Niektoré krajiny zakázali používanie Wi-Fi a mobilných telefónov v okolí škôl, malých detí a tehotných žien


Print Friendly, PDF & Email

Viaceré krajiny zakazujú Wi-Fi a používanie mobilných telefónov v okolí škôl, malých detí a tehotných žien

Existujú tisíce štúdií, ktoré už boli zverejnené a objavujú sa nové štúdie, ktoré vyvolávajú znepokojenie nad našimi obľúbenými hračkami.

Hovoríme o mobilných telefónoch, tabletoch, používaní Wi-Fi a ďalších podobných zariadeniach.

Zdá sa, že najviac pozornosti v poslednom čase priťahuje Wi-Fi a mobilné telefóny, lebo mnohé krajiny po celom svete stanovili prísne opatrenia, týkajúce sa používania Wi-Fi a mobilných telefónov v prostredí, kde sa vyskytujú deti (týka sa to škôl).

Vezmime si napríklad Francúzsko. V roku 2015 prijalo zákon, ktorý zakazuje Wi-Fi vo všetkých materských školách. Okrem toho tento zákon stanovuje, že Wi-Fi musí byť vypnutá vo všetkých základných školách.

Zapnúť sa môže len vtedy, ak to je potrebné k výučbe. Ak je to možné, uprednostňuje sa káblové pripojenie.

Čo sa týka mobilných telefónov používaných vo Francúzsku, všetky reklamy musia odporučiť slúchadlá na to, aby sa obmedzilo vystavenie mozgu žiareniu.

Okrem toho sú zakázané reklamy zamerané na používanie mobilných telefónov malými deťmi.

Nie sú to len obavy o deti. Francúzska národná knižnica a mnoho ďalších v Paríži, spolu s niekoľkými univerzitami, úplne odstránili všetky Wi-Fi siete. Tie sú zakázané aj v mnohých budovách samosprávy.

Uverili by ste tomu? Na základe výskumov, zdravotnícke orgány vo Francúzsku hovoria NIE pre Wi-Fi a mobilné telefóny.

Prístup k stovkám týchto vedeckých prác je verejný.

Tu je zoznam ďalších krajín, kde zaviedli to isté: Belgicko, Španielsko, Izrael, Austrália, Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, India, Fínsko, Cyprus a ďalšie.

Prehľad o atómovej energii v Namíbii jasne uvádza, že v súčasnosti platné „bezpečnostné“ normy neochraňujú občanov pred dlhodobými účinkami na zdravie a že usmernenia upravujúce ich používanie nezaručujú primeranú ochranu pred účinkami dlhodobej expozície.

Zoznam pokračuje a všetky z nich uvádzajú rozdielne úrovne a stupne obmedzení a zákazov.

Tak prečo sa na Slovensku s týmto ešte stále nič neurobilo? K tomu sa dostaneme o niečo neskôr.

Veda

Tieto krajiny nezakazujú Wi-Fi samoúčelne. Veda hovorí celkom jasne a sama za seba. Existujú tisíce  štúdií, ktoré poukazujú na viaceré obavy, odkazy na rakovinu a ešte na oveľa viac.

A je to najmä kvôli obavám o deti, pretože kostná dreň hlavy dieťaťa absorbuje desaťkrát viac žiarenia ako kostná dreň hlavy dospelých.

Viaceré krajiny zakazujú Wi-Fi a používanie mobilných telefónov v okolí škôl, malých detí a tehotných žien

Vyššie vidíte fotografiu zo štúdie, ktorú publikoval Dr. Om Gandhi z Univerzity v Utahu z roku 1996 (publikácia IEEE). O niekoľko rokov neskôr vydal ďalšiu publikáciu a v nej sa takisto odvoláva na tento obrázok.

Na ľavej strane vidíte, ako pôsobilo žiarenie z mobilného telefónu na mozog 5-ročného dieťaťa, uprostred je snímka mozgu 10-ročného dieťaťa a na pravej strane je mozog dospelého človeka.

Detský mozog absorbuje niekoľkokrát viac žiarenia než mozog dospelého človeka.

Mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia vystavujú každého človeka určitému typu mikrovlnného žiarenia známeho ako rádiofrekvenčné žiarenie alebo RF-EMF. Výskumami sa preukázalo nespočetné množstvo nepriaznivých biologických účinkov, ktorých zdrojom je bezdrôtové žiarenie.

Medzi dôsledky týchto účinkov patrí aj reprodukčná dysfunkcia, zabránenie vzniku reaktívnych druhov kyslíka pôsobením jednoreťazovej a dvojvláknovej DNA, imunitná dysfunkcia, syntéza stresových proteínov v mozgu, zmenený vývoj mozgu, poruchy spánku a pamäti, nárast výskytu mozgových nádorov a mnoho ďalších.

Neprijatie opatrení na zamedzenie výskytu známych rizík odvolávajúc sa na to, že ešte sa čaká na vysoko odborné vedecké a klinické dôkazy, môže viesť k tomu, že zaplatíme veľmi veľa za poškodenie zdravia a že to bude mať rozsiahle ekonomické dôsledky. Tak to bolo aj v prípade azbestu, olovnatého benzínu a tabaku. — Európska komisia

Tieto účinky sa vyskytli pri vystavení ľudského organizmu takým hladinám bezdrôtovej radiácie, ktoré boli stokrát nižšie, než aké dnes stanovujú legálne medzinárodné limity.

Tieto účinky sa vyskytli po vystavení ľudského organizmu zariadeniam, ktoré sú schválené vládou a legitímne sa predávajú širokej verejnosti.

Vedecky získané údaje o biologických účinkoch radiačnej frekvencie naznačujú, že je potrebné zaujať okamžitý preventívny prístup na ochranu zdravia verejnosti pred týmito účinkami. Záverečný dôkaz nie je potrebný. Zhromaždilo sa dosť zistení z výskumov, a to sú dostatočné dôkazy o tom, že ani nízke hladiny nie sú bezpečné. — združenie Environmental Health Trust

Dr. Martin Blank, PhD., z oddelenia fyziológie a bunkovej biofyziky na Kolumbijskej univerzite, sa pripojil k celosvetovej skupine vedcov, ktorí spoločne apelujú na OSN, aby konala v súvislosti s tým, že ľudia sú vystavení nebezpečenstvám spojeným s používaním zariadení (mobilných telefónov a Wi-Fi), ktoré majú elektromagnetické vyžarovanie.

Spoločne so stovkou ďalších vedcov z celého sveta v súčasnosti podávajú petíciu na OSN, aby zabránili šíreniu ohrození, spojených s týmito zariadeniami. Nerobia to však prvýkrát.

 Povedzme to na rovinu, tieto zariadenia poškodzujú a ničia živé bunky v našich telách a mnohých z nás predčasne zabíjajú.

Keď chce niekto nájsť viac výskumov, nech si nalistuje the Bioinitiative Report 2012. Je to skvelé miesto, kde sú zdokumentované kvalitné vedecké výskumy.

Experimentálny výskum ukazuje, že chronické vystavenie organizmu pôsobeniu bezdrôtových sietí redukuje počet mozgových buniek a spôsobuje smrť pamäťových mozgových buniek, ako aj tých buniek v mozgu, ktoré umožňujú učenie sa.

Ukázalo sa aj to, že žiarenie emitované mobilným telefónom ovplyvňuje mozgovú aktivitu ľudí.

V roku 2011 sa výskumom NIH zistilo, že už aj to, keď sa ľudský mozog nachádza v blízkosti niečoho, čo je napojené na bezdrôtový prenos (mobilný telefón) po dobu 50 minút, zvyšuje hladinu glukózy v tej časti mozgu, ktorá je tomu najviac vystavená, čiže tej časti mozgu, ktorá je k tomu fyzicky najbližšie.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Predbežné výskumy 3G a 4G ďalej ukázali, že netermálne úrovne tohto žiarenia menia elektrickú aktivitu mozgu.

Nejde len o neurotoxické účinky. Je to aj o plodnosti a reprodukcii, kognitívnych schopnostiach a zhoršenej pamäti, problémoch so správaním, strate sluchu, bolestiach hlavy, problémoch so spánkom, oxidačnom strese a ďalších takto umelo vyvolaných poruchách.

