Podporte petíciu za nepodmieňovanie prezenčného vzdelávania testovaním


Print Friendly, PDF & Email

Podporte petíciu za nepodmieňovanie prezenčného vzdelávania testovaním

Ako ste si určite všimli, už 2 týždne, teda od 8.2.2021, sú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a maturitný ročník stredných škôl.

Účasť detí na vyučovaní má však jeden veľký háčik. U menších detí musia ich rodičia každý týždeň predkladať negatívny test na COVID-19, u maturantov má okrem rodiča túto povinnosť aj žiak.

Aktuálna situácia s testovaním rodičov a detí

Na túto tému bolo publikovaných mnoho výziev a článkov. Je totiž v príkrom rozpore s ústavou a zákonmi podmieňovať ústavou garantované právo detí na vzdelanie vynúteným invazívnym lekárskym zákrokom, akým bez pochýb je aj antigénový test na COVID-19 výterom z nosohltana.

Písali sme o tom aj my v článku, kde občianske združenie Lekár pre pacienta vyzývalo vládu a ministerstvo školstva, aby namiesto invazívnych testov zadovážilo neinvazívne bezkontaktné testy zo slín. Ich cena je približne rovnaká a dokonca majú vyššiu presnosť než testy z nosohltana.

Podmieňovať prístup k vzdelaniu akýmkoľvek testovaním je stále protizákonné, no mnohí by takéto riešenie považovali za schodný kompromis, s ktorým by súhlasila aj väčšina rodičov.

Bohužiaľ, do dnešného dňa sa tak nestalo. Od rodičov a detí sa stále vyžaduje, aby sa podrobili hlbokým invazívnym výterom z nosohltana.

Čoskoro by sa mali otvárať aj stredné školy a druhé stupne základných škôl a hrozí, že táto nezákonná povinnosť kladená na rodičov a ich deti sa rozšíri aj na nich. Ministerstvo školstva síce hovorí o „diskusiách“ ohľadne kloktacích testoch a plytkých výteroch z nosa, no o tom „diskutovali“ už aj pred mesiacom a doteraz z toho nič nebolo.

Navyše, kloktacie i plytké nosové testy sú stále pomerne invazívne a mnohí rodičia a ich deti môžu mať aj s nimi problém.

Nedávno vznikla petícia iniciovaná rodičmi, lekármi a odborníkmi, ktorí vyzývajú vládu a ministerstvá k zrušeniu tejto šialenej povinnosti každotýždenného špárania sa v nosoch.

Nielenže je takéto pravidelné špáranie v nosoch nepríjemné a ponižujúce, ale môže to aj ohroziť zdravie ľudí poškodením sliznice nosa. Účasť na hromadných testovaniach má dokonca potenciál prispieť k prenosu infekcie COVID-19.

Preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste podpísali online petíciu vyzývajúcu k zastaveniu tohto teroru na rodičoch a deťoch (a vlastne aj na učiteľoch, lebo aj oni majú túto povinnosť sa každý týždeň testovať).

Urobiť tak môžete tu:

Poznámka: Po vyplnení údajov v petícii vám príde email, v ktorom bude odkaz na potvrdenie vašej účasti. Nezabudnite preto prosím na uvedený odkaz kliknúť, až potom sa váš hlas započíta.

V ďalšej časti článku uvádzame text petície, ktorý inak nájdete aj priamo na stránke, kde sa petícia podpisuje.

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID-19

“Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Výučba má prebiehať prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”

Vážená pani prezidentka SR, členovia vlády Slovenskej republiky!

Na prvom mieste treba uviesť, že testovanie vhodnými testami na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, je spravidla užitočná a dobrá vec, napr. v prípade chorej osoby s príznakmi respiračnej infekcie.

V mnohých prípadoch sa však boj proti vírusu vymkol spod kontroly akéhokoľvek rozumného diskurzu. Dokonca sa stal nástrojom na manipuláciu, vydieranie a podmieňovanie riadneho života nás občanov. Tentokrát sú rukojemníkmi deti, ich rodičia a učitelia.

Testovanie antigénovými testami (ktoré ani lekári neodporúčajú používať plošne v prípade zdravých a bezpríznakových ľudí) je podmienka stanovená hlavným hygienikom a ministrom školstva ako nevyhnutná pre nástup na prezenčnú výučbu.

