Šokujúca pravda o novej stratégii vlády týkajúcej sa výchovy detí


Print Friendly, PDF & Email

Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Do pozornosti sa nám dostal otvorený list Matice slovenskej ministerstvu zahraničia k pripravovanej “Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike”.

Existuje totiž silné podozrenie, že do tohto dokumentu budú zapracované rôzne morálne zvrátenosti, ktoré sú dnes na západe označované za “moderné” trendy vo výchove dieťaťa.

Ide napríklad o toleranciu incestov (Nórsko), pedofíliu (Holandsko), výchovu k homosexualite už od prvého stupňa základných škôl, ba dokonca niekde aj škôlok (Švédsko) a mnohé iné nechutné veci.

Preto sme sa rozhodli tento otvorený list uverejniť aj na našej stránke. Po novembri 1989 sme zo západu prebrali väčšinou samé negatíva ako nezamestnanosť či drogové závislosti. Dúfame, že tieto posledné úchylky západu sa k nám aj napriek ich silnému lobbingu nedostanú.

Treba však konať, inak nám to tu naservírujú, že sa ani nenazdáme…

* * * * *

Vážený pán minister,

v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv.

Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.

Treba si uvedomiť, že západná kultúra s jej revidovanými morálnymi princípmi, dávno v mnohom smeruje k úpadku. My, Slováci, sme ešte iní, duchovne zdravší, ctíme si ešte zatiaľ iné hodnoty. Správne na tento rozpor nedávno upozornil ruský prezident Vladimír Putin, keď sa vyjadril, že vzhľadom k iným tradíciám a kultúre Rusko nebude preberať západné trendy, lebo sú im cudzorodé.

Takýto suverénny postoj si Vám, ako významnej politickej osobnosti a reprezentantovi Slovenska, dovoľujeme dať za príklad ako vhodný aj pre Slovensko, ak nemá neprimerane narásť vnútorné spoločenské napätie.

Slovensku, ako slovanskému Rusku, sú tiež cudzorodé západné tradície, pri ktorých sa v niektorých štátoch pestuje trend odtrhnutia dieťaťa od rodiny, kde deti od malička opatrujú cudzí ľudia, alebo internátne školy a potom z takýchto detí vyrastajú bytosti rodinne chladné, nenaplnené, nešťastné, čo sa premieta aj do porúch rodinného života a experimentovania v partnerských vzťahoch.

Iste Vám, ako svetaskúsenému diplomatovi, je známe, ako ďaleko postúpil rozklad v oblasti rodiny a výchovy detí v niektorých západných štátoch a aké brutálne sú tam trendy. Pripomeniem aspoň:

– tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšiu prax pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách,

– švédsky experiment výchovy, kde sa zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou od škôlky povinnou gender literatúrou, v ktorou princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,

– britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl a stretať sa s nimi len na Vianoce a cez prázdniny,

– sexuálnu výchovu zavedenú do škôl dokonca aj škôlok (právo na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch (napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa na prvom stupni škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky atď., a to všetko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie k mechanickému vnímaniu lásky a partnerstva a k sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, hĺbka ľudskej bytosti a najmä k deťom sa dostávajú predčasne a hrubo informácie, ktoré narušujú ich celomúdrie – teda čistotu duše i tela – ktorú v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už takmer zabudnutý pojem;

– udeľovanie 40 dňového trestu odňatia slobody a 1000 eurových pokút v Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej výchovy,

– nemecké úvahy o odporúčaní sledovania pornografických filmov ako vhodnej súčasti výchovy a vzdelávania detí,

– trendy z viacerých západných štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie, trend v niektorých štátoch uzákoniť manželstvá s deťmi), zoofíliu (stať o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie „netradičné“ správanie, čo sa premieta do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, oficiálne materiály a výchovné odporúčania preberajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako sexuálnu bytosť s právom „užívať si“ a „rozvíjať“ fakticky od narodenia tento „osobnostný rozmer“ atď.