Problémom sú aj genotoxické účinky. V experimentálnej štúdii z roku 2015 sa zistilo, že 2,4 GHz (WiFi žiarenie) môže zmeniť prejav, expresiu niektorých miRNA (mikroRNA sú jednovláknové reťazce, ktoré sa podieľajú na regulácii génovej expresie. Expresia génu znamená realizáciu génu na molekulovej úrovni).

Autori štúdie dospeli k záveru, že „dlhodobé vystavenie RF 2,4 GHz môže viesť k nepriaznivým účinkom, akými sú napríklad neurodegeneratívne ochorenia, zmena expresie miRNA.

Ďalšie štúdie by sa mali venovať účinku žiarenia radiačných frekvencií (RF) na hladiny realizácie  miRNA“.

Výskum ukázal aj to, že v dôsledku vystavenia organizmu človeka bezdrôtovému žiareniu dochádza k poškodeniu epifýzy, nadobličiek a štítnej žľazy. Výskumom sa ďalej potvrdilo, že vystavenie ľudského organizmu mikrovlnovému žiareniu aj nízkej úrovne, môže dôjsť aj k zníženiu hladiny melatonínu.

Melatonín nie je rozhodujúci len z hľadiska udržania nášho spánkového rytmu, ale je to aj antioxidant, ktorý pomáha opravovať a obnovovať poškodenú DNA a obmedzuje rast rakovinových buniek.

Navyše, výskum ukazuje aj to, že bezdrôtové žiarenie ovplyvňuje hladiny hormónov štítnej žľazy. Bolo zistené, že už aj malá zmena hormónov štítnej žľazy môže zmeniť mozog.

Funkcia srdca je ďalšou zo série toho, čo ničí bezdrôtové žiarenie. A tento zoznam pokračuje ďalej. Ako sme už spomenuli, existujú tisíce recenzovaných publikácií, ktoré už roky vyvolávajú nemalé obavy.

Nie je to len o ľuďoch

Ako ukazujú výskumy, všetko nie je len o ľuďoch. Je dokázané, že rast a vývoj rastlín a stromov sa elektromagnetickým žiarením takisto mení.

Environmental Health Trust (jeden z najlepších zdrojov informácií o tejto téme) upozorňuje na to, že štúdiami o frekvenciách bezdrôtových EMF (elektromagnetické polia) sa zistilo, že spôsobujú fyziologické a morfologické zmeny, nárast tvorby mikrojadier, zmenu rastu, ako aj nepriaznivé bunkové charakteristiky, akými sú tenšie bunkové steny a menšie mitochondrie.

Zaujímavé je, že poukazujú na to, ako vystavenie živého organizmu elektromagnetickému žiareniu vytvára biochemické zmeny v organizme.

Výskum ukazuje, že rastliny vnímajú a reagujú na elektromagnetické polia a sú dobrým modelom na štúdium biologických účinkov takéhoto vystavenia.

Poškodenie stromov v okolí vysielača je zdokumentované v Správe „Poškodenie stromov vysielačom signálov pre mobilné telefóny“. V správe sa uvádza, že „účinky RF žiarenia na rastliny neboli brané do úvahy. V materiáli „Explozívna proliferácia rôznych bezdrôtových komunikačných technológií v celom prostredí a takmer vo všetkých oblastiach života“, to predstavuje zatiaľ neodkryté riziko. (Breunig, 2017).

Preukázalo sa aj to, že elektromagnetické polia (EMF) menia správanie včiel a vtákov.

Na nasledujúcom snímku je zobrazené žiarenie emitované tabletom. Nie sú to len tablety, ale aj elektromagnetické žiarenie vo všeobecnosti, a to nielen z Wi-Fi, tabletov a mobilných telefónov.

Sú to aj zariadenia, ktoré zdanlivo veľa používame a ktoré sú v tesnej blízkosti nášho tela. Kto vie, aké škodlivé môže byť žiarenie zo signálov Wi-Fi, ktoré sú emitované z dlhých vzdialeností.

Viaceré krajiny zakazujú Wi-Fi a používanie mobilných telefónov v okolí škôl, malých detí a tehotných žien

Keď je to tak vedecky podchytené, prečo sme o tom ešte nepočuli ani pol slova?

