Šaman sa skrýva v každom z nás: Liečenie tela napojením sa na univerzálnu životnú silu


Print Friendly, PDF & Email

Šaman sa skrýva v každom z nás: Liečenie tela napojením sa na univerzálnu životnú silu

Žijeme v oceáne jemnej energie. Keď si ju začneme uvedomovať, je možné, že sa ju naučíme aj používať.

Staroveké kultúry vedeli o tom, že žijeme v obrovskom oceáne energií. Uvedomovali si, že planéty a hviezdy sú živými organizmami, ktoré medzi sebou komunikujú.

Boli presvedčení o tom, že stromy plnia úlohu antén, ktoré odosielajú prírodné jemné sily a informácie zo Zeme na iné hviezdy a planéty, ale aj naopak, že takéto sily a informácie prijímajú z iných nebeských telies späť na Zem.

Predávali si medzi sebou poznanie, že každý predmet a každá bytosť majú vedomie a že podľa svojich možností sú napojené na túto jemnú energiu, čo umožňuje základný kozmický dialóg.

Staroveké kultúry boli jednoducho presvedčené, že všetka hmota, vrátane fyzického tela, je zoskupením tejto vesmírnej energie. Podľa chápania starovekých kultúr, naše myšlienky a emócie sú tiež určitou formou energie.

Keď sú naše myšlienky a pocity v harmónii s poľom vesmírnej životnej energie, stávame sa úplne priechodnými pre prijímanie a vysielanie jemnej vesmírnej energie.

V tom prípade cez nás preteká životná energia Zeme a vesmíru hladšie a v hojnejšom množstve, sprevádza nás v našom vývoji, odhaľuje nám nové perspektívy a prebúdza v nás vyššie schopnosti.

Medzi tieto schopnosti patria vyššia tvorivosť, mimozmyslové vnímanie a schopnosť rýchleho telesného uzdravenia. Šamani sa učia túto energiu cítiť, vnímať a používať ju bez toho, že by ju oslabovali či pozmenili.

Šamani tento proces často pripodobňujú tomu, že sa z nich stáva „dutá kosť“.

Každý z nás vysiela a prijíma energiu

Tento univerzálny oceán energie sa v Číne nazýva „čchi“ („Qi“), v Indií sa zas nazýva „prána“. Táto energia prúdi naším telom, prejavuje sa v elektromagnetickom spektre a zahŕňa v sebe aj iné, jemnejšie druhy energie, ktoré ešte nie sú západnou vedou prebádané.1

Znalosť tejto energie sa využíva pri akupunktúre, v ktorej sa pomocou tenkých ihiel napomáha prúdeniu životnej energie cez energetické uzly v tele.

U majstrov bojových umení je táto energia zároveň vnútornou silou, ktorú kultivujú a majú schopnosť nasmerovať ju smerom von.

Indiáni z kmeňa Hopi na juhozápade Severnej Ameriky používajú pojem „kachina“, ktorým pomenúvajú svet jemných energií. Na to, aby nadviazali spojenie s „kachinou“, vykonávajú rituály a obrady – tým chcú privolať dážď, aby ich budúca úroda mala dostatok vlahy, dosiahnuť uzdravenie či získať iné výhody.

V kmeni Dogonov žijúcich v Afrike poznajú pojem „bayuali“. Nazývajú ním kanál, ktorým Zem cez nás prenáša svoje energie. A pre kanál, ktorým svoje energie cez nás prenáša vesmír, majú pomenovanie „yenu“.

Dogonovia sú presvedčení, že ako ľudia sme zodpovední za to, aby sme sa stali čistými priechodmi, kanálmi, ktoré by mali uľahčovať prúdenie vesmírnych energií, a nie do nich zasahovať či im brániť.

Západná medicína zužuje svoj pohľad pri skúmaní ľudského tela len na existenciu elektromagnetických energií, neuznáva už fakt, že ľudské telo pracuje ako obojsmerná anténa.

Lekári používajú zariadenia ako sú EKG (elektrokardiografia) a EEG (elektroencefalografia).