Rozhodli sme sa napísať tento otvorený list, pretože právo na ľudskú dôstojnosť a na zabránenie ponižujúceho alebo neľudského zaobchádzania je jedno zo základných ľudských práv, ktoré dokonca nie je možné obmedziť ani v prípade núdzového stavu (článok 3 a 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Sme toho názoru, aby v našom štáte bola zachovaná demokracia, právo na iný názor (pluralitu), slobodné rozhodnutie a slobodnú vôľu občanov, pretože v Slovenskej republike ide v súčasnosti v súvislosti s opatreniami proti COVIDU-19 skôr už o štátny bossing.

Prírodná liečba osteoartritídy

“Podmieňovanie účasti na školskom vyučovaní v školách preukázaním výsledku testu Covid-19 nemá oporu v platných zákonoch, ktoré majú prednosť pred vyhláškami či inými rezortnými opatreniami alebo nariaďovaniami škôl či ich zriaďovateľov.

Školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa.

Žiaden zákon nedovoľuje dieťa diskriminovať a vylúčiť ho z vyučovania formou prezenčnej výučby v škole len z toho dôvodu, že sa nepodrobil testu na zistenie Covid 19. Vyzývame ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby urýchlene prijal opatrenia na návrat detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.”

Právo na vzdelanie je jedno zo základných ľudských práv. Je chránené nielen ustanovením článku 2 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ale aj článku 42 Ústavy SR. Toto základné ľudské právo je ďalej špecifikované najmä v školskom zákone 245/2008 Z. z.

Tento list nie je právnou analýzou, ani ňou nemá byť, je skôr úprimnou spoveďou tej časti obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorá má vážne obavy o zdravý a spravodlivý život občanov v tomto štáte a najmä o zdravý telesný i duševný vývin mladej generácie.

Štát prestal plniť funkcie štátu a prestal nás chrániť. Štát nás prenasleduje, terorizuje a vynucuje si na nás plnenie absurdných povinností a navyše nedemokratickým spôsobom (povinné testovanie zdravých ľudí, nosenie rúška v exteriéri, najdlhšie zatvorené školy v rámci Európy, právne vágne predlžovaný núdzový stav, atď.) v tejto už aj tak náročnej dobe.

V tejto chvíli sme stále v práve, ale zajtra to tak nemusí byť, pretože sa aktuálne rokuje o schválení zmien Ústavy SR, ktoré môžu spôsobiť nástup totality.

Na záver dodávame, že k testovaniu na COVID-19 nie je možné nikoho nútiť, nie je povinné a vyžaduje informovaný súhlas testovaného (paragraf 4 ods. 4 zák. 576/2004 Z.z.) Testovanie detí vyžaduje súhlas rodiča.

My, dole podpísaní žiadame okamžité bezodkladné otvorenie všetkých škôl bez akýchkoľvek podmienok testovania žiakov, rodičov a zamestnancov školy prípadne ďalších podmienok, ktoré by boli v rozpore s ľudskými právami.

Navrhujeme riadiť sa semaforom, pred začatím prezenčnej výuky podpísaním Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka alebo zamestnanca školy, tak ako to platilo v septembri 2020. (Ak je žiak alebo zamestnanec infekčný, ostane doma a riadi sa pokynmi lekára /RÚVZ).

Dištančné vzdelávanie je pre spoločné dobro všetkých detí len dočasným riešením, no z dlhodobého hľadiska je nevyhovujúce a vytvára priestor pre obrovské škody na mentálnom a emočnom zdraví tejto generácie detí. Žiadame to ako bežní rodičia, ako pedagógovia a tiež slovenská odborná verejnosť.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že nesúhlasíme s touto deštrukciou slovenskej demokracie a využívame svoje občianske právo a zároveň svoju občiansku povinnosť vyjadriť sa k týmto skutočnostiam demokratickým a slušným spôsobom a zároveň vyjadriť dôrazný nesúhlas s rozhodnutiami kompetentných osôb a orgánov k podmienkam nástupu žiakov do škôl.

Zároveň vyjadrujeme hlboké sklamanie s krokmi našej politickej reprezentácie, ktorá pôsobí k relevantne významnej skupine občanov kontraproduktívne vo vzťahu k podpore politiky tejto reprezentácie.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami očakávame od všetkých ľudí a orgánov zainteresovaných na súčasnom deštrukčnom stave nielen vzdelávania ale aj demokracie a občianskej spoločnosti prehodnotenie svojich rozhodnutí a žiadame ich o skutočne demokratické, odborné a slušne proklamované rozhodnutia, ktoré občanov upokoja a skutočne budú v ich prospech a nie – ako to občania vnímajú – v prospech úzkej skupiny politikov.

Tento otvorený list posielame pani prezidentke a členom vlády.

