Priekopnícka štúdia ukázala, či sú zdravšie očkované alebo neočkované deti


Print Friendly, PDF & Email

Priekopnícka štúdia ukázala, či sú zdravšie očkované alebo neočkované deti

(Children’s Health Defense) – Podľa novej štúdie, uverejnenej v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health, sú neočkované deti zdravšie než tie očkované.

Štúdia „Pomerný výskyt návštev u lekára a kumulatívne počty uvádzaných diagnóz po dobu očkovania“ autorov Jamesa Lyons-Weilera, PhD a Paula Thomasa, MD, bola vykonaná na 3300 pacientoch v oregonskej pediatrickej praxi Integratívna pediatria Dr. Thomasa.

Táto štúdia sa tiež pridáva k narastajúcemu zoznamu publikovaných odborných štúdií  (Mawson, 2017Hooker and Miller, 2020), ktoré porovnávajú zdravie zaočkovaných detí so zdravím tých nezaočkovaných.

Tieto štúdie naznačujú, že sme dlho podceňovali rozsah poškodení očkovaním a že epidémia rôznych chronických ochorení u detí je len sotva záhadou.

Štúdia, ktorú odmietlo robiť CDC

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo od roku 1986 právne viazané vykonávať štúdie bezpečnosti a každé dva roky vydávať správu o bezpečnosti detských očkovaní.

V roku 2018 bolo uvedené, že tak nikdy nespravili. Robiť prácu, ktorú odmieta robiť CDC, preto zostáva na mimovládnych skupinách.

Ako najdôležitejšia vládna organizácia riadiaca vakcináciu Američanov odmieta CDC robiť sa zodpovedným za epidémiu chronických detských ochorení. Ide o klasický prípad líšky, strážiacej kurín. Je tak spoluvinníkom zámerného vytvárania dôkazového vákua s cieľom, aby sa verejnosť nepostavila proti vakcinácii.

Keďže Lyons-Weilerova a Thomasova štúdia ukazuje, že zaočkované deti majú viac chronických ochorení a mali tiež vyššiu pravdepodobnosť respiračných infekcií, budú tí, čo bagatelizujú riziká očkovania, vyslaní do ďalšieho kola zúrivých machinácií v pokuse zneplatniť jej výsledky.

Napriek dôkladnosti, s akou bola vykonaná táto štúdia, očakávajte, že kritici urobia čokoľvek, okrem citovania vedeckých poznatkov, ktoré by ju vyvracali. Nemôžu, lebo také poznatky nemajú.

Očakávajte skôr, že kritici budú ťažiť z otrepaného scenára, aby odpútali pozornosť od týchto zistení nasmerovaním útokov ad hominem na autorov, kritizujúc časopis, kde bola štúdia publikovaná a tvrdiac, že bol chybný jej návrh. Prípadne to odbijú obľúbeným onálepkovaním ako „konšpiráciu“.

Keď výskum poukáže na anomálie, odchyľujúce sa od dominantnej vedeckej paradigmy, je dôležité mať na pamäti, že ťažisko vedy nie je v dôkaze, ale v akumulácii dôkazov podporujúcich vynárajúcu sa paradigmu.

Štúdia Lyons-Weilera a Thomasa túto vynárajúcu sa paradigmu, že vakcíny môžu spôsobovať viac škody, než bolo predtým zdokumentované a popísané, posilňuje.

Dokonalá pediatrická prax na skúmanie zdravotných výsledkov pri meniacich sa mierach zaočkovania

Pediatrická prax Dr. Thomasa sa riadi schváleným vakcinačným plánom Dr. Paula, umožňujúcim plne informovaný súhlas a rozhodnutie rodičov vo voľbe očkovaní pre svoje deti.

Plán bol vypracovaný kvôli zníženiu vystavenia vakcínam s obsahom hliníka a aby rodičom umožnil zastaviť alebo odložiť očkovania, keď sa začnú prejavovať nejaké signálne príznaky poškodenia očkovaním.

Typickými príznakmi toho, že imunitný systém dieťaťa nespracúva vakcíny normálne, sú stavy ako alergie, ekzém, oneskorený vývoj či autoimunitné stavy.

Tieto stavy slúžia ako včasné indikátory, ktoré rodičovi a pediatrovi pomáhajú zvážiť potrebu spomalenia alebo zastavenia očkovania.

Prax Dr. Thomasa má tak neuveriteľnú zmes detí, obsahujúcu tak tie plne zaočkované, čiastočne zaočkované až po vôbec neočkované. To z nej robí dokonalú pediatrickú prax na hľadanie postrehov o vedľajších účinkoch očkovania.

Štúdia skúmala pomernú početnosť návštev detí u lekára

Lyons-Weilerova a Thomasova štúdia bola vypracovaná na základe záznamov pediatrických pacientov z Thomasovej oregonskej praxe za obdobie 10 rokov.

Namiesto použitia pomeru šancí diagnóz u dvoch skupín autori zistili, že užitočnejší bol pomerný výskyt návštev u lekára. Ešte aj po overení pôsobenia zdravotnej starostlivosti, veku, rodinnej histórie autoimunity a pohlavia, sa ukázali silné súvislosti vakcinácie s mnohými zlými zdravotnými výsledkami.

