Nechať sa očkovať proti covidu len preto, aby som mohol cestovať, je ako nechať sa zmrzačiť len preto, aby som mohol parkovať na miestach pre invalidov.

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Print Friendly, PDF & Email

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Červená repa (Beta vulgaris) obsahuje okrem mnohých prospešných látok aj niektoré účinné antioxidanty.

Má antianemické, antikarcinogénne, vazoaktívne, detoxikačné a antibakteriálne vlastnosti. Navyše pôsobí proti horúčke a urýchľuje metabolizmus tukov.

Štúdia na zvieratách

Predmetom našej štúdie bolo identifikovať frakciu šťavy z červenej repy, ktorá pôsobí najúčinnejšie v prevencii proti dyslipidémii a steatóze pečene.

Výsledkom projektu, ktorý trval osem rokov, je inovatívny produkt zdravej výživy (nie liek!).

Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® je kvapalná frakcia šťavy z červenej repy so strednou molekulovou hmotnosťou, s prídavkom kyseliny citrónovej, kyseliny askorbovej a konzervačnými látkami.

Super Pečeň/Super Játra nie je možné vyrábať v inom ako tekutom stave. V predošlom výskume, založenom na detekcii kvapalnej frakcie, sme dokázali identifikovať jedinečný kmeň Beta vulgaris (Repa obyčajná) spomedzi 14 testovaných odrôd repy.

Na vytvorenie frakcie zo šťavy z červenej repy bola použitá metóda centrifugácie cez membránu.

Vzniknutá frakcia zo šťavy z červenej repy potláča u potkanov diferenciáciu kmeňových buniek (stromálnych multipotentných mezenchymálnych buniek kostnej drene) na adipocity.

Avšak prírodná (nie frakcionovaná) šťava z červenej repy nie je schopná indukovať takýto účinok.

Biologické vlastnosti Super Pečeň/Super Játra boli testované na potkanoch s experimentálnym modelom adipózy.

Zvieratá. V tejto štúdii boli použité potkany z kmeňa Wistar, ktoré boli náhodne rozdelené: obe pohlavia, vek – 5 týždňov, s telesnou hmotnosťou 184-182 g.

V priebehu 30 dní dostávali potkany štandardné dávky potravy 20 g/deň (skupiny 1, 2, 5 a 6) alebo 60 g/deň (skupiny 3, 4, 7 a 8).

Od 31. dňa do 60. dňa bol potkanom zo skupín 2, 4, 6 a 8 podávaný orálne 1 ml produktu Super Pečeň/Super Játra.

 

Počas experimentu bola kontrolovaná dynamika rastu telesnej hmotnosti a krvné biochemické ukazovatele.

Po usmrtení experimentálnych potkanov bol zozbieraný a následne odvážený retroperitoneálny, paraepididymický, brušný aj inguinálny tuk.

Jednotlivé časti tkaniva pečene boli farbené hematoxylín – eozínom. Steatóza pečene bola definovaná ako slabá (5% až 33% postihnutých hepatocytov), mierna (33% až 66%) a výrazná (>66%).

Výsledky dokázali, že produkt Super Pečeň/Super Játra spomaľuje nárast telesnej hmotnosti testovaných potkanov. U obéznych samíc došlo pod vplyvom produktu Super Pečeň/Super Játra k významnej zmene činnosti AST.

Hmotnosť obéznych potkanov sa znížila o 38% (samice) a o 25% (samce) (Tabuľka 1). Tento účinok nesúvisel s množstvom prijatého krmiva.

Tabuľka 1. Vplyv produktu Super Pečeň/Super Játra na dynamiku rastu hmotnosti u intaktných potkanov a zvierat s adipozitou pečene počas druhého mesiaca experimentu

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Užívaním produktu Super Pečeň/Super Játra sa u potkanov s adipozitou znížila koncentrácia triglyceridov v krvi o 60% (samice), pomer HDL-C / LDL-C sa zmenil z 1,20 na 2,12 (Tabuľka 2).

Na základe týchto poznatkov by sa dalo predpokladať, že užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra znižuje riziko aterosklerózy.

