Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Chuck Norris podal žalobu kvôli magnetickej rezonancii, ktorá uškodila jeho manželke


Print Friendly, PDF & Email

Chuck Norris podal žalobu kvôli magnetickej rezonancii, ktorá uškodila jeho manželke

Magnetické rezonančné zobrazenie (MRI- Magnetic resonance imaging, v slovenčine sa používa odborná terminológia magnetická rezonancia, MR – poznámka redakcie) je zobrazovacie vyšetrenie, ktoré umožňuje lekárovi vidieť detailné snímky orgánov a tkanív pacienta.

Toto zariadenie zostrojil Raymond Damadian a v roku 1977 zrealizoval prvé zosnímkovanie celého tela. Tento proces bol vyhlásený za jeden z najväčších prelomových objavov lekárskej vedy 20. storočia.

Zariadenie MR používa veľký magnet, rádiové vlny a počítač na získanie detailných snímok priečneho rezu vnútorných orgánov a tkanív. Skener vyzerá ako rúra s posúvateľným stolom, čo umožňuje, aby bolo telo vsunuté do tunela zariadenia.

Účelom tohto postupu je získať potrebné údaje o stave chorých orgánov, aby sa dala upresniť diagnóza. Zariadenie magnetickej rezonancie používa magnetické polia.

Tým sa líši od CT skenerov alebo röntgenových zariadení, ktoré používajú ionizujúce žiarenie, o ktorom je známe, že poškodzuje DNA.

Snímky získané magnetickou rezonanciou (MR) poskytujú lekárom komplexnejšie informácie o abnormalitách, nádoroch, cystách a problémoch špecifických orgánov, ako je srdce, pečeň, maternica, obličky a iné orgány.

V niektorých prípadoch môže chcieť lekár vykonať rozšírené vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Na to sa musia použiť kontrastné látky, ktoré sú podané pacientovi injekčne.

Následne pacienta vsunú do zariadenia a vykonajú snímkovanie. V jednom z troch vyšetrení MR, ktoré sa vykonáva po podaní kontrastnej látky pacientovi, sa ako kontrastná látka používa gadolínium.

Čo je gadolínium?

Gadolínium je chemické kontrastné médium alebo farbivo, ktoré sa podáva injekčne, aby sa následne skúmaný telesný orgán markantnejšie zobrazil na snímku.

Gadolínium je v rámci tejto procedúry naviazané na chelačné činidlo, ktorého úlohou je znížiť toxicitu do tela vnesenej chemikálie. Táto úprava sa vykonáva preto, lebo gadolínium je nebezpečný ťažký kov, o ktorom je známe, že spôsobuje neurologické poškodenie.

Správa potravín a liečiv USA (FDA) vydala smernice na používanie GBCA v čase, keď začala skúmať potenciálne účinky ložísk ťažkých kovov v mozgu na zdravie človeka.

FDA uznala, že opakované použitie GBCA môže viesť k ukladaniu gadolínia v ľudskom mozgu a iných tkanivách. Neurčila však, či tieto ložiská spôsobujú poškodenia na zdraví.

V záujme obmedzenia akumulácie ťažkých kovov v tele, FDA odporúča lekárom, aby obmedzili ich používanie len na tie prípady, kedy je  absolútne nevyhnutné získať dodatočné informácie a jediným spôsobom ako to urobiť, je použitie gadolínia.

Reakciou na toto odporúčanie FDA bolo to, že dozorné rady inštitúcií zodpovedajúce za bezpečnosť pacientov počas klinických pokusov vypracovali formuláre na vyjadrenie súhlasu pacienta, ktoré má pacient podpísať pred vyšetrením.

V týchto formulároch sú okrem iného vymenované aj známe riziká spojené s pripravovaným vyšetrením. Tými sú napríklad poškodenie obličiek a akumulácia ťažkých kovov v mozgu.

Sú tam uvedené aj výstražné upozornenia, že sa nemá prekračovať odporučené dávkovanie.

