Liečba energiami je reálna: Nová štúdia zistila úspech pri rakovine


Print Friendly, PDF & Email

Liečba energiami je reálna: Nová štúdia zistila úspech pri rakovine

Otázka, ktorá sa dostala do popredia dokonca aj v mainstreamových vedeckých kruhoch, je, či myseľ môže alebo nemôže ovplyvňovať hmotu.

Spojenie medzi ľudským vedomím či faktormi súvisiacimi s ľudským vedomím, ako sú zámer, myšlienky, pocity a emócie a fyzickou sférou je priam fascinujúce. Práve preto sa takmer všetci zakladatelia kvantovej fyziky tak veľmi usilovali dozvedieť viac o vedomí a „nehmotnej“ vede celkovo.

Objavy kvantovej fyziky

Max Planck, teoretický fyzik, ktorý vytvoril kvantovú teóriu, považoval „vedomie za základ“ a hmotu za „odvodenú od vedomia“.

Eugene Wigner, ďalší slávny teoretický fyzik a matematik, tiež zdôrazňoval, že „ nie je možné úplne konzistentne formulovať zákony kvantovej mechaniky bez odvolania sa na vedomie“.

Štúdia Deana Radina, PhD., uverejnená v odbornom časopise Physics Essay, vysvetľuje, ako bol tento experiment veľakrát využitý na skúmanie roly vedomia v utváraní povahy fyzickej reality.

Známa štúdia skúmajúca povahu elektrónov ukázala, že pozorovatelia boli schopní na diaľku spôsobiť kolaps kvantových systémov len prostredníctvom samotného zámeru. Bez pozorovateľa sa elektróny správali ako vlny, no ak začali byť pozorované, ich vlna zrazu skolabovala a začali sa prejavovať ako častice.

Ako mohli elektróny vedieť, že ich niekto pozoruje?

Veci uvádzajú nasledovné vysvetlenie: „Pozorovatelia nielen rušia to, čo má byť merané, ony to priamo vytvárajú… Nútime ho [elektrón] prijať definitívnu pozíciu… Výsledky merania vytvárame v podstate my sami.“

Parapsychológia a kvantová fyzika

V oblasti parapsychológie a kvantovej fyziky existuje doslova nespočetné množstvo štúdií, ktoré celkom jasne ozrejmujú, že ľudská myšlienka, zámer a celkové ľudské vedomie má nejaký druh vzťahu s naším fyzickým hmotným svetom.

To otázkou nie je. Otázna je povaha toho vzťahu a sila jeho účinku. Stále je toho veľa, čo treba objaviť.

Okrem uverejnených odborných štúdií existujú aj niektoré veľmi uznávané zdroje ukazujúce, že ovplyvňovanie hmoty mysľou ďaleko presahuje kvantovú škálu, no k tomu sa dostaneme trochu neskôr.

Takže, pomerne nová štúdia, uverejnená v časopise SAG Journals pod názvom Transkripčné zmeny v rakovinových bunkách vyvolané vystavením metóde liečby, skúmala účinok, aký môže mať liečebný zámer na rakovinové bunky in vitro.

Cieľom štúdie bolo posúdiť, či uložená alebo zaznamenaná energia majú nejaký vplyv na bunky rakoviny prsníka. Použitá bola energiou nabitá bavlna a elektromagnetický záznam liečiteľov uplatňujúcich metódu.

Čo sa týka liečenia, štúdia uvádza:

„Doslova všetky zaznamenané ľudské spoločenstvá uvádzajú, že niektorí jednotlivci sa zdajú mať schopnosť liečiť. Toto liečenie sa často dáva do súvisu s duchovnými žiakmi toho či onoho druhu a samotným liečiteľom bolo občas v rámci kultúry prideľované zvláštne postavenie.“

Liečitelia využíjú rozličné metódy praxe, ako napríklad prikladanie rúk, modlitbu či vyvolávanie zmenených stavov vedomia. Hippokrates sa o tomto liečení zmieňoval ako o „sile, prúdiacej z rúk mnohých ľudí“.

Tento typ liečenia sa praktizoval v rôznych kultúrach v celej histórii ľudstva, najmä v budhizme. Dávne texty z tejto oblasti sú plné príbehov ľudí s výnimočnými schopnosťami, no ešte vzrušujúcejšie je, že vlastne aj dnes máme príklady zo skutočného sveta, nad ktorými sa nedá len tak mávnuť rukou.

Keď napríklad hovoríme o súčasnom výskume, jedným z priekopníkov v tejto oblasti bol biológ Bernard Grad z McGillovej univerzity.

V kontrolovaných experimentoch zistil, že niektorí ľudia dokázali skutočne ovplyvniť klíčenie rastlinných semien, prinútiť rastliny k rýchlejšiemu rastu a ovplyvňovať liečbu semien, vystavených šoku slaným roztokom. Okrem toho bol schopný merať schopnosť liečiteľov zmenšovať strumu a stimulovať hojenie rán u myší.