Hlavní signatári:

Mgr. Adriana Kráľová – rodič s pedagogickým vzdelaním, Liptovský Hrádok
MUDr. Lucia Nemašíková – ORL lekár, Galanta
MUDr. Miroslav Šnapko – lekár kožná ambulancia, Nová Dubnica
Mgr. Lucia Pospíšilová – učiteľka gymnázium, Poprad
Mgr. Martina Banská – učiteľka ZŠ, Lučenec
Mgr. Marta Madudová – učiteľka ZŠ, Spišská Nová Ves
Mgr. Andrea Behanová – učiteľka ZŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Jana Chudá, učiteľka ZUŠ, Handlová
Mgr. Jana Bušfyová – učiteľka MŠ, Krasňany
Mgr. Desana Hámorová – učiteľka SOŠT, Poprad
Mgr. Alexandra Pavlovská – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Mgr. Ivana Berilová – učiteľka ZUŠ, Stará Ľubovňa
Zlatica Šatková – učiteľka ZUŠ, Nemšová
Miroslava Movsisyan – pedagóg na MD, Stará Ľubovňa
Mgr. Mária Stieranková – rodič s pedagogickým vzdelaním, Prešov
Denisa Majdiak Janťáková – zdravotná sestra, Liptovský Hrádok
Dana Trégerová – rodič, Liptovský Hrádok
Ing. Jana Lackovičová, PhD. – učiteľka ZŠ, Dobrá Voda
Mgr. Lucia Peťková – učiteľka ZUŠ, Dubnica nad Váhom
Mgr. Gabriela Chladná – učiteľka na MD, Košice
Mgr. Lenka Rothová – učiteľka na MD, Východná
Branislav Zuzík – rodič, Žilina
Ines Repová – zdravotný asistent, čelustná ortopédia, Trstené
Mgr. Katarína Grenčíková – učiteľka, Kladno
Mgr. Ján Spirčák, učiteľ, ZŠ, Podolínec

Predseda petičného výboru :

Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, Liptovský Hrádok 03301

Petičný výbor:

MUDr. Lucia Nemašíková, Horné Saliby 1259, Horné Saliby 92503
MUDr. Miroslav Šnapko, SNP 70/30, Nová Dubnica 01851

Mgr. Adriana Kráľová

Stop Candida

Zdroj: peticie.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jednoduchá

  V 1.rade uvádzam, že V ŽIADNOM PRÍPADE NEPODPORUJEM TESTOVANIE,
  nakoľko je zbytočné s faloš.výsledkami !!!
  Práve z tohto dôvodu túto petíciu NEPODPÍŠEm….aj keď s niekt.bodmi súhlasím, ako napr.PRÁVO DETÍ a mládeže NA VZDELANIE…..pokiaľ sa mnohí z nás budú ,,rúškovať“, dávať testovať a tiež vakcínovať, tak tá kontrola ,,zhora“ a obmedzené opatrenia len tak nezmiznú…..ľudia robia tieto opatrenia už aj tam, kde vôbec NEMUSIA! a to je podľa mňa úplne choré!!!….už od začiatku sa malo dať k tým ,,opatreniam“ RÁZNE NIE !, inak nás budú hnať ,,viac a viac do kúta“!!! to sa myslím, že už sa aj robí…. …veď všetko malo byť na báze dobrovoľnosti a teraz ? skúšajú, koľko ,,hlúpe ovečky“ vydržia! VEĽMI SMUTNÉ !…….no stále verím, že sa SPAMATÁME a pôjde to k lepšiemu…….

  • presne tak
   ja mam na konte 0 testov, 0 pokut, 0 vakcin a ruko nenosim, zvacsa ani v obchode.
   a tak to aj zostane
   S mafiou nevyjednavam.

  • Som samozrejme proti testovaniu vôbec. Túto petíciu – ako aj ostatné elektronické – nepodpíšem z „elektronických dôvodov“. Už samotný názov – otvorený list – môj e-maii je moje súkromie. Nemám problém podpísať nejaké lajstro nejakému aktivistovi – meno, adresa a čáves! Toto niekto hackne – a čáves!

   Keby boli autori tejto petície vzdelanejší, vedeli by, že agenda debilizácie – REevolúcie vzdelávacieho systému až do úrovne doby kamennej, je agenda GP a illuminátov už od roku 1775! Teda – či s testami, alebo bez – títo nekonceptuálni „učitelia“ budú debilizovať deti ďalej podľa učebných osnov!

   Teda – úplne by stačila iniciatíva – prestať týrať deti vôbec!!! Odbočím.

