Mobilné telefóny vysoko zvyšujú riziko rakoviny. Americká vláda to vie už od roku 1999


Print Friendly, PDF & Email

Mobilné telefóny vysoko zvyšujú riziko rakoviny. Americká vláda to vie už od roku 1999

V roku 2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila mobilné telefóny v zozname „možných karcinogénov“ do skupiny 2B.1

Okrem toho stále pribúdajú nové a nové dôkazy, ktoré potvrdzujú správnosť teórie o pôsobení elektromagnetických polí na živý organizmus. Podľa tejto teórie žiarenie mobilných telefónov môže zapríčiniť abnormálny rast buniek a vznik rakoviny.2,3

Vo februári 2018 boli zverejnené výsledky výskumov na zvieratách4, ktoré boli dotované americkou vládou. Tieto výskumy stáli 25 miliónov dolárov a uskutočnili sa pod záštitou Amerického národného toxikologického programu (NTP).

Zvláštnosťou je, že výskum v NTP v súčasnosti prebieha pod prísnym dohľadom Amerického národného inštitútu ochrany životného prostredia (National Institute of Environmental Health Sciences), ktorý opakovane bagatelizuje závažné zistenia výskumov.

Žiarenie mobilných telefónov podnecuje vznik mozgových a srdcových nádorov

Výskum, ktorý sa uskutočnil v rámci Amerického národného toxikologického programu (NTP), pozostával z dvoch experimentov: jeden bol vykonaný na myšiach, a druhý na potkanoch.

Pod vplyvom rádiomagnetického žiarenia boli samce potkanov najviac náchylné na vznik nádoru na srdci, zatiaľ čo u mláďat a samíc potkanov v období tehotenstva a kojenia sa pôsobenie vysokých dávok žiarenia prejavovalo výrazným úbytkom na ich hmotnosti.

U samcov ako aj samíc potkanov boli tiež pozorované poškodenia v ich štruktúre DNA ako aj poškodenia tkaniva srdca, ktoré však neboli spozorované na myšiach. No vznik ostatných typov nádorov, ako sú nádor na mozgu, prostate, pečeni a pankrease, bol bez rozdielu zaznamenaný jak u myší, tak u potkanov.

Vedci tvrdia, že ak by sa výsledky týchto dvoch experimentov ešte dodatočne potvrdili, znamenalo by to, že žiarenie mobilných telefónov možno naozaj považovať za „slabý“ karcinogén.

A ako sa dočítame nižšie, toto potvrdenie výsledkov sa v máji 2018 naozaj objavilo v podobe zverejneného výskumu, ktorý sa uskutočnil na Ramazziniho inštitúte v Taliansku.

V experimentoch NTP boli zvieratá vystavené žiareniu mobilných telefónov 9 hodín denne po dobu 2 rokov. Táto doba približne zodpovedá dĺžke života potkana.

V amerických novinách New York Times5 sme sa potom mohli dočítať, že nádory srdca zistené u potkaních samcov (zhubné Schwannove bunky) „sa veľmi podobajú na akustickú neurómu, čo je benígny (nerakovinový) nádor nervu, ktorý spája ucho s mozgom.

Akustická neuróma sa vyskytuje len u človeka a už niekoľko výskumov pripísalo jej vznik používaniu mobilných telefónov.“

Dokonca aj samotní vedci vyjadrili prekvapenie ohľadom zisteného poškodenia štruktúry DNA – ešte donedávna bolo aj medzi vedcami rozšírené presvedčenie, že neionizujúce rádiofrekvenčné žiarenie je pre DNA neškodné.

„Máme pocit, že zatiaľ ešte nevieme celkom posúdiť význam našich najnovších zistení, preto sa zatiaľ zdržíme nejakých závažnejších vyjadrení,“ vyjadril sa pre tlač John Bucher, PhD.,6 hlavný vedecký pracovník v NTP.

Takéto vyjadrenia sú však v priamom protiklade k varovaniam, ktoré vedci z NTP vyslovili už pred dvoma rokmi.

Americký národný toxikologický program (NTP) prikrášľuje závery zo svojich vlastných experimentov

Určitá časť výsledkov spomenutého výskumu bola predsa len prvýkrát zverejnená v roku 2016. Zistenia boli príliš vážne na to, aby zostali úplne v tajnosti. Nakoniec, v hre je predsa zdravie miliárd užívateľov mobilných telefónov po celom svete.

A ešte v tom istom roku Christopher Portier, PhD., vyslúžený riaditeľ NTP, ktorý pôsobil ako jeden z hlavných vedeckých pracovníkov v začiatkoch spomínaného výskumu, trvá na tom, že zistenia experimentov ukázali jasnú súvislosť.

„Náš výskum jednoznačne považujem za kauzálny, pretože všetky premenné v experimentoch boli riadené,“ vyjadril sa pre americký vedecký časopis Scientific American.7

Rovnako jednoznačne sa pre tlač vyjadril aj David McCormick, PhD., riaditeľ Inštitútu pre výskum technológie v Illinois, na ktorom sa zmienené experimenty uskutočnili:8

„Výsledky výskumov, ktoré sme vykonali na zvieratách jednoducho hovoria o tom, že rádiofrekvenčné žiarenie mobilných telefónov je pre človeka pravdepodobne karcinogénne.