Verejnosti síce nie je známy detailný obsah kontraverznej učebnice, ktorú Vaše ministerstvo podporilo čiastkou 15 000 eur, ale obávame sa, že spomínané trendy už do nej prenikajú a kontaminujú našu mládež.

Vážený pán minister,

Prírodná liečba osteoartritídy

V pripravovanej Stratégii sa píše, že „nový strategický programový dokument pre oblasť ľudských práv by mal komplexne analyzovať, zhodnotiť, revidovať doterajší vývoj vrátane pomenovania dlhodobých trendov. Súčasne by mal reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv vo svete, na európskej regionálnej úrovni ako aj v rámci EÚ.“

Iste si uvedomujete, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv“, nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa.

Dôkazy nám sprostredkúva samotný zdravý rozum. Ale ak by bolo treba, existujú už aj vedecké dôkazy, že deti vychovávané homosexuálnymi pármi majú podstatne vyšší sklon k samovraždám, k užívaniu drog atď.

Ďalej sa v pripravovanej Stratégii píše:

„Blížiace sa predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016 je historickou príležitosťou prezentovať Slovenskú republiku ako vyspelú krajinu, pre ktorú sú politiky zamerané na presadzovanie ľudských práv, rodovej rovnosti, rešpektovanie multikulturality a nediskriminácie neoddeliteľnou súčasťou vnútornej aj zahraničnej politiky.“

Vážený pán minister, prax ukazuje, že slová „rodová rovnosť“ (v zmysle LGBTI komunity a gender ideológie) a „nediskriminácia“ nemajú miesto v jednej vete, pretože presadzovanie jedného automaticky prináša so sebou diskrimináciu tradičnej rodiny, tradičnej výchovy a celomúdria duší našich detí a mládeže. To znamená, že aproximácia nových umelých, vymyslených a lobisticky presadzovaných ľudských práv, ohrozí tradičné ľudské práva väčšiny občanov a zasiahne do ich rodinného života, výchovy a vzdelávania detí.

Videli ste, čo tieto trendy narobili vo Francúzsku: vyhnali do ulíc milióny ľudí a rozpútali občiansku vojnu medzi národom a jeho „demokratickou reprezentáciou“, ktorá proti hlasu vlastného národa uplatnila brutálny policajný zásah a parlament proti vôli občanov odhlasoval pre väčšinu Francúzov neprijateľný zákon o homosexuálnych manželstvách.

Myslíte, že sa tým vo Francúzsku nastolil sociálny pokoj? Nenávisť voči LGBTI ľuďom sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať.

Iste ste zaregistrovali aj občiansku vzburu proti zavedeniu sexuálnej výchovy v Chorvátsku – tam, našťastie aspoň ústavný súd prejavil zdravý úsudok a zastavil násilné implementovanie cudzorodého prvku do spoločnosti.

Vážený pán minister, iste nechcete rozpútať na Slovensku občiansku vojnu podobnú francúzskej, či chorvátskej. Veď vám iste nemôže byť ľahostajná vlna nevraživosti voči vláde, ktorá začne aplikovať v praxi bod: „6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí.“ Proti obsahu tohto bodu máme vážne výhrady a negatívne vnímame i fakt, ako sa v rámci procesu tvorby zostrila dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu s ohľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu. Znepokojuje nás najmä:

– diktátorský tón („…pre rešpektovanie a uplatňovanie práv LGBTI osôb nie je v SR doteraz prijatý žiadny koncepčný dokument, napriek tomu, že tejto téme sa v ostatných rokoch venuje náležitá pozornosť na pôde Európskej únie, Rady Európy i OSN…“),

– definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky („…V poslednej novele Trestného zákona z roku 2013 (sa) … nezahrňuje však problematiku nenávisti k transrodovým a intersexuálnym ľuďom…“)  

– stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti („…Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, týkajúcu sa … slobody prejavu … vzdelania… je žiaduce aktualizovať ju tak, aby … najmä zohľadnila potreby a záujmy LGBTI osôb, medzi ktoré patrí spolužitie osôb rovnakého pohlavia, právna úprava spolužitia osôb rovnakého pohlavia, právna úprava zmeny pohlavia a pod. Je potrebné, aby sa príslušné orgány v najbližšom období naďalej programovo a vážne venovali tejto oblasti, pripravili príslušné legislatívne a administratívne riešenia vrátane akčného plánu pre práva LGBTI osôb…“)

– priama diskriminácia tradičného, napr. kresťanského, alebo aj nedávneho morálneho socialistického, pohľadu na rodinu a ľudských práv takýchto rodín. Zasievanie nevraživosti do spoločnosti. („…Užívanie ľudských práv LGBTI ľuďom výrazne sťažuje fakt, že po stáročia boli, a naďalej sú vystavení homofóbii, transfóbii, a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie… marginalizácie, sociálnej exklúzie … a teda sú potrebné určité cielené opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami….Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva princíp, že kultúrne, tradičné, ani náboženské hodnoty, ale ani iné normy „dominantnej kultúry“ nemôžu ospravedlniť prejavy nenávisti alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity…“)

– hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie (… Navrhujeme, aby Slovenská republika svoje progresívne postoje prezentované v oblasti práv LGBTI ľudí na fórach medzinárodných organizácií uplatnila aj vo svojich vnútorných politikách….)

Preto ak sa v Stratégii konštatuje, že „všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu“, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nie len pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.

V súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, vás žiadame, aby SR tento dohovor neratifikovala, pretože lebo podľa jeho 2. kapitoly sa pod rúškom zákazu diskriminácie podľa sexuálnej orientácie otvára priestor na násilné propagovanie homosexualizmu a podľa 6. kapitoly by sa musela povinne zaviesť sexuálna výchova od predškolského veku.

V súvislosti s výzvou Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý vo svojom záverečnom stanovisku SR vyzýva, aby o.i „do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí“, upozorňujeme, že treba citlivo rozlišovať mieru telesného trestu a podčiarkujeme, že v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín, ktoré prinášajú obrovské nešťastie do života dieťaťa i rodičov, dokonca sú indície, že dochádza o.i. ku komerčnému obchodovaniu s deťmi, kedy dieťa prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám.

Vážený pán minister,

na záver Vás žiadame o zásadné prehodnotenie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle vyššie uvedených pripomienok.

Precíťte, prosím, že aj Vy sám ste synom tejto zeme a hodnotový systém, rodinné vzťahy, tradície v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých ste vyrastali, Vám pomohli rozvinúť sa vo významnú osobnosť, ktorá teraz reprezentuje Slovensko a má voči svojej vlasti aj dlh snažiť sa uchovať jej hodnoty aj pre nasledujúce generácie. Prečo nedopriať dnešným deťom rozvíjať sa v rovnako bezpečnej rodinnej atmosfére, v akej ste mali možnosť vyrastať Vy? Kto z nás má právo siahať na toto morálne dedičstvo?

Ďakujeme za Váš čas a veríme že pozorne zvážite uvedené argumenty.

V mene členov I. Miestneho odbor Matice slovenskej Bratislava 1 Vás pozdravuje a veľa síl v zodpovednej práci Vám praje

Eva Kristinová,

Čestná predsedníčka I. MO MS BA1

Stop Candida

V Bratislave 19.8.2013

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Je treba veľmi pekne poďakovať Matici slovenskej a pani Eve Kristínovej, ktorá cíti, že práve teraz je ten čas, kedy sa treba ozvať a zakričať v mene budúcich generácií, ktoré raz budú spravovať naše krásne Slovensko…Nesmieme si ho nechať rozobrať a nesmieme si nechať rozobrať tradičnú rodinu. Viem, že dnes sú temné elity sveta zamerané aj na rozloženie tradičnej slovanskej morálky, ktorú sme ctili stovky rokov… To, čo sa dnes deje, sa ešte nedialo. Vypnime televízory a nepočúvajme rádiá, ich cieľom je oklamať v nás aj ten posledný náznak zdravého úsudku… Buďme v strehu, pretože nastala éra únosov detí štátnymi orgánmi, zatiaľ možno nie na Slovensku,ale v Európe to už „frčí“…Takže ľudkovia majte otvorené oči a nespite ! Tu je relácia o únosoch detí: http://www.youtube.com/watch?v=pF9HhDJ_Te8