   Počas tzv. štrajku učiteľov – vôbec ich nesralo, čo učia a čo budú učiť – srali ich len platy, lebo od nich sa odvíjal rešpekt-dešpekt detských „značkových“ idiotov zo zbohatlíckych rodín voči lúzrom – učiteľom. Pritom – v tom období bolo minimálne 60% slovenskách rodín pod hranicou chudoby. Parametricky teda 6 žiakov z 10. Ani učitelia, ani ich tzv. odbory tento potenciál odporu nepodchytili a nezjednotili Odbočím – všimnite si, že učiteľského stavu sa nedotýka „braná povinnosť“ učiť aj počas „pandémie“. Čiže vláde je to u prdele – lebo debilizačná agenda. Vláde je jedno, že vakcínami vykántri celý učiteľský stav! To len učitelia sa boja o svoje zamestnanie. Žiak je „zákazník“! Žiak nepotrebuje v skutočnosti vedieť – žiak potrebuje papier na lepšie a lepšie platené miesto. Lenže – v 4. priemyselnej revolúcii sa tieto miesta rušia! Zelený gombík „zapni“, červený „vypni“ – a dokonca už ani to! Ale toto konceptuálne negramotní učitelia nechápu – že im ušiel vlak – hoci im vagóny bežia pred nosom!

   JE VONA – a „budeme si písať“! Ten potenciál chudoby je vyšší ako pred štrajkom učiteľov! Ale opäť to nikto nevie uchopiť! Lebo učiteľ je servil! Riadený nesamostatný „úradní“ ministerstva školstva. Otázka – kde je výzva Združeniam rodičov a priateľov škôl, či ako sa to volá – k jednotnému odporu?! Keď im zakážu vzdelávať jednotlivcov, ktorí odmietnu testovanie – myslíte, že ich budú dištančne učiť ďalej a evidovať vo vzdelávacom procese?! Aby rodičom nezobrali deti, pre „zanedbávanie vzdelania a výchovy“?! Ako môžu títo hlupáci vynechať z odporu rodičov – spoliehajúc sa na nejakú petíciu ľudí od bohvie odkiaľ?! Veď treba vykopnúť dvere na školskej správe – u zriaďovateľov! Veď takto len upevňujú celý totalitný systém – že proskajú „p-rezidentku“ a vládu plagiátorov!

   Vzbura voči celoštátnemu testovaniu: Učitelia vyzývajú …
   [Prehľadávať doménu http://www.tvnoviny.sk/domace/1894647_vzbura-voci-celostatnemu-testovaniu-ucitelia-vyzyvaju-rodicov-aby-ho-deti-bojkotovali%5D https://www.tvnoviny.sk/domace/1894647_vzbura-voci-celostatnemu-testovaniu-ucitelia-vyzyvaju-rodicov-aby-ho-deti-bojkotovali
   Vzbura voči celoštátnemu testovaniu: Učitelia vyzývajú rodičov, aby ho deti bojkotovali … To tu ešte nebolo. Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny vyzýva rodičov piatakov, aby bojkotovali celoštátne testovanie. Odkazuje im, aby budúcu stredu nechali svoje deti doma. Písomky zo slovenčiny a matematiky vraj zbytočne …

   V tomto prípade nešlo o antigénne testovanie, ale vedomostné testovanie! Ktoré by mohlo detičky stresovať doboha!

  • bunu hnat ludi doslova na bitunok,vsak uz su v ohrsadach

  • Vy nemate deti, vsak⁉️? Inak by ste takuto sprostost ani nenapisali, ze⁉️?

 2. zaujímalo by ma, koľko rodičov tých detí to podpíše

 3. Jednoducho Matovičova zbraň tu narobila najväčšie problémy. Choroba sa po pravidelnom testovaní začala enormne šíriť a je za tým jednoznačne nezmyselné povinné testovanie. Ale nielen Matovič, ale všetci kto s týmto nezmyslom súhlasili.
  Ale aby Matovič stále takto generáloval, to nemôže trvať do nekonenčna, na toto už by sa mala pozrieť polícia, súdy, ale všetci zbabelo len mlčia a prikyvujú.
  Zdraví sú nahnaní medzi pozitívnych a tu je výsledok našej vládnej metódy ako šíriť pliagu.
  Veď to grupovanie testovaním sa dá porovnať ako keby k protestovaniu. Ani tam tá nákaza taká neprepuká ako pri tomto experimente testovania. Tam sa priamo vydychujú čiastočky na mundúre testovačov a do priestoru do ktorého postupne masy vstupujú kvapôčky účinkujú.
  Generál Matovič s ostatnými jemu oddanými „odborníkmi“ by mal prestať takto Slovensko mordovať. A mali by sa začať používať aj pravdivé údaje o všetkom.