Poškodenia organizmu, ktoré sme pozorovali pri experimentoch, sa za normálnych okolností u hlodavcov takmer nevyskytujú, čo nás vedie k záveru, že sú spôsobené vplyvom rádiofrekvenčného žiarenia.“

Aj vo vydaní odborného časopisu Microwave News (Mikrovlnné správy)9 z februára 2018 sa môžeme dočítať, že od prvého zverejnenia štúdie v roku 2016 boli jej niektoré najznepokojujúcejšie zistenia len mierne a občas upravované.

Čo sa však zmenilo dramaticky je, akým spôsobom niektorí vedci interpretujú tieto zistenia navonok pre verejnosť.

No a dnes, hoci výsledky experimentov zostali navlas rovnaké, NTP už tvrdí, že „situácia nie je vážna“ a že škodlivosť rádiofrekvenčného žiarenia je pre zdravie človeka zanedbateľná.

V časopise Microwave News nájdeme aj niekoľko možných dôvodov, ktoré by mohli vysvetľovať tento náhly príklon veľkej časti vedcov k bagatelizovaniu nepohodlných zistení – nové vedenie NTP, pohŕdanie súčasných vládnych predstaviteľov z Bieleho Domu vedcami, ktorí predstavujú pre miliardový obchod nemalú hrozbu, a tiež obrovský vplyv najväčších telekomunikačných spoločností dneška, ako sú Apple, Google a Microsoft.

Z toho všetkého nám vyplýva len jedno – v hre sú nepredstaviteľne veľké peniaze.

Ramazziniho inštitút dospel k rovnakým zisteniam ako NTP

Nech je už dôvodom čokoľvek, teraz je už jasné, že NTP sa postupne viac a viac prikláňa k bagatelizovaniu svojich vlastných zistení, ktoré ešte pred dvoma rokmi považoval za veľmi dôležité z pohľadu ochrany zdravia populácie.

Toto zľahčovanie situácie sa stalo ešte zrejmejším 7. marca 2018, keď vysoko rešpektovaný Ramazziniho inštitút v Taliansku zverejnil na internete výsledky výskumu10, ktorý ukázal jasnú súvislosť medzi dlhodobým pôsobením žiarenia mobilných telefónov a vznikom Schwannových nádorových buniek (schwannómov). Ramazziniho inštitút teda dospel k rovnakým výsledkom ako NTP.11,12,13

No na rozdiel od NTP, vedci z Ramazziniho inštitútu požadujú, aby Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pozmenila svoju kategorizáciu žiarenia mobilných telefónov a zaradila ho medzi karcinogény.

Podľa Fiorelli Belpoggiovej, riaditeľky výskumu na Ramazziniho inštitúte a vedúcej pracovníčky uvedeného výskumu, by rádiofrekvenčné žiarenie mobilných telefónov malo byť zaradené do kategórie „preukázateľných“ a nie do kategórie „možných“ karcinogénov.

Fiorella Belpoggi v rozhovore pre Microwave News povedala:14

„Na Ramazziniho inštitúte sme uskutočnili výskum, v ktorom sme pozorovali pôsobenie rádiofrekvenčného žiarenia z väčšej vzdialenosti na živý organizmus.

Výsledky, ku ktorým sme dospeli, sa zhodujú s výsledkami Amerického národného toxikologického programu (NTP). Náš výskum potvrdzuje ich výsledky o to viac, že v NTP pozorovali pôsobenie rádiofrekvenčného žiarenia na živý organizmus z malej vzdialenosti.

V oboch prípadoch bol však zaznamenaný vzrastajúci výskyt nádorov mozgu a srdca u potkanov, ktoré boli vystavené pôsobeniu rádiofrekvenčného žiarenia.

Experimenty sa uskutočnili v dvoch samostatných laboratóriách Sprague a Dawley, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko tisíc kilometrov.

Experimenty sa vykonali na tom istom druhu potkanov, dospeli k tým istým výsledkom. Je teda vylúčené, že by šlo o náhodu.

Okrem toho sa výsledky oboch výskumov zhodujú so základnými predstavami epidemiológie. Epidemiológia dnes už disponuje množstvom dôkazov o tom, že používanie mobilných telefónov súvisí s častejším výskytom neurinómu akustického nervu, čo je vlastne nádorové bujnenie tých istých buniek spozorovaných u potkanov (Schwannove bunky).

My (Ramazziniho inštitút) a NTP teda máme dôkaz, že rádiofrekvenčné žiarenie je naozaj škodlivé. Máme morálnu povinnosť o tom hovoriť, keďže tomuto škodlivému žiareniu je naskutku vystavených viac než sedem miliárd ľudí po celej planéte.

Keby sme aj predpokladali, že percentuálne je riziko veľmi nízke, pri takom počte populácie sú to stále tisíce osôb, u ktorých je reálna hrozba vážnej choroby, akou je rakovina mozgu a periférnej nervovej sústavy.“

A naozaj, slová Fiorelli Belpoggiovej len potvrdila nedávna analýza15,16, podľa ktorej došlo v Anglicku za obdobie rokov 1995 až 2015 viac než k dvojnásobnému výskytu glioblastoma multiforme (GBM), čo je najsmrteľnejší typ nádoru na mozgu.

Podľa autorov analýzy, k tomuto prudkému nárastu došlo pravdepodobne z dôvodu „rozsiahlych zmien v životnom prostredí a v životnom štýle“, medzi ktoré musíme započítať aj rozšírené používanie mobilných telefónov.