 2. Nesmierne zavádzajúci už lne samotný názov článku, následne prifarbované a nesprávne interpretované fakty na základe dohadov a myslených veci čo dokazuje aj samotná veta: „Dôkazy nám sprostredkúva samotný zdravý rozum.“

  Vážení – takto sa nerobí osveta, takto sa robí propaganda a je NUTNÉ sito uvedomiť, lebo jedno je správne a druhé nie. A VôBEC nezáleží na tom, že druhé Vám prospeje viac než prvé – dokonca je reálne že ani neprospeje!

 3. Prosím Vás, dajte tento text rýchlo preč. Akurát robíte sebe aj celému Slovensku hanbu. Nič z toho, čo tu píšete o Nórsku, Švédsku, Holandsku atď sa v tých krajinách nedeje.

  Sú to predsa ľudia ako my. Máte ich za úplných psychopatov? Prečo by preboha (celý národ) znásilňovali svoje vlastné deti, vystavovali ich nebezpečenstvu pedofilov a podobne? To sú abnormálne scestné tvrdenia.

  • Pravda je bohužiaľ ešte horšia ako sa píše v tom dokumente. Severské krajiny sú na tom jedni z najhorších. Nepamätám si teraz presné číslo, ale v Nórsku je tuším až 20% detí odobratých pôvodným rodinám za drobné prehrešky (často vyfabrikované úradmi).

   To je v priemere každá piata rodina s jedným dieťaťom, prípadne každá 2-3 s viacerými deťmi! Toto už nie sú ojedinelé prípady, ale epidémia! Sú mestečká a dediny, kde opatrovanie detí v náhradných rodinách tvorí hlavný príjem tamojších obyvateľov (keďže štáť štedro prispieva týmto pestúnskym „rodinám“).

   Vo Fínsku je napríklad zakázané rodičom informovať verejnosť, ak im boli deti odobraté – v záujme “ochrany súkromia detí“, samozrejme. Ak by napríklad matka napísala na svoj blog, že jej úrady odobrali dieťa, môže ísť za to do vezenia.

   Takže vám ukradnú dieťa a ešte pod hrozbou vezenia vám o tom zakážu rozprávať. Chcete takéto Slovensko?

   Áno, väčšina ľudí tam je normálnych. Avšak úchylní politici a rôzne menšinové nátlakové organizácie tam postupne presadili takéto zákony. Keď sa obyvateľstvo spamätalo, bolo už neskoro. Preto je potrebné konať, aby sa tento západný morálny a ideologický mor nedostal aj k nám. A môžete vziať jed, že sa na tom v zákulisí tvrdo pracuje…

   • Nuz , spominaju sa tu „severske krajiny“ ako jedne z najhorsich v ramci tejto temy. Neviem, ci ste tym mysleli aj Island, ale zijem tu uz par rokov a nic take som si nevsimla. Homosexualne pary maju narok na uzavretie manzelskeho zvazku, ale nemam pocit , ze by to tu v hufoch vyuzivali. Ak tu „tradicnu islandsku “ rodinu nieco rozvraca je alkohol. Necitim sa tu ako medzi pedofilmi, uchylakmi a zvratenymi ludmi. Tot vsjo. Neobhajujem zvratenosti, ale zase urobit zo zapadu iba zberbu psychopatov, pedofilov sa mi zda takisto scestne…

 4. K tomu iba dodam ze sucasny rusky narod neje 100-procentne slovansky.Podla zosnuleho polskeho dejopisnika
  Feliksa Koneczneho (1862-1949)sucasni Rusi vznikli v dosledku zmiesania krvi ruskej(starobylej) a tatarskej.

  • Hovorí ti niečo Veľká Tartária? To nie tatari, ale slovania. Rusko bolo kedysi Veľká Tartária, sú mapy, googli.