 4. https://zemavek.sk/gatesovo-riesenie-preludnenia-a-vakciny-odradia-ludi-mat-deti/
  Gatesovo riešenie preľudnenia a vakcíny odradia ľudí mať deti

  https://zemavek.sk/umrtia-a-vedlajsie-ucinky-vakcin-v-norsku/
  Úmrtia a vedľajšie účinky vakcín v Nórsku a Írsku

 5. Německý letecký inženýr promluvil, že armáda způsobila pandemii
  „V ohniskách „nákazy“ nad Talianskom a Nemeckom, armáda NATO z lietadiel rozprašovala vysokotoxické nanopolyméry spôsobujúce Covid-19. “
  https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/nemecky-letecky-inzenyr-promluvil-ze-armada-zpusobila-pandemii/

 6. Definitiva

  SARS CoV2 dodnes nebol izolovaný, je to len počítačový model, PCR testy nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu. Oplieskajte politikom tento článok o ich sprosté hlavy. Čítajte pomaly a opakovane, je tam toho viac.

  Otázkou je, či rozumieme tomu, či nazývame ochorením Covid 19.

  http://www.nwoo.org/2021/02/21/zahadny-virus-patrani-po-sars-cov-2/#more-343328

  • ale no taaaak… nejaký nový vírus tu je, lebo napáda pľúca … to, že má nesprávne pomenovanie a robí sa z toho smrteľná nákazlivá nebezpečná choroba, to je druhá vec

   app.. viem z overeného zdroja (nie z internetu), že niektorí ľudia ak ochorejú, potrebujú zvýšenú dávku kyslíka niekoľkonásobne vyššiu ako človek, ktorý dostane infarkt.
   Myslím, že k tomu prispieva aj panika u niektorých z toho, že ochoreli, ale po týchto zvýšených dávkach v nemocnici sa im stav upraví za cca 4 dni a môžu ísť domov.

 7. Som proti testovaniu, naposledy som sa dal testovať v novembri 2020 2x zničili mi tým zdravie, sluch sa mi zhoršil o 60% mám lekársku správu. Bolí ma hlava, šuští mi v hlave celkovo sa cítim zle a nikto mi nepomôže , bol som na mag. rezonancii -nič nenašli.
  Ľudia nedajte sa testovať a už vôbec nie očkovať pretože tento proces je nezvratný , už nikdy nebudete zdraví ani vaše ďalšie generácie !!!
  Židoboľševická banda svetových zločincov sa nezastaví pred ničím už 500 rokov budujú systém na ovládnutie ľudstva s konečným cieľom NWO.
  Smrť svetovým zločincom!!!
  čítajte toto, sťahujte , čítajte a nebudete viac ovce!!
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

  • Amidol
   „Ochorenia Eustachovej trubice

   Ochorenia Eustachovej trubice súvisia najčastejšie so stredným uchom, pretože táto trubica spája práve oblasť stredného ucha a nosohltanu. Táto trubica bola známa už v starovekom Grécku a v 16. storočí už bola Eustachova trubica detailne popísaná Bartolomusom Eustachiusom, podľa ktorého aj dostala pomenovanie. Ochorenie v tomto orgáne vznikajú na základe funkcie a dysfunkcie trubice, prípadne na zápalovom, obštrukčnom alebo nadmerne otvorenom podklade.

   Táto trubica sa niekedy nazýva aj sluchová trubica a v dospelosti je dlhá zhruba 4 cm, pričom jej úlohou je spojenie stredného ucha a nosohltanu a vyrovnávanie náhlych tlakových zmien medzi atmosférickým tlakom a tlakom v strednom uchu. Častokrát cez túto trubicu prenikajú do stredného ucha aj rôzne zápaly a je tak pôvodcom viacerých ušných infekčných ochorení. Taktiež sa problémy s trubicou niekedy spájajú aj s nádormi v nosohltane alebo inými chorobami nosohltana.