Úrad pre výskum ľudského subjektu Johns Hopkins uznáva špecifické ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri používaní rozšírenej magnetickej rezonancie za pomoci kontrastných látok GBCA v znení, že „existuje potenciálna závažná toxicita súvisiaca s diagnostickým postupom bez priamej terapeutickej hodnoty.“

Fyziologické problémy súvisiace s toxicitou ťažkých kovov

Ťažké kovy sú prirodzene sa vyskytujúce prvky s vysokou atómovou hmotnosťou a hustotou, ktorá je päťkrát vyššia ako hustota vody. Životné prostredie je nimi v rozsiahlej miere kontaminované vďaka zdrojom znečistenia z priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva a technických zariadení.

Toxicita ťažkých kovov má dokázaný potenciál spôsobovať vážne zdravotné následky, vrátane obličkových, neurologických, kardiovaskulárnych, kostrových a endokrinologických poškodení.

Ľudské telo potrebuje určité malé množstvá niektorých kovov, akými sú napríklad zinok, mangán, železo a meď. Vysoké množstvá týchto kovov a látok znečisťujúcich životné prostredie sú však zdraviu škodlivé.

Kovy, ktoré sú najčastejšie spojené s otravou sú arzén, olovo, ortuť a kadmium, ale aj ťažké kovy, ktoré sa vyskytujú v látkach znečisťujúcich životné prostredie.

Príznaky otravy ťažkými kovmi sa líšia v závislosti od toho, ktorý systém orgánov postihli. Vedci zistili, že ťažké kovy zvyšujú aj oxidačný stres ako sekundárny následok k už existujúcej tvorbe voľných radikálov.

Bolo dokázané, že zdravotné riziká spojené s toxicitou ťažkých kovov predstavujú hlavné ohrozenie zdravia. Ide hlavne o tie, ktoré zostávajú uložené v rastlinách a živočíchoch.

Testovanie toxicity na ťažké kovy pozostáva z analýzy krvi, moču a vlasov; testovanie na kumulatívne vystavenie organizmu ťažkým kovom sa robí z nechtov.

Príznaky akumulácie gadolínia súvisia s postihnutými orgánmi ľudského tela a môžu zahŕňať nevoľnosť, zvracanie, dysfunkciu centrálneho nervového systému, bolesti hlavy a poruchy trávenia.

Chuck Norris upozorňuje na riziká toxicity ťažkých kovov po rozšírenej magnetickej rezonancii

Gena O´Kelly, manželka americkej filmovej ikony Chucka Norrisa, absolvovala tri vyšetrenia magnetickej rezonancie s kontrastnou látkou GBCA, lebo lekári potrebovali upresniť vážnosť jej reumatoidnej artritídy.

Následne sa u nej začali prejavovať ťažké fyzické symptómy, ktoré začali pocitom pálenia v koži. Popisovala to tak, že mala pocit, ako keby jej kožu spaľovala kyselina a pomaly sa to rozširovalo po celom tele.

Päť alebo šesť nocí za sebou navštevovala pohotovosť, kým jej lekári zatiaľ vykonávali viaceré testy na ALS (amyotrofická laterálna skleróza), MS (Marfanov syndróm), rakovinu a Parkinsonovu chorobu.

O´Kelly však previazala pocit svojej horiacej kože, ochabujúceho ramena a kognitívnych problémov s opakovanými vyšetreniami kontrastnou magnetickou rezonanciou.

Svojmu mužovi to vylíčila zmätočne, pričom jej reč prerušovala bolesť a výpadky pamäte. Jedným si ale bola istá. Tvrdila, že ju otrávili gadolíniom a vedela, že ho nie je schopná odstrániť zo svojho tela, a preto umiera.

Po piatich mesiacoch liečby v Číne a neskôr na klinike v Nevade, sa O’Kelley mohla vrátiť domov k svojim siedmim deťom, aby pokračovala v liečbe v Houstone.