Videli sme to všeobecne popísané v každej odbornej literatúre. Mnohé z výskumov sú priemyselnými výskumami a tie nie sú vo väčšine prípadov vôbec v súlade s ostatnými výskumami.

Korupcia v priemysle udržiava tieto skutočnosti úplne v utajení a aj naďalej produkuje a prevádzkuje to, čo doteraz. Nelíši sa to podstatne od toho, čo sa deje v tabakovom priemysle, ani od toho, čoho je schopné niektoré priemyselné odvetvie v prípade, keď sa doňho začne miešať veda.

Extrémne množstvá podvodov a reklám ťažili dlhé roky zo zaužívaného postupu, až kým sa nezverejnilo, že fajčenie môže človeka zabiť.

Dr. Devra Davis, jedna z vedúcich lekárov zaoberajúcich sa výskumom elektromagnetických polí, založila neziskové združenie Environmental Health Trust.

Je jednou z tých vedcov, ktorí vyvolali obavy z fajčenia tabaku a ktorí konfrontovali industriálnu vedu so skutočnosťou. Povedala: „Prípad vedený proti vede je jednoduchý: veľa vedeckej literatúry, možno až polovica, môže byť jednoducho nepravdivá.“

Ďalší skvelý príklad, ktorý sme mali možnosť sledovať, sa odohral na verejnom stretnutí v centrále Agentúry FCC, ktorá kedysi slúžila americkému ľudu. Ukázalo sa, že agentúra konala veľmi nevhodne.

Bývalý kandidát na kreslo kongresmana, Kevin Mottus, oslovil federálneho komisára pre komunikáciu, Toma Wheelera, nasledovne:

„Počuj, Tom, keď tu je tá štúdia NTP, ktorá ukazuje, že bezdrôtová sieť spôsobuje subtermálne rakovinu, ako môžete pokračovať v ďalšom rozširovaní bezdrôtovej komunikácie?

Veď ešte aj normy FCC rozpoznávajú len tepelné účinky, ignorujúc tisíce štúdií, ktoré ukazujú rakovinové účinky, neurologické účinky, poškodenie reprodukcie, poruchy imunitného systému… ľudia sú elektrosenzitívni…“

Wheeler ho asi po 20 sekundách prerušil, vyhol sa odpovedi a otázku presmeroval na novinára, ktorý bol lojálny s FCC.

Podstatné je, že žijeme v korporatokracii a nie v demokracii. Pokiaľ ide o produkty a služby, ktoré vnikli do všetkých aspektov ľudského života, tie sú ovládané len veľmi malou, ale o to mocnejšou skupinou ľudí.

Rok čo rok sa stáva čoraz jasnejšie, že naše zdravie naozaj nie je ich prioritou, ani ich záujmom. Budú klamať, zákerne podvádzať a okrádať, len aby dosiahli akékoľvek svoje ciele.

Ale čím viac si to my uvedomujeme, tým viac problémov im spôsobujeme. Čím viac povedomia vytvárame, tým viac nás budú podrážať. To je dôvod, prečo toľko krajín teraz uplatňuje prísne pravidlá a zákazy.

Viaceré krajiny zakazujú Wi-Fi a používanie mobilných telefónov v okolí škôl, malých detí a tehotných žien

ČO s tým môžete robiť?

Je to zrejmé – nevystavujte sa tomuto žiareniu.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Terminator
  2. Dana Cvengroschová

    Tá strohá veta na záver ma sklamala. Už som si jednoducho zvykla, že máte pre nás aj dobré rady a odporúčania, no tentokrát nič… To znamená, že žiadna ochrana pred elektrosmogom neexistuje, alebo sa Vám len nechcelo googliť? Nekritizujem, len sa pýtam… 🙂

    • Jediná 100% ochrana je Faradayova klietka. Tu si ale zrejme doma len tak sama nevyrobíte.

      Okrem toho je už len byť čo najďalej od vysielačov, minimalizovať používanie mobilov a držať si od nich čo najväčší odstup (používať hands-free sady alebo hlasitý odposluch).

Pridajte komentár

*