   Chorobami Eustachovej trubice sa myslia buď priamo ochorenia tejto trubice spájajúcej stredného ucho a nosohltan, prípadne choroby, ktoré súvisia priamo s Eustachovou trubicou, ale prejavujú sa buď v strednom uchu alebo v nosohltane. Najviac postihujú ochorenia trubice deti, kedy je trubica ešte len vo vývoji, je užšia a kratšia a tak je náchylnejšia najmä na upchatie a z toho plynúce problémy a poruchy. Samozrejme, aj v dospelosti môžu byť tieto choroby časté.“

   „Medzi mechanické dysfunkcie trubice patria napríklad zápaly v dôsledku infekcie či alergie, ale napríklad aj nádory nosohltanu. Funkčné poruchy vznikajú zas na základe trvalej dysfunkcie stien trubice a to následkom nadmernej únavy vlákien alebo poruchou mechanizmu otvárania. Niekedy ide aj o kombináciu oboch typov porúch. Nadmerné otvorenie trubice je spojené napríklad s hladinou hormónov, stresom alebo užívaním niektorých liekov či môže súvisieť s rádioterapiou.“

   „Niekedy súvisia ochorenia Eustachovej trubice aj so stredným uchom. Najčastejšie sa takto prejavuje choroba zápalu stredného ucha a keďže to je cez túto trubicu prepojené priamo s nosohltanom, veľmi často prichádza k vzniku infekcii práve prestupom baktérií do stredného ucha cez Eustachovu trubicu. Tieto baktérie môžu spôsobiť zápal aj na stenách tejto trubice a tak je mnohokrát stredoušný zápal sprevádzaný aj zápalom alebo upchatím sluchovej rúry.“
   https://zdravoteka.sk/choroby/ochorenia-eustachovej-trubice/

   Zvonku odporúčam kvapkať do ucha ricínový olej – v posteli pred spaním – striedavo do jedného ucha – po hodine otočiť hlavu a nechať vytiecť do servítky. Potom druhé ucho. Prvé 2-3 dni nevytierať. Potom – po vytečení mazu – opatrne vytrieť zošúľanou lekárnickou vatou – postupne dosiahnuť až bubienok – mal by zľahka svrbieť. Ricínový olej potláča zápal jemného epitelu. Tým sa vylúči vonkajší zápal ucha.

   Potom je tu problém zápal nosohltanu – môže poškodiť tak stredné ucho ako aj oči cez slzné kanáliky. Mohol byť spôsobený nozokomiálnou infekciou prostredím testovacieho miesta, testujúcimi osobami, testovacími tyčinkami /a obsahom látok – morgelóny namiesto bavlny, nanočastice, stabilizačné látky, atď. viď videá na Infovojna.sk, Otevrisvoumysl.cz , ale mohol byť spôsobený aj posunom mikroorganizmov z prednej filtračnej vrstvy v nose tyčinkami do nosohltanu – napríklad kandidóza /nepravé kvasinky – biely až zelený sopeľ/. Kandidózu potlačiť vyradením rafinovaného cukru a bielej pšeničnej múky.

   Osobne odporúčam urobiť výplach nosa Ophtalom – je bližší fyziologickému roztoku oproti domáckym roztokom kuchynskej soli.

   Po magnetickej rezonancii je dobré sanovať organizmus extraktívnym červeným vínom, aj tabletkami resveratrolu. Ako antidotum – čaj z paliny čiernej = černobyľ /v burinách/, alebo z paliny dračej = estragónovej.

   Bolo by dobré vyskúšať, ako človek reaguje pod sieťami 5G – či má, alebo nie v nosohltane nejaké nanočastice, „háčiky a udice“, ktoré môžu rezonovať. Tieto frekvencie sa dajú eliminovať niekoľkominútovým pobytom v EMG poli pod drôtmi vysokého napätia.

   • Maroš, veľmi dobre ste nám to vysvetlili. Len pri ricínovom oleji treba dať pozor aby to bolo v bio kvalite – dostať ho v bio obchodoch. Ja som bio ricínový olej doporučila kamarátke ktorej chceli operovať oči – šedý zákal – pomohlo jej to, ja som to vyčítala v ajurvéde.

    • Z ruských zdrojov viem, že ricínový olej na šedý zákal účinkuje do 3 mesiacov každodenného kvapkania, avšak nemal by sa používať ak má človek súčasne glaukóm – vtedy hrozienkový lej a zriedený med – postupne 10%, 30%, 50%.

     • Ďakujem Maroš, máte neskutočné vedomosti.