Véronique Terrasse, hovorkyňa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) sa vyjadrila, že výsledky výskumov ešte do hĺbky prehodnotia po tom, čo NTP dokončí svoj výskum a podá záverečnú správu17.

To však môže trvať ešte niekoľko mesiacov.

NTP a Ramazziniho inštitút dokazujú, že výsledky experimentov možno opakovane overiť

Vo výskumoch uskutočnených v NTP sa ukázalo, že u potkanov sa približne v 58. týždni experimentu pôsobením rádiofrekvenčného žiarenia začala objavovať hyperplázia (nárast) gliových (podporných nervových) buniek.

Hyperplázia gliových buniek je veľmi často indikátorom predrakovinového stavu. A približne v 70. týždni experimentov bol spozorovaný vznik Schwannových buniek na srdciach potkanov.

Výskumy, ktoré prebehli na Ramazziniho inštitúte len potvrdzujú a súhlasia s výsledkami experimentov v NTP. Aj oni vo svojich experimentoch, rovnako ako NTP, zistili, že pôsobením rádiofrekvenčného žiarenia dochádza u potkanov k veľmi častému vzniku nádoru na mozgu a srdci.

A to aj napriek tomu, že v Ramazziniho inštitúte použili pri experimentoch rádiofrekvenčné žiarenie oveľa nižšej sily.

Zatiaľ čo NTP vo svojich experimentoch použilo rádiofrekvenčné žiarenie o sile porovnateľnej so sieťou 2G alebo 3G (pôsobenie na krátku vzdialenosť), v experimentoch na Ramazziniho inštitúte simulovali rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré je svojou silou porovnateľné so žiarením antén mobilných sietí (pôsobenie na veľkú vzdialenosť).

V experimentoch Ramazziniho inštitútu vystavili 2 448 potkanov pôsobeniu rádiofrekvenčného žiarenia systému GSM o frekvencii 1,8 GHz a sile elektrického poľa 5, 25 a 50 voltov na 1 meter18.

Takémuto žiareniu boli potkany vystavené 19 hodín denne, od ich narodenia až pokiaľ potkany neuhynuli, či už z dôvodu vysokého veku alebo choroby.

Aby bolo jednoduchšie výsledky oboch výskumov porovnať, vedci z oboch pracovísk použili tú istú meraciu jednotku, a síce watty na kilogram telesnej hmotnosti (W/kg). Túto jednotku používali v NTP hneď od začiatku experimentov.

Len na porovnanie – dávka žiarenia, ktorú používali v Ramazziniho inštitúte bola 1000-krát slabšia ako tá, ktorú používali v NTP. Napriek tomu je až zarážajúce, že výsledky oboch výskumov boli takmer rovnaké.

Rovnako ako v experimentoch NTP, u potkanov, ktoré boli vystavené pôsobeniu rádiofrekvenčného žiarenia, bol zistený neporovnateľne častejší nález Schwannových buniek na srdci než u potkanov, ktoré neboli vystavené účinkom žiarenia.

Výskum na Ramazziniho inštitúte podal čiastočný dôkaz aj o tom, že rádiofrekvenčné žiarenie, hoci tu bolo podstatne slabšie než v NTP, malo u samíc potkanov za následok zvýšený výskyt nádoru mozgových gliových buniek.

Ronald Melnick, PhD., bývalý hlavný toxikológ v Americkom národnom inštitúte zdravia (NIH), ktorý bol zodpovedný za priebeh výskumov na potkanoch v NTP, a ktorý v súčasnosti pôsobí ako hlavný vedecký poradca pre Americkú nadáciu ochrany životného prostredia, sa k uvedeným výsledkom výskumov vyjadril:19

„Vo všetkých experimentoch na Ramazziniho insštitúte bolo použité žiarenie podstatne nižšej intenzity, než akú povoľujú predpisy Americkej federálnej komisie pre komunikácie (FCC).

Inými slovami, každý z nás môže byť legálne vystavený pôsobeniu žiarenia, ktoré dosahuje intenzitu použitú v experimentoch. Treba dodať, že pri tejto povolenej intenzite žiarenia došlo u pokusných zvierat k radikálnemu nárastu výskytu viacerých typov rakoviny.

Zistenia Ramazziniho inštitútu sú zhodné so zisteniami Amerického národného toxikologického programu (NTP) a ukázalo sa, že výsledky experimentov sú opakovane overiteľné (reprodukovateľné).

Preto by, v záujme bezpečnosti obyvateľstva, mala vláda sprísniť predpisy ohľadom povolených hladín škodlivého netepelného žiarenia.“

Vyjadrenia zo strany NTP, podľa ktorých nie je dôvod na obavy, boli spochybnené aj nezávislou posudkovou komisiou, ktorá 28. marca 2018 zverejnila svoje stanovisko k dvom experimentom uskutočnených v NTP.

Podľa tejto komisie zloženej z odborníkov existuje „jasný dôkaz“, že rádiofrekvenčné žiarenie spôsobuje vznik schwannómov na srdci, a zároveň sú k dispozícii „čiastočné dôkazy“, že toto žiarenie spôsobuje tiež gliómy (zhubné nádory) mozgu.

Všetci teraz zvedavo čakajú, či NTP vo svojej záverečnej správe uzná alebo zamietne stanovisko tejto nezávislej posudkovej komisie.

