Zabráňme režimu v tomto štáte šikanovať rodiny a kradnúť deti!


Print Friendly, PDF & Email

Polícia odoberá dieťa

Bežne sa na našej stránke téme juvenilnej justície nevenujeme. Avšak keďže ide o nanajvýš závažnú a pre budúcnosť celého Slovenska nesmierne dôležitú tému, dávame jej opäť priestor.

Práve v týchto chvíľach sa na ministerstvách prerokovávajú dôležité návrhy zákonov. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa momentálne snaží získať podporu k hromadnej pripomienke týkajúcej sa návrhov týchto zákonov.

Ich výzvu preto uverejňujeme a zároveň prosíme Vás, aby ste sa k tejto pripomienke pripojili.

* * * * *

Milí priatelia,

nastal čas, kedy vás všetkých v mene nás všetkých prosíme o pomoc. Musíme sa zmobilizovať a spoločne sa pokúsiť zabrániť prijatiu dvoch materiálov, ktoré pred pár dňami posunuli ministri do medzirezortného pripomienkového konania.

Ide o nasledovné materiály:

1. Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Táto medzinárodná zmluva pod pláštikom ochrany detí zabezpečuje pravý opak, a to záväzok zaviesť povinnú sexuálnu výchovu od prvého stupňa ZŠ a to so zapracovaním homosexuálnej ideológie LGBTI komunity a aj s poučením dieťaťa o tom, ako ho môžu dospelí sexuálne zneužiť.

Taktiež sa podľa nej majú do spoločnosti aplikovať nástroje a vytvoriť taká atmosféra, akú poznáme zo zahraničia, kde dochádza k masívnemu odoberaniu detí z rodín aj na základe krivého obvinenia, pred riadnym rozhodnutím súdu o vine či nevine páchateľa – rodiča alebo pre spochybniteľné príčiny.

2. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

a ktorý o.i. so kladie za cieľ do konca roka 2013 ratifikovať:

2.1. Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (riziká – viď bod. 1)

2.2. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Treba vedieť, že Dohovor zahŕňa popri násilí páchanom na ženách aj násilie páchané na deťoch a žiada nulovú toleranciu k tomuto násiliu bez samotnej definície násilia, čiže je potenciálne zneužiteľný podobne ako je tomu v bode 1.

Okrem toho ratifikácia Dohovoru zaväzuje zaviesť do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania ideológiu tzv. rodovej rovnosti (gender), podľa ktorej sa dieťa nerodí ako chlapec alebo dievča, ale svoj rod si má právo vybrať.

2.3. Národný akčný plán predpokladá založenie Koordinačno-metodického centra pre násilie na ženách a domáce násilie, ktoré má byť podporené z Nórskeho finančného mechanizmu pričom má byť citujeme „zabezpečený prenos dobrej praxe najmä z Nórska“.

Vieme pritom, že v Nórsku pod zámienkou ochrany pred násilím v rodinách dochádza k násilnému odoberaniu detí z rodín a prenos tejto praxe na Slovensko je nežiaduci.

Z uvedeného je zrejmé, že napriek tomu, že ministerstvo pozastavilo prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a otvorilo pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, ministri posunuli do legislatívneho procesu materiály, ktoré by v prípade ich prijatia nenápadne a bez spoločenského konsenzu zaviedli niektoré prvky tejto slovenskou spoločnosťou odmietanej Stratégie, a to LGBTI ideológiu, rodovú rovnosť a povinnú sexuálnu výchovu od prvého stupňa základných škôl a navyše by otvorili riziko odoberania detí rodičom.

Každý z vás môže prispieť k tomu, aby sa tieto materiály neprijali, a to podporením hromadných pripomienok, ktoré sme vypracovali a umiestnili na Portál právnych predpisov.

Aby sa pripomienka stala zásadnou, je potrebné získať minimálne 500 podpisov.

Ak chcete pripomienku podporiť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. V prehliadači otvorte adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku. Prvá hromadná pripomienka pre Dohovor Rady Európy o ochrane detí (podporiť ju treba do 17.10.2013) je zadaná tu: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6650&mrEID=332384.Druhá hromadná pripomienka pre Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách (podporiť ju treba do 18.10.2013) je zadaná tu: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6656&mrEID=332388
 2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
 3. Registrujte sa (treba zadať prihlasovacie meno a heslo a zadať e-mail adresu).
 4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
 5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné údaje nie sú povinné).
 6. Znovu otvorte adresu z bodu 1., na ktorej je umiestnená hromadná pripomienka.
 7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.
 8. Pri podpore druhej pripomienky stačí prejsť priamo na body 6. a 7.