     • Yvette Korgova

      Ahoj Maros toto je druhy krat v mojom zivote co sa zapajam do diskusie a ver mi ide mi na 60.
      Uz 30 rokov zijem v Sydney Australia. Info ktore hovoris a snazis sa sirit je velmi podobne mojmu a mojej rodine. Tieto veci ako ovladanie sveta hrstkou ludi ,depopulacia ,vymysleny terorizmus a vymysleny virus su stare ako je ludstvo samo. Mor , cholera vsetky vojny mali tieto zaujmy na pamati no a samozrejme taktiez a financnu stranku modrokrvnych a tiez tych co sa chceli s nimi rozmnozovat.
      Tu v Sydney zacinaju s vaccinami dnes. Ludia stracaju zdravy rozum su oblbnuti opakovanym klamstvom a strachom, ktory pracuje na velmi nizkych energickych frekvenciach.
      Pokial mas zaujem mozeme si vymienat info. Je dobre v takychto dnoch poznat ludi podobneho nazoru. Myslim , ze aj Jean ( citatelka badatela) ma spravne videnie sveta. Yvette

     • Yvette Korgová
      Naše neakademické vedomosti si zásadne „vymieňam“ verejne a cez e-mail „mojej“ sociálnej skupine známych – občas to pošlem „politikom“ – aby vedeli že vieme.

      Táto situácia – aspoň mňa – oslobodzuje. Prežil som obdobie permanentného stresu, lebo „už je to tu“ – to, o čom ucelene viem od roku 2001, keď mi kamarát požičal vtedy indexovú knihu – Martin Herzán – Totalitní světovláda. Doteraz to bolo „len o akýchsi čipoch“ na ID dokladoch – teraz nastupuje genocída natvrdo! Skrátim – čo ma oslobodzuje? To, že som si vybral „stranu“, že som si vybral odpor voči tomuto, že som „prijal smrť“, a to, že moju kožu dostanú ak tak – za najvyššiu cenu. Slovensko sa dostane do dejín – brutalitou odvety. Národ nemožno len tak beztrestne – s „odpustením“ vyhladiť!

      Džingischán vyhral svoju rozhodujúcu bitku proti mnohonásobnej posile preto, pretože na začiatku bitky sa strhla desivá búrka a Mongoli sa veľmi báli bleskov – on svoju družinu dokázal strhnúť so sebou. V závere filmu je krásna replika, keď diskutuje so zajatým vodcom druhej strany a ten mu položil otázku, ako to, že sa ako Mongol nebál búrky.

      „Nemal som sa kam ukryť – a tak som sa prestal báť!“ – odvetil Temudžin.

      A tak je to aj tu – ONI presne vedia kto som. Nemám sa kam ukryť – a tak som sa prestal báť!

      Existujú však rôzne stratégie a taktika, takže spôsob komunikácie cez e-mail je to najhoršie, čo môže byť, pretože je to „otváranie“ našich listov a depeší nepriateľmi. Tak to radšej píšem „na oblohu“ – dymovými signálmi. Čiže – výmena info – tu! Kto vie čítať medzi riadkami – pozná aj kódovanie.

      Odporúčam pozrieť si túto verziu Džingischána – lebo sú tam kódy a inak krásna – nie bombastická výprava komerčnej „zlatej holyúdskej hordy“, ale veľmi naturálnej mongolskej tradičnej kultúry. Aj kočovník má svoju filozofiu.
      https://ulozto.net/file/7jTWg2kitrsA/mongol-cingischan-historicky-cz-dabing-2007-by-peter-avi

  • Amidol … neverím vám, že za 3 mes. máte sluch poškodený o 60% a na MRI sa nič nenašlo, čím predpokladám, že vám urobili aj MRI krčnej chrbtice.
   Šuští vám v hlave či v ušiach??? Myslím, že ste mal sluch čiastočne poškodený už dávnejšie, ale ste si to nechcel pripustiť.

   1. Na zápalové procesy je výborný čajovníkový olej (tea tree oil z lekárne), do každého ucha stačí jedna kvapka. Vyskúšané to mám na vlastných deťoch a overené na ORL.

   2. A ak ide o hučanie či šušťanie v ušiach (tinitus), pomáhajú ušné sviečky. Rovnako aj na zahnisané mandle. Dobré je vypáliť jednu v každom uchu. Dostať aj v lekárni, avšak horia veľmi krátko. Lepšie sú z iného zdroja, také žltšie.

   3. Možno ide súčasne s nejakým zápalom aj o psychosomatický jav, tj. že niečo nechcete počuť… druhých či seba…záleží ktoré ucho je zasiahnuté.
   Prajem veľa zdravia!!

 8. https://tadesco.org/interni-informator-z-berlinskeho-pecovatelskeho-domu-straslive-umirani-po-ockovani/
  Interní informátor z berlínského pečovatelského domu: Strašlivé umírání po očkování

 9. No predstavte si, že Riško (SaS) vraj prispel k hoaxu, že takzvané mRNA vakcíny novej generácie (Pfizer/BioNTech či Moderna) trvalo zmenia našu DNA..no toto????
  Vraj sa to môže nedeľné prerieknutie ministra hospodárstva v relácii O 5 minút 12 RTVS. Tak to prerieknutie sa malo stať tu https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036#3 a vyjadrenie videlo cez 70-tisíc Slovákov. Nemusia sa však báť toho, že budú geneticky modifikovaní.
  píše sa o tom tu https://zive.aktuality.sk/clanok/151253/nie-vakcina-proti-covidu-19-nemeni-nasu-dna-hoci-to-povedal-sulik/

  no čo k tomu dodať? …70 tis.Slovákom dal dolu okuliare..??