Neočkované deti mali menej horúčok a okrem zdravotných kontrol (preventívnych prehliadok) vyhľadávali pediatrickú starostlivosť až 25-krát menej!

Inými slovami, štúdia zistila, že očkované deti zo štúdie chodia k lekárovi častejšie než neočkované.

CDC odporúča, aby dieťa do dovŕšenia veku 18 rokov dostalo 70 dávok 16 vakcín. Čím viac vakcín dieťa zo štúdie dostalo, tým vyššia bola pravdepodobnosť, že bude mať pri návšteve u lekára horúčku.

Štúdia mala jedinečné údaje, ktoré výskumníkom umožnili skúmať správanie ohľadom vyhľadávania zdravotnej starostlivosti.

Na rozdiel od zvýšeného počtu horúčok sprevádzaného zvýšeným počtom podaní vakcíny, čo sa akceptuje ako kauzálne súvisiace s očkovaním, nárasty počtu prijatých vakcín neboli sprevádzané veľkým nárastom zdravotných kontrol.

Vlastne, bez ohľadu na to, pre koľko očkovaní pre svoje deti sa rodičia rozhodli, počet zdravotných kontrol bol približne rovnaký.

Akékoľvek obavy, že by sa nezaočkované či menej očkované deti vyhýbali lekárovi, sú nepodložené a uvádza na pravú mieru prekvapujúco veľký rozdiel v návštevách u lekára – mimo zdravotných prehliadok.

Deti, ktoré prijali 90 až 95% CDC odporúčaných vakcín pre svoju vekovú skupinu, mali oproti nezaočkovanej skupine asi 25-krát vyššiu pravdepodobnosť objednania sa na návštevu u pediatra v súvislosti s horúčkou.

Prírodná liečba osteoartritídy

Tu je to znázornené na grafe:

V porovnaní so svojimi nezaočkovanými náprotivkami mali zaočkované deti 3 až 6-krát vyššiu pravdepodobnosť návštevy ordinácie pediatra kvôli liečbe anémie, astmy, alergií a sínusitídy.

Medzi nezaočkovanými nie sú žiadne deti s ADHD

Ohromujúcim zistením, ktoré určite otrasie psychiatrickou komunitou, bolo, že ani jediné nezaočkované dieťa v štúdii nemalo diagnostikovanú poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou (ADHD).

Na rozdiel od nich ju malo diagnostikovanú 0,063% detí zo zaočkovanej skupiny.

Pravdepodobne vďaka voľnosti rodičov pri rozhodovaní sa o očkovaní v praxi Dr. Thomasa boli celkové miery ADHD a autizmu v jeho praxi zhruba polovičné oproti mieram zisteným v celkovej populácii amerických detí.

Nízke miery ovčích kiahní a čierneho kašľa u zaočkovaných i nezaočkovaných

Čo sa týka otázky, či vakcíny predchádzajú alebo nepredchádzajú infekciám, ktorým majú predchádzať, tak zaujímavé bolo nasledovné zistenie.

Štvrť percenta zaočkovaných bolo diagnostikovaných buď s ovčími kiahňami alebo čiernym kašľom, kým nezaočkovaných bolo s ovčími kiahňami, čiernym kašľom alebo rotavírusom diagnostikovaných pol percenta.

Čo je však najpodstatnejšie, za celých 10,5 roka trvania štúdie sa u zaočkovaných ani u nezaočkovaných nevyskytli žiadne prípady osýpok, mumpsu, ružienky, tetanu, hepatitídy ani iných infekcií, na ktoré sa očkovanie zameriava.

Zaočkovaní majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť akejkoľvek respiračnej infekcie

Naozaj sa zdá, že očkovania robia ich príjemcov celkovo náchylnejších na infekcie.

Preto je iróniou, aj keď nie prekvapením, že zaočkované deti v štúdii vyhľadávali pomoc lekára kvôli respiračným infekciám o 70% častejšie než tie nezaočkované.

Toto zistenie je pravdepodobne dôvodom, prečo zaočkované deti prichádzajú k pediatrovi tak často s horúčkami.

Vaša stará mama teda mala pravdu, keď sa pýtala, prečo sa jej zdá, že dnešné deti sú napriek častému očkovaniu stále choré.

Rodinná história autoimunity má súvis s ušnou infekciou a alergickými stavmi

Dr. Yehuda Shoenfeld a ďalší opísali stav nazývaný autoimunitný stav vyvolaný adjuvanciami (ASIA), pri ktorom zrejme genetika a rodinná história autoimunity vytvárajú u pacientov s predispozíciou vyššie riziká autoimunitného stavu.

Majúc toto na zreteli porovnali autori záznamy tých pacientov, ktorí mali rodinnú históriu autoimunitných stavov – napríklad sklerózy multiplex, cukrovky 1. typu alebo Hashimotovej tyreoiditídy – so záznamami pacientov, ktorých rodiny autoimunitu nemali.

Výsledky boli ohromujúce. Očkovanie u detí, ktoré mali v rodine autoimunitu, zrejme zvyšovalo riziko ušnej infekcie, astmy, alergií a kožných vyrážok v porovnaní s neočkovanými deťmi z rodín s históriou autoimunity.