Dôkazy o vzniku schwannómov u hlodavcov nie sú dobrou správou ani pre zdravie človeka

Louis Slesin, PhD., redaktor a vydavateľ odborného časopisu Microwave News, vysvetľuje, že nárast výskytu schwannómov u hlodavcov, ktoré boli v experimentoch vystavené pôsobeniu rádiofrekvenčného žiarenia, nie je žiadnou náhodou, a preto je tu vážna obava ohľadom zdravia populácie:20

„Schwannove bunky zohrávajú dôležitú úlohu pre správnu činnosť periférnej nervovej sústavy. Tieto bunky vytvárajú tzv. myelínovu pošvu, ktorá slúži ako izolant nervových vláken, čím prispieva k ich lepšej vodivosti a rýchlejšiemu prenosu elektrických impulzov.

Schwannove bunky sa v živom organizme nachádzajú všade tam, kde sa nachádzajú aj vlákna periférnej nervovej sústavy. Či už hovoríme o myšiach, potkanoch či človeku – Schwannove bunky sa nachádzajú takmer v každom orgáne v tele.

Nádor, ktorý sa môže utvoriť zo Schwannových buniek, nazývame schwannóm.

Pomocou experimentov v NTP bol u potkanov, ktoré boli dlhodobo vystavené žiareniu mobilných telefónov, zistený vznik schwannómov okrem srdca aj na mnohých iných orgánoch.

K poškodeniu došlo napríklad v podmozgovej žľaze, v slinných žľazách,  v týmuse, v trigeminálnom nerve či dokonca aj v oku. Experimentmi v NTP sa okrem toho zistilo, že rádiofrekvenčné žiarenie viedlo ku vzniku schwannómov aj v maternici, vo vaječníkoch a vo vagíne samíc potkanov.

V mozgu však Schwannove bunky nenájdeme, pretože mozog je časťou centrálnej nervovej sústavy. V mozgu ale podobnú úlohu zohrávajú gliové bunky. Vlastne by sme mohli povedať, že Schwannove bunky sú podskupinou gliových buniek.

Nádory, ktoré môžu vzniknúť z gliových buniek, nazývame gliómy. V experimentoch NTP sa tiež ukázalo, že vplyvom žiarenia systému GSM, ako aj žiarenia systému CDMA bol u samcov potkanov veľký nárast výskytu gliómu mozgu.

Veľmi častý výskyt gliómu mozgu bol potvrdený aj viacerými epidemiologickými štúdiami, ktoré sa zamerali na nadmerne aktívnych užívateľov mobilných telefónov.

A ďalšie nádorové ochorenie, ktorého vznik bol v súvislosti s pôsobením žiarenia mobilných telefónov u človeka preukázaný, je tzv. akustický neuróm (nádor sluchového nervu alebo tiež vestibulárny schwannóm).

Aj keď schwannóm a glióm sú obyčajne nádory, ktoré nie sú rakovinového charakteru, je u nich veľmi veľké riziko, že po čase prerastú do zhubných schwannómov či glioblastómu.

Z toho nám vyplýva, že namiesto hľadania dôkazov o tom, ako rádiofrekvenčné žiarenie môže vyvolať vznik rakoviny jednotlivých orgánov v tele, výskum by sa teraz mal viac zamerať na skúmanie škodlivých účinkov rádiofrekvenčného žiarenia na niektoré typy buniek – máme tu na mysli najmä Schwannove bunky v periférnej nervovej sústave a gliové bunky v mozgu.“

Možné poškodenie mitochondrií vplyvom žiarenia mobilných telefónov vyvoláva ešte väčšie obavy

Domnievame sa, že by bolo značným omylom považovať žiarenie mobilných telefónov za neškodné len preto, lebo zatiaľ nie sme svedkami prudkého nárastu výskytu nádorov mozgu alebo srdca.

Nezabúdajme, že žiarenie mobilných telefónov už je oficiálne zaradené medzi karcinogény. A u väčšiny karcinogénov (dobrým príkladom je tu cigaretový dym) môže trvať desiatky rokov, kým sa ich vplyvom dostavia vážne zdravotné riziká, akým je nepochybne aj rakovina.

Mobilné telefóny sú naskutku „cigaretami“ 21. storočia – avšak viditeľný vzostup rakoviny z dôvodu ich používania uvidíme asi až tak o dvadsať rokov.

Výskumy Amerického národného toxikologického programu (NTP) okrem už spomenutých faktov tiež odhalili, že žiarenie mobilných telefónov spôsobuje poškodenia organizmu aj na úrovni buniek, a tiež v jeho štruktúre DNA.

Vedci síce tvrdia, že pre tento jav zatiaľ nemajú vysvetlenie, nie je to však pravda. Už viacero vedcov a odborníkov, ktorí skúmajú vplyv elektromagnetických polí, poskytlo dostatočné dôkazy, v ktorých vysvetľujú niekoľko mechanizmov ako rádiofrekvenčné žiarenie spôsobuje poškodenia v živom organizme.

Medzi najvýznamnejších vedcov v tejto oblasti patria:

Allan Frey, vedec pôsobiaci v americkom vojenskom námorníctve,21 predložil dôkazy o tom, že žiarenie mobilných telefónov oslabuje bunkovú membránu ako aj krvno-mozgovú bariéru.

V niekoľkých svojich experimentoch demonštroval, že špeciálne farbivo, ktoré injekčne zaviedol do organizmu zvierat, bolo schopné preniknúť až do ich mozgu po tom, ako boli tieto zvieratá vystavené pulzovaniu mikrovlnných digitálnych signálov.

