b) povinné očkovanie u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu u vybraných nákaz
c) povinné mimoriadne očkovanie
d) povinné očkovanie u osôb pri poraneniach.

Toto nariadenie bolo 1.9.2007 zrušené zákonom č. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V roku 2007 sa pripravila nová vyhláška, ktorá mala mať platnosť od 1.10.2007. Podľa zistených informácií, táto vyhláška do dnešného dňa nebola publikovaná v Zbierke zákonov, nie je teda platná a účinná.

V dôsledku tejto skutočnosti problematiku povinného očkovania upravujú:

1. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0207-14415/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

2. Vyhláška 428/2006 Z.z. (o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení)

3. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: SZS/0120/2005-OLP zo 7. februára 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok.

Liečba osteoporózy

Ani jeden z týchto predpisov však nerieši otázku a úpravu povinného očkovania osôb, ktoré dosiahli určitý vek.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že v súčasnosti chýba predpis, ktorý by určoval, ktoré konkrétne očkovania sú povinné a ktoré nie. Až do schválenia nového účinného nariadenia alebo vyhlášky je teda legálne možné povinné očkovanie odmietnuť, keďže nemá žiadnu oporu v zákone.

Za povšimnutie tiež stojí postoj štátnych orgánov k tejto otázke. Na priamu otázku, či je v súčasnosti očkovanie povinné, reagujú vyhýbavo a kompetentný odpovedať je vždy iný štátny orgán ako ten, ktorému bola otázka položená. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR je táto otázka v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR ale tvrdí, že je to „Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré je oprávnené zaujať komplexné stanovisko k tejto otázke“. Odpovedať na otázku sa necíti byť oprávený ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zdroj: článok prebraný zo stránky http://www.ockovanie.org/

Prírodná liečba osteoartritídy

Link na pôvodný článok: Aktuálny právny stav povinného očkovania v SR

Súvisiace články

Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. To už ale dávno neplatí.
    Konkrétne: od 1.I.2009, kedy začala platiť vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.

Pridajte komentár

*