Tieto prístroje merajú elektrickú energiu, ktorá vyžaruje zvnútra tela pacienta a podľa toho určia, či je pacient stále na žive. Lekári, doktori a vedci vedia o tom, že naše telo prijíma informácie z okolitých elektromagnetických polí, na základe ktorých potom telo reguluje svoj cirkadiánny rytmus.

Ten poznáme najmä ako striedanie spánku a bdelého stavu (vnútorné hodiny).2

Vedecké výskumy poukazujú na to, že miecha (obsahuje mozgovomiechový mok, ktorý je vodivý) pracuje ako prirodzená anténa, a tiež že DNA plní funkciu fraktálnej antény, ktorá je schopná pracovať na rôznych frekvenciách súčasne.3

Uveďme ešte jeden zaujímavý fakt – americká armáda počas vojny vo Vietname dokázala, že stromy sú mimoriadne účinné antény pri bezdrôtovej komunikácii a na tento účel ich aj využívala.4

7,83 Hz – Zem a vesmír si medzi sebou vymieňajú energiu a informácie

Nikola Tesla bol fyzik, ktorý svojimi vynálezmi položil základy moderného využívania elektrickej energie a bezdrôtovej technológie. Ako niektoré z jeho vynálezov môžeme spomenúť striedavý elektrický prúd, rádio, röntgenové žiarenie, radar či diaľkové ovládanie.

Tesla však objavil, že aj samotná Zem prijíma, uchováva a vysiela energiu. V roku 1889 postavil laboratórium na vrchu Pikes Peak v Colorado Springs, čo je miesto, ktoré indiáni z kmeňov Hopi a Ute považujú za posvätné.

Počas experimentov prebiehajúcich v tomto laboratóriu, Tesla zaznamenal existenciu vĺn elektromagnetického poľa s mimoriadne nízkou frekvenciou (ELF). Tie sa prenášali prirodzeným spôsobom v priestore medzi povrchom Zeme a ionosférou, ktorá sa nachádza vo výške 80 km nad zemským povrchom.

Objavil, že medzi týmito nízkofrekvenčnými vlnami sú také, ktorých vibrácia je približne 8 kmitov za sekundu (8 Hz) a že tieto vlny sa v porovnaní s inými pohybujú medzi Zemou a ionosférou hladšie, s menším odporom a väčšou amplitúdou (silou).5

Tesla sa domnieval, že je možné použiť túto prirodzenú frekvenciu s kmitočtom približne 8 Hz ako nosnú vlnu na prenos informácií a energie bez použitia káblov, a to do každej časti Zeme.6

Mal úprimný záujem o ochranu a zachovanie prírodných zdrojov Zeme pre budúce generácie. Vášnivo rozprával o potrebe ľudstva skoncovať s využívaním fosílnych palív ako zdroja energie.

Jeho cieľom bolo použiť silu „samotného súkolesia prírody“ napojením sa na prírodnú a obnoviteľnú zásobu batérie, ktorá sa nachádza medzi Zemou a ionosférou.7

Teslovi sa nepodarilo získať dostatok financií na dokončenie projektu zameraného na bezdrôtový prenos elektrickej energie. No jeho myšlienka bezdrôtového prenosu informácií nakoniec viedla k vynálezu AM a FM rádiových frekvenčných modulácií.

Tesla tiež uviedol, že počas experimentov na Pikes Peak zaznamenal rádiové vlny, ktoré boli vysielané z kozmu na Zem. V mnohých krajinách po celej Zemi sa dnes využívajú rádiové vlny pri určovaní stavby a zloženia hviezd a planét.9

V roku 1952 fyzik menom Schumann zmeral rezonančnú frekvenciu priestoru medzi povrchom Zeme a ionosférou. Zistil, že jej hodnota je presne 7,83 Hz, čím potvrdil Teslove výpočty s výsledkom približne 8 Hz.

Naša Zem teda vysiela a prijíma merateľnú frekvenciu energie, ktorá obklopuje všetko živé na planéte. Je tiež dokázané, že ľudský mozog v stave hlbokej meditácie znižuje svoju osciláciu mozgových vĺn, čím sa harmonizuje s rezonančnou frekvenciou Zeme.