Tieto zistenia naberajú na význame práve dnes vzhľadom na to, že mobilný telefón sa pri telefonovaní nachádza v tesnej blízkosti mozgu.

Pre bežného človeka z toho vyplýva poznanie, že žiarenie mobilného telefónu oslabuje našu krvno-mozgovú bariéru. To umožňuje toxínom, ktoré sa nachádzajú v krvi, aby ľahšie prenikali do nášho mozgu a do buniek v celom organizme.

Martin Pall, PhD., zverejnil svoj výskum,22,23,24,25 ktorým zistil, že mikrovlnné žiarenie nízkej frekvencie aktivuje kalciové kanály, ktoré sú riadené elektrickým napätím na povrchu bunkovej membrány.26

Pôsobením mikrovlnného žiarenia sa kalciové kanály aktivujú, čím začne dochádzať k nadmernému prenikaniu iónov vápnika do bunky. V dôsledku tohto procesu sa začne v organizme tvoriť oxid dusnatý (NO).

Molekuly oxidu dusnatého sú jediné molekuly v živom organizme, ktoré sa tvoria v dostatočne veľkých množstvách na to, aby boli schopné postupne úplne nahradiť molekuly superoxidu.

Ešte dodajme, že reakciou oxidu dusnatého a superoxidu vznikajú reaktívne molekuly peroxynitritu.27 

Mnohí vedci sa domnievajú, že vymenované látky v podstatnej miere zvyšujú oxidačný stres, ktorému je ľudský organizmus vystavený, a preto ich považujú za hlavnú príčinu vzniku väčšiny dnešných chronických ochorení.28

Stop Candida

Prostredníctvom peroxinitritov sa uskutočňuje premena molekúl tyrozínu v bielkovinách. Vďaka tomuto procesu dochádza k nitrácii bielkovín, vzniká v ňom nitrotyrozín a tiež niektoré ďalšie látky.29

Nitrácia spôsobuje v živom organizme viaceré zmeny, ktoré boli opakovane overené odobratím vzorky tkaniva – u človeka bol takto zistený vznik aterosklerózy, ischemickej choroby srdca, zápalového ochorenia čriev, amyotrofickej laterálnej sklerózy a tiež zápalových ochorení pľúc.30

Nadmerný oxidačný stres spôsobený prítomnosťou peroxinitritov môže tiež vyústiť do poškodenia štruktúry DNA, kde sa jej dve závitnice spoja do jednej.31

Ak je teda dokázané, že tento typ poškodenia DNA je zapríčinený vplyvom oxidačného stresu (v tomto prípade nízkofrekvenčným žiarením mobilných telefónov), čiastočne by to vysvetľovalo aj nevídaný rozmach chronických ochorení približne od roku 1990.32

Toto zistenie by malo byť predmetom ešte väčšieho znepokojenia než fakt, že žiarenie mobilných telefónov sa podieľa na vzniku nádorov mozgu.

Martin Pall na základe svojej teórie teda predpokladá, že ochorenia spôsobené dlhodobým a nadmerným pôsobením elektromagnetických polí by sme mali očakávať najmä v tých častiach organizmu, v ktorých sa nachádza najhustejšia sieť vápnikových kanálov.

Ako vieme, najhustejšia sieť vápnikových kanálov sa nachádza práve v našej nervovej sústave, v srdci a v mužských semenníkoch.

Celkom logicky teda môžeme predpokladať, že pôsobenie elektromagnetického žiarenia bude jednou z najväčších príčin väčšieho výskytu neurologických a neuropsychiatrických problémov, srdcových chorôb a tiež problémov s plodnosťou mužov.

Paul Héroux, PhD., pôsobí na lekárskej fakulte Univerzity McGill v Montreale ako profesor toxikológie a špecialista v oblasti elektromagnetického žiarenia a jeho vplyvu na ľudské zdravie.

Héroux opakovane zdôrazňuje, aký vplyv má elektromagnetické žiarenie na vodu v našom organizme. V tejto súvislosti hovorí o syntáze ATP a mechanizme, v ktorom prebieha transport protónov prostredníctvom vody.

Syntáza ATP je proces, v ktorom sa pomocou tohto prúdenia protónov uvoľňuje energia z adenozíndifosfátu (ADP) a nadobúda podobu adenozíntrifosfátu (ATP). Elektromagnetické polia však ovplyvňujú pohyb protónov vo vode, čím oslabujú ich prúdenie.

To sa potom prejavuje oslabenou tvorbou ATP, ktorá môže zanechať následky na celom organizme. Spomeňme tu najmä chronické ochorenia, neplodnosť či oslabenie inteligencie.

Mohli by všetky tieto zistenia nejako ovplyvniť uvedenie siete 5G na trh?

Vysokorýchlostná bezdrôtová technológia 5G už prestáva byť len víziou a je len otázkou krátkeho času, kedy začne byť tento systém zavádzaný do prevádzky. A nehovoríme tu len o Spojených štátoch.

Otázkou je, akým spôsobom by mohli zistenia NTP a Ramazziniho inštitútu ovplyvniť prechod na používanie technológie 5G. Ronald Melnick33 si myslí, že uvedené zistenia by „mali viesť k sprísneniu predpisov, ktoré by určovali, koľko času je prípustné zariadenia siete 5G používať.“

Melnick tiež dúfa, že pod tlakom zistení výskumov bude musieť verejná správa, ako aj samotné telekomunikačné spoločnosti pristúpiť na stratégiu, ktorá by zabezpečila, aby najmä deti nemohli používať sieť 5G.