Tabuľka 2. Vplyv produktu Super Pečeň/Super Játra na biochemické parametre krvi u intaktných potkanov a zvierat s adipozitou

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Histomorfologické vyšetrenie pečene prinieslo zaujímavé výsledky. Histologická analýza vzoriek pečene pre skupiny 1 a 5 (štandardné dávky krmiva) vykazuje normálnu tkanivovú  štruktúru bez dôkazu steatózy pečene.

Zároveň doplnenie štandardných dávok krmiva produktom Super Pečeň/Super Játra (skupiny 2 a 6) spôsobuje výskyt prázdnych vakuol v cytoplazme hepatocytov, ale počet týchto buniek nepresahuje 3 – 4%.

Na rozdiel od toho, pečene zvierat zo skupiny 3 (obézne samce) mali makrovezikulárnu a mikrovezikulárnu steatózu. Tieto zmeny boli najvýraznejšie v periportálnych hepatocytoch a hepatocytoch strednej vrstvy.

Tieto zvieratá tiež vykazovali minimálny až absentujúci periportálny zápal a fibrózu. Steatóza u skupiny 7 (obézne samice) je najvýraznejšia v rámci periportálnych hepatocytov a menej výrazná v hepatocytoch strednej vrstvy.

V skupinách 3 a 7 bola steatóza pečeňových vzoriek  klasifikovaná ako mierna. Užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra výrazne eliminuje steatózu pečene u obéznych samíc (skupina 8) a v menšom rozsahu u obéznych samcov (skupina 4).

V predošlom výskume sa hepatocyty s variabilnými rozmermi cytoplazmatických vakuol vyskytovali iba zriedka u jednotlivých skupín potkanov. V skupine 4 bola steatóza pečene klasifikovaná ako slabá (obrázok 1).

Obrázok 1. Fotomikrograf, záznamy z jednotlivých častí farbeného tkaniva pečene potkanov

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

Lipotropické a hepatoprotektívne účinky produktu Super Pečeň/Super Játra sa dajú vysvetliť viacerými spôsobmi.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Špecifická aktivita tohto produktu zdravej výživy pravdepodobne nespočíva iba v jednej, ale vo viacerých látkach, ktoré boli aktivované po odstránení niektorých inhibítorov počas spracovania šťavy ultrafiltráciou.

Nie je možné vylúčiť ani účinky betaínu a antioxidačných zložiek šťavy červenej repy.

V experimentoch na potkanoch sa ukázalo, že produkt Super Pečeň/Super Játra spomaľuje diferenciáciu mezenchymálnych kmeňových buniek na adipocyty in vitro, u obéznych zvierat potláča chuť do jedla, znižuje telesnú hmotnosť a podiel viscerálneho tuku a optimalizuje pomer HDL-C / LDL-C cholesterolu v krvi.

Už po jednom mesiaci užívania produktu Super Pečeň/Super Játra sa výrazne znižuje koncentrácia triglyceridov v krvi a dochádza k  histomorfologicky preukázateľnému zníženiu steatózy pečene.

Štúdia na ľuďoch

Produkt Super Pečeň/Super Játra je na trhu od roku 2011. Informácie o účinnosti produktu sú pravidelne zbierané od užívateľov produktu Super Pečeň/Super Játra počas bezplatných konzultácií.

 

Prečo by ste mali užívať produkt Super Pečeň/Super Játra?

V prvom rade je tento produkt určený pre ľudí so steatózou pečene, hepatitídou (vírusovou alebo toxickou, vrátane akoholickej), diabetom a obezitou.

 

Celkovo sú výsledky účinnosti Super Pečeň/Super Játra u pacientov zhodné s výsledkami získanými počas klinických štúdií.

Vykonaná štúdia bola multicentrická, prospektívna a randomizovaná.

Aby sa pacienti mohli zúčastniť štúdie, museli spĺňať nasledovné kritériá: vek 25 – 70 rokov, povolenie zúčastniť sa na skúšaní, ultrasonografiou potvrdená diagnóza stukovatenia pečene (prípadne počítačovou tomografiou alebo magnetickou rezonanciou), zvýšená sérová ​​hladina alanín aminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST), negatívne testy na prítomnosť povrchového antigénu hepatitídy B a protilátky proti vírusu hepatitídy C.