Na kozmický dialóg energií sa naladíme prispôsobením frekvencie našich mozgových vĺn

V tradícií šamanov sa bubnovanie už dlho využíva na navodenie rytmickej vibrácie, ktorá šamanovi pomáha zladiť svoju myseľ s univerzálnym poľom životnej energie. V tomto stave zjasneného vedomia je šaman schopný komunikovať s nehmotným svetom.

Šaman má takto schopnosť prenášať a vysielať jemné vesmírne energie, ktoré mu umožňujú liečiť seba a iných. Šaman tiež prijíma informácie v podobe živej predstavivosti, myšlienok, slov či nahliadnutí, ktorými komunikuje so sprievodcami a predkami z duchovného sveta.

 

Táto tradícia šamanov bola podrobená výskumu za použitia elektroencefalografie (EEG). Výsledky výskumu ukazujú, že pulzovanie mozgových vĺn skúmanej osoby sa spomalilo na úroveň theta vĺn.10

Do stavu vedomia theta sa dostávame, keď väčšina mozgových vĺn, ktoré náš mozog vysiela, začnú oscilovať na frekvencii medzi 4 až 8 kmitmi za sekundu (4 – 8 Hz).

Elektroencefalografické výskumy uskutočnené na osobách pravidelne praktikujúcich meditáciu ukazujú, že počas hlbokej meditácie tieto osoby tiež dosahujú theta stav vedomia.11

Osoby praktikujúce meditáciu na pravidelnej báze často uvádzajú skúsenosť so zmeneným stavom vedomia a vnímania okolitých energií, náhly výhľad a uvedomovanie si, pestrofarebné vízie, objavenie nových schopností, emocionálne a telesné uzdravenie.

Tiež uvádzajú, že čím častejšie meditujú, tým jednoduchšie je pre nich vstúpiť do tohto zmeneného stavu vedomia.

Tesla o univerzálnom poli životnej energie vedel. Vo svojom článku s názvom Man’s Greatest Achievement“ („Najväčší vynález človeka“) pri opise tohto poľa, z ktorého pochádza všetka viditeľná hmota, používa pojmy z véd, ako sú „prána“ a „akaša“.

Tesla sa vyjadril, že mnohé zo svojich myšlienok získal, keď sa sám nachádzal v stave hlbokej meditácie.12

Sám seba nazval „citlivým prijímačom“. Uviedol, že mával vízie a predtuchy vrátane jednej, na základe ktorej odhovoril jedného zo svojich priateľov, aby necestoval vlakom, ktorý potom havaroval.13

Podľa dochovaných informácií Tesla oplýval fotografickou pamäťou a schopnosťou vizualizácie svojich vynálezov s takou presnosťou, že vo svojich predstavách dokázal zariadenie používať, potom na ňom vykonal niektoré zlepšenia, a nakoniec podal presné a správne rozmery a parametre tohto zariadenia.

A to všetko bez načrtnutia akéhokoľvek výkresu či schémy.14  

Jeden šaman mi vysvetlil, že všetci nepretržite prijímame a vysielame energiu a informácie z tohto jemného univerzálneho poľa. Avšak drvivú väčšinu času trávime v stave vyššej frekvencie beta mozgových vĺn, čiže 15 až 30 Hz.

Pre beta mozgové vlny sú typické bdelosť, logické a kritické myslenie či stres. To odvádza našu pozornosť od jemnejších energií a zabraňuje im vo voľnom prúdení cez naše telo. Mohli by sme to prirovnať k tomu, ako keby sme mali naše autorádio naladené stále iba na jednu stanicu, pretože nevieme, že si na číselníku môžeme nastaviť aj inú stanicu.

Liečba osteoporózy

Prostredníctvom pravidelnej meditácie je možné preladiť naše mozgové vlny na prirodzenú frekvenciu Zeme, ktorá je približne 8 Hz. Je to ten istý princíp, ako keď preladíme naše rádio na frekvenciu inej stanice.

Keď sa nám takto podarí zosúladiť sa s frekvenciou Zeme, budeme schopní prijímať viac životnej sily a informácií z vesmíru. Pri tejto frekvencii sa tiež stávame nositeľmi energie, ktorá sa znásobuje z dôvodu tzv. konštruktívnej interferencie.