Podrobné obrazové porovnanie výskytu rôznych ochorení u očkovaných a neočkovaných detí znázorňujú nasledovné grafy:

X – vek detí v dňoch
Y – počet detí so zdravotným problémom

Predošlé štúdie použili slabšie štatistiky

Čitatelia štúdie sa dozvedia o chybách predošlých štúdií týkajúcich sa bezpečnosti vakcín.

Častou takouto chybou je sklon k prílišným úpravám, pri ktorých sa mnohonásobne analyzujú údaje a hľadá sa správna kombinácia premenných, aby sa stratili súvislosti nepriaznivých zdravotných výsledkov s vakcínami.

Jedno z najdôležitejších zistení tejto štúdie je, že porovnanie počtu návštev ordinácie s konkrétnym zdravotným stavom je oveľa presnejším nástrojom, než len použitie výskytu diagnóz.

Autori štúdie toto v skutočnosti dokazujú simuláciou – a poukazujú na to, že štúdie využívajúce pomer šancí s výskytom diagnózy málo používajú výkonný špeciálny prípad metódy, predstavenej ich štúdiou.

Ide o relatívny výskyt návštev ordinácie, lebo pacienti s „diagnózou“ majú hlásenú najmenej jednu návštevu ordinácie súvisiacu s diagnózou.

Autori usudzujú, že budúce štúdie o bezpečnosti vakcín by sa mali vyhýbať používaniu takých chabých kritérií, ako je pomer šancí výskytu diagnózy.

Záver

Štúdia zistila, že správanie súvisiace s návštevami u lekára nedokázalo vysvetliť miery zaočkovanosti.

Jediným vysvetlením, prečo si zaočkovaní pacienti vyžadujú viac zdravotnej starostlivosti pre chronické ochorenia vyplývajúce z očkovania je, že vakcíny súvisia nielen s nepriaznivými vedľajšími účinkami, ale súvisia aj s ťažšími nepriaznivými účinkami.

Keď si pripomenieme, že 54% detí a mladých dospelých v USA má chronické ochorenia vedúce k celoživotnému predpisovaniu liekov, tak sa zdá, že veľa ľudskej bolesti a utrpenia by sa dalo zmierniť zachovaním informovanej voľby ohľadom skutočných rizík vakcinácie a všímaním si príznakov citlivosti na vakcíny.

Hoci autori volajú po vykonaní ďalších štúdií s použitím podobnej metodiky, táto štúdia by určite mala prinútiť pediatrov zamyslieť sa nad tým, či u niektorých svojich pacientov neprispievajú k celoživotným chronickým ochoreniam.

Autor: Alix Mayerová, MBA

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: childrenshealthdefense.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Touto témou sa zaoberá aj Dr. John Bergman vo svojich videách. Dlhé roky ho počúvam. On tiež tvrdí, že dnes 54 percent detí v Amerike trpí chronickou nezvrátiteľnou chorobou a je to hlavne z očkovania. Ako viem v USA je ešte viac povinných očkovaní pre deti ako u nás.
  Dr. Bergman tvrdí, že je radosť keď vidí neočkované dieťa ako je zdravé, že sa chová tak ako sa deti chovať majú.
  Dr. Bergman už roky tvrdí, že farmaceutický priemysel plánuje povinné očkovanie aj pre dospelých.
  Videa Dr. Bergmana sú dnes odstraňované z kanála youtube a presúva ich na iný kanál. Mám veľmi dobré tipy ako liečiť mnohé choroby prírodnou formou, učí zdravému spôsobu života.

  • Definitiva

   70 dávok vakcím do 18 roku života, dnes je to už iste viac. 70 x počet detí v USA, krásny kšeft, chucpe.

  • V tomto blogu som napísala riadny nezmysel : Mám veľmi dobré tipy
   Chcela som napísať: Má veľmi dobré tipy – myslela som tým Dr Johna Bergmana.
   Ja bohužiaľ píšem veľmi rýchle (ovládam strojopis) ale mala by som po sebe prečítať čo napíšem.
   Prepáčte – potom vzniknú nedorozumenia.

 2. Ohľadne rizík z očkovania sa oplatí čítať tento web:
  https://rizikaockovania.sk/
  Okrem toho u nás Ing. Marián Fillo je veľký odborník na riziká z očkovania. On vedie reláciu Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači, v mnohých reláciach rozoberá riziká očkovania. Písal články do časopisu Vitalita, do časopisu Zem a vek.

 3. Na tejto web stránke http://www.childrenshealthdefense.org je veľa zaujímavých článkov a videí.
  Toto ma teraz oslovilo:
  https://childrenshealthdefense.org/defender/holocaust-survivor-vera-sharav-covid/
  Holocaust Survivor: Don’t Let Authorities Use Fear to Turn You Into a ‘Robot’
  Pani čo prežila Holokaust: Nedovoľte autoritám použiť strach aby Vás zmenil na „Robota“

 4. https://childrenshealthdefense.org/defender/no-guarantee-covid-vaccines-prevent-infection/
  WHO: No Guarantee COVID Vaccines Will Prevent People From Being Infected
  WHO: Nie je záruka, že COVID vakcíny budú chrániť ľudí od toho aby boli infikovaní.