Pripomienku môže podporiť ktokoľvek. Čím vyšší počet hlasov sa podarí nazbierať, tým zrejmejší bude odpor verejnosti, čiže voličov, proti týmto materiálom a tým skôr vezme vláda tento názor do úvahy. Preto prosíme o rýchlu podporu a rýchle šírenie tejto informácie.

Srdečne vás všetkých zdraví a za aktívny prístup k spoločenským dejom na Slovensku vám ďakuje

 

Ing. Iva Vranská Rojková,

predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (Sekcia Ochrana detí a rodiny)

koordinátorka otvoreného listu MO Matice slovenskej BA 1 ministrstvu ZV

PS:

Na Portáli právnych predpisov si môžete prečítať celé znenie pripomienok aj s odôvodnením v opačnom poradí, ako bolo zadané. Keďže je tam text hutný a horšie čitateľný, uvádzame tu obe hromadné pripomienky v celom znení.

Hromadná pripomienka k Návrhu na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007 Slovenskou republikou

Bod 1.

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním v článku 2 – Zásada nediskriminácie uvádza, že

„vykonávanie ustanovení tohto dohovoru…  sa zaručuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, akým je …. sexuálna orientácia…“ a v článku 6 – Vzdelávanie detí uvádza, že „… zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby zabezpečila, že deťom budú počas vzdelávania na prvom a druhom stupni poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania ….Tieto informácie … sa poskytujú v rámci všeobecných informácií o sexualite…“

Z uvedeného vypláva, že po ratifikácii Dohovoru sa bude musieť v SR zaviesť povinné sexuálne vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ vo vyššie uvedenom rozsahu, teda aj o sexuálnom zneužívaní, a to podľa zásady nediskriminácie, t.j. s ohľadom na LGBTI komunitu, resp. ideológiu.

Dohovor o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním preto žiadame neratifikovať.

Odôvodnenie:

Ako vyliečiť štítnu žľazu

V slovenskej spoločnosti väčšina rodičov nesúhlasí so zavedením sexuálneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ, pretože ohrozuje morálny vývoj dieťaťa  a vedie k predčasnej sexualizácii.

Navyše špecifické informácie o sexuálnom zneužívaní môžu nepriaznivo pôsobiť na deti, zneistiť ich pocit bezpečia a deformovať ich vnímanie ľudí ako zdroja potenciálneho nebezpečenstva. Taktiež nie je spoločenská zhoda pre etablovanie LGBTI ideológie, teda ani pre vzdelávanie detí o sexuálnych témach s ohľadom na LGBTI komunitu.

Keďže z dôvodu uvedených spoločenských trendov ministerstvo pozastavilo prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a otvorilo pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, identický postup je žiaduce dodržať aj pred prípadnou ratifikáciou tohto Dohovoru.

A to tým skôr, že Stratégia tematicky zahŕňa aj Dohovor, takže je neprípustné, aby sa tento medzinárodný dokument ratifikoval skôr, než sa spoločnosť dohodne na stratégii prístupu k predmetným témam.

Bod 2.

Podľa článku 12 – Oznamovanie  podozrenia o sexuálnom vykorisťovaní alebo sexuálnom zneužívaní, článku 13 – Linky pomoci a článku 14 − Pomoc obetiam, kde sa uvádza:

„Ak sa rodičia alebo osoby, ktoré majú dieťa v osobnej starostlivosti,  podieľali na jeho sexuálnom vykorisťovaní alebo sexuálnom zneužívaní, intervenčné postupy pri uplatňovaní  článku 11 odsek 1, zahŕňajú… možnosť premiestnenia obete z  jej rodinného prostredia. Podmienky a trvanie takéhoto premiestnenia sa ustanovia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.“,

sa v zmysle Dohovoru majú do spoločnosti aplikovať nástroje a vytvoriť taká atmosféra, akú poznáme zo zahraničia, kde dochádza k masívnemu odoberaniu detí z rodín aj pre malicherné príčiny.