Novinári Mark Hertsgaard a Mark Dowie vo svojej nedávnej vyšetrovacej správe, ktorá bola zverejnená v jednom z najväčších amerických týždenníkov The Nation (Národ), odhaľujú, že „uvedenie technológie 5G na trh je postavené na kampani plnej nepravdivých informácií a povedie k ešte väčšiemu zamoreniu priestoru škodlivým elektromagnetickým vlnením.“34

Ak chceme dôkazy, že tieto vyhlásenia vôbec nie sú prehnané, musíme sa preniesť späť v čase o 20 rokov. Už začiatkom roku 1999 viac než 50 výskumov dospelo k výsledkom, z ktorých nám vyplývajú „vážne otázky ohľadom bezpečnosti mobilných telefónov.“

O zisteniach z roku 1999 sa však doteraz vždy diskutovalo len za „zatvorenými dverami“ pri stretnutiach rady riaditeľov spoločnosti CTIA35 (obchodné združenie telekomunikačných spoločností a výrobcov bezdrôtových systémov).

Epidemiológ George Carlo, ktorého si spoločnosť CTIA najala v roku 1993, mal za úlohu vyvrátiť a zneškodniť obavy ohľadom účinkov žiarenia mobilných telefónov.

Nepodarilo sa mu však spoločnosti CTIA vyhovieť, pretože sa mu nepodarilo nájsť žiaden jasný dôkaz o neškodnosti rádiofrekvenčného žiarenia. V skutočnosti zistil presný opak.

Okrem iného prišiel s dôkazmi o tom, že „existuje korelácia medzi vznikom nádoru na pravej strane mozgu a medzi používaním mobilného telefónu, ktorý pri telefonovaní držíme pri pravej strane hlavy.“

A nakoniec, niektorí ďalší vedci na základe svojich výskumov tvrdia, že žiarenie mobilných telefónov môže dokonca viesť až ku genetickým poruchám.

Po tom všetkom George Carlo začal naliehať na telekomunikačné spoločnosti, aby „sa zachovali správne: aby zákazníkom poskytli všetky informácie tak, aby mohli samotní zákazníci kriticky zvážiť, do akej miery sú ochotní vystavovať sa neznámemu riziku.

Apelujem v tomto smere o to viac, že viaceré telekomunikačné spoločnosti opakovane, no nepravdivo prehlásili, že používanie mobilných telefónov je úplne bezpečné, dokonca aj pre malé deti.“

Uprednostnili zisk pred bezpečnosťou

Znepokojujúce zistenia epidemiológa Georgea Carla boli však zatiaľ pred verejnosťou úspešne utajované. Dôvodom k tomu je, že spoločnosť CTIA odmietla uvedené zistenia akceptovať a navyše verejne zdiskreditovala Georgea Carla za to, že neprišiel s tými „dôkazmi“, ktoré po ňom žiadali.

Okrem toho, v roku 1999 bezdrôtové technológie neboli ani zďaleka tak všadeprítomné, ako je tomu dnes. V hre je teda omnoho viac, než bolo kedykoľvek predtým a na prvý pohľad je každému jasné, že túžba po zisku zatiaľ stále silno prevažuje nad vážnosťou a silou vedeckých zistení.

„Vyšetrovacia správa v týždenníku The Nation odhaľuje, že výrobcovia bezdrôtových zariadení uplatňujú pri svojich rozhodnutiach tú istú morálku ako tabakový priemysel alebo priemysel na výrobu fosílnych palív.

Okrem toho pri budovaní svojich vzťahov s verejnosťou využívajú tie isté stratégie, ktorých priekopníkmi boli práve tabakoví giganti či palivový priemysel.

Hlavným princípom ich stratégie je, že výrobcovia vlastne ani nepotrebujú vyhrať diskusiu ohľadom bezpečnosti, ktorú vedú s vedcami; úplne stačí, keď argumenty vedcov akýmkoľvek spôsobom trochu znevážia tak, aby z diskusie nevyšli ako porazení.

Takto získavajú výrobcovia pred vedou vždy náskok. Aj nepatrný náznak neistoty na strane vedy len uisťuje zákazníkov v tom, aby kupovali produkty výrobcov, ktorí, v honbe za profitom, ignorujú štátne regulácie a nariadenia súdu,“ napísali Hertsgaard a Dowie.36

„Azda najdôležitejším prvkom ich stratégie je uskutočňovanie ich vlastného výskumu, ktorý im bude len pritakávať. Tak vzniká klamný dojem, že samotná veda je vo svojom vnútri rozoklaná. To však nie je pravda.

Výrobcom bezdrôtových zariadení sa zatiaľ darilo šíriť klamstvá a popierať skutočné a úplné poznanie, ktoré má dnešná veda k dispozícii. Smutné je, že im v tom pomáha vláda, ktorá uprednostnila komerčné záujmy pred zdravím obyvateľstva.

Vo svojej úlohe zlyhávajú aj masmédia a spravodajské služby, ktoré neinformujú verejnosť o tom, čo si v skutočnosti vedci naozaj myslia.“

Sieť 5G dramaticky zvýši množstvo rádiofrekvenčného žiarenia v životnom prostredí človeka

Prechodom na technológiu 5G dôjde k dramatickému zosilneniu rádiofrekvenčného žiarenia elektromagnetických polí, ktoré budú pochopiteľne pôsobiť na človeka v jeho každodennom životnom prostredí.