 5. http://leva-net.webnode.cz/news/nemecky-institut-paula-ericha-preveruje-umrtia-desiatich-ludi-po-ockovani-vakcinou-pfizer/
  Nemecký inštitút Paula Ericha preveruje úmrtia desiatich ľudí po očkovaní vakcínou Pfizer

 6. http://skrytapravda.cz/domaci/3743-vakciny-mrna-pfizer-na-covid-19-jsou-neskodne-pouze-zacali-pry-umirat-lide-toho-si-ale-nevsimejte
  Vakcíny mRNA Pfizer na Covid-19 jsou neškodné. Pouze začali prý umírat lidé. Toho si ale nevšímejte…

 7. Definitiva

  Z archívu som vybral dva články s grafmi, dôkazy o tom, že vakcinácie sú od začiatku len farmaceutickým biznisom, ktorý
  klame ľudí a straší ich epidémiami, ak sa nedajú vakcinovať.

  Uvedomte si, že spoločnosť je riadená nadnárodnými elitami, ich korporáciami, ktoré diktujú politiku štátom a korumpujú víťazov volieb. Ako vraví Bačinský, chrbtová kosť dážďovky je telegrafný stĺp v porovnaní s tou Matovičovou a spol.
  Kapitalizmus funguje na princípe zisku ihneď a za každú cenu, kde vlastná mater má len takú cenu, za ktorú sa dá momentálne predať.
  Korporácie nie sú viazané zákonmi a tiež nikomu nesľúbili páchať blaho ľudstvu.
  Človek je pre korporácie iba nástroj na výrobu zisku, ktorý obratom investujú do nákupu zdrojov Zeme nutných k prežitiu, privatizujú si Zemeguľu.

  Campbell v knihe Čínska štúdia popisuje vedecký redukcionizmus. To ak vytrhnete nepodstatnú časť z celku a na základe toho nepodstatného urobíte chybné a katastrofické závery pre celé ľudstvo. Campbell bol štátnej komisii pre výživu, ktorá navrhovala Kongresu USA legislatívu pre zdravú výživu obyvateľstva. Z komisie ho vyprevadila potravinárska a farmaceutická loby, jeho práce neboli publikované. Jeho kniha bola ignorovaná.
  Campbell je vedec, ktorý študoval príčinu civilizačných ochorení a dospel k jedinému záveru, príčinou týchto ochorení sú nezdravé potraviny.
  Jedinou zdravou výživou je makrobiotika, vid. Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví.
  Campbell, vedec, dokázal súvis medzi smrťou detí a arašidovým maslom, aflatoxínmi, že mliečna bielkovina zapína a vypína rakovinové gény, že rakovina prsníka je liečiteľná stravou…
  Všetky dnes popisované civilizačné choroby nie sú príčinou ochorenia, ale len príznakom. Príčinou civilizačných ochorení je nezdravá strava, čo doktori vyškolení farmaceutmi totálne ignorujú.

  Rovnako to platí aj pre infekcie a epidémie. ak máte nezdravú výživu, ktorá vás celý život poškodzuje, tak nečakajte, že vaša imunita na infekcie bude plnohodnotná. Nepomôže ani vakcína, lebo nezdravou stravou poškodené telo nemá podmienky na tvorbu protilátok. Mladý organizmus to ešte ako tak zvláda, ale vakcinácia starcov je vraždou v priamom prenose. To, že každoročne narastá počet chorých detí, je znamením katastrofy, ľudia si toho nie sú vedomí a elity bohatnú a všetci sú spokojní.

  Korona vírus existuje, korona pandémia epidémia je podvod, testy sú nezmyselné a bez výpovednej hodnoty.
  Lebo akýkoľvek pozitívny test nie je dôkazom ochorenia, nález protilátok, ani nález vírusu, alebo baktérie nie sú dôkazom ochorenia.

  Choroba je definovaná prvotne klinickými príznakmi a až následne je možné z chorého človeka izolovať pôvodcu ochorenia a nie naopak!!! Pôvodca ochorenia sa musí dať pomnožiť na laboratórnej kultúre a musí byť schopný infikovať zdravého človeka. Až potom je dokázané, že vírus/baktéria spôsobuje nákazu. Nákaza je od slova nakaziť niekoho a nie od iných. A tento dôkaz u Covidu nebol na celom svete poskytnutý ani raz! ANI RAZ!!!

  Takto funguje kapitalizmus, jeden obludný systém, spoločnosť vlády elít, sociálnych parazitov a ich otrokov.
  Elity pokladajú ľudí za debilov a ovládajú masy cez primitívne klamstvá šírené masmédiami, tie vyvráti každý informovaný človek s mozgom v hlave, jediný to nedokáže, Mgr. Vantajm plgt a jeho tlupa, ktorá dosahuje ciele na úkor občanov..

  https://www.hlavnespravy.sk/vyvratene-myty-propagatorov-ockovania-priamom-televiznom-prenose/1967736

  https://www.badatel.net/vakciny-pre-zdravie-nepotrebujete-tvrdi-lekarka-ktora-zvitazila-nad-britskou-lekarskou-radou/

  Bačinský nám ožil:

  https://blog.hlavnespravy.sk/25300/eutanazia-za-potlesku-a-vyhrazok-matovicovych-odbornikov/

  PS: Všimnite si, ako štátny zamestnanci a im psychicky príbuzné netvory nosia čierne handry na papuli. Nájdite si v Slovanskej kultúre popis, význam čiernej farby. Čierne handry sú skrytým útokom na psychiku obetí.