Slovenská spoločnosť nie je dostatočne zrelá na to, a pracovníci sociálno-právnej ochrany detí nie sú dostatočne odborne a personálne pripravení na to, aby pri aplikácii uvedených článkov nedochádzalo k odoberaniu detí z rodín na základe krivého obvinenia, alebo z malicherných príčin.

O tom, že podľa Dohovoru nie je vylúčené, že môže ísť o odoberanie pred riadnym rozhodnutím súdu o vine či nevine páchateľa – rodiča svedčí, použitie formulácie „možnosť premiestnenia údajného páchateľa“.

Táto téma vyžaduje širokú spoločenskú diskusiu o konkrétnejších spôsoboch a limitoch v prospech rodiča a zachovania rodičovských práv rodiča, ktorý sa voči dieťaťu žiadneho takéhoto konania nedopustil. Ratifikácia Dohovoru v tomto znení nie je vhodná.

Bezpečnosť rodiny je prvoradá, preto žiadame Dohovor neratifikovať.

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Bod 1.

Z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 žiadame vypustiť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

Odôvodnenie:

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu  používa veľmi široko definované pojmy ohľadom toho, čo je považované za násilie a navyše používa  tautologické zdôvodnenie. Napr. násilie je násilie. Citujeme:

„pod pojmom  „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.“

S časťou definície je možné súhlasiť, avšak ak pripustíme, že akýkoľvek čin (pretože samotný pojem násilie nie je definovaný), ktorý má za dôsledok duševnú či ekonomickú ujmu žene, bude považovaný za násilie sa nedá súhlasiť.

Väčšina činov jedných voči druhým má dôsledky a je môže byť ujmou. Typickým prípadom je hádka manželov, hoci nedošlo k žiadnemu fyzickému kontaktu, môže byť spôsobená duševná ujma žene, rovnako ako duševná ujma mužovi. To sa týka rovnako aj ekonomickej ujmy, ak muž alebo žena prostriedky v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov minú bez súhlasu druhej strany.

Ochrana Dohovoru sa však vzťahuje iba na ženy. Taktiež, keďže nemáme definované násilie, nemôžeme zavádzať pojem nulové násilie, preto je dôležité definovať pojmy. Dohovor má vážne interpretačné problémy, pre ktoré by nemal byť ratifikovaný.

Podľa  Článku 12 Dohovoru majú zmluvné strany prijať potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov  s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

Nechápeme, ako sa môžeme zaviazať k odstraňovaniu tradície, ktoré hovoria o tzv. stereotyplných roliach žien a mužov. Je úplne prirodzené, že žena a muž majú mnohokrát v živote rôzne úlohy a v týchto úlohách sú nenahraditeľní ako napríklad otec a matka.

Vzdelávanie Podľa článku 14 Dohovoru:

„1. Zmluvné strany prijmú , ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.

2. Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedených v odseku 1 v neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného času a médiách.“

Keďže obsah slova  „stereotypný“ nebol v medzinárodnoprávnych dokumentoch vysvetlený, znamená vyučovanie o tomto pojme čistú voľnú úvahu vyučujúcich a tým sa môže dostať do rozporu s inými právami na manželstvo a rodinu a do rozporu s  právami detí na otca a matku.

Keďže ministerstvo pozastavilo prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a otvorilo pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, identický postup je žiaduce dodržať aj pred prípadným prijatím tohto Národného akčného plánu, pretože sa tiež týka ľudských práv.

Je neprípustné, aby sa Národný akčný plán, ktorý hovorí už o konkrétnej aplikácii ľudských práv, prijímal skôr, než sa vypracuje Stratégia ochrany ľudských práv.

Rovnako je neprípustné, aby sa Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu ratifikoval pred vypracovaním Stratégie ochrany ľudských práv.

Bod 2.

Z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 žiadame vypustiť nasledujúci záväzok:

„do konca roka 2013 ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním“

Odôvodnenie:

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním v článku 2 – Zásada nediskriminácie uvádza, že

vykonávanie ustanovení tohto dohovoru…  sa zaručuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, akým je …. sexuálna orientácia…“ a v článku 6 – Vzdelávanie detí uvádza, že „… zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby zabezpečila, že deťom budú počas vzdelávania na prvom a druhom stupni poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania …. Tieto informácie … sa poskytujú v rámci všeobecných informácií o sexualite…“

Z uvedeného vypláva, že po ratifikácii Dohovoru sa bude musieť v SR zaviesť povinné sexuálne vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ vo vyššie uvedenom rozsahu, teda aj o sexuálnom zneužívaní, a to podľa zásady nediskriminácie, t.j. s ohľadom na LGBTI komunitu, resp. ideológiu.