  • Toho Sulíka viete niekto stiahnuť, dať na úložisko inde a nechať odkaz tu? Nemám obraz a nejde mi uložiť ani lišta /hviezdička/. Z tohto rakovinotvorného formátu mi je na vracanie – telku a vôbec – toto som nepozeral 10 rokov.

   Sulík – nie že by sa v ňom pohlo svedomie, ale vie – lebo „je dosť zcestovaný“, že ak tu – ako informovaný člen slovenskej vlády – dopustí poškodenie genómu 100 tisícov Slovákov – peklu pre neho a jeho rodinu neujdú ani zašití u lovcov lebiek na Borneu – je nás síce málo, ale Slováka nájdeš v každej diere na Zemi!

 10. dnes som bola v lese skontrolovať ako sa dodržiava nosenie rúšok..takže:

  1. manželia cez 60r. so psom bez rúška
  2. týpek do 50r. s trekovými palicami aj s rúškom
  3. mladík do 30r. keď ma zbadal bez rúška, tak on si nasadil buff… keď okolo mňa prešiel, stiahol si ho … škoda,že som aspoň nezakašlala
  4. slečna okolo 20r. so psom na rukách a rúškom na ústach… asi chránila psa
  5. toho sympoša v culíku nepočítam, ten vypaloval zobák a naberal energiu zo Slnka
  6. na parkovisku, ujo vystúpil zo svojho auta… samozrejme v rúšku

  no a teraz si predstavte, že týchto pár jedincov prešlo kolo mňa za hodinu a pol… hustota, nátresk, infekčnosť, úmrtnosť, smrtnosť

 11. Koľko týždňov ešte potrebuje aby sa dal kosiť?

 12. https://zemavek.sk/chirurg-nosenie-rusok-na-verejnosti-je-nezmysel/
  Chirurg: Nosenie rúšok na verejnosti je nezmysel

  • Zarážajúca hodnotiaca správa Európskej liekovej agentúry. „Žiadame viac informácií o čistote výrobného procesu vakcíny Biontech/Pfizer.“ Čo sa v nej našlo?
   Vakcíne od spoločnosti Biontech/Pfizer bolo v decembri udelené schválenie na predbežné experimentálne použitie Európskou liekovou agentúrou (EMA). Jeho súčasťou sú požiadavky na výrobcu, uvedené v tzv. Hodnotiacej správe, ktoré má v rôznych termínoch, spravidla do júla 2021 splniť

 13. https://www.hlavnespravy.sk/pomoze-tu-vobec-nejake-ockovanie-len-v-indii-bolo-od-zaciatku-pandemie-analyzovanych-viac-ako-7569-mutacii-covid-19/2446658
  Pomôže tu vôbec nejaké očkovanie? Len v Indii bolo od začiatku pandémie analyzovaných viac ako 7569 mutácií Covid-19

  India má podľa výskumnej publikácie tímu vedcov z mestského Centra bunkovej a molekulárnej biológie (CCMB) v krajine v obehu 7569 variantov Covid-19

  • mňa by zaujímalo ako vedia rozlíšiť tie mutácie? … doteraz nevedia, či sú horšie alebo slabšie.
   Nechcem kecať, ale buď Angličania alebo Poliaci vyskúmali, že tá britská mutácia je slabšia. A isto to bolo na txt RTVS.

 14. https://www.hlavnespravy.sk/v-anglicku-chcu-k-21-junu-ukoncit-vsetky-pandemicke-opatrenia/2446764
  Britská vláda plánuje k 21. júnu v Anglicku ukončiť všetky obmedzenia zavedené v boji proti pandémii koronavírusu. Oznámil to v pondelok premiér Boris Johnson

 15. Jednoduchá

  …hm, isté je, že ak takého ďalšieho generála nájdu, budú vedieť, AKO HO MAJÚ UMLČAŤ, oni s tým vôbec nemajú ,,problém“………

  • generál moc vedel a vedel to aj on sám …ak by aj vyliezol na slobodu, dlho by nepožil. Myslím, že tam iná cesta nebola…a je jedno z ktorej strany

Pridajte komentár

*