Konštruktívna interferencia je pojem z fyziky označujúci zväčšenie amplitúdy (sily), ktoré nastáva vtedy, keď sa spoja dve vlny rovnakej frekvencie.

Teda, keď zharmonizujeme naše mozgové vlny s prirodzenou frekvenciou planéty, naša vôľa a naše zámery budú vysielané a zosilnené pomocou energie Zeme, čo im dodá omnoho väčšiu silu a jasnejšie usmernenie.

V našom vnútri sa môžu prebudiť nové schopnosti

V mojom predošlom článku s názvom Your Cells Are Listening: How Talking To Your Body Can Help You Heal“ („Naše bunky načúvajú: Rozprávať sa s našim telom nám môže pomôcť vyliečiť sa“) popisujem prekvapujúcu schopnosť, ktorú som v sebe objavila po niekoľkých mesiacoch oddanej meditácie.

Je to schopnosť komunikovať so svojím telom pomocou slov a dosiahnuť tak výraznej telesnej odozvy.

V mojom prípade som sa rozprávala s mojou nohou – v nej som pociťovala prudkú bolesť a čiastočnú paralýzu, ktoré boli dôsledkom choroby známej ako sympatická reflexná dystrofia.

Okamžite som zacítila, ako sa mi pod kožou uvoľňuje choré tkanivo a jazvy, pálenie a prúdenie energie v nervových dráhach pozdĺž celého lýtka. Postupne som už dokázala zámerne lýtkový sval napnúť a uvoľniť, no stále som v tejto časti nohy pociťovala mravčenie, ako keby ňou prechádzal elektrický prúd.

Po niekoľkých „rozhovoroch“ s mojou nohou sa mi podarilo úplne obnoviť pôvodnú činnosť svalstva.

Uvedomujem si obrovský potenciál tejto techniky, ktorá na hlbšej úrovni obnovuje prepojenie medzi mysľou a telom. Z môjho prístupu som preto zostavila systém, ktorý vyučujem svojich klientov.

Môj systém som nazvala „Antara“, čo v sanskrite znamená „vo vnútri“.

Spôsob, akým sme spracovali skúsenosti s ktorými sme sa stretli počas života, ovplyvňuje schopnosť nášho tela prijímať a vysielať univerzálne energie

Pri tom ako som komunikovala s rôznymi tkanivami v rôznych častiach môjho tela som si uvedomila, že zmeny v spojivovom tkanive, ktoré nazývame fascia, viedli k uvoľneniu napätia a zahojenia chorého tkaniva, k uvoľneniu zaseknutých nervov a k odblokovaniu akupunktúrnych dráh, čo umožnilo obnoviť komunikáciu medzi nervami a svalmi v mojej nohe.

Sústava fascií v tele je tenká, veľmi pevná, trojrozmerná sieť z biologického tkaniva, ktorá sa skladá z mnohých vrstiev, obaľuje a vypĺňa všetky ostatné tkanivá v tele.

Fascia vďaka svojej celistvosti a pružnosti udržiava vnútorné telesné orgány na ich mieste, narovnáva chrbticu a udržiava kĺby v kĺbovom puzdre bez toho, že by bránila v pohyblivosti.

Fascia tiež plní funkciu kanálikov, v ktorých sa nachádzajú krvné cievy, nervy a lymfatické cievy, cez ktoré sú do každej jednej bunky tela privádzané živiny a hormóny a ktorými sú zase odpadové látky eliminované a odvádzané preč z tela.

Je tiež telesným materiálom, na ktorom sa nachádza sústava akupunktúrnych bodov. Telesné poranenie môže viesť k zväčšenému napätiu a ku vzniku jaziev a poškodeného tkaniva v rámci sústavy fascií.

Výsledkom je skrátenie a napnutie fascie, čo ma zas za následok zaseknutie nervov, prerušenie prúdenia krvi, lymfy a energie či vychýlenie chrbtice a kĺbov z ich správnej polohy.

Pri vyučovaní a aplikovaní mojej metódy som si uvedomila, že psychická trauma je tiež častým dôvodom napnutej a poškodenej fascie. Šamani sú presvedčení, že najhlbšie vrstvy telesných tkanív sú zoskupením a koncentráciou emocionálnej energie.