 8. Alena Jančigová

  Milá Jean,
  to, čo Vám teraz napíšem, ani tak veľmi nesúvisí s článkami, kt.ste teraz prispela a kt.veľmi rada čítam. Vaše príspevky sú ako vždy skvelé! 🙂 ….
  To, čo Vám teraz chcem napísať, je viac menej z môjho súkromia .
  Ste skúsená, rozhľadená osôbka, možno mi budete vedieť poradiť.
  Mimo dcéry, kt.už pracuje mám 2 synov, 1 končí 5.roč.odbor zubár a ten 2.je v 3.ročníku.
  A teraz mám na Vás 2 otázky, čo by ste urobila, ak Vás môžem poprosiť o priateľskú radu- ten star.sa rozmýšľa dať zaočkovať proti cov. :-(((((…………vyhováram mu to, ako aj to, že cov.neexistuje, no stále ja som podľa neho tá, kt. to zľahčuje a že by mu to pomohlo ! :-((((……….stále verím, že svoj názor zmením, no sama neviem, či tak naozaj urobí……..
  a teraz k tej 2.otázke- ml.študuje 3.roč.Viem, že sa tu veľa píše, ako terajší lekári nie liečia, ale len ,,pumpujú“ do ľudí lieky, aby farmaceuti zarábali!….no verím tomu, že nie všetci sú takí, ako napr.V.Sineľnikov, Max Kašparú a mnohí ďalší….mala som nádej, že aj tento ml.by sa mohol uberať týmto smerom, nakoľko pravidelne cvičil, zaoberal sa zdrav.výživou a pod. No nastal teraz veľký zlom ! O výbere tejto školy sa rozhodol sám, bola som rada, že vie, čo chce v živote robiť. tak som ho podporovala . No a teraz má toho veľmi veľa / je pravda, že sa tam učia aj veci, kt.možno ozaj nikdy nebudú potrebovať/ V lete robil prax v krajs.nemocnici, bol veľmi spokojný. No teraz, ako čítam tieto články, už by som ho zrejme odhovárala. Ako som spomínala, učenia je veľmi veľa, nemôže sa na to ani sústrediť. Teraz neviem, či ho mám v tom podporovať, alebo muz rovno povedať, nech to nechá tak! Hlavu má dobrú, no obávam sa, že kým to doštuduje, bude musieť byť na antidepresívach a psychicky to ťažko zvláda.Najradšej by som ho od toho odhovorila, nech s tým praští a bUď si vyberie inú ľahšiu školu, alebo pôjde do práce! No veľmi sa obávam, že mi to raz bude vyčítať ! prihlásil sa z priemyslovky a na 1 x ho zobrali! Samu ma to veľmi trápi, už neviem, ako ďalej……….tie 2 deti s tým nechcem zaťažovať, s ex nemáme rovn.názor.
  Budem veľmi rada milá Jean, ak mi skoro a vôbec poradíš………….ĎAKUJEM VOPRED.

  • Definitiva

   Chcel som vám odpovedať, ale moje príspevku sú mazané. Daj boh zdravý sedliacky rozum, doktor musí dodržiavať liečebný protokol. musí poslúchať a nesmie používať rozum.

   • Vaše príspevky nie sú mazané. Ak v nich uverejníte odkazy na iné weby, tak vtedy podliehajú moderácii, čo môže trvať aj 24 hodín.

  • Milá pani Alenka, ďakujem za dôveru. Ale ja sa nepovažujem za nejakú „múdru“.
   Ja som obeť očkovania, tak myslím viete moju odpoveď.
   Ináč ja som vo všetkom neskoro zobudená. Vždy až „následne mudrujem“. Vždy som bola veľmi naivná, naletela na „sľubotechny“.
   Sem vypisujem, je to hlavne prekopírovanie článkov k téme ktorú nám Bádateľ dá.
   To je pravda, že od zmeny režimu sa venujem naturálnej medicíne a viem anglicky ale tiež nie som „vševed“.
   A ja dôchodkyňa som bohužiaľ obkolesená dôchodcami čo majú presne opačné myslenie ako ja – možno že preto sem píšem.
   Milá Alenka, prajem Vám a Vašim deťom len to najlepšie, len najlepšie rozhodnutia v živote.

  • Alena Jančigová – váš problém spočíva v nedostatočnej schopnosti svojho syna presvedčiť, keďže ste sa stali z vlastného rozhodnutia tou nižšou autoritou, keďže ste si – myslela že v dobrom – vaše deti by mali byť „viac“ a sama ste zasiali do jeho vedomia, že ako lekár bude „viac“ ako jeho mama – takže podľa neho vy predsa nemôžete vedieť viac, keďže on je skoro lekár a pohybuje sa v tomto prostredí, ale vy nie.