V slovenskej spoločnosti väčšina rodičov nesúhlasí so zavedením sexuálneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ, pretože ohrozuje morálny vývoj dieťaťa  a vedie k predčasnej sexualizácii.

Navyše špecifické informácie o sexuálnom zneužívaní môžu nepriaznivo pôsobiť na deti, zneistiť ich pocit bezpečia a deformovať ich vnímanie ľudí ako zdroja potenciálneho nebezpečenstva. Taktiež nie je spoločenská zhoda pre etablovanie LGBTI ideológie, teda ani pre vzdelávanie detí o sexuálnych témach s ohľadom na LGBTI komunitu.

Keďže z dôvodu uvedených spoločenských trendov ministerstvo pozastavilo prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a otvorilo pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, identický postup je žiaduce dodržať aj pred prípadnou ratifikáciou tohto Dohovoru.

A to tým skôr, že Stratégia tematicky zahŕňa aj Dohovor, takže je neprípustné, aby sa tento medzinárodný dokument ratifikoval skôr, než sa spoločnosť dohodne na stratégii prístupu k predmetným témam.

Bod 3.

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Predpokladá založenie Koordinačno-metodického centra pre násilie na ženách a domáce násilie, ktoré „má byť podporené z Nórskeho finančného mechanizmu“. V bode 3. Metodiky a štandardy sa taktiež spomína, že:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

„OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania a na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality … ktorý vychádza z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti. V rámci KMC bude zabezpečený prenos dobrej praxe najmä z Nórska, ale i iných krajín RE, ako aj zabezpečené finančné krytie pre vypracovanie metodík a štandardov.“

Keďže sú na Slovensku známe negatívne prípady zo zahraničia, a vo veľkej mier aj z Nórska, kde pod zámienkou ochrany pred násilím v rodinách dochádza k násilnému odoberaniu detí z rodín, žiadame, aby slovenská legislatíva nepreberala nórske a iné západné vzory, nevyhlasovala ich prax za dobrú  a prijatím finančnej pomoci z Nórskeho finančného mechanizmu, alebo z prostriedkov z eurofondov sa k tomuto nezaväzovala.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Lőrincz László

  Možno len mne sa to tak javí – ale domnievam sa, že veci vždy treba tak jednoducho a prehľadne uviesť, aby tomu porozumelo čo najviac ľudí.
  Ano, je mi to známe, že pod rúškom akoby ochrany, výchovy , určití, ťažko správne drfinovatelní – dehonestujú všetko, čo domácemu národu, spoločnosti je hodnotné, vzácné a identické. Treba verejnosť tým oboznámiť. Treba napísať, že „neviditelní“ pohybujú sa medzi nami a poškodzujú morálku mládeže, kvalitu potravín, služieb a práce štátnej správy. Keby ste ich chceli kontrolovať – ja nič – ja Slovák – čo žiaľ pravda nie je. (Akýže je to Slovák, ktorý dostane dôveru pracovať na najvyššom súde a on zažaluje Slovenskú republiku?. To je drzosť a chrapúňstvo – podľa mňa)
  Mimochodom: Menujte mi aspoň jednu inštitúciu tv, rozhlas, noviny, časopis alebo internetovú stránku, za ktorou určite sú ozajstní Slováci.
  Ak Vaša žiadosť bude správe sformulovaná, celý národ Vás zastane – ak Vám neporozumejú- čo je snaha tých v pozadí – tak nečakajte podporu.

