Závažnosť a rozsah zločinov vlády, koalície a štátnych orgánov počas pandémie je dôvodom na začatie diskusií o znovuzavedení trestu smrti.

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Print Friendly, PDF & Email

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Červená repa (Beta vulgaris) obsahuje okrem mnohých prospešných látok aj niektoré účinné antioxidanty.

Má antianemické, antikarcinogénne, vazoaktívne, detoxikačné a antibakteriálne vlastnosti. Navyše pôsobí proti horúčke a urýchľuje metabolizmus tukov.

Štúdia na zvieratách

Predmetom našej štúdie bolo identifikovať frakciu šťavy z červenej repy, ktorá pôsobí najúčinnejšie v prevencii proti dyslipidémii a steatóze pečene.

Výsledkom projektu, ktorý trval osem rokov, je inovatívny produkt zdravej výživy (nie liek!).

Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® je kvapalná frakcia šťavy z červenej repy so strednou molekulovou hmotnosťou, s prídavkom kyseliny citrónovej, kyseliny askorbovej a konzervačnými látkami.

Super Pečeň/Super Játra nie je možné vyrábať v inom ako tekutom stave. V predošlom výskume, založenom na detekcii kvapalnej frakcie, sme dokázali identifikovať jedinečný kmeň Beta vulgaris (Repa obyčajná) spomedzi 14 testovaných odrôd repy.

Na vytvorenie frakcie zo šťavy z červenej repy bola použitá metóda centrifugácie cez membránu.

Vzniknutá frakcia zo šťavy z červenej repy potláča u potkanov diferenciáciu kmeňových buniek (stromálnych multipotentných mezenchymálnych buniek kostnej drene) na adipocity.

Avšak prírodná (nie frakcionovaná) šťava z červenej repy nie je schopná indukovať takýto účinok.

Biologické vlastnosti Super Pečeň/Super Játra boli testované na potkanoch s experimentálnym modelom adipózy.

Zvieratá. V tejto štúdii boli použité potkany z kmeňa Wistar, ktoré boli náhodne rozdelené: obe pohlavia, vek – 5 týždňov, s telesnou hmotnosťou 184-182 g.

V priebehu 30 dní dostávali potkany štandardné dávky potravy 20 g/deň (skupiny 1, 2, 5 a 6) alebo 60 g/deň (skupiny 3, 4, 7 a 8).

Od 31. dňa do 60. dňa bol potkanom zo skupín 2, 4, 6 a 8 podávaný orálne 1 ml produktu Super Pečeň/Super Játra.

 

Počas experimentu bola kontrolovaná dynamika rastu telesnej hmotnosti a krvné biochemické ukazovatele.

Po usmrtení experimentálnych potkanov bol zozbieraný a následne odvážený retroperitoneálny, paraepididymický, brušný aj inguinálny tuk.

Jednotlivé časti tkaniva pečene boli farbené hematoxylín – eozínom. Steatóza pečene bola definovaná ako slabá (5% až 33% postihnutých hepatocytov), mierna (33% až 66%) a výrazná (>66%).

Výsledky dokázali, že produkt Super Pečeň/Super Játra spomaľuje nárast telesnej hmotnosti testovaných potkanov. U obéznych samíc došlo pod vplyvom produktu Super Pečeň/Super Játra k významnej zmene činnosti AST.

Hmotnosť obéznych potkanov sa znížila o 38% (samice) a o 25% (samce) (Tabuľka 1). Tento účinok nesúvisel s množstvom prijatého krmiva.

Tabuľka 1. Vplyv produktu Super Pečeň/Super Játra na dynamiku rastu hmotnosti u intaktných potkanov a zvierat s adipozitou pečene počas druhého mesiaca experimentu

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Užívaním produktu Super Pečeň/Super Játra sa u potkanov s adipozitou znížila koncentrácia triglyceridov v krvi o 60% (samice), pomer HDL-C / LDL-C sa zmenil z 1,20 na 2,12 (Tabuľka 2).

Na základe týchto poznatkov by sa dalo predpokladať, že užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra znižuje riziko aterosklerózy.