   Z mojej vlastnej skúsenosti – na začiatku, resp. už počas priebehu tohto korona cirkusu som chcel trochu otvoriť oči jednej svojej mladej príbuznej – lekárke v nemenovanej nemocnici, takže som jej poslal dokumenty – alternatívne informácia z dôvodu veľkej vzdialenosti – poštou na pracovisko- Označené ako dôverné a nie doporučene, pretože doporučené zásielky preberá automaticky zamestnávateľ ako hromadnú poštu, a pokiaľ teda sedí moje meno a jej meno a zásielka je označená ako dôverná – nikto by nemal porušiť poštové tajomstvo a platí úzus, že je tu jednak vzťah lekárskeho tajomstva, jednak zásielka označená na začiatku menom ide na meno a nie firme!

   Výsledok?! Ten materiál v nej vyvolal také zdesenie, že by som ju mohol oroziť v kariére, že tolen potvrdilo to, že lekári musia spolupracovať na tomto podvode a zároveň to spôsobilo rozvrat /z ich strany odmietnutie v našich vzťahoch – pretože – ona sa cítila ako za protektorátu a že ju ohrozujem, a ja som sa cítil za protektorátu a že rodina už nič neznamená – zabuchnuté dvere!

   Otázka – koľko práce chcete vyvinúť na presviedčanie syna, že TOTO SÚ NEVRATNÉ PROCESY?! Chápete o čom hovorím? 6e ak raz „spadne zo strechy“ a ochrnie – už to nevráti späť? Že keď je raz dôvera v prdeli – už ju nič nevráti späť?

   He! Skúste mu vysvetliť to, čo on možno pozná pod pojmom DENATURÁCIA. Kľudne ho vyzvite na rozhovor, nech vám ako „nevzdelanej“ vysvetlí toto nevratné. Ale najprv pred ním uvarte jedno vajíčko natvrdo – bez toho, že by ste mu prezradili svoj zámer. Potom sa ho spýtajte, ako je možné, že z vajíčka na tvrdo sa už nedá vyliahnuť kuriatko. Tých možností je samozrejme viac – aj že preto, že sa rozbije, alebo nepodloží. Ale tie hlavné sú 2 – že nebolo oplodnené a že bolo denaturované varom. Otázka – a ako vie, že nebolo oplodnené – jeho odpoveď bude – pretože sliepka bola izolovaná v chove bez kohúta. Vaša odpoveď – a čo keď niekto podsunul oplodnené do predaja vajíčko tak, ako sa kedysi podsúvalo kozie mlieko do povinného kontingentu kravského mlieka od súkromných chovateľov v 50-tych rokoch – aby gazdinka mala práve ten mliečny tuk pre seba. Toto spôsobilo nákazu encefalitídou z kliešťami nakazeného kozieho mlieka. Teda – konfrontujte svojho syna – do akej miery dôveruje viac predstavám o fungovaní korporátneho systému lekárstva, a ako dôveruje dobrému úmyslu a životným skúsenostiam jeho matky. Váš konflikt sa nedá vyriešiť akademickou-odbornou debatou. Je to ako rozhovor s Bohom – buď mu veríš, alebo nie. Ja som tiež odišiel z korporátneho poľnohospodárstva – kvôli spriemyselňovaniu prírody. Váš syn sa bude po absolvovaní lekárskej „bumašky“ môcť živiť ako MUDr. aj alternatívnou liečbou – ako poradca. Ale na to musí nadobudnúť duplicitné alternatívne vzdelanie, na ktoré mu bumašku-diplom nikto nedá. Toto vám hovorím preto,aby ste ho naopak od štúdia medicíny neodrádzala, ale bude to ako štúdium „zdravotného rozviedčika v tyle nepriateľa“. Ako za protektorátu. Asi tak.

   • He – tak trochu „čo bolo prvé – vajce, alebo sliepka“.

    Inak dobrý vtip – otázka – viete, prečo je vajíčko na jednej strane viac guľatejšie a na druhej viac špicatejšie? Nie?!

    Taj ja sa spýtam druhej sliepky!

  • Jana Michálková

   Dnes je problem cokolvek studovat – vsak vsade tlacia kaleraby do hlav – zdravotnctvo, skolstvo, kultura … Jedno je iste, budeme aj nadalej potrebovat lekarov, ucitelov i hercov. Aj dnes sa najdu medzi nimi skveli, co sa nedali zlomit, ktori maju srdce. na mieste a oci otvorene. Otvarajte oci a starajte sa o srdce svojich deti.

  • Videa o očkování :
   Česká dr. ‚Eleková‘
   Pravda o vakcínách – Who
   Pravda o očkování – Anita Petek 1:51 :57 (200 let historie očkování)
   Kla.tv – očkování, Covid, 5G
   To by ho mohlo přesvědčit !
   Mám podobný problém
   Nejlepší jsou životní zkušenosti!