Dôvodom je, že na činnosť systému 5G bude potrebné inštalovať malé antény vo vzájomnej vzdialenosti približne 75 metrov. Tieto antény by mali zabezpečovať plynulý prenos signálu.

Podľa niektorých odhadov v Spojených štátoch A Európe bude takto nainštalovaných niekoľko miliónov antén po celom území.

V septembri 2017 viac ako 180 lekárov z 35 krajín sveta podpísalo petíciu,37 ktorou chcú uvaliť moratórium na uvedenie technológie 5G na trh.

Ako sa dalo očakávať, hlavným dôvodom je ohrozenie zdravia človeka a poznamenávajú, že „rádiofrekvenčné žiarenie elektromagnetických polí sa už veľakrát ukázalo ako škodlivé pre človeka a životné prostredie.“

Lekári touto petíciou tiež poukazujú na to, že:

„Technológia 5G pracuje efektívne len na krátke vzdialenosti. Okrem toho, signál tejto technológie má problém preniknúť aj cez pevnejšie prekážky.

Z týchto dôvodov si bude prevádzka siete 5G vyžadovať inštaláciu veľkého počtu nových antén a kompletné prebudovanie vysielacích zariadení.

Prejaví sa to tak, že v mestských častiach budú nainštalované antény vo vzdialenosti každých 10 – 12 domov, čo povedie k nevídanému zosilneniu žiarenia a jeho pôsobenia na ľudský organizmus.

Viac než 230 vedcov zo 41 krajín vyjadrilo svoje „vážne obavy“ ohľadom všadeprítomného a narastajúceho pôsobenia elektromagnetických polí, ktoré sú generované elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami.

Tieto obavy vedci vyjadrili už dávno predtým, než sa vôbec začalo hovoriť o technológii 5G, ktorá tento problém ešte viac vystupňuje.

Škodlivé účinky elektromagnetických polí sa prejavujú najmä zvýšeným rizikom vzniku rakoviny, oxidačným stresom, väčším množstvom škodlivých voľných radikálov v organizme, genetickými poruchami, zmenami v stavbe a v zhoršení funkčnosti pohlavného ústrojenstva, poruchami pamäte a schopnosti učiť sa, neurologickými poruchami a celkovým zhoršením duševnej a fyzickej pohody človeka.

Okrem toho sa škodlivé pôsobenie elektromagnetických polí netýka len ľudstva, pretože stále pribúdajú dôkazy o tom, že škodí aj zvieratám a rastlinám.“

Ako sa môžeme chrániť pred nadmerným pôsobením elektromagnetického vlnenia

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom (najmä po tom všetkom, čo sme si v článku povedali), že rádiofrekvenčné žiarenie elektromagnetických polí predstavuje pre naše zdravie nezanedbateľné riziko.

Ak nám naozaj záleží na našom zdraví, tak by sme toto riziko rozhodne nemali bagatelizovať. O to viac, že uvedenie technológie 5G na trh ešte viac skomplikuje opatrenia, ktorými by sme sa pred škodlivým žiarením mohli chrániť.

Jerry Brown, guvernér Kalifornie v roku 2017 vetoval návrh o zavedení celoštátnych technických noriem, ktoré by mali byť prípravnou pôdou pre inštaláciu siete 5G.38

Približne v tom istom čase prišiel Senát Spojených štátov s návrhom zákona č. 649, ktorým sa pokúsil obmedziť právomoci miestnych vlád odmietnuť inštaláciu antén systému 5G. Návrh tohto zákona sa zo strany miestnych vlád naprieč celými Spojenými štátmi stretol s odporom.

Jerry Brown sa rozhodol, že právomoc rozhodovať o budovaní siete 5G prenechá starostom jednotlivých miest Kalifornie. Podobný boj o právomoci ohľadom budovania siete 5G pravdepodobne v najbližšej dobe uvidíme aj v iných vyspelých krajinách.

Preto sa zaujímajme o politické dianie na miestnej úrovni a ak sa naskytne príležitosť, neváhajme vyjadriť svoj názor.

Medzičasom bude užitočné oboznámiť sa s niektorými praktickými krokmi, ktorými môžeme do určitej miery eliminovať škodlivé vplyvy všadeprítomného rádiofrekvenčného žiarenia elektromagnetických polí.

Tu sú niektoré z nich:

1. Ak vlastníme klasický stolový počítač, pripojme ho na internet pomocou káblovej Ethernet prípojky. Následne náš počítač prepnime do lietadlového módu.

Vyhýbajme sa tiež používaniu všetkých zariadení, ktoré často bývajú v bezkáblovej verzii – klávesnica, myš, myš typu „trackball“, hracie konzoly, tlačiarne či domáce prenosné telefóny. Ak je to v našich možnostiach, vždy sa rozhodnime pre tieto zariadenia, ktoré sú vybavené káblom.

2. Ak nemáme inú možnosť a musíme používať Wi-Fi sieť, vypínajme ju vždy, keď vypíname aj počítač, najmä v noci, keď spíme. Ideálne by bolo, keby sme v našich domácnostiach postupne začali znova používať káblovú sieť a postupne úplne vyradili Wi-Fi.

Ak náš notebook nemá žiaden vstup pre Ethernet kábel, môžeme použiť USB Ethernet adaptér, vďaka ktorému napojíme notebook na internet cez kábel.