Norris zverejnil svoje daňové priznania, kde sú zdokumentované jeho výdavky vo výške 2 miliónov dolárov za tri roky liečenia svojej ženy. Boli to výdavky, ktoré zdravotné poistenie nepokrýva.

Teraz Norris žaluje 11 lekárskych spoločností za ich podiel viny na tomto prípade. Žaluje ich za to, že nikoho neinformovali o nebezpečenstve použitia kontrastnej látky GBCA pri vyšetreniach MR.

O’Kelley po vyšetreniach začala trpieť zmätenosťou, mala svalové kŕče, poškodené obličky a strácali sa jej svaly. To všetko v dôsledku kontrastnej látky z ťažkých kovov, o ktorej jej lekári povedali, že sa z tela odstráni do niekoľkých hodín po MR.

Todd Walburg, advokát manželského páru pre CBS News povedal: „Máme klientov, ktorým bola nesprávne diagnostikovaná lymská borelióza alebo ALS. Avšak vinník, gadolínium, naďalej úraduje.“

Napriek tomu, že FDA si už od roku 2006 uvedomuje súvislosť medzi gadolíniom a poškodeniami obličiek a uvedomuje si, že GBCA sa môže ukladať do orgánových a mozgových tkanív, naďalej trvá na tom, že kontrastné farbivo je bezpečné na použitie v ľudskom tele.

Uvádza však, že bude pokračovať v posudzovaní bezpečnosti jeho použitia. Norris pripomína, že jeho zámerom je upozorniť na tento problém.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Chce pomôcť aj ostatným ľuďom, ktorí trpia fyzickými dopadmi spôsobenými kontrastnou látkou podanou pred vyšetrením magnetickou rezonanciou.

Gadolínium súvisí s niekoľkými zdravotnými problémami

Z prehľadu rôznych štúdií o účinkoch gadolínia vyplynulo, že hoci bol ťažký kov viazaný na chelačné činidlá navrhnuté tak, aby pomohli chemikáliám vylúčiť sa následne z tela von, gadolínium bolo uložené v orgánoch, v kostných a mozgových tkanivách.

Tieto zistenia protirečia vyhláseniam FDA a farmaceutických spoločností, ktoré tvrdia, že iba u osôb s predchádzajúcou anamnézou poškodenia obličiek môže dôjsť k ukladaniu ťažkých kovov do tkanív.

Dr. Stacy Branch, vedúci autorského tímu a toxikológ povedal:

„Vzhľadom na stále pribúdajúce toxikologické zistenia a údaje o ukladaní gadolínia do tkaniva  je dôležité, aby FDA promptne vyvinula úsilie, vrátane retrospektívnych a perspektívnych klinických štúdií v záujme lepšieho zadefinovania spojenia medzi vystavením GBCA a nepriaznivými dopadmi na zdravie.

Musí sa to urobiť, aby bolo na výber z preventívnych metód, nech sa určujú presné diagnózy, zavádzajú účinné prístupy k liečbe. V neposlednom rade sa výskum konečne musí zamerať na navrhnutie bezpečnejších kontrastných látok a zobrazovacích programov.“

Tieto výsledky boli podporené v nedávnej štúdii realizovanej na Case Western University. V rámci nej výskumníci zistili, že gadolínium sa nachádza v mozgových tkanivách ľudí, ktorí podstúpili viac ako jedno vyšetrenie MR s kontrastnou látkou GBCA.

Pacienti čelia symptómom, ktoré majú priamu súvislosť s použitím GBCA. Následne to často vedie k ďalšiemu vyšetreniu kontrastnou magnetickou rezonanciou.

Lekári chcú určiť diagnózu, ktorú sami zapríčinili a každým ďalším vyšetrením ju dramaticky zhoršujú. Opakované dávky gadolínia zvyšujú riziko ďalšieho poškodenia zdravia.

Je až absurdné predstaviť si, že ložiská ťažkých kovov v kostiach, mozgu a orgánoch by nespôsobili kognitívne problémy alebo iné poškodenia zdravia. Lenže presne to je to, čo hovorí FDA.