 9. Definitiva

  Môj komentár bol práve vymazaný. Viem, že je na vás podaná žaloba. Sklonili ste hlavu a ste poslušným lokajom tejto vlády. Príspevok pustím na web inak.

  • Definitíva – mafia sa likviduje tak, že sa zaseje nedôvera medzi bossov a naznačia sa ich vzájomné úklady o život. Nedôveruj, ale preveruj. Tu je stále technická možnosť mazať komentáre aj Z VONKU! Tak isto je ich možné ich aj vkladať bez vedomia redakcie – čo je už horší prípad, pokiaľ budú chcieť redakciu kompromitovať. Napríklad to môžu urobiť počas hluchého času, keď nikto komentáre fyzicky nekontroluje. Detto – dá sa sfalšovať aj nick! Ja som preto v komentároch „štýlovo sprostý“ a neopravujem ich, pretože napodobniť typickú lingvistiku u vyhranených-štrukturovaných diskutérov trollmi – na to ešte nemajú kádre a dokonca umelá inteligencia nedokáže rozlišovať zložité vety.

   Ale ty si samozrejme reaguj, ako uznáš za vhodné.

   Ad „Môj komentár bol práve vymazaný. Viem, že je na vás podaná žaloba. Sklonili ste hlavu a ste poslušným lokajom tejto vlády.“
   1/ Odkiaľ vieš, že tvoj komentár bol práve vymazaný?
   2/ Vieš, je je na vás podaná žaloba – to vie každý somár tu, tak neviem prečo to zdôrazňuješ práve TY!
   3/ Tretia veta snáď bez komentára – si provokatér? Tak si to uverejni na svojom „neposlušnom“ webe! Nezabudni dať vedieť kde – na webovej púšti.

   Čiže – popravde – alebo si v rauši, alebo si to nepísal ty a Definitívu tu niekto možno už zmazal. A tak je zasiate zrnko nedôvery voči Definitíve. Majstra poznáš podľa štýlu a ty tu podľa tohto na majstra /v uvažovaní/ nevyzeráš.

 10. Jednoduchá

  …ak to patrilo mne p.Definitíva, budem veľmi rada, ak mi napíšete…..už raz neviem, ako ďalej ……………………………………………Ďakujem.

 11. Jednoduchá

  ĎAKUJEM VŠETKÝM za VAŠE ODPOVEDE, VEĽMI si to VÁŽIM.

 12. https://tadesco.org/marneho-okenko-16-q1-2q21-trump-spustil-retezovou-reakci-ktera-nema-ve-svete-obdoby/
  Jednu časť z tohto článku som prekopírovala:
  Podle posledních dat, která se k nám dostala z určitého zdroje, je potvrzeno, že se ve vakcínách nachází také blackgoo a morgelony. Ke všem jedům, které ve ^vakcínách^ jsou. Popřemýšlejte, proč umírá tolik lidí po podání? Ale možná se také hodně mýlíme…..

 13. https://www.infowars.com/posts/13-israelis-suffer-facial-paralysis-after-taking-pfizer-covid-jab-amid-influx-of-reports-detailing-adverse-effects/
  At least 13 Israelis have experienced facial paralysis after being administered the Pfizer Covid-19 vaccine, a month after the US Food and Drug Administration reported similar issues but said they weren’t linked to the jab.
  Najmenej 13 ľudí z Izraela dostalo lícnu paralýzu po prijatí Pfizerovej Covid-19 vakcíny…

 14. https://orgo-net.blogspot.com/2021/01/po-ockovani-proti-covidu-zemrelo-v-usa.html
  Po očkování proti covidu zemřelo v USA 55 lidí, v Norsku 29. Výzvy k pozastavení vakcinace starých lidí.

 15. 2 a 1/4 rocny chalan. Nikdy neockovany. Nikdy nemal horucku. Ani nebol chory. Vitamin D 1az2 tisic ui denne. 1az2g vit C denne (podla vzoru 1g/rok cca a podla skusenosti)
  Budem informovat aj o roky…

 16. https://www.hlavnespravy.sk/krcmery-viem-si-predstavit-ze-by-boli-seniori-zaockovani-do-velkej-noci/2408820
  Krčméry: Viem si predstaviť, že by boli seniori zaočkovaní do Veľkej noci

  Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom:
  Som senior a odpovedám, to sa chce Krčméry stať hromadným vrahom? On nečíta svetové správy o tom, že najviac škodia tieto vakcíny, ktoré na Slovensko posielajú seniorom?

 17. https://www.naturalblaze.com/2021/01/peer-reviewed-study-did-not-find-evidence-lockdowns-were-effective-in-stopping-covid-spread.html
  Peer-Reviewed Study “Did Not Find Evidence” Lockdowns Were Effective In Stopping COVID Spread
  Recenzovaná štúdia „Nenašla dôkaz“ že Lockdowny (uzatvorenia) boli efektívne pri zastavení rozširovania COVIDU.
  Podľa tohto článku (tejto štúdie) uzatvorenia nemajú zmysel.

 18. https://rumble.com/vcwdir-side-effects-from-covid-vaccine.html
  Toto video treba vidieť – táto mladá pani po prijatí Moderna Covid vakcíny sa non stop trasie. Predtým bola stopercentne zdravá.
  Ešte spomína aké ďalšie vedľajšie účinky jej spôsobila táto vakcína.