Každá jedna fyzická podoba života má svoj počiatok v jednoduchom emocionálnom impulze. Emocionálnu energiu by sme mohli prirovnať k mriežke, na ktorej rastie fyzické telo.

Moje skúsenosti s metódou Antara ma privádzajú k záveru, že sústava fascií v tele je fyzickou podobou toho, čo by som nazvala „emocionálna mriežka“.

Každý jeden z nás si buduje svoju jedinečnú emocionálnu mriežku vnútri tela na základe energie, ktorá pramení z pozitívnych ako aj negatívnych emócií.

Stres, nevyriešené traumy a potlačované emócie môžu vybudovať komplikovanú energetickú mriežku s disharmonickými frekvenciami, ktoré, ako sa zdá, menia napnutosť fascie a zabraňujú prúdeniu energie. Fasciu si môžeme predstaviť ako biologické tkanivo utkané z veľkého počtu dlhých nití.

Cez každú takúto niť vibruje životná sila podobne, ako vibruje struna na gitare, keď na ňu brnkneme, a tým cez ňu prechádzajú vlny energie. Keď pootočíme ladiacou páčkou na gitare a strunu napneme, tón, ktorý vyludzuje, sa tiež zvýši (zvýši sa frekvencia vibrovania struny).

Keď sa zmení napätie či pnutie nití vo fascii, začnú vibrovať inou frekvenciou. Telo by sme potom mohli prirovnať k rozladenému hudobnému nástroju. To potom mení rezonančné možnosti a rozsah frekvencií, ktoré telo prirodzene vysiela a prijíma.

Často sa mi stáva, keď komunikujem so svojím telom, že veľmi jasne pociťujem uvoľňovanie vo fascii. A zakaždým, keď sa mi podarí uvoľniť ďalšiu napnutú vrstvu fascie či zjazveného tkaniva, ešte v tú istú noc sa mi obyčajne sníva veľmi živý sen.

V týchto snoch sa obvykle objavujú osoby, vzťahy či udalosti z mojej minulosti, najčastejšie tie, na ktoré som už dlho nepomyslela. Tiež je možné, že základom týchto snov je strach v podvedomí (alebo možno skúsenosti z minulého života), čiže nič, čo by som naozaj zažila počas môjho života.

Moji klienti tiež často tvrdia, že sú prekvapení, keď pri praktikovaní metódy Antara vyplávajú na povrch nečakané emócie či sny. Platí to ako pre postupný, tak aj pre náhly nástup chronickej bolesti.

Zdá sa, akoby energia nevyjadrenej emócie mala schopnosť narušiť napätie fascie, a tak brániť normálnemu procesu hojenia po zranení. Je bežné, že v určitom momente zostane emócia v tkanive uväznená.

Metóda Antary spočíva v uvoľnení fascie, a tým aj v uvoľnení uväznenej energie. To sa potom môže prejaviť ako voľné a nerušené vyplavenie emócií von z tela. Môže sa to však prejaviť aj vyplávaním emócií na povrch, kde sú uznané a spracované, čo vedie k ich odblokovaniu.

Oslobodené nite fascie sa tak opäť začlenia do celku. Tým sa zharmonizuje činnosť sústavy fascie – podobne ako hra naladeného orchestra. Životná sila Zeme a hviezd potom telom voľne prúdi, čo obnovuje aj regeneračné procesy.

Choroby a zranenia sú príležitosťou k rozvoju

Podľa učenia šamanov choroba, pri liečení ktorej nezaberá bežná liečba, je často počiatočným znakom duchovného procesu, ktorý má za následok rozpad dovtedajšieho životného štýlu konkrétnej osoby či jej stiahnutie sa zo všedného, každodenného sveta.

Osoba, ktorá prechádza takýmto obdobím fyzickej, psychologickej a duchovnej skúšky musí precítiť, pochopiť a integrovať tie najťažšie skúsenosti vo svojom živote. Hľadaním odpovedí na záhady života a tým, že sa prostredníctvom meditácie obrátime do svojho vnútra, dosiahneme nové úrovne vedomia.