Na tejto konkrétnej štúdii je zaujímavé, že nebola jediná. Štúdia, uverejnená v časopise American Journal of Chinese Medicine, ktorý sa dá vyhľadať v Národnej lekárskej knižnici USA, demonštrovala, že žena so zvláštnymi schopnosťami dokázala urýchliť klíčenie semien pre účely vývoja odolnejších semien.

Žena menom Chulin Sun vstúpila do hlbokého, tranzu podobného stavu, ktorý spôsobil vyklíčenie suchých semien za 20 minút, v porovnaní s obvyklými 3 až 4 dňami. Viac o nej a prístup k tej štúdii môžete nájsť tu (v angličtine).

Liečenie energiou je skutočná veda

Vyššie zmienená štúdia o rakovine uvádza ďalšie príklady.

Od Gradovej úvodnej štúdie sa uskutočnilo nespočetné množstvo predklinických štúdií liečenia, niekedy kategorizovaných podľa cieľa zamýšľanej liečby.

Napríklad Benor sa zaoberá liečebnou činnosťou na enzýmoch a bunkách v laboratóriu, hubách/kvasniciach, baktériách, rastlinách, jednobunkových organizmoch a zvieratách vystavených kontrolovanej štúdii.

V posledných rokoch počet štúdií o liečení energiami stále rastie. V súčasnosti existuje niekoľko odborných časopisov zasvätených výhradne rozvíjajúcemu sa odvetviu doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM), uverejňujúcich tak predklinické, ako aj kontrolované klinické štúdie liečenia celého radu stavov.

Navyše, je celý rad odborných časopisov, ktoré sa nezameriavajú len výlučne na CAM, ale sú otvorené publikovaniu kontrolovaných štúdií z týchto oblastí.

Vedci použili energiou nabitú bavlnenú látku na uchovanie liečebného zámeru od niekoľkých samozvaných „liečiteľov“ a zistili, že z buniek, ktoré boli vystavené elektromagnetickému záznamu, vykázalo 37 zo 167 testovaných génov štatisticky významnú zmenu v porovnaní s kontrolným meraním a 68 génov vykázalo štatisticky významné násobné zmeny.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Dva gény, ATP-citrát lyáza (ACLY) a inteleukín (IL-1β), boli pri 4- aj 24-hodinovom vystavení  záznamu dôsledne utlmované, v 3 nezávislých experimentoch.

ACLY aj IL-1β boli utlmené aj v bunkách, vystavených metóde použitia rúk, čo naznačuje, že tieto 2 gény sú potenciálnymi markermi liečebnej metódy.

Pri tomto všetkom štúdia jasne naznačila, že liečiteľ, ako aj záznam liečivej energie, vyvolávajú prinajmenšom nejakú biologickú odozvu. Bez ohľadu na jej malosť, ten účinok v tejto štúdii bol a má nesmierne dôsledky.

Dôsledky toho genómového účinku a starostlivé posúdenie niekoľkých zložiek, ktoré ho vyvolávajú, si vyžaduje ďalšie skúmanie.

Je potrebné zodpovedať množstvo otázok, ako sú čas vystavenia subjektov záznamom energie, zloženie záznamového materiálu, aké zariadenie dokáže najlepšie zaznamenať informáciu liečiteľa a podobne. Snahy nájsť odpovede na tieto otázky už prebiehajú.

Kľúčové poučenia a závery, ktoré si možno vziať zo štúdie, sú tieto:

1. Liečivou energiou, či už priamym prikladaním rúk alebo použitím záznamu liečivej energie, boli vyvolané opakovateľné biologické zmeny.

2. Liečebný zámer sa dá zachytiť a uvoľniť, čo potenciálne umožňuje širšie šírenie javu.

3. Odovzdanie liečebného zámeru prikladaním rúk je silnejšie než záznam použitý v tejto štúdii, čo naznačuje možnosť, že záznam plne nezachováva liečivý potenciál.

Niekoľko ďalších príkladov z reálneho sveta

Ako bolo zmienené v dokumente CIA, v roku 1987 výskumníci z Institute of Space-Medico Engineering publikovali časť svojej práce vo forme filmu prinášajúceho ukážky ich práce a toho, čo dosiahli.

Vo filme ukazovali tabletku lieku pohybujúcu sa bezpečne zapečatenou sklenou nádobkou, k čomu dochádzalo v troch políčkach zo 400 obrázkov na sekundu filmu.

Ďalší článok (o Zhangovi) od CIA (Výskum paranormálnej schopnosti prekonávať priestorové prekážky) uvádza:

Ako zapečatená nádoba bola použitá drevená skriňa o rozmeroch 120 x 180 x 60 centimetrov. Za cieľové predmety boli použité označené hárky papiera a dosky a uložené do skrine na hornú policu.