Oni totiž uznávajú, že gadolínium sa v tele uložilo, avšak i tak tvrdia, že nemajú žiadne dôkazy o tom, že tieto ložiská predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Nedávnym výskumom sa tiež ukázalo, že GBCA ľahšie prechádza hematoencefalickou bariérou u tých ľudí, ktorí majú neurologické ochorenie, ako sú MS, mozgová príhoda alebo nádor na mozgu.

Tieto neurologické stavy sú však často dôvodom, prečo je lekármi nariadená MR s GBCA, čím sa zvyšuje riziko ďalšieho neurologického poškodenia týchto ľudí.

Podporujte úsilie vášho tela v odstránení ťažkých kovov

Je mimoriadne dôležité, aby ste so svojím lekárom starostlivo preskúmali, či je naozaj potrebné podstúpiť rozšírené, čiže kontrastné vyšetrenie MR. Získate tak aj druhý pohľad na vec.

Je dôležité zapamätať si jednu vec: vy ste ten, kto si odtrpí dôsledky kontrastnej látky  GBCA. Vy, nie váš lekár, ani rádiológ, ani FDA!

Ak je kontrastná MR absolútne nevyhnutná, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli znížiť depozity gadolínia a detoxikovali svoje telo.

Mnohé z týchto krokov pomôžu aj pri detoxikácii tela od iných ťažkých kovov. Pamätajte si, že ak narazíte na horeuvedené symptómy, v poradí druhé kontrastné vyšetrenie magnetickou rezonanciou MR len zhorší problém.

Nájdite si lekára holistickej medicíny, ktorý vám pomôže usmerňovať vaše úsilie detoxikovať svoje telo a zvážiť nasledujúce kroky:

1. Optimalizujte svoju črevnú mikroflóru

Keď ľudské črevo funguje optimálne, nie je zapálené a nepresakuje, toxíny sa dajú z tela odstrániť prostredníctvom pečene a gastrointestinálneho traktu (GI), čo znižuje toxické zaťaženie obličiek.

Vylúčte zo svojej stravy potraviny, ktoré zvyknú opakovane spôsobovať vo vašom čreve zápal. Týmito potravinami zvyknú byť: pšenica, rafinovaný cukor a kukurica.

Znížte denný  príjem sacharidov na 50 g alebo na ešte menej. Jedzte fermentované potraviny, aby ste užitočnými baktériami napomohli vylučovaniu toxínov z tela. Na preliečenie perforovaného čreva zaraďte do svojho jedálneho lístka kostný vývar.

2. Optimalizujte svoju výživu

Zdravé tuky omega-3 mastných kyselín, ale napríklad aj zinok a selén, počas detoxikácie  podporujú vaše telo.

Pite dostatok čerstvej, čistej vody na podporu činnosti svojich obličiek, aby mal váš moč slabožltú farbu.

Jedzte potraviny s vysokým obsahom vlákniny, aby ste podporovali množenie prospešných  baktérií v tele. Brokolica, kapusta, cesnak a cibuľa podporujú činnosť pečene.

3. Jedzte viac fermentovaných potravín

Tradičné fermentované potraviny zvyčajne obsahujú aspoň jednu kapustovitú zeleninu.

Podľa štúdií majú zeleniny z čeľade kapustovitých vysoký obsah sulforafanu, ktorý chráni vaše bunky pred zápalom a podporuje hojenie. Okrem toho ochraňujú hematoencefalickú bariéru.

4. Diatomatózna zemina (kremelina, rozsievková zemina)

Diatomatózna zemina sa vytvára z fosilizovaných plášťov sladkovodných rozsievkových rias. Vo veľkých množstvách sa nachádza na celom svete.

Aby ste ju však mohli používať na svojom tele, alebo aby sa jej mohli dotýkať domáce zvieratá, musí byť klasifikovaná ako potravinárska. Nepotravinárska trieda sa používa do filtrov v bazénoch a ako insekticíd na burinu.