Môžeme sa tak oslobodiť od obmedzení, ktoré sme na seba sami uvalili, ako aj od prostredia, v ktorom cítime útlak – obe spomenuté obmedzenia sa môžu prejavovať ako zväčšené napätie v sústave fascie, čo zabraňuje prúdeniu energie.

Začneme si uvedomovať, že každá fyzická prekážka, každá emócia a každá osoba, ktorá nám skríži cestu, boli stimulmi pre náš vlastný rozvoj. Začneme sa taktiež lepšie orientovať na ceste životom, ktorej začneme viac dôverovať a budeme po nej kráčať s väčším vnútorným pokojom.

Bez toho, že by sme do nej nejakým spôsobom zasahovali, necháme cez nás voľnejšie prúdiť univerzálnu životnú energiu, čím sa nám v našom vnútri odkryjú prekvapujúce schopnosti.

Táto zmena nás povedie k vyššiemu účelu či osudu, o ktorých sme predtým nemali ani potuchy. Dostávame príležitosť vyliečiť samých seba a podeliť sa o to, čo sme sa naučili. Tým sa pre svet staneme prínosom s trvalou hodnotou.

Metóda Antara je výsledkom môjho vlastného experimentovania so sústredením sa na zámer počas hlbokej meditácie. V stave, keď sú mozgové vlny zosúladené s prirodzenou rezonanciou Zeme, môj úmysel komunikovať s mojím vlastným telom je prenášaný s väčšou silou a lepším usmernením.

S podporou Zeme a kozmu pri spolupráci s mojím fyzickým telom sa mi podarilo uskutočniť výrazné a hlboké telesné uzdravenie. Všetci existujeme v poli univerzálnej životnej energie, každý z nás si môže začať toto pole uvedomovať a naučiť sa s ním lepšie spolupracovať.

Pomôže nám to prekonať prekážky a naplniť náš vyšší osud v tomto živote.

Autorkou článku je Mgr. Theresa Wade, hosťujúca autorka pre internetový blog Wake Up World,

Zdroje

1. C. Hiltner, “Interview with Alexander V. Trofimov, MD.” („Interview s MUDr. Alexandrom V. Trofimovom“) Quantumpranx.wordpress.com, March 3 2009, Retrieved Feb. 24, 2016; L. McTaggart, The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe (Pole: Hľadanie tajomnej sily vesmíru). HarperCollins Publishers, 2008, ISBN 978-0-06-143518-8;
D. Wilcock, The Source Field Investigations: The Hidden Science and Lost Civilizations Behind the 2012 Prophecies. (Skúmanie zdrojového poľa: Za predpoveďami pre rok 2012 stojí utajovaná veda a stratené civilizácie) Penguin Group, 2011, ISBN 978-0-525-95204-6.

2. D. Holzman, What’s in a Color? The Unique Human Health Effects of Blue Light (Čo je to farba? Jedinečné účinky modrého svetla na ľudské zdravie). Environ Health Perspect, Jan. 2010; 118(1): A22–A27. PubMed PMCID: PMC2831986.

3. S. Balaguru, R. Uppal, R. Pal Vaid and B.P. Kumar,Investigation of the spinal cord as a natural receptor antenna for incident electromagnetic waves and possible impact on the central nervous system. Electromagnetic Biology and Medicine, Volume 31, Issue Feb. 2012, pp. 101-111. doi: 10.3109/15368378.2011.624653 . (Skúmanie miechy ako prirodzeného anténneho prijímača náhodných elektromagnetických vĺn a ich možné vplyvy na centrálnu nervovú sústavu. Elektromagnetická biológia a medicína, č. 31, vydanie z februára 2012, strany 101-111.) Full Text.
M. Blank and R. Goodman, Dna is a fractal antenna in electromagnetic fields. (DNA slúži ako fraktálna anténa v elektromagnetických poliach.) Int J Radiat Biol, April 2011; 87(4):409-15. doi: 10.3109/09553002.2011.538130. Epub Feb. 28 2011. PubMed PMID: 21457072.