Tabuľka 2. Vplyv produktu Super Pečeň/Super Játra na biochemické parametre krvi u intaktných potkanov a zvierat s adipozitou

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Histomorfologické vyšetrenie pečene prinieslo zaujímavé výsledky. Histologická analýza vzoriek pečene pre skupiny 1 a 5 (štandardné dávky krmiva) vykazuje normálnu tkanivovú  štruktúru bez dôkazu steatózy pečene.

Zároveň doplnenie štandardných dávok krmiva produktom Super Pečeň/Super Játra (skupiny 2 a 6) spôsobuje výskyt prázdnych vakuol v cytoplazme hepatocytov, ale počet týchto buniek nepresahuje 3 – 4%.

Na rozdiel od toho, pečene zvierat zo skupiny 3 (obézne samce) mali makrovezikulárnu a mikrovezikulárnu steatózu. Tieto zmeny boli najvýraznejšie v periportálnych hepatocytoch a hepatocytoch strednej vrstvy.

Tieto zvieratá tiež vykazovali minimálny až absentujúci periportálny zápal a fibrózu. Steatóza u skupiny 7 (obézne samice) je najvýraznejšia v rámci periportálnych hepatocytov a menej výrazná v hepatocytoch strednej vrstvy.

V skupinách 3 a 7 bola steatóza pečeňových vzoriek  klasifikovaná ako mierna. Užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra výrazne eliminuje steatózu pečene u obéznych samíc (skupina 8) a v menšom rozsahu u obéznych samcov (skupina 4).

V predošlom výskume sa hepatocyty s variabilnými rozmermi cytoplazmatických vakuol vyskytovali iba zriedka u jednotlivých skupín potkanov. V skupine 4 bola steatóza pečene klasifikovaná ako slabá (obrázok 1).

Zbohom vysoký krvný tlak

Obrázok 1. Fotomikrograf, záznamy z jednotlivých častí farbeného tkaniva pečene potkanov

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Lipotropické a hepatoprotektívne účinky produktu Super Pečeň/Super Játra sa dajú vysvetliť viacerými spôsobmi.

Špecifická aktivita tohto produktu zdravej výživy pravdepodobne nespočíva iba v jednej, ale vo viacerých látkach, ktoré boli aktivované po odstránení niektorých inhibítorov počas spracovania šťavy ultrafiltráciou.

Nie je možné vylúčiť ani účinky betaínu a antioxidačných zložiek šťavy červenej repy.

V experimentoch na potkanoch sa ukázalo, že produkt Super Pečeň/Super Játra spomaľuje diferenciáciu mezenchymálnych kmeňových buniek na adipocyty in vitro, u obéznych zvierat potláča chuť do jedla, znižuje telesnú hmotnosť a podiel viscerálneho tuku a optimalizuje pomer HDL-C / LDL-C cholesterolu v krvi.

Už po jednom mesiaci užívania produktu Super Pečeň/Super Játra sa výrazne znižuje koncentrácia triglyceridov v krvi a dochádza k  histomorfologicky preukázateľnému zníženiu steatózy pečene.

Štúdia na ľuďoch

Produkt Super Pečeň/Super Játra je na trhu od roku 2011. Informácie o účinnosti produktu sú pravidelne zbierané od užívateľov produktu Super Pečeň/Super Játra počas bezplatných konzultácií.

 

Prečo by ste mali užívať produkt Super Pečeň/Super Játra?

V prvom rade je tento produkt určený pre ľudí so steatózou pečene, hepatitídou (vírusovou alebo toxickou, vrátane akoholickej), diabetom a obezitou.

 

Celkovo sú výsledky účinnosti Super Pečeň/Super Játra u pacientov zhodné s výsledkami získanými počas klinických štúdií.

Vykonaná štúdia bola multicentrická, prospektívna a randomizovaná.