Zo štúdie boli vylúčení pacienti s diabetes mellitus, s klinicky súvisiacim chronickým alebo akýmkoľvek akútnym infekčným ochorením a tehotné ženy. Pred začiatkom experimentu vyplnili všetci účastníci dotazník. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín:

1. Pacienti so steatózou, ktorí nepožívajú alkohol vo väčšom množstve ako 14 nápojov týždenne u mužov a 7 nápojov týždenne u žien (n = 91), konzumácia alkoholu 122-123 g/týždeň;

2. Pacienti s pečeňovou steatózou s anamnézou užívania alkoholu >14 nápojov týždenne u mužov a >7 nápojov u žien (n = 92), konzumácia alkoholu 199-212 g/týždeň.

Skupiny pacientov boli ďalej rozdelené do dvoch podskupín podľa toho, či užívali alebo neužívali produkt Super Pečeň/Super Játra.

Dávka lieku bola nasledovná: 50 ml (v prípade telesnej hmotnosti <70 kg) alebo 100 ml (>70 kg) denne, po dobu 45 dní.

Pred začatím štúdie a po 3 mesiacoch prebiehali nasledovné vyšetrenia:

  • meranie BMI,
  • abdominálna ultrasonografia podľa štandardizovaných kritérií; prítomnosť a závažnosť stukovatenia pečene bola zaznamenaná a vyhodnotená použitím systému číselného skóre (1=žiadna, 2=slabá, 3=mierna, 4=závažná),
  • biochemická analýza krvi (ALT, AST, AP, celkový bilirubín, celkový cholesterol, pomer HDL-C a LDL-C cholesterolu, triglyceridy, glukóza, hemoglobín).

Všetci testovaní pacienti absolvovali celý experiment.

Ako je uvedené v Tabuľke 3, užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra v 1. skupine pacientov štatisticky výrazne znížilo činnosť ALT, koncentráciu triglyceridov, celkový cholesterol a optimalizovalo pomer HDL-C a LDL-C v krvi.

V 2. skupine produkt Super Pečeň/Super Játra spôsobil zníženie aktivity oboch transamináz a AP tiež zníženie  hladiny triglyceridov.

Tabuľka 3. Porovnanie hodnôt pred a po skúšobnej liečbe medzi podskupinami pacientov užívajúcich a neužívajúcich produkt Super Pečeň/Super Játra

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

P hodnota (hladina štatistickej významnosti): *<0,001; **<0,01;***<0,05; 

Porovnávané skupiny: „Východiskový stav” a  „Po 3 mesiacoch”

Účinok produktu Super Pečeň / Super Játra na steatózu pečene je znázornený v Tabuľke 4. V závere štúdie bolo úspešne preukázané, že produkt Super Pečeň/Super Játra znižuje príznaky steatózy pečene, ktoré je možné diagnostikovať sonograficky.

Tabuľka 4. Vplyv užívania produktu Super Pečeň/Super Játra na stukovatenú pečeň

Biologická aktivita produktu Super Pečeň/Super Játra EXTRA ® experimentálna a klinická štúdia. Základ.

VS – Východiskový stav

Predložená štúdia dokazuje, že užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra (50-100 ml/deň) po dobu 45 dní má priaznivý vplyv na lipidový profil a alkoholom poškodenú pečeň u pacientov (ženy aj muži) s chronickým požívaním alkoholu.

Je možné zhodnotiť, že pravidelné užívanie produktu Super Pečeň/Super Játra zlepšuje funkcie pečene v prípade nealkoholickej pečeňovej steatózy a prinajmenšom spomaľuje progres alkoholového poškodenia pečene.

Ženy reagujú na hepatoprotektívny účinok produktu Super Pečeň/Super Játra citlivejšie ako muži.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: DR.Buzgi, s.r.o.

Súvisiace článkyUpozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Henrieta Baumann

    Mam take nemocna jatra proto mi to zajima

Pridajte komentár

*