 5. Toto je hrozné, ale nie je to náhoda. David Icke o tom hovorí vo svojej prednáške http://www.youtube.com/watch?v=BFf5TcBKmDM . Už začiatkom 20.storočia plánovali tieto postupy, pretože sú depopulizovať planétu a odtrhnúť deti od rodiny atď. Stoja za tým hlavne Rockefellerovci

 6. Juraj a Leonard, dajte si tú námahu a hľadajte…Alebo si myslíte, že tieto príbehy vymyslel cez noc nejaký pomatenec ? Bez urážky, ale vidieť, že ste trochu mimo reality.

 7. Akým spôsobom v Holandsku tolerujú prosím pedofíliu? Zatiaľ len nemajú v legislatíve páky, ako ten spolok zakázať, to ale neznamená, že sa tam toleruje pedofília… a podobným spôsobom by sa dali zanalyzovať aj ďalšie bludné tvrdenia v tomto článku…ak sa deťom v škole vysvetlí, že po masturbácii neohluchnú, tak z nich isto vyrastú devianti a výchova ľudí k tomu, aby sa z nich stali gayovia a lesby je tiež pekná sprostosť…to je tak, keď sa niekto proti demagógii stavia ďalšou demamgógiou, existuje hádam aj niečo medzi stredovekým vnímaním sexuality a sexuálnou zvrátenosťou…
  Holandské konzervatívne politické strany s rozsudkom nesúhlasia a chystajú sa za zákaz spolku naďalej bojovať.
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/276522-holandsky-sud-sa-zastal-pedofilneho-spolku/

 8. Nasi stvoritelia nam dali jasne pravidla ako sa spravat a posledny prorok Rael nas to uci uz 40 rokov. Netreba si vymyslat vlastne… Tieto trendy su len dalsim prostriedkom na odlakanie pozornosti od skutocnych problemov a maju zakryvat zaujmy niektorych skupin. Dokedy?

 9. Pre pisatela s nickom lenka: Európou sa valí vlna pedofílie a rozvracania rodín už niekoľko rokov, ide to ako buldozér a ak si myslíš, že ti v tom pomôžu nejaké zákony, ktoré tvoria skorumpovaní politici, tak sa zobuď…odporúčam ti študovať nezávislé zdroje a nie naše televízie a tlačené médiá – tam sa pravdu o dnešnej situácií bohužial nedozvieš. Ak si myslíš, že nejaké holandské konzervatívne strany zjednajú nápravu s tým, čo sa tu dnes deje, tak ti odkazujem: pekne snívaj!

 10. Zavidim niektorym tu pritomnym ich sladku nevedomost. Horsi bude prechod do reality. Inak sa tomu odborne hovori kognitivna disonancia.

 11. Neviem posudit, co z toho pravda je a co nie je. Ale je to hroyne si to predstavit. Uznajme vsak, ze je vela neziaducich javov, ktore sa potajomky vkradaju do nasej kultury. Su rozne „organizacie“, ktore profituju z ich legalizacie ci pretlacenia do normalneho zivota – ci sa nam to paci alebo nie. Jedneho dna sa zobudime a zistime, ze nase babicky sa obracaju v hroboch nad dianim v ich rodnom Slovensku. A nielen ti v hroboch. Aby sme sa my vsetci este tu na Zemi nebili hlavami o mury.
  Ved kto z Vas prispievatelov do tejto diskusie by bol uveril pred 5 – 7 rokmi tomu, ze v Britanii sa deju nasilne odoberania deti rodicom ?!!!! Nebyt Boorovej pripadu, este teraz by ste reagovali tak, ze „ludia, zobudte sa, take cosi v Britanii?“ . A je to tu.
  SLOVACI !!! NESPIME NEDAJME SI VZIAT NASE HODNOTY.
  Netvrdim, ze spolocnoty nepotrebuje zmenu. Ale rozhodne nie k abnormalite.