Potravinárska kremelina viaže ťažké kovy a ostatné toxíny v gastrointestinálnom trakte a jemne ich vyvedie vylučovacím systémom z tela.

Podľa Nadácie Weston A. Price rozpustite najviac 1 čajovú lyžičku na každých 45 kg telesnej hmotnosti v jednom pohári čerstvej, čistej vody a vypite to tesne pred spaním.

Po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch môžete postupne zvyšovať túto dávku až na takmer jednu polievkovú lyžicu. Toto postupné zvyšovanie pomôže znížiť nepríjemné pocity v črevách.

Keď budete kremelinu používať takýmto spôsobom na viazanie ťažkých kovov vo svojom tele, pravdepodobne tým nedôjde k zabráneniu absorpcie ostatných potrebných minerálov (vápnik, horčík alebo zinok) do tela.

5. Sauna

Potenie v saune môže podporiť odstraňovanie ťažkých kovov a iných toxínov, ako napríklad BPA (bisfenol), z tela. Vždy, keď pôjdete do sauny, dôkladne vyčistite oblasť, kam si sadnete.

Toxíny, ktoré boli odstránené z predchádzajúceho použitia, by ste totiž mohli nechtiac absorbovať, lebo vaše póry sa otvárajú a začnete sa potiť.

6. Zelený tím

Na detoxikáciu tela od ťažkých kovov sa už dlho používa koriander a spirulina. Koriander vypudzuje z tkanív toxíny, často ešte rýchlejšie, než ich vaše telo môže vylúčiť.

Spirulina pomáha viazať kovy a zlepšuje vylučovanie. Tým sa znižuje možnosť objavenia sa symptómov opakovanej toxikácie.

Retoxikácia je proces, keď došlo k mobilizácii ťažkých kovov, tie však neboli odvedené z tela von.

7. Chelácia

Projekt Lighthouse Gadolinium Toxicity zhromažďuje informácie od ľudí, ktorí boli otrávení gadolíniom a liečbou, ktorú podstúpili.

Zatiaľ čo chelácia sa javí ako logická voľba, nie sú k dispozícii žiadne záznamy o prípadoch, kedy bola použitá výhradne len chelácia a či následne nedošlo k úplnej remisii príznakov.

Kvôli tomu by mohlo byť najlepším riešením aplikovať komplexný, holistický plán.

Medicínska chelácia je proces, pri ktorom sa podáva chemická látka, ktorá sa viaže na kov. Tým sa stáva stabilnou zlúčeninou, ktorá sa môže vylučovať. Chemické činidlá sa môžu podávať orálne, intravenózne alebo rektálne.

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Neviem prečo s ňou robili až také nehorázne pokusy 3 x MRI vyšetrenia pri jej chorobe reumatoidnej artritíde, keď tu reumu ešte nikomu nikdy nevyliečili.
  Mal som RA s veľkým postihom a stálymi bolesťami a ráne vstávanie do roboty bolo ako opustenie mučiarne.
  Jedného dňa som sa vybral na reumatológiu,ale k doktorovi som sa nedostal.
  Pohľad na verných a naivných pacientov v preplnenej čakárni ma v okamihu odradil,keď som tam uvidel pacientov všetkých vekových kategórií od štyroch ročných detí až po 90.
  Ak by RA naozaj liečili,v čakárni by boli najviac traja ľudia,ale nový,preto že vyliečený tam už určite nepríde.
  Pán doktor to asi nepochopili keď vidia ako k nemu stále ako na klavír prichádzajú tí istí pacienti plus noví. Tak to bude tým,že potrebujú veľa hlúpych a chorých ľudí.

  Liečenie RA som vzal do svojich rúk a po 3-och mesiacoch po RA už nebolo ani stopy.
  Neliečená RA a to iste aj zlé liečená ničí až zničí niektoré organy a zanecháva deformácie v samotných kĺbov.

 2. dobry den Juraj,

  mohli by ste napisat ako ste si vyliečili tu reumatoidnu artritídu? Trpim podobnym problemom.

Pridajte komentár

*