   • Danieliszová irma-Mária

    Mimochodom, nie som slovenskej národnosti, ale žijem tu 53 rokov a dovolím si vyjadriť názor, ktoré masmédiá sú naozaj slovenské.
    Niekomu sa však nebude páčiť, že aj kresťanské.
    Na prvom mieste Rádio Lumen. Televízia Lux. Katolícke noviny trochu zaostávajú v aktuálnosti. Výborný je časopis Zrno- vydavateľ Michal Vaško, Prešov.
    Denníky sú prevažne bulvárne, do komerčných televízií – Markíza, Joj, sa dostávajú relácie, najmä tzv. „reality show“, kde by sa mal slušný Slovák hanbiť a to ešte nepískajú vulgarizmy, ktoré „znárodneli“. Chýba solídny denník- noviny. RTVS je na hranici znesiteľnosti, kým sa neútočí na iné národnosti.

 2. násilie páchané na deťoch.
  POZOR do tohto sa vztahuje podla vsetkeho uz aj normalna facka!! ci po zadku!! ak chce mat niekto zivu predstavu co to spravi, tak sa chodte pozriet do Anglicka, alebo Irska!!!!! to uz je proste cisty hardcore! tak nevychovane stence, ze normalne sa ich boja este aj dospeli ludia!!!!!
  TOTO CELE LEN ODOBERE STARU DOBRU VYCHOVU A ZAVEDIE BORDEL A CHAOS

 3. Marta Stašková

  Je mi smutno kam to naša spoločnosť speje,naša vláda namiesto toho, aby sa snažila ľuďom uľahčiť ich ťažké postavenie, aby sa starala, aby sme mali slušne platenú prácu, dobré zdravotníctvo, slušné školstvo a dobrý život na našom malom Slovensku rieši rodovú rovnosť, popieranie slušnosti, výchovy deti rodičmi a zavádzanie škodlivých metód zo zahraničia. Hanba takýmto zákonodarcom !

 4. Veronika Jursová Hallonová

  Treba pripomienky podporiť, ak s niečim nesúhlasíte, treba podať samostatnú pripomienku, ale proste treba pripomienkovať. Šírte to medzi ľudí aj keď väčšina bude na Vás pozerať ako na šialencov, ale nech Vás to neodradí, tak ako to neodrádza nás. Na našom webe rodinajezaklad.sk nájdete články, zákony, propomienkovania, atď. Prosím rozprávajte o tom ľuďom. ĎAKUJEME Vám za naše/vaše deti.

 5. darmo je to dobry biznis

 6. Zdena Mocna

  PODPORIT

 7. tak nerad by som mal aj na slovesnku pocit ako v uk ,ze ma niekto pozoruje ci nadam decku po zadku alebo nejaky zmrd co si objedna moje dieta a socialka ho legalne ukradne a nasledne doslova preda .

 8. Štefan a Erika Handzokovi

  Nesúhlasíme s tak skorou sexuálnou výchovou pre naše deti

 9. sabopalova

  Urcite to nepodporím a nesúhlasím s takýmto fungovaním v našom štáte

 10. stanislava

  Nesúhlasíme z tak skoro zavedenou a takto nevhodne vysvetľovanou sexuálnou výchovou , to kde žijeme ?

 11. To, do čoho nás naši a europolitici tlačia má jasné pomenovanie: SODOMA A GOMORA!!!
  Teda nič nové pod slnkom. V týchto starovekých mestách+ ďaľšie tri kvitla perverznosť najhrubšieho zrna.Čítajte, ako to tam vyzeralo, ale aj ako to skončilo
  Gn 18, 19!!! Tí, najlepšie platení, ktorí nám nanucujú zákony v rozpore s morálkou a teda so zdravým rozumom, by mali by trestaní a nie platení.Sú to zločinci dnešnej doby. Píšme, podpisujme, bráňme sa!!! Je to o nás. A nebojme sa.

 12. Z takýchto zákonov mi je zle…dvíha sa mi z nich žalúdok….
  Zaujímalo by ma, čo za človeka niečo také vymyslí… Je zvrátené učiť deti v 6 rokoch sexuálnu výchovu a ešte úchylnejšie je detičkám vysvetľovať, že homosexualita je ok….akože FUUUUUJ….. A ďalšia vec…..Odňať dieťa od matky, ak dostame na zadok? Alebo po ústach, ak ja drzé a neslušné k rodičom, čo ho vychovávajú, podporujú celý život??? Ľudia!!!!! Áno vy v parlamente!!!!! Sa spamätajte!!!! Riešte to, že tu ľudia hladujú!!! Že v akom stave je naše zdravotníctvo!!!! MAJTE ROZUM KONEČNE !!!!!!

Pridajte komentár

*