 12. A ja som si furt myslel, že Nórsko a Švédsko sú na severe. Ale ak sú na západe, tak na severe je potom Ukrajina.

 13. No tak predovšetkým by mali deti odobrať tým úchylomilným hovädám, čo by za podobné zákony zahlasovali. Štvornohé hovädá prepáčia, že som ich meno zneužil na pomenovanie dvojnohých oblúd bez svedomia.

  A ak chcú dvaja muži žijúci v „manželstve“ tvrdiť, že ich vzťah je rovnocenný s manželstvom muža a ženy, tak nech si aj deti urobia sami, vlastnými silami.

 14. henry mayer

  ako byvaly eletrikar viem, ze aby som mohol nastartovat auto, potrebujem bateriu, ktora ma 2 poly. negativny a pozitivny. abysom mohol mat dieta, ako muz, potrebujem zenu, ktora je negativna a muz je pozitivny. ludia, tej samej polarity, ktori sa navzajom sexualne pritahuju, trpia neurologicou a hormonalnou chorobou, ktora sa da liecit. preto presadzovanie niecoho co je proti prirode, je absolutny nezmysel. je treba zakrocit vcas, pokial nieje neskoro. henry.

  • Vladimír

   Henry, ty si elektrikar ci doktor, ze vies tak vela o chorobach?!

  • Henry, je dosť veľký rozdiel medzi jednoduchou elektrikou a živým organizmom.
   1. Existujú organizmy, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne – t.j. na vznik nového jedinca netreba „plusovú a mínusovú“ polaritu. Prípadne ten plus a mínus má jeden jedinec v sebe (hermafroditi). A nehovorím len o rastlinách.
   2. Homosexualita bola pozorovaná aj u zvierat. Aj oni trpia neurologickou a hormonálnou chorobou?
   Predpokladám, že neuznáš argument, že svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu zo zoznamu chorôb pred desiatkami rokov.
   Mne celé toto pripadá ako konšpirácia.

   • „2. Homosexualita bola pozorovaná aj u zvierat. Aj oni trpia neurologickou a hormonálnou chorobou?“

    Nie, všetky zvieratá sú len zdravé a v 120% poriadku. Netrpia chorobami, parazitmi, vírusmi, rakovinou a nemajú nikdy žiadne neurologické alebo hormonálne problémy.

    Zaveďme incest, kanibalizmus, vraždy potomsta iného samca, lebo robia to aj zvieratá.

 15. som hrdy na maticu ale k veci ak sa bude dalej presadzovat multikulti scifi rovnost ras alebo tato degeneracna homosexualita sme ako narod v riti,uz sa to deje jedine kto s tym ma silu bojovat je rusko,proste zapad je uz vygumovany vypatlany ludsky odpad z krajne materializovanym vedomim od duchovnych ludi maju daleko a tieto premeny chcu nanutit aj nam uz od utleho detstva,,ide o ničenie bielej rasy da sa to pekne pozorovat na „pozitivnej diskriminacii“ ciganov atd…musime sa prebrat a nieco robit inak sa toho planu nevzdaju su to psychopati bez dusi myslim tych co tie plany kuju ale za nimi este stoji aj ina nam nepriatelska nehumanoidna-reptilianska sila,,naucte sa pouzivat vlastny rozum nielen veritklamstvam co nam v kazdej oblasti zivota tisnu do hlav ,vela stastia pri hladani pravdy a oslobodeni sa od psychickych dogiem-programov.

  • viem o com hovoris, mas pravdu. este som tusim v ziadnej diskusii necitala, ze by niekto takto pekne vsetko zosumarizoval. som rada, ze podobne zmyslajucich ludi je viac 🙂

 16. Vladimír

  Cista demagogia ten list. Ludia, ved si uvedomte, kto vam nici vase rodiny. Su to politici, lebo nevedia prijat zakony, aby sa vase deti mali dobre, aby mali dobre vzdelanie a sancu na dobru pracu. A este sa vam do oci smeju a nastrkaju vam strasiaka, ktory ani neexistuje, len aby ste nadavali na niekoho ineho ako nich.

Pridajte komentár

*