3. V našej spálni pred spaním vypnime prívod elektrickej energie do elektrickej siete. Týmto krokom podstatne oslabíme elektromagnetické polia, ktoré by na nás mohli pôsobiť z elektrického vedenia v stenách miestnosti.

V takomto prípade treba tiež zvážiť, či sa vedľa spálne nenachádza ešte ďalšia miestnosť. Ak áno, pomocou elektrometra sa nám podarí určiť, či je potrebné vypnúť elektrický prúd aj v tejto miestnosti.

4. Používajte klasický budík na baterky, ideálne taký, ktorý nie je vybavený žiadnym svetlom. Dobrou voľbou je tiež používať budík pre zrakovo postihnutých.39

5. Ak ešte stále používate mikrovlnku, pouvažujte radšej nad parným konvektomatom. Konvektomat zohreje jedlo rovnako rýchlo, avšak je neporovnateľne bezpečnejší.

6. Vyhýbajme sa používaniu inteligentných („smart“) spotrebičov, ktorých podstatou je tiež bezkáblový prenos signálu. Bez výnimky sem patria všetky nové typy „smart“ televízorov.

Tieto televízory vyžarujú takisto Wi-Fi signál, no na rozdiel od počítača pri smart televízoroch nie je možnosť Wi-Fi signál vypnúť. Riešením tu je použiť namiesto televízora veľký počítačový monitor – monitor nevyžaruje Wi-Fi žiarenie.

7. Pokiaľ je to možné, nepoužívajme smart elektrometre. Ak však už nejaký v domácnosti máme, nainštalujme naň ochranný štít. Ochranný štít na smart elektrometroch pohlcuje okolo 98 až 99 % žiarenia, ktoré by inak elektrometer vyžaroval do okolia.40

8. U našich najmenších nepoužívajme bezdrôtový detský monitor dychu. Radšej premiestnime detskú postieľku do našej spálne (resp. do izby, v ktorej sa zdržiavame najviac). Ak ho predsa len chceme používať, rozhodnime sa pre taký, ktorý je do siete zapojený pomocou kábla.

9. CFL žiarovky vymeňme za klasické žiarovky s vláknom. Ideálne by bolo odstrániť z našej domácnosti všetky žiarivky a neónové svietidlá.

Svetlo žiariviek a neónových svietidiel je nezdravé a okrem toho, keď sme v ich blízkosti, tak na nás priamo pôsobí ich škodlivé elektromagnetické vlnenie.

10. Snažme sa čo najviac vyhnúť noseniu mobilného telefónu priamo na tele (vo vrecku košele či nohavíc). Ak ho predsa len takto nosíme, prepnime ho do lietadlového módu.

To isté platí aj pre spanie – keď spíme, nikdy nemajme mobil pri sebe v posteli, prípadne ho prepnime do lietadlového módu.

Mobilný telefón však môže vysielať signály dokonca aj keď je v lietadlovom móde – dobrým opatrením je preto uložiť ho do Faradayovej klietky (v podobe ochranného puzdra) určenej pre mobilné zariadenia.41

11. Keď telefonujeme cez mobilný telefón, zapnime si reproduktor a držme telefón od seba vo vzdialenosti zhruba 1 m. Usilujme sa čo najviac obmedziť čas strávený s mobilným telefónom.

Ideálne je používať mobilný telefón maximálne tak 30 minút za mesiac (!), pochopiteľne najmä keď cestujeme.

Ak je to v našich možnostiach, tak v našom obydlí a v kancelárii používajme na telefonovanie slúchadlá technológie VoIP (prenos hlasu internetovým protokolom), ktorá je do internetovej siete pripojená pomocou kábla.

Použité zdroje:

1 World Health Organization, Fact Sheet #193, October 2014

2, 3 Pathophysiology March 2015;22(1):1-13

4 National Toxicology Program, Draft Reports on Cellphone Radiofrequency Radiation on Rats and Mice

5 New York Times February 2, 2018

6 NIH.gov, John Bucher Ph.D.

7 Scientific American May 27, 2016

8 WTHR 13 News November 14, 2016

9 Microwave News February 7, 2018

10 Environmental Research March 7, 2018

11 RF Safe, Press Conference on Ramazzini Study Showing Cancer Cell Phone Radiation Link

12, 17 Scientific American March 29, 2018

13, 19 EHTrust.org March 22, 2018

14 Microwave News March 22, 2018

15 Journal of Environmental and Public Health March 21, 2018

16 Microwave News March 25, 2018

18 Tech Target, Volt Per Meter

20 Microwave News February 20, 2018

21 Disconnect, by Dr. Devra Davis

22 Rev Environ Health. 2015;30(2):99-116

23 International Journal of Innovative Research in Engineering and Management, September 2015; 2(5)

24 J Cell Mol Med. 2013 Aug;17(8):958-65

25 Current Chemical Biology 2016; 10(1): 74-82

26, 31 Journal of Cellular and Molecular Medicine 2013; 17(8):958

27, 29, 30 American Journal of Physiology 1996; 1(5): 1494

28, 32 The Root Cause in the Dramatic Rise of Chronic Disease, May 2016

33 News Observer March 28, 2018

34, 36 The Nation March 29, 2018

35 Wikipedia CTIA

37 Scientists Warn of Potential Serious Health Effects of 5G, September 13, 2017

38 Wireless Week October 16, 2017

39 Amazon.com Talking Clock

40 The Global Healing Center November 13, 2014

41 Amazon.com Mission Darkness Faraday Bag for Phones

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*