4. G. Squier, Talking Through The Trees. (Rozprávať cez stromy.) Electrical Experimenter, July 1919, p. 204.
K. Ikrath, W. Kennebeck, and R. Hoverter, Performance of Trees as Radio Antennas in Tropical Jungle Forests, (Využitie stromov ako rádiových antén v džungli tropického pralesa), (Panama Canal Zone Experiments), United States Army Electronics Command, Fort Monmouth, N.J., Research and Development Technical Report, Feb. 1972.

5. Tesla: Life and Legacy – Colorado Springs. (Tesla: život a dedičstvo – Colorado Springs) PBS. Retrieved February 29, 2016.

6. N. Tesla, “The Transmission of Electric Energy Without Wires” („Bezkáblový prenos elektrickej energie“). Electrical World and Engineer March 5, 1904, 43: 23760–23761.

7. T. Valone,Harnessing the Wheelwork of Nature (Zapriahnuť súkolesia prírody). Adventures Unlimited Press, 2002, pp. 9-11. ISBN 1-931882-04-5.

8. K. Orrman-Rossiter, Ahead of his time: the genius of Nikola Tesla (Predbehol svoju dobu – génius Nikola Tesla). Australian Science, Jan. 30, 2013. Retrieved Feb. 24, 2016.
Tesla: Life and Legacy – Who Invented Radio? (Tesla: život a dedičstvo – kto vynašiel rádio?) PBS.org. Retrieved Feb. 29, 2016.

9. To Mars with Tesla (Na Mars s Teslom). Teslasociety.com. Retrieved Feb. 25, 2016.
Tesla: Life and Legacy – Colorado Springs (Tesla: život a dedičstvo – Colorado Springs). PBS. Retrieved February 29, 2016.

10. B. Gingras, G. Pohler, and W. Tecumseh Fitch, Exploring shamanic journeying: repetitive drumming with shamanic instructions induces specific subjective experiences but no larger cortisol decrease than instrumental meditation music. (Objavovanie šamanských ciest: repetitívne bubnovanie sprevádzané šamanovými pokynmi navodzuje špecifickú subjektívnu skúsenosť, avšak nespôsobuje väčší pokles kortizolu než inštrumentálna meditačná hudba.) PloS One, 2014; 9(7): e102103. Published online Jul. 7, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0102103. PMCID: PMC4085008.

11. J. Lagopoulos, X. Rasmussen, A. Vik, G. Malhi, C. Eliassen, I. Arntsen, J. Saether, S. Hollup, A. Holen, S. Davanger, O. Ellingsen. Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation (Pomocou EEG zistená zvýšená činnosť theta a alfa vĺn počas neriadenej meditácie). J Altern Complement Med. Nov. 2009;15(11):1187-92. doi: 10.1089/acm.2009.0113.

12. Nikola Tesla at 75 (Nikola Tesla vo veku 75 rokov), Time Magazine, July 20, 1931, Vol. XVIII, No. 3.

13. J. O’Neill, Prodigal Genius: The Life of Nikola Tesla (Zázračný génius – život Nikolu Tesly). Cosimo, Inc. 1944, p. 264, ISBN: 1-59605-713-0.

14. Ibid., p. 257.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. skus si to preštudovat,možno si z toho niečo vyberieš. oco.

 2. Juraj Hutka

  Je to mimoriadne pozoruhodné prečítal som si všetko a zaujalo ma to.

 3. Emil Falat

  Članky su zaujimave čo potvrdzuje moju verziu o vesmíru a zeme.ďakujem .

 4. Tlamka Jozef

  Článok je zaujímavý ale aj so sofistikovaným tajomstvom
  v podobe využívania pyramidálnych energií…….terapeutické účinky tejto energie v kombinácii s egyptskou chrámovou medicínou na báze receptov z Ebersovho papyrusu a kódov A.Einsteina, N.Teslu, J.Šimútha a J.Bekensteina a
  mnohých ďalších sú „zázračným elixírom“ nášho 21.storočia…..možno funkčná kvantová embryonálna-gerontoapiterapia – celostná medicína…..
  Pozn. So stolovými pyramídami odporúčam komunikovať ako so živou bytosťou cez GPS časť mozgu…..ide najmä o impulzy na znovuzrodzovanie funkcie epifýzy….vyskúšané…zažité……Jozef,

Pridajte komentár

*