Aby sa pacienti mohli zúčastniť štúdie, museli spĺňať nasledovné kritériá: vek 25 – 70 rokov, povolenie zúčastniť sa na skúšaní, ultrasonografiou potvrdená diagnóza stukovatenia pečene (prípadne počítačovou tomografiou alebo magnetickou rezonanciou), zvýšená sérová ​​hladina alanín aminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST), negatívne testy na prítomnosť povrchového antigénu hepatitídy B a protilátky proti vírusu hepatitídy C.

Zo štúdie boli vylúčení pacienti s diabetes mellitus, s klinicky súvisiacim chronickým alebo akýmkoľvek akútnym infekčným ochorením a tehotné ženy. Pred začiatkom experimentu vyplnili všetci účastníci dotazník. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín:

1. Pacienti so steatózou, ktorí nepožívajú alkohol vo väčšom množstve ako 14 nápojov týždenne u mužov a 7 nápojov týždenne u žien (n = 91), konzumácia alkoholu 122-123 g/týždeň;

2. Pacienti s pečeňovou steatózou s anamnézou užívania alkoholu >14 nápojov týždenne u mužov a >7 nápojov u žien (n = 92), konzumácia alkoholu 199-212 g/týždeň.

Skupiny pacientov boli ďalej rozdelené do dvoch podskupín podľa toho, či užívali alebo neužívali produkt Super Pečeň/Super Játra.

Dávka lieku bola nasledovná: 50 ml (v prípade telesnej hmotnosti <70 kg) alebo 100 ml (>70 kg) denne, po dobu 45 dní.

Pred začatím štúdie a po 3 mesiacoch prebiehali nasledovné vyšetrenia:

  • meranie BMI,
  • abdominálna ultrasonografia podľa štandardizovaných kritérií; prítomnosť a závažnosť stukovatenia pečene bola zaznamenaná a vyhodnotená použitím systému číselného skóre (1=žiadna, 2=slabá, 3=mierna, 4=závažná),
  • biochemická analýza krvi (ALT, AST, AP, celkový bilirubín, celkový cholesterol, pomer HDL-C a LDL-C cholesterolu, triglyceridy, glukóza, hemoglobín).

Všetci testovaní pacienti absolvovali celý experiment.

Ako je uvedené v Tabuľke 3, užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra v 1. skupine pacientov štatisticky výrazne znížilo činnosť ALT, koncentráciu triglyceridov, celkový cholesterol a optimalizovalo pomer HDL-C a LDL-C v krvi.

V 2. skupine produkt Super Pečeň/Super Játra spôsobil zníženie aktivity oboch transamináz a AP tiež zníženie  hladiny triglyceridov.

Tabuľka 3. Porovnanie hodnôt pred a po skúšobnej liečbe medzi podskupinami pacientov užívajúcich a neužívajúcich produkt Super Pečeň/Super Játra

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

P hodnota (hladina štatistickej významnosti): *<0,001; **<0,01;***<0,05; 

Porovnávané skupiny: „Východiskový stav” a  „Po 3 mesiacoch”

Účinok produktu Super Pečeň / Super Játra na steatózu pečene je znázornený v Tabuľke 4. V závere štúdie bolo úspešne preukázané, že produkt Super Pečeň/Super Játra znižuje príznaky steatózy pečene, ktoré je možné diagnostikovať sonograficky.

Tabuľka 4. Vplyv užívania produktu Super Pečeň/Super Játra na stukovatenú pečeň

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

VS – Východiskový stav

Predložená štúdia dokazuje, že užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra (50-100 ml/deň) po dobu 45 dní má priaznivý vplyv na lipidový profil a alkoholom poškodenú pečeň u pacientov (ženy aj muži) s chronickým požívaním alkoholu.

Je možné zhodnotiť, že pravidelné užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra zlepšuje funkcie pečene v prípade nealkoholickej pečeňovej steatózy a prinajmenšom spomaľuje progres alkoholového poškodenia pečene.

Ženy reagujú na hepatoprotektívny účinok produktu Super Pečeň/Super Játra citlivejšie ako muži.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: DR.Buzgi, s.r.o.

Súvisiace články

Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Henrieta Baumann

    Mam take nemocna jatra proto mi to zajima

Pridajte komentár

*