 19. https://blog.hlavnespravy.sk/25317/boli-ste-ucastnikom-celoplosneho-testovania-ste-pravidelne-testovany-mate-narok-na-financnu-odmenu-vysku-vam-urci-znalec/
  Boli ste účastníkom celoplošného testovania? Ste pravidelne testovaný? Máte nárok na finančnú odmenu. Výšku Vám určí znalec.
  Niečo som prekopírovala z tohto článku:

  Čitateľ zistí veľmi zaujímavé skutočnosti. V prvom rade to, že celé tie vojenské manévre Spoločná zodpovednosť, tá rok trvajúca buzerácia a šikana zo strany psychopata Fašistoviča, servilného Krajčího, nedonoseného Naďa a priestorovo neprehliadnuteľného Mikasa nie je snaha o porazenie nejakého vírusu, ale išlo a naďalej ide o PLATENÝ, DOTOVANÝ VÝSKUM. POKUS NA VÁS.

  A kto to financuje? Štipendium Sira Henryho Daleho, ktoré spoločne financujú organizácie Wellcome Trust a Royal Society (číslo grantu 208812 / Z / 17 / Z) čiže Bill a Melinda Gates… Čo viac dodať.

  • Znalec ktorý? Lebo musí byť určený súdom! Takýto znalec pracuje za minimálne 200 eur za posudok. Iné kafe by bolo spoločne podaná určujúca žaloba s jedným znaleckým posudkom. Pokiaľ bol tento výskum dotovaný Matovičovou vládou – a ľudia sa ho zúčastnili dobrovoľne nasilu – ako chcete získať odškodnenie? Veď preto celé to bolo dobrovoľne – aj keď pod nátlakom! Chyba lávky nevedomých. Ďalší aspekt – koľko chcete vytrieskať z toho 3-hodinového státia a výteru nosa, aby vás súd nezrušil za pokus o neodôvodnené obohatenie? Zažalovať môžete Matoviča – nie Gatesa! Každý podvod funguje na kalkulácii, že sa nikdy o náhradu škody nebude súdiť či domáhať 100% podvedených! Čiže – požičajte si po 1000 eur od 100 ľudí a môžete počítať, že aj keď po 10 rokoch vrátite 80 tisíc – ostatní veritelia medzitým zomrú, alebo rezignujú, resp. rezignujú hneď. Preto podvodníci kreujú a vymýšľajú stále nové a nové /aj keď analogicky často rovnaké schémy/ podvody – pretože podvodníctvo je živnosť! A Matovič s myslením a charakterom podvodníka je tohoto „manažérskym“ NENAPRAVITEĽNÝM stelesnením! Jeho zvolením ho ľudia len posunuli do vyššieho levelu možných ziskov! Inak by z neho bol časom len malý podvodníček – sem tam dane, sem tam odvody, sem tam iné veci. A ako každý psychopat sa nebojí – je mu fuk, čo bude, pokiaľ mu niekto nezareže motorovou pílou niekam medzi gule! Toto je vláda organizovaného zločinu – sofistikovaného organizovaného zločinu, a ako taký má vždy zabezpečené aj krytie! Preto každá mafia či gang – tých, ktorí chcú s nimi vy.ebať rovno likvidujú a nie že sa s nimi „súdi“ doboha! JUDr.Krajníkovú okrem iného v SAK odstavili, aby odstavili žaloby proti vláde. Si myslíte, že Krajníková nemohla s takýmto úkonom SAK proti nej počítať, keď všetky profesné komory odstavujú rebelov SYSTEMATICKY? Veď to je tá hra nosatých – vytvoriť Problém a potom ponúknuť jeho „riešenie“ – len nikdy nie spravodlivosť! Podvodníkov treba vešať – nie od nich vymáhať škody! Podvod je cielená, ÚMYSELNÁ, premyslená, zločinecká aktivita! Zvolte si analogicky rovnakú právničku, ako je Čaputová – Krajníkovú do parlamentu, a ja vám garantujem, že 4 roky nebude potrebovať živnosť advokátky – rovnako ako Čaputová, keďže jej živnosť bude poslanectvo! A tak /by/ „len“ vy.ebala s vami ako Matovič v roku 2012 a dokážte jej to!

   Tu je Krajníkovej zoznam ŽIADNYCH vyhratých súdnych či správnych konaní kvôli tým tisícom pokút vo veci Covid 19 ku 17.1.2021! Buď ste slepí, alebo len hlúpi! A čo ešte urobí s osobnými údajmi splnomocniteov viete? Teraz má argument, prečo nemôže vo veci konať – „lebo“ SAK. To je systém dopredu napácovaných obetných baránkov – „odpúšťacie“ židokresťastvo. Na rozdiel od skutočného baránka ich nikto kôšer nezareže!
   https://zalobyvocistatu.sk/category/sudne-konania-a-sudne-rozhodnutia/spravne/

  • Komentár na Jean tu /ad odmena za testovanie/ zamrzol?

 20. toto je studia k noseniu rusok u deti
  https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2

Pridajte komentár

*