Bez toho, aby poškodila skriňu či otvorila dvere, bola osoba s ESP (mimozmyslovým vnímaním) schopná vybrať cieľové objekty a vložiť ich späť.

Demonštruje to, že aj pri použití obzvlášť veľkého obalu je možné plne prekonať priestorové prekážky, miera úspešnosti však bola oveľa nižšia a bolo to výnimočne ťažké.

Vyššie zmienený dokument CIA uvádza aj ďalšie príklady.

Podľa Erica Davisa, PhD., FBIS, z odtajneného dokumentu Vzdušných síl USA, získaného prostredníctvom Federácie amerických vedcov, Shuhuang uviedol, že „nadané deti“ boli zodpovedné za teleportáciu malých, fyzických predmetov z miesta na miesto.

Je to len niekoľko príkladov interakcie medzi mysľou a hmotou presahujúcich laboratórium, ktorým sa akosi nikdy nedostalo širšieho zverejnenia.

Náš rozhovor s Dr. Trentovou

Nižšie je uvedený úryvok z rozhovoru, ktorý sme nedávno robili s Dr. Natalie Leighovou-Trentovou, postdoktorandskou výskumníčkou na Harvardovej lekárskej fakulte a v Centre pre jogu a zdravie Kripalu, kde skúma na telo a myseľ zamerané praktiky jogy a bdelosti pre zdravie a celkovú pohodu.

V roku 2006 získala titul bakalárky vied na Univeristy of Toronto a v roku 2012 doktorát z neurovedy na Queen´s University.

V tejto časti rozhovoru sa zhovárame o starobylom liečebnom umení reiki, liečebnou metódou, ktorá sa vo svete používa a učí už tisícky rokov.

Ako hovorí v interview Dr. Trentová, ide o relatívne nový odbor vedy a medicíny, ktorý sa neustále vyvíja a o ktorom bolo dosiaľ publikovaných okolo 80 štúdií.

Obľúbenosť tohto konkrétneho postupu zvyšuje skutočnosť, že v roku 2000 bolo vo Veľkej Británii viac „liečiteľov na diaľku“ než terapeutov praktizujúcich akúkoľvek inú formu doplnkovej či alternatívnej medicíny, a to istí platí aj pre Spojené štáty. (Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Ad Data. 2004. May 27; (343):1-19. [PubMed])

Celé video na CETV– platforme, ktorá bola vytvorená na pomoc s bojom proti neustále zažívanej cenzúre – si môžete pozrieť TU. Alternatívnu stránku Collective Evolution veľké technologické firmy totiž obrali o zdroje príjmov, preto prišli s touto náhradou, aby mohli pokračovať v tom, čo robia.

Poučenie

„V deň, keď začne veda skúmať nefyzické javy, zaznamená za jedno desaťročie väčší pokrok, než za všetky predošlé storočia svojej existencie.“ – Nikola Tesla

Skvelý citát, ktorý som veľakrát využil ohľadom toho, prečo sa tento druh vedy stále stretáva s nepochopením:

„Existuje, zdá sa, hlboká obava, že sa celé odvetvie poškvrní skúmaním javu, ktorý je poznamenaný svojím spájaním s poverami, špiritizmom a mágiou.

Chrániť sa pred touto možnosťou sa zdá byť niekedy dôležitejšie, než nabádanie k vedeckému skúmaniu či ochrane akademickej slobody. Toto sa však možno zmení.“ – Cassandra Vietenová, PhD a prezidentka/generálna riaditeľka Institute of Noetic Sciences

Dosahy týchto zistení, že naše vedomie môže mať a aj má vplyv na náš fyzický materiálny svet, sú nesmierne. Sú dôkazom, že žijeme vo veľmi duchovnom svete, ktorý sa ešte nedočkal patričného uznania. Ešte stále je pred nami dlhá cesta.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Článok ako 80 r.človek po prežitej klinickej smrti som
  čítal „jedným dychom“…
  Niečo o týchto javoch viem z vlastnej skúsenosti a z komunikáciami s ľuďmi, ktorý tieto „kúzla“ ovládajú…
  Ale vyslovujem počudovanie, že ľudia doposiaľ napr. nepochopili podobné princípy, resp. že sa v praxi neuplatňuje liečivá
  schopnosť pyramíd a saturnového hexagonálneho terapeutického kódu……..v oblasti aplikácie týchto
  javov sme ešte v dobe „kamennej“, aj keď máme
  poznatky takých vedcov ako bol A.Einstein, N.Tesla a celý rad kvantových fyzikov, aj kognitívnych biologov,,,,
  Som doslova vďačný a ďakujem Vašej redakcii, že otvára ľuďom oči do tajomstiev podstaty života, zdravia a smrti človeka….Váš čitateľ a fanúšik JOZEF